I somras föreslog regeringens särskilda utredare Sofia Wallström bland annat mindre detaljstyrning från staten och tydligare krav på landstingen att ta ansvar för kunskapsstyrningen för att öka genomslaget av ny kunskap i vården. Trots en diger arsenal av kunskapsdokument och riktlinjer från olika aktörer finns det nämligen fortfarande omotiverade skillnader i praxis och utfall såväl mellan som inom enskilda landsting.

Nu står det klart att Läkarförbundet i huvudsak tillstyrker utredningens förslag ­– även om det i några fall är oklart vilka resurser som ska tillföras samt vilka mandat olika myndigheter, samråd och kommittéer kommer att få enligt förbundet med ordförande Heidi Stensmyren i spetsen.

Av remissvaret framgår också att Läkarförbundet visserligen tycker att det gemensamma nationella system för kunskapsstyrning som­ Sveriges Kommuner och landsting föreslagit – och som bland annat handlar om att skapa nationella programråd för en rad sjukdomsområden – är »ett bra försök att låta huvudmannen ta ansvar för en mer sammanhållen struktur«.

Men förbundet ser med bekymrade ögon på att specialitetsföreningarnas roll inte tas upp överhuvudtaget.

Enligt remissvaret är det absolut nödvändigt att specialitetsföreningarna är involverade i arbetet för att få till en hög kvalitet och ökat genomslag. Det faktum att utredningen till exempel i stället för det nationella programrådet för primärvård talar om det nationella programrådet för nära vård ser Läkarförbundet som en indikation på att specialitetsföreningarna inte varit med på banan.

Av remissvaret framgår också bland annat att Läkarförbundet:

  • tycker att det är bra att ge Socialstyrelsen en särställning bland de kunskapsstyrande myndigheterna och att renodla Socialstyrelsens nationella riktlinjer till förslag till beslutsfattare.
  • stödjer förslaget om att inrätta vårdkommittéer som ska verka för att all vård ska vara kunskapsbaserad och jämlik och att vårdens resultat följs upp. Det är dock viktigt att läkemedelskommittéernas arbete inte avslutas utan integreras i vårdkommittéernas arbete.
  • är mycket positivt till att det i hälso- och sjukvårdslagen förtydligas att huvudmän och verksamhetschefer har ansvar för att skapa förutsättningar för personal att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Läs också:

Regeringens utredare: Landstingen – inte SKL – har ansvar för kunskapsstyrningen