Johan Kaarme, barnläkare och forskare, arbetar sedan september på halvtid som chef för Innovation Akademiska.

Vad går verksamheten ut på?

– Vi ska verka för att få fram nya, bättre, effektivare metoder inom teknik och diagnostik som kan gagna både sjukvårdsanställda och patienter. Vårt uppdrag är främst att förmedla kontakter och samarbeten mellan sjukvård och företag, utifrån såväl vårdens som företagens behov – men också att ta till vara medarbetares idéer och hjälpa dem att utveckla en idé till färdig produkt. Vi gör användbarhetstest, arrangerar expertmöten mellan kliniker och företag och hjälper till att prova ut prototyper. Vårt uppdrag omfattar nu hela regionens hälso- ­och sjukvård. Under kommande år kommer vi att foku­sera våra resurser på bland annat primärvården, en breddad struktur för att tillvarata idéer inom den kliniska verksamheten (Idékraft) och insatser för barnsjukvården.

Hur arbetar du?

– Jag har tre kolleger som jobbar heltid, och jag själv arbetar deltid för Innovation Akademiska. Vi planerar inom kort för flera rekryteringar. Resultaten av vår verksamhet är svåra att kvantifiera och mäta på samma sätt som för mycket annat i vården. Det finns inget bestämt antal inno­vationer eller nya idéer omsatta till praxis som vi måste leverera inom en viss tid, men vi ska bidra till en ny kultur av strukturförändring inom sjukvården där idéer ligger närmare verksamheten så att de kan utnyttjas mycket bättre än vad som sker i dag.

Berätta om några projekt …

– I slutet av förra året gjorde vi »Innovation race«, ett projekt där vi samlade representanter för olika stora företag som redan jobbade med olika uppdrag inne på sjukhuset. Vi ägnade 52 timmar åt att spåna problem och eventuella lösningar utifrån vårdens behov. Det kändes meningsfullt att dryfta problem med dem som har lösningarna i stället för att själva försöka klura ut vad vi behöver. För sjukhusets del handlade det då till stor del om IT-baserade lösningar.

Kommer det nya idéer från medarbetarna inom sjukvården?

– I högsta grad. Från medarbetare men också från patienter och närstående. Goda idéer kommer ofta från dem som är i vården. En idé som vi har hjälpt till att utveckla till färdig produkt är »splint-eeze«, en enklare form av stabiliserande och avlastande skena i stället
för gips vid frakturer. Den inno­vationen togs fram här på sjukhuset.

Du bidrog med en egen innovation för en tid sedan?

– Jag är barnläkare och var ansvarig för barnakutmottagningen. Många av oss läkare som jobbade där, liksom sjuksköterskorna, funderade på om det inte fanns ett effektivare sätt att nå familjerna och anhöriga med information om olika diagnoser, behandlingar och rekommendationer. Tillsamman med kollegan Gunnar Liminga gjorde jag en app som heter »Barnläkarråd«. Den går igenom vad man ska vara uppmärksam på om barnet får symtom, vad man kan göra själv och för vad man måste
söka hjälp hos sjukvården. Appen berättar också vart man bör vända sig och när man ska göra det. Appen finns för And­roid och Iphone, vi håller som bäst på att uppdatera funktionen.

Träffar du patienter?

– Jag jobbar halvtid som biträdande verksamhetschef/barnsjukhuschef, men även som kliniker, oftast på barnakuten. Man identifierar ofta läkarrollen med en person i vita kläder som undersöker och behandlar enskilda individer. Samtidigt finns and­ra sätt att hjälp patienterna, på ett större plan så att säga. Med tiden inser man att även indirekta förändringar, gjorda på rätt sätt, kan göra en väldig skillnad för patienterna.

Namn: Johan Kaarme

Yrke:  Specialist i barn- och ungdomsmedicin, biträdande barnsjukhuschef, chef för Innovation Akademiska.

Ålder: 44 år.

Familj: Fru och två barn.

Bor: Uppsala.

Aktuell: Nyligen utnämnd till chef för Innovation Akademiska, en enhet som ska bygga broar mellan företag och vård för utveckling och tester av nya innovativa produkter och tjänster.