Bakgrunden är att EU:s medlemsländer 2016 antog så kallade rådsslutsatser om en övergång mot ett »öppet vetenskapssystem«. Det innebär bland annat att det ska finnas öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata.

I rådsslutsatserna presenterades de så kallade FAIR-principerna som innebär att forskningsdata ska vara sökbara, tillgängliga, kompatibla och återanvändbara.

Nu ger regeringen Vetenskapsrådet i uppdrag att ta fram kriterier för att bedöma i vilken utsträckning forskningsdata som helt eller delvis tagits fram med offentliga medel uppfyller dessa principer.

Dessutom får Kungliga biblioteket i uppdrag att på motsvarande sätt ta fram kriterier för att kunna bedöma om FAIR-principerna uppfylls gällande vetenskapliga publikationer som tagits fram med offentlig finansiering.

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 1 december 2018.

Läs också:

Striden hårdnar kring open access

Bara open access-publicering från 2025 

»Enskilda forskare får ta striden mot förlagen« 

Open access ökar forskningens tillgänglighet

Forskare – bjud på dina rön!