Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Tidig diagnos och behandling med gallsyra avgörande vid cerebrotendinös xantomatos

Fallbeskrivning 20 SEP 2018 Cerebrotendinös xantomatos är en sällsynt metabol sjukdom där tidig diagnos och behandling med gallsyra förhindrar de allvarliga symtomen. Här beskrivs två nydiagnostiserade patienter som visar att denna sjukdom bör övervägas när det gäller oklara fall inom flera olika specialiteter. ()

För en jämlik och integrerad vård

Temainledning 17 SEP 2018 Vi vill med detta tema uppmuntra kliniker, chefer, beställare och politiker att ta till sig kunskaperna om de potentiella vinster och det generella mervärde som en välfungerande sjukvård med en högre integration mellan psykiatri, psykologi och somatik ger. ()

Samarbetsvård för psykisk hälsa på väg implementeras i Sverige

Temaartikel 17 SEP 2018 Det finns en forskningsbaserad modell för samarbete mellan primärvård och psykiatri som ännu inte är utprövad i svensk sjukvård – »collaborative care model«. Ett arbete för utbildning och implementering av modellen i Sverige planeras. ()

Psykisk ohälsa och cancervård – ett bättre samarbete behövs för jämlik vård

Temaartikel 17 SEP 2018 Det har gått sju år sedan Socialstyrelsens rapport om överdödlighet i cancer bland psykiskt sjuka gavs ut. Fortfarande har cancerpatienter med psykisk ohälsa sämre möjligheter att överleva. Här beskrivs möjliga orsaker, och vad som kan göras för att minska denna överdödlighet.  ()

Bättre perinatalpsykiatrisk vård genom integrerat samarbete

Temaartikel 17 SEP 2018 Psykisk ohälsa i samband med graviditet och under spädbarnsperioden är vanligt och har negativa konsekvenser för mor, barn och familj. Ett integrerat samarbete mellan psykiatri, obstetrik och barnsjukvård leder till minskade risker för mor och barn. ()

Multiprofessionella epilepsiteam med psykiatrisk kompetens

Temaartikel 17 SEP 2018 Epilepsi är en mångfacetterad och komplex sjukdom där psykiatrisk komorbiditet är vanlig och ofta förblir obehandlad. Multiprofessionella epilepsiteam krävs för att kunna möta behov och adekvat hjälpa epilepsipatienter med komplexa svårigheter. ()

Markant somatisk översjuklighet vid allvarlig psykisk sjukdom

Temaartikel 17 SEP 2018 Patienter med allvarlig psykisk sjukdom har en betydande överdödlighet och översjuklighet i somatiska sjukdomar. Ogynnsamma levnadsvanor, metabola bieffekter av psykofarmaka, kognitiv nedsättning och suboptimal organisation av hälso- och sjukvården är bidragande faktorer. (2 kommentarer)

Konsultation–liasionpsykiatri för integration somatik och psykiatri

Temaartikel 17 SEP 2018 Konsultationspsykiatri är ett väletablerat begrepp för psykiatriska insatser på begäran av somatisk sjukvård. Vid liaisonpsykiatri sker arbetet i team tillsammans med somatiken och är proaktivt. Evidensen för att konsultation–liaisonpsykiatri är både kliniskt och kostnadsmässigt effektiv har ökat betydligt på senare år. (1 kommentar)

Funktionella somatiska symtom kräver biopsykosocial kompetens

Temaartikel 17 SEP 2018 Patienter med funktionella somatiska symtom är vanliga inom många specialiteter och uppfattas ofta som svåra att hjälpa. Evidensbaserade metoder för utredning och behandling finns, men är dåligt implementerade i svensk sjukvård. En sjukdomsmodell som tar hänsyn till både biologiska, psykiska och sociala förhållanden behövs. (1 kommentar)

ARFID: restriktivt ätande utan rädsla för viktuppgång

Översikt 12 SEP 2018 ARFID (av engelskans avoidant/restrictive food intake disorder) kännetecknas av undvikande av mat utan typiska ätstörningstankar, med påföljande undervikt, undernäring eller behov av näringstillförsel via sond. Forskning pekar på att sedvanlig etablerad – och individanpassad – ätstörningsbehandling kan vara av godo också vid ARFID. ()

Elektrokemoterapi är en enkel och effektiv metod för behandling av hudmetastaser

Översikt 11 SEP 2018 Elektrokemoterapi är en enkel och effektiv metod för att behandla hudmetastaser. Behandlingen kan göras i tidigare opererat, strålbehandlat och/eller perfusionsbehandlat område. Elektrokemoterapi är sannolikt en underutnyttjad behandlingsmetod i Sverige. ()

Fler medvetslösa patienter bör intuberas för säkrad luftväg

Originalstudie 07 SEP 2018 Det finns en förbättringspotential vad gäller omhändertagandet av akut medvetslösa patienter. Fler patienter bör intuberas och fler bör vårdas på IVA för att möjliggöra bättre prognostisering. Det finns även en förbättringspotential när det gäller att uppmärksamma möjliga donatorer på IVA. (1 kommentar)

Tyreotoxisk kris maskerades av ketoacidos

Fallbeskrivning 27 AUG 2018 En tidigare frisk 37-årig man insjuknade i en tyreotoxisk kris och diabetisk ketoacidos. Kombinationen är mycket ovanlig och kan försvåra diagnostiken då ketoacidosen sannolikt döljer det för tyreotoxisk kris typiska symtomet feber. (1 kommentar)

Kylbehandling efter förlossnings­asfyxi minskar skadeutveckling

Originalstudie 22 AUG 2018 Kylbehandling efter förlossningsasfyxi är associerad med lägre andel barn med den svåraste graden av rörelsehinder bland de barn som får CP. En lägre andel med kognitiv funktionsnedsättning anas bland kylbehandlade barn jämfört med icke-kylbehandlade barn med CP efter förlossningsasfyxi. (1 kommentar)

Elektrodfri pacemaker kan minska risker, men långtidsstudier saknas

Rapport 09 AUG 2018 Elektrodfria pacemakersystem erbjuder driftsäker stimulering med låg andel komplikationer. Men högre kostnad, begränsad tillgänglighet samt avsaknad av långtidsstudier begränsar användningen till särskilt utvalda fall. (2 kommentarer)

Fentanylplåster med ojämna tidsintervall kan inte förordas

Läkemedelsfrågan 07 AUG 2018 Dosering med ojämna intervall gör det svårt att förutsäga fentanyls farmakokinetik och kan därför inte rekommenderas, särskilt inte hos patienter med faktorer som gör dem särskilt känsliga för fentanyl såsom hög ålder, leverpåverkan eller samtidig medicinering med läkemedel som påverkar CYP3A4. ()

Möjlig ökning av närsynthet bland barn i Sverige

Originalstudie 25 JUL 2018 En studie av barn 4–7 år i Region Jönköpings län visar att glasögonförskrivningen för myopi ökat med 177 procent under åren 2012–2017. Risken för närsynthet påverkas både av ärftlighet och miljöfaktorer, varav de viktigaste är närarbete och tid inomhus. ()

Renässans för Lergigan med kraftig ökning av intoxikationsfall

Fallbeskrivning 24 JUL 2018 De senaste 10 åren har Giftinformationscentralen noterat en sjufaldig ökning av antalet förfrågningar angående överdoser med prometazin. Aktuella handläggningsråd presenteras. (1 kommentar)

Magsårssjukdomens paradigmskiften – från högspecialiserad vårdorganisation till egenvård

Vårdutveckling 20 JUL 2018 En uppgift för framtidens hälso- och sjukvård är att definiera och skapa organisationsstrukturer anpassade till medicinsk kunskapsutveckling. Med magsårsjukdomen som modell illustreras i artikeln väsentliga samband mellan medicinsk kunskapsutveckling, synen på vårdorganisation, läkarkontinuitet och samverkan mellan medicinska kompetenser.  ()

Citodon vid gastrisk bypass – blodkoncentrationer bör mätas

Läkemedelsfrågan 19 JUL 2018 En ordinär paracetamolbehandling (1 g × 3–4) kombinerad med oxikodonbehandling i ordinära doser skulle kunna vara ett alternativ till Citodon vid gastrisk bypass. ()

Utredningsnivån av vestibulära schwannom måste bli rimlig

Originalstudie 03 JUL 2018 Vanliga symtom vid vestibularisschwannom, en godartad tumör, är ensidig hörselnedsättning och ostadighet. SBU förordar MRT-undersökning av skallbas som primär undersökning vid hörsel­asymmetri. Men endast cirka en tredjedel av alla vestibularisschwannom växer. Många patienter genomgår därför MRT-skallbas/hjärna för att en patient med ett växande vestibularisschwannom ska hittas. Nationella riktlinjer för utredning av vestibularisschwannom efterfrågas nu. (2 kommentarer)

LCHF-kost gav svår keto­acidos hos patienter med typ 2-diabetes

Fallbeskrivning 02 JUL 2018 Patienter med okomplicerad typ 2-diabetes kan utveckla svår ketoacidos. En ny klass av antidiabetiska läkemedel, SGLT2-hämmare, förefaller i vissa fall framkalla eller förvärra ketoacidos. Vid två fall av typ 2-diabetes av kort duration bedöms att LCHF-kost utlöste och att SGLT2-hämmare och metformin kan ha bidragit till intensivvårdskrävande ketoacidos.   (3 kommentarer)

ST-höjningsinfarkt och dubbel trombocythämning: nya riktlinjer

Översikt 28 JUN 2018 Europeiska kardiologföreningen publicerade 2017 nya riktlinjer för ST-höjningsinfarkt och dubbel trombocythämmande behandling vid kranskärlssjukdom. Rekommendationerna sammanfattas och kommenteras av Svenska kardiologföreningens arbetsgrupp för kranskärlssjukdom. ()

Säker kirurgi räddar liv – 10 års erfarenheter

Vårdutveckling 20 JUN 2018 2008 lanserades WHO:s checklista för säker kirurgi, och 2009 distribuerades en svensk version till alla operationsavdelningar i Sverige. Internationella studier visar att postoperativ morbiditet och mortalitet minskar vid rätt bruk av checklistan. ()

Nu kommer den nya svenska versionen – checklistan 2.0

Vårdutveckling 20 JUN 2018 Checklista för säker kirurgi 2.0 kommer att lanseras för svenska operationsavdelningar under hösten 2018. Den viktigaste förändringen är en uppdelning i checklista och instruktioner. ()

Desinfektion av injektionsportar – 15 sekunders skrubbning rimligt

Översikt 18 JUN 2018 Nålfria injektionsmembran minskar bakteriell kolonisation av centrala venkatetrar. Inför användning av dessa krävs dekontaminering genom rengöring – men hur länge behöver man skrubba de nålfria injektionsmembranen? (1 kommentar)

Bröstsvullnad och förhårdnad efter implantation kan vara BIA-ALCL

Översikt 13 JUN 2018 Bröstimplantatassocierat anaplastiskt storcellslymfom, BIA-ALCL, är ett sällsynt T-cellslymfom som kan uppkomma lång tid efter implantation av framför allt knottriga bröstimplantat. Hittills finns 359 kända patienter i världen, och 6 patientfall är kända i Sverige. ()

Etiskt problematiskt att begränsa rollen för kostnadseffektivitet

Etik och läkarroll 12 JUN 2018 Den begränsade roll för kostnadseffektivitetsprincipen som föreslogs i Prioriteringsutredningen riskerar att leda till att irrelevanta historiska tillfälligheter och andra omständigheter påverkar i vilken utsträckning vi lägger resurser på behandling av ett visst tillstånd. Detta strider mot både människovärdesprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen. ()

Hypertrofisk kardiomyopati vanligaste ärftliga hjärtsjukdomen

Översikt 11 JUN 2018 Hypertrofisk kardiomyopati är den vanligaste kardiogenetiska hjärtmuskelsjukdomen. Symtomen är främst andfåddhet, bröstsmärta, yrsel och svimning. Sjukdomen har ofta ett godartat förlopp, men den är heterogen, och individualiserad bedömning krävs. Sjukdom med nedsatt ejektionsfraktion innebär dyster prognos. ()

Livmoderhalscancer ökar hos kvinnor med normalt cellprov

Rapport 05 JUN 2018 Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention har analyserat möjliga orsaker till den ökning av livmoderhalscancer som setts i Sverige under senare år. En signifikant ökning ses hos kvinnor som haft ett normalt cellprov i föregående screening. ()

Kunskap om läkemedelsrelaterad käkbensnekros behöver spridas

Översikt 28 MAJ 2018 Störst risk för käkbensnekros föreligger vid behandling med antiresorptiva läkemedel som del i cancerterapi. Risken kan minskas med förebyggande åtgärder gällande munhygien och tandstatus. (5 kommentarer)

Screening för kolorektal cancer – evidensläge, metoder och utmaningar

Översikt 25 MAJ 2018 Screening för kolorektal cancer minskar insjuknande och dödlighet, men ställer stora krav på tillgänglighet och kvalitetssäkring. Här beskrivs olika metoder och evidensläget för screening för kolorektal cancer, samt hur en allmän screening skulle kunna se ut i Sverige. ()

Ledaren – viktig länk mellan styrmodell och medarbetare

Originalstudie 24 MAJ 2018 För att den ekonomiska styrningen av hälso- och sjukvården ska fungera i praktiken krävs det att den påverkar vad personalen gör i sin vardag. Den ekonomiska styrningen behöver vara samstämmig med professionella värderingar och främja god kvalitet för att uppfattas som motiverande. ()

Begränsad risk att läkemedel för ADHD, depression eller psykos ger epileptiska anfall

Temaartikel 22 MAJ 2018 Det är vanligt med autism, ADHD och psykiska sjukdomar hos personer med epilepsi, men det finns en utbredd oro för att läkemedel som används vid dessa tillstånd ska försämra anfallskontrollen.  ()

Andra behandlingsalternativ vid svårbehandlad epilepsi

Temaartikel 22 MAJ 2018 För personer med läkemedelsresistent epilepsi och som inte är kandidater för epilepsikirurgi kan det bli aktuellt med andra behandlingsmetoder, som vagusnervstimulering och ketogen diet. ()

Status epilepticus hos barn och vuxna

Temaartikel 22 MAJ 2018 Status epilepticus är ett tillstånd med långvariga eller tätt återkommande epileptiska anfall. Den allvarligaste formen är konvulsivt (tonisk-kloniskt) status epilepticus. Etiologisk utredning är av avgörande betydelse vid alla former av status epilepticus. Effektiv behandling och utredning förutsätter en välorganiserad vårdkedja och multidisciplinärt samarbete. (2 kommentarer)

Hälften är långsiktigt fria från anfall efter epilepsikirurgi

Temaartikel 22 MAJ 2018 Personer med läkemedelsresistent epilepsi bör remitteras till epilepsiteam för utredning. Ungefär hälften av dem som opereras blir anfallsfria på längre sikt, med bättre resultat för dem som opererats för välavgränsade lesioner. ()

Många nya alternativ men måttliga framsteg

Temaartikel 22 MAJ 2018 Nya antiepileptika har möjliggjort en högre grad av individualisering, men behandlingen är fortfarande att betrakta som symtomatisk och syftar till att minska risken för anfall. Inget talar för att dagens behandling påverkar den underliggande sjukdomsprocessen och »botar« epilepsin.  ()

Utredning av epileptiska anfall och misstänkt epilepsi

Temaartikel 22 MAJ 2018 Diagnostik av epileptiska anfall är beroende av god anamnes och vittnesbeskrivning. God kännedom om symtomen både vid olika anfallstyper och vid en rad differentialdiagnostiska tillstånd är viktigt. Feldiagnos är inte ovanligt, och öppenhet för att ompröva diagnosen behövs. ()

Epilepsi 2.0: Vad varje läkare bör veta

Temainledning 22 MAJ 2018 Den vanligaste allvarliga neurologiska sjukdomen, epilepsi, är en angelägenhet för alla läkare. Här får du uppdaterad kunskap vad gäller klassifikation, utredning, behandling med mera. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.