Läkarförbundet har tidigare fört fram kravet på att läkares fortbildning bör regleras i föreskrift, till exempel i Läkartidningen för ett knappt år sedan och på DN Debatt i somras. I dagens debattartikel i Dagens Samhälle knyts kravet till den översyn av patientsäkerhetslagen som regeringen presenterade i november och som ska vara klar senare i vår. Utredningen ska bland annat behandla legitimationsfrågor och lämplighetsprövning.

»Vi kräver att regeringen samtidigt med översynen av patientsäkerhetslagen ger Socialstyrelsen i uppdrag att reglera läkarnas fortbildning i föreskrift«, skriver ordförande Heidi Stensmyren tillsammans med Sofia Rydgren Stale, ordförande för förbundets utbildnings- och forskningsdelegation, och 12 specialitetsföreningsordförande. 

Rent konkret vill skribenterna att regeringen förtydligar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. De skriver: »I denna bör det läggas till att varje läkare ska ha en individuell fortbildningsplan som följs upp och revideras regelbundet. I fortbildningsplanen ska behovet av både extern och intern fortbildning framgå. Detta skulle underlätta för IVO att inspektera huruvida en vårdgivare fullgör sina skyldigheter enligt PSL samt att hälso- och sjukvårdspersonal utför sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det skulle också underlätta för HSAN att bedöma de aktuella medicinska kunskaperna hos en läkare vars legitimation blivit återkallad.«

I december förra året lade Liberalerna fram ett förslag om obligatorisk fortbildning för legitimerad vårdpersonal som innebar att vårdpersonals legitimation ytterst skulle kunna dras in.

Läs även:

Regeringen vill ha bättre koll på lämplighetsprövning

L: Inför obligatorisk fortbildning för legitimerad vårdpersonal