En av Strålsäkerhetsmyndighetens uppgifter är att utöva tillsyn över verksamheter med strålning, bland annat sjukhus, genom inspektioner. Hösten 2018 inspekterade myndigheten 33 av landets drygt 100 röntgenkliniker med fokus på patientstrålskyddet vid datortomografiundersökningar. 

– Flertalet av de 33 saknade rutiner. Det var snarlika brister på dem alla, säger Lena Thorsson, inspektör vid Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Stråldosen ska, enligt strålskyddslagen, vara så låg som möjligt och ändå ge tillräcklig information för att ställa diagnos. Undersökningens omfattning och stråldosen ska därför optimeras i varje enskilt fall. Syftet med inspektionerna var att undersöka i vilken mån klinikerna arbetar med optimering av strålskyddet enligt de lagar och regler som gäller. 

I flera avseenden hittades brister som enligt myndigheten innebär hög risk för att stråldosen inte optimeras, enligt granskningsrapporten. När det gäller datortomografi handlar det bland annat om att parametrarna för undersökningsprotokollen är rätt inställda, något som bör kontrolleras regelbundet. Men ofta saknades skriftliga rutiner för optimeringen, till exempel finns inte tydliga prioriteringar i optimeringsarbetet eller några fastställda intervall för hur ofta undersökningsprotokollen ska ses över.

– På en del ställen jobbade man ad hoc, på förekommen anledning. Men det var ingen systematik i det, säger Lena Thorsson.

Den största bristen var just att många kliniker inte hade något sådant systematiskt optimeringsarbete. Men det var också vanligt med brister i insamlingen och rapporteringen av diagnostiska standard- och referensnivåer, vilket också innebär hög risk för att strålskyddet inte optimeras.

På flera andra områden fick klinikerna däremot bättre betyg. Det gäller krav på anpassad utrustning, samverkan i optimeringsprocessen samt metodbeskrivningar.

Alla kliniker som uppvisade brister – det vill säga de flesta – har fått i uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten att analysera vad bristerna beror på. De har sedan också fått föreläggande om att åtgärda dem och redovisa resultaten.  

I Sverige görs 1 miljon datortomografiundersökningar varje år. De utgör 20 procent av alla röntgenundersökningar men står för hela 70 procent av den sammanlagda stråldosen från alla undersökningar.

– Det är en ganska stråltung verksamhet, så det var därför vi tittade på optimering just på datortomograferna, säger Lena Thorsson.

Trots att de flesta kliniker uppvisade brister och trots att verksamheten är stråltung så har de brister som kom fram i granskningen ändå ingen större betydelse för patientstrålskyddet för den enskilda individen, enligt Lena Thorsson.

– Inte på något ställe har bristerna haft någon större betydelse för patientstrålskyddet, men betydelsen kan ju öka och bristerna kan ju drabba många patienter om de inte åtgärdas, säger Lena Thorsson.

Myndigheten påpekar att bristerna kan finnas även på andra kliniker och uppmanar därför alla kliniker i landet att använda rapporten i sitt förebyggande säkerhetsarbete.