Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga

Översikt 23 FEB 2017 Under det senaste decenniet har antalet unga med könsdysfori som söker sjukvårdens insatser för köns­bekräftande åtgärder ökat kraftigt. En minoritet (ca 20 procent) av barn <12 år med könsdysfori kommer att ha en kvarstående önskan om könsbekräftande åtgärder. (3 kommentarer)

Biologiska läkemedel etablerad terapi för barn med IBD i Sverige

Originalstudie 21 FEB 2017 I dag får ca 17 procent av barn med IBD i Sverige regelbundet behandling med biologiska läkemedel, främst infliximab. Användningen varierar dock kraftigt mellan olika barnkliniker. Biverkningar på kort sikt är framför allt olika typer av överkänslighetsreaktioner av läkemedlet. (1 kommentar)

Svår reaktion av antiepileptikum hos kvinna med ursprung från Asien

Fallbeskrivning 21 FEB 2017 Risken att drabbas av karbamazepininducerad Stevens–Johnson syndrom eller toxisk epidermal nekrolys är betydligt högre för personer med asiatiskt ursprung. Här presenteras ett fall där en kvinna adopterad från Indonesien fick allvarliga hudreaktioner efter behandling med karbamazepin. ()

COMEX 30 för behandling av tryckfallssjuka med neurologiska symtom

Fallbeskrivning 17 FEB 2017 Tryckfallssjuka kan drabba även den som dyker på ett säkert sätt. I artikeln beskrivs hur tre dykare med neurologiska symtom framgångsrikt behandlats på ett för svenska förhållanden nytt sätt. (2 kommentarer)

Kemoterapi och målstyrda läkemedel kan förstärka varandra

Temaartikel 15 FEB 2017 Behandling med läkemedel mot HER2 förstärker effekten av kemoterapi neoadjuvant, adjuvant och mot metastatisk sjukdom och förbättrar överlevnaden vid HER2-positiv bröstcancer. Målstyrd behandling mot PI3K–AKT–mTOR-axeln och mot CDK4/6 förstärker effekten av endokrin terapi vid spridd hormonreceptorpositiv bröstcancer. ()

Mammografi, ultraljud och nål­biopsi bas för bilddiagnostik

Temaartikel 15 FEB 2017 Framtidens screeningprogram kan komma att baseras på kvinnans individuella cancerrisk och innehålla olika bildmetoder, t ex tomosyntes, automatiserat bröstultraljud och förkortade MRT-undersökningar. ()

Biverkningar vid antihormonell behandling påverkar följsamhet

Temaartikel 15 FEB 2017 Adjuvant antihormonell behandling bidrar kraftigt till den förbättrade överlevnaden vid hormonkänslig bröstcancer, men rekommenderad behandlingstid är lång och biverkningar till behandling kan påverka livskvalitet hos såväl unga som äldre kvinnor. ()

Aerob och muskelstärkande träning bör rekommenderas

Temaartikel 15 FEB 2017 Personer med cancersjukdom bör rekommenderas både aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att minska fatigue och förbättra fysisk funktionsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet. Träning vid cancersjukdom syftar i första hand till att öka välbefinnandet och minska symtombördan. ()

Vägen till bröstbevarande kirurgi och bort från axillutrymning

Temaartikel 15 FEB 2017 Bröstbevarande kirurgi kan tillämpas i minst 70 procent av fallen med nydiagnostiserad bröstcancer. Biopsi av portvaktskörteln räcker som enda ingrepp i axillen vid negativ biopsi och vid förekomst av mikrometastaser. Evidensen för att överge axillutrymning vid makrometastaser i axillen är ännu otillräcklig. ()

Onkoplastikkirurgi – utpräglat individanpassad

Temaartikel 15 FEB 2017 Onkoplastikkirurgi är en individanpassad kirurgi och bör i varje enskild situation diskuteras i ett multidisciplinärt team samt mellan patient och behandlande kirurg. ()

Allt fler drabbas men fler överlever

Temainledning 15 FEB 2017 Varje år insjuknar cirka 9 000 kvinnor i bröstcancer. Stora framsteg inom bröstcancervården har gjort att den relativa överlevnaden har ökat. Här presenteras dessa framsteg och var vi står i dag. ()

Bättre och mer jämlik vård för patienter med bröstcancer

Temaartikel 15 FEB 2017 Nationellt överenskomna vårdprogram och ett nationellt kvalitetsregister skapar grunden för att göra bröstcancervården jämlik och höja kvaliteten. En sammanhållen cancerstrategi med regionala cancercentrum som stödjande infrastruktur ger möjlighet att nationellt gemensamt tackla bröstcancervårdens utmaningar. ()

Sämre prognos för unga kvinnor med bröstcancer

Temaartikel 15 FEB 2017 Bröstcancer hos unga är ovanligt, men är den näst vanligaste dödsorsaken hos unga kvinnor. Prognosen är sämre än hos medelålders kvinnor med en högre risk för lokalrecidiv, fjärrmetastaserande sjukdom och död i bröstcancer. ()

Svetsare – en riskgrupp för septisk pneumoni

Fallbeskrivning 08 FEB 2017 Det finns sedan tidigare ett samband mellan exponering för svetsrök och utveckling av pneumokockpneumoni. I en fallbeskrivning rapporteras om fyra personer som insjuknat av pneumokockpneumoni, varav 3 septiska, i en grupp av 50 byggnadsarbetare. ()

Kortikosteroider i enstaka led kan ge psykiska biverkningar

Läkemedelsfrågan 06 FEB 2017 Finns det risk för mani i samband med lokalbehandling med kortison i leder? ()

Muskulär pseudo­hypertrofi yttrade sig som mjukdels­tumör

Fallbeskrivning 03 FEB 2017 Mjukdelssvullnader är en vanlig klinisk problemställning i primärvården och kan orsakas av allt från ofarliga fettknölar till elakartade tumörer. Magnetisk resonanstomografi ger mycket information och kan göra att man undgår onödig biopsitagning och/eller kirurgisk intervention. ()

Prostatacancercentrum – navet i framtidens prostatacancersjukvård

Översikt 01 FEB 2017 Multidisciplinär och multiprofessionell handläggning av män med prostatacancer är nödvändig i alla faser av sjukdomen. Specialiserade prostatacancercentrum skulle ge bättre förutsättningar för att män med misstänkt eller konstaterad prostatacancer ska få den vård som det nationella vårdprogrammet föreskriver. (4 kommentarer)

Obstetrisk nervpåverkan är oftast inte ryggbedövningens fel

Fallbeskrivning 30 JAN 2017 Nervpåverkan efter förlossning har rapporterats hos upp till 1 procent av nyförlösta kvinnor och kan ge symtom i form av domning, svaghet och smärta i de nedre extremiteterna. Ofta misstänks komplikation till ryggbedövning men det är betydligt vanligare att symtomen har orsakats av förlossningen i sig. ()

Personer med KOL behöver träna

Översikt 26 JAN 2017 Både KOL-patienter i stabilt skede av sjukdomen och de som haft en exacerbation ska erbjudas fysisk träning. ()

Internet-KBT ger effektiv behandling

Vårdutveckling 25 JAN 2017 Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (internet-KBT) är tillämpad e-hälsa och underlättar även effektiv dokumentation av processmått och behandlingsresultat. Kliniska data redovisas från åtta års behandlingar av depression, paniksyndrom och socialt ångestsyndrom; alla tre grupperna rapporterar signifikant hållbar förbättring med internet-KBT. (5 kommentarer)

Barnvaccinationsprogrammet – effektivt men otillräckligt

Originalstudie 16 JAN 2017 Det svenska barnvaccinationsprogrammets utveckling har bidragit till minskad sjuklighet i vanliga infektionssjukdomar. Här presenteras allvarliga infektionsfall som krävt sjukhusvård av barn i sjukdomar som vi har möjlighet att vaccinera mot, men som inte ingår i vaccinationsprogrammet. ()

Läkemedelsriktlinjer för bipolär sjukdom följs i hög utsträckning

Originalstudie 11 JAN 2017 Rekommendationer för läkemedelsbehandling vid bipolär sjukdom följs i hög utsträckning i klinisk vardag, visar en analys av data från det nationella kvalitetsregistret BipoläR. Behandlingen skiljer sig väsentligt mellan bipolär sjukdom typ I och typ II. ()

Korsreaktivitet mellan topikal och systemisk kortikosteroid

Läkemedelsfrågan 10 JAN 2017 Vilken systemisk kortikosteroid kan man ge vid topikal allergi mot tixokortolpivalat? ()

Remiss med bild – jämlik och kostnadseffektiv vård

Originalstudie 10 JAN 2017 En remiss med bild innebär en långt ifrån obetydlig kostnadsbesparing och en mer jämlik vård där patienterna kan få tillgång till dermatologisk specialistbedömning utan resa till specialistklinik. Det visar en studie som gjorts vid Norrlands universitetssjukhus.  ()

Mjältsekvestrering hos barn med sicklecellanemi

Översikt 21 DEC 2016 Akut mjältsekvestrering är en av de vanligaste dödsorsakerna hos barn med sicklecellanemi och beror på att blod plötsligt ansamlas i mjälten med splenomegali, akut anemi och hypovolemisk chock som följd. Akut transfu­sion med erytrocytkoncentrat är ofta livräddande. ()

Ny vårdmodell för prevention efter akut kranskärlssjukdom

Rapport 19 DEC 2016 Kardiologföreningens arbetsgrupp för levnadsvanor och arbetsgruppen för SPICI-studien har tillsammans med Riksförbundet HjärtLung tagit fram en ny vårdmodell för prevention/rehabilitering vid kranskärlssjukdom. ()

Hjärnan ger fördjupad förståelse för personlighetssyndrom

Temaartikel 07 DEC 2016 Personlighetssyndrom som innefattar emotionell instabilitet kan förstås utifrån ett informationsbearbetningsperspektiv, hjärnforskning och vår kunskap om ADHD. Detta kan underlätta framtida diagnossättning och behandlingsalternativ. (1 kommentar)

Risk för våld och kriminalitet vid personlighetssyndrom

Temaartikel 07 DEC 2016 Vid personlighetssyndrom och förhöjd våldsrisk bör man behandla dels behandlingsbara komponenter i individens specifika personlighetssyndrom, dels samtidiga substansproblem, psykossymtom och uppmärksamhetsstörningar. Läkemedel som minskar impulskontroll, till exempel bensodiazepiner, ska inte användas. En social miljö där droger, kriminellt umgänge och närhet till potentiella våldsoffer kan undvikas är önskvärd. ()

Patienten man minns: ofta den med personlighetssyndrom

Temaartikel 07 DEC 2016 Personlighetssyndrom är vanliga och förekommer ofta tillsammans med annan psykisk och fysisk sjuklighet. Mötet med patienter med personlighetssyndrom väcker inte sällan frustration och vanmakt. Bemötandet måste präglas av respekt och hög grad av professionalism. ()

Självskadebeteende vanligt även utan personlighetssyndrom

Temaartikel 07 DEC 2016 Undersökningar bland skolungdomar visar att cirka hälften bejakar självskadebeteende vid något enstaka tillfälle, medan upprepat självskadebeteende förekommer hos 13–14 procent. Självskadebeteende förekommer vid flertalet psykiatriska tillstånd, och även hos personer som saknar andra symtom på psykisk sjukdom.  (1 kommentar)

Följsamhet och tålamod krävs för att möta dessa patienter

Temaartikel 07 DEC 2016 Patienter med personlighetssyndrom erbjuder särskilda utmaningar i fråga om bemötande. De flesta behandlingsstudier har gjorts på borderline-­formen av personlighetssyndrom. Av de specifika psykologiska behandlingar som är utvärderade vid borderline-formen har dialektisk beteendeterapi det starkaste forskningsstödet, följt av mentaliseringsbaserad terapi. ()

En angelägenhet för alla i sjukvården

Temainledning 07 DEC 2016 Personlighetssyndrom är vanligt förekommande och påverkar interaktionen mellan patient och behandlare liksom även behandlingsutfallet vid andra former av fysisk eller psykisk ohälsa. De är därför en angelägenhet för alla som arbetar inom sjukvården, skriver gästredaktör för temat, Lisa Ekselius. ()

Personlighetssyndrom – vad är det och hur ställer man diagnos?

Temaartikel 07 DEC 2016 Personlighetssyndrom benämndes tidigare »personlighetsstörningar« och är vanligt förekommande, för­enade med sämre livskvalitet, funktionsbegränsningar och sämre hälsa, och de förblir ofta odiagnostiserade. Etiologin är komplex, och både genetiska faktorer och miljöfaktorer bidrar. Ett personcentrerat, förståelseinriktat arbetssätt är viktigt för diagnostik och samarbetsallians. (3 kommentarer)

Elolyckor kan ge skador som visar sig efter lång tid

Översikt 01 DEC 2016 Långvariga/fördröjda effekter av strömgenomgång innefattar smärttillstånd, nedsatt muskelfunktion, lokal autonom dysfunktion, nedsatt psykiskt välbefinnande, kognitiva problem, hörselnedsättning och katarakt. Gott omhändertagande i akutskedet och tidig multidisciplinär uppföljning av komplicerade fall minskar troligen efterföljande morbiditet. ()

Robotassisterad kirurgi ökar – trots osäker kostnadseffektivitet

Översikt 30 NOV 2016 Användningen av robotassisterad kirurgi har ökat, men det är oklart om fördelarna med robotkirurgi leder till en större patientnytta som kan försvara högre kostnader. (1 kommentar)

Utveckling av medicinsk kunskap styr organisation av sjukvård

Vårdutveckling 29 NOV 2016 Rationalitetsproblem uppstår när moderna ekonomiska styrinstrument tillämpas på medicinska problem som inte är mogna för det och när väldefinierade medicinska tillstånd med hög kunskapsnivå styrs i feodala organisationsstrukturer; strukturer som passar bäst för att styra medicinska problem på låg kunskapsnivå. ()

Ny subtyp av molluscipoxvirus påvisad

Fallbeskrivning 28 NOV 2016 NGS-teknik är ett effektivt verktyg för identifiering och klassificering av nya eller ovanliga patogener och utgör ett viktigt komplement till traditionella analysmetoder. Här beskrivs ett fall av jättemollusk hos ett litet barn och hur diagnosen verifierades. ()

Intravenöst järn bör ges i miljö där anafylaxi kan omhändertas

Läkemedelsfrågan 28 NOV 2016 Kan Venofer ges i hemmiljö? (3 kommentarer)

Frågan om att avstå eller avbryta livsuppehållande behandling

Temaartikel 23 NOV 2016 Läkaren kan inte alltid utgå från att patienten vill ha alla tillgängliga livsuppehållande åtgärder. Vid »livshotande tillstånd« ska läkaren samråda med patienten och de närstående så att vårdens planering så långt det är möjligt stämmer överens med patientens önskemål. ()

En vård som breddas och berör alla

Temainledning 23 NOV 2016 Dålig prognos med kort förväntad överlevnad skrämmer oss alla. Och rädslan tycks många gånger begränsa sikten för oss, också professionellt. Det skriver Carl Johan Fürst, som är gästredaktör för temat Palliativ medicin. ()