En statlig utredning föreslog i våras att ett nationellt arbetsmiljöcentrum inrättas, antingen som en särskild inrättning vid Stockholms universitet eller som en egen myndighet.

I ett remissvar konstaterar nu Läkarförbundet med Marina Tuutma, ordförande i arbetslivsgruppen, i spetsen att ett nationellt centrum är angeläget. Läkarförbundet förordar en egen myndighet eftersom det »tydliggör centrets självständighet, långsiktighet och röst för området i den allmänna debatten«.

Utredningen föreslog också att såväl ett vetenskapligt råd med forskare som en referensgrupp med representanter från andra myndigheter och arbetsmarknadens parter knyts till det nya centret.

Det tycker Läkarförbundet är en bra idé.

Förbundet vill dessutom se en expertfunktion vid centret, dit andra aktörer inom arbetsmiljöområdet kan vända sig för högspecialiserad expertis.

Sådan expertis med ett nationellt uppdrag finns det uttalad brist på i dag, till följd av Arbetslivsinstitutets utflyttning av expertis till universiteten och sedan nedläggning, samt Arbetsmiljöverkets halvering av sin expertfunktion, enligt remissvaret.

Läkarförbundet ifrågasätter dock bland annat hur ett centrum som varken får bedriva eller beställa forskning ska kunna attrahera kompetenta forskare.