Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Viktminskning utan kirurgi kräver energirestriktion och följsamhet

Översikt 25 APR 2017 Viktminskningsbehandling utan kirurgi minskar inte risken för död och sjuklighet i hjärt–kärlsjukdom, men risken för utveckling av typ 2-diabetes minskar och kardiovaskulära riskfaktorer förbättras. Energirestriktion är grundläggande för viktminskning. Följsamhet till behandlingen och bibehållande av viktreduktion är nödvändig för långsiktigt resultat. ()

Diafragmabråck ledde till kolonileus med sekundär mediastinal överskjutning

Fallbeskrivning 20 APR 2017 En ovanlig komplikation till diafragmabråck presenteras. På grund av divertikulitstenos utvecklade patienten kolonileus, som sekundärt ledde till mediastinal överskjutning. Patienten opererades akut med laparatomi och anterolateral torakotomi.  (2 kommentarer)

Nya SCORE bättre på att skatta risk för död i hjärtinfarkt och stroke

Rapport 11 APR 2017 En ny version av SCORE baserad på aktuella svenska data har nyligen publicerats och visar god förmåga att skatta risk att dö i stroke eller infarkt inom 10 år. (2 kommentarer)

Nya skandinaviska riktlinjer för att handlägga skallskador hos barn

Översikt 10 APR 2017 De nya riktlinjerna syftar till att hitta barn med risk för eller med allvarliga komplikationer efter skallskada, samtidigt som onödiga DT-undersökningar av barn med vissa skallskador kan undvikas. ()

Vårdrelaterade infektioner en betydande del av vårdskadorna på sjukhus

Originalstudie 04 APR 2017 Vårdrelaterade infektioner noterades vid 12,3 procent av 480 vårdtillfällen när slumpvist utvalda journaler från Universitetssjukhuset i Linköping granskades. Undersökningen visade att vårdrelaterade infektioner utgör en betydande del av skador och vårdskador på ett universitetssjukhus. (2 kommentarer)

Stewarts blodgastolkning ger djupare insikt i syra–basrubbning

Fallbeskrivning 03 APR 2017 Analys av syra–basstatus enligt Peter Stewart kan ge ökad insikt i komplexa metabola syra–basrubbningar. Metoden är svårare att tillämpa bedside, men webbaserade verktyg ger bra stöd och tolkningen kan leda till ändrad behandling. (1 kommentar)

Makroskopisk hematuri vid behandling med NOAK

Originalstudie 31 MAR 2017 Nyupptäckt makroskopisk hematuri hos patienter med förmaksflimmer under behandling med direktverkande orala antikoagulantia bör initiera snar urologisk utredning och behandling av blödningskällan. Detta för att förkorta tiden för eventuell utsättning av antikoagulantia som skyddar mot ischemisk stroke. (1 kommentar)

Många faktorer påverkar om patienter kan medverka till säkrare vård

Originalstudie 27 MAR 2017 Förhoppningar knyts till att patienter ska kunna bidra till ökad patientsäkerhet. I en studie genomfördes intervjuer med läkare och sjuksköterskor som representerade ett brett spekt­rum av erfarenheter och uppfattningar beträffande patientmedverkan för säkrare vård. Studien identifierade nio faktorer som underlättar och/eller försvårar patientmedverkan för säkrare vård. ()

Hymen imperforatus är en diagnos som ofta missas

Fallbeskrivning 23 MAR 2017 Hymen imperforatus ger obstruktionssymtom och är den vanligaste avvikelsen i det kvinnliga reproduktionssystemet. Den aktuella fallbeskrivningen liksom befintlig litteratur visar att flickor med sent upptäckt hymen imperforatus ofta har långdragna symtom och sällan blir ordentligt undersökta trots upprepade kontakter med sjukvården; ofta får de felaktig diagnos initialt. ()

Iatrogen cerebral arteriell gasemboli efter lungbiopsi

Översikt 22 MAR 2017 Akut insjuknande med neurologiska symtom i nära anslutning till en invasiv medicinsk åtgärd kan vara uttryck för arteriell luftemboli. Diagnosen bör ställas baserat på den kliniska bilden och anamnesen. Skyndsam behandling med hyperbar syrgas kan vara livräddande vid detta tillstånd. (1 kommentar)

Pacemaker ingen absolut kontraindikation för MR-undersökning

Översikt 21 MAR 2017 Flera studier har visat att MR-undersökning av patienter med konventionella pacemakerliknande system kan utföras utan komplikationer. Patienter med MR-villkorliga system kan genomgå MR-undersökning under vissa förutsättningar. (2 kommentarer)

Metronidazol gav svår biverkning med neurologiska symtom

Fallbeskrivning 20 MAR 2017 En fallrapport belyser vikten av att utreda patienter som utvecklar neurologiska symtom under behandling med metronidazol, ett vanligt förekommande antibiotikum där neurologiska symtom har beskrivits som biverkning till behandlingen. ()

Missad hjärtinfarkt var ofta relaterad till atypisk anamnes

Temaartikel 14 MAR 2017 En mer generös indikation för troponinmätning och EKG samt ökad kännedom om atypiska symtom skulle möjligen kunna reducera förekomsten av feldiagnostik vid hjärtinfarkt. (3 kommentarer)

Säkrare sjukvård ett arbete för läkare

Temainledning 14 MAR 2017 I detta temanummer presenteras olika aspekter på diagnostiska fel och misstag och vad som kan göras för att förhindra dem, skriver Pelle Gustafson, medicinsk redaktör. (2 kommentarer)

Bilddiagnostik inget facit vid diagnos av appendicit

Temaartikel 14 MAR 2017 I en studie visas att av 49 bedömda fall av missad diagnos av appendicit anmäldes 8 enligt lex Maria medan övriga inkom som enskildas klagomål till tillsynsmyndigheten. Detta antyder en större acceptans i sjukvård att diagnostik av appendicit kan vara svår. (2 kommentarer)

Dominerar lex Maria-fallen inom primärvård och akutsjukvård

Temaartikel 14 MAR 2017 En betydande andel av lex Maria-ärenden från primärvård och akutsjukvård utgörs av diagnostiska fel och misstag. Bakomliggande orsaker kan vara övergripande fel/systemfel inklusive kommunikationsproblem, patient­relaterade faktorer samt läkarrelaterade faktorer inklusive kognitiva misstag. ()

Strukturerad bedömning viktig vid konsultation på distans

Temaartikel 14 MAR 2017 Ett strukturerat arbetssätt med bland annat tydlig metodik för samtalsprocess, värdering av vitala funktioner samt strukturerad kommunikation möjliggör telefonrådgivning med god patientsäkerhet. (1 kommentar)

Diagnostiska fel och misstag är vanliga och svåra att mäta

Temaartikel 14 MAR 2017 Arbete med att undvika och minimera diagnostiska fel är ett utmärkt tillfälle till ökad patientsäkerhet, lärande och kompetensutveckling. Mätmetoder av diagnostiska fel måste dock utvecklas och valideras. (1 kommentar)

Nya riktlinjer för handläggning av dyspepsi, H pylori och magsår

Rapport 01 MAR 2017 De nya nationella riktlinjerna för handläggning av dyspepsi, Helicobacter pylori och magsår kan spara resurser och besvär för yngre till förmån för patienter med prioriterat behov av gastroskopi. (7 kommentarer)

Bruk och missbruk av EEG

Originalstudie 28 FEB 2017 En studie vid Sundsvalls sjukhus visar att en majoritet av EEG-remisserna från barnkliniken var adekvata och innehöll tillfredsställande information. ()

Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga

Översikt 23 FEB 2017 Under det senaste decenniet har antalet unga med könsdysfori som söker sjukvårdens insatser för köns­bekräftande åtgärder ökat kraftigt. En minoritet (ca 20 procent) av barn <12 år med könsdysfori kommer att ha en kvarstående önskan om könsbekräftande åtgärder. (7 kommentarer)

Biologiska läkemedel etablerad terapi för barn med IBD i Sverige

Originalstudie 21 FEB 2017 I dag får ca 17 procent av barn med IBD i Sverige regelbundet behandling med biologiska läkemedel, främst infliximab. Användningen varierar dock kraftigt mellan olika barnkliniker. Biverkningar på kort sikt är framför allt olika typer av överkänslighetsreaktioner av läkemedlet. (2 kommentarer)

Bristande initial handläggning vanligast vid missad höftfraktur

Temaartikel 21 FEB 2017 En majoritet av missade höftfrakturer kunde härledas till brister vid initial handläggning: anamnesupptagning, statusundersökning eller röntgenundersökning. De mest frekventa felhändelserna orsakades av fördröjd läkarundersökning av patient utanför sjukhus. Missad diagnos ger fördröjd operation, vilket ökar risken för komplikationer och dödlighet. (1 kommentar)

Svår reaktion av antiepileptikum hos kvinna med ursprung från Asien

Fallbeskrivning 21 FEB 2017 Risken att drabbas av karbamazepininducerad Stevens–Johnson syndrom eller toxisk epidermal nekrolys är betydligt högre för personer med asiatiskt ursprung. Här presenteras ett fall där en kvinna adopterad från Indonesien fick allvarliga hudreaktioner efter behandling med karbamazepin. ()

COMEX 30 för behandling av tryckfallssjuka med neurologiska symtom

Fallbeskrivning 17 FEB 2017 Tryckfallssjuka kan drabba även den som dyker på ett säkert sätt. I artikeln beskrivs hur tre dykare med neurologiska symtom framgångsrikt behandlats på ett för svenska förhållanden nytt sätt. (2 kommentarer)

Kemoterapi och målstyrda läkemedel kan förstärka varandra

Temaartikel 15 FEB 2017 Behandling med läkemedel mot HER2 förstärker effekten av kemoterapi neoadjuvant, adjuvant och mot metastatisk sjukdom och förbättrar överlevnaden vid HER2-positiv bröstcancer. Målstyrd behandling mot PI3K–AKT–mTOR-axeln och mot CDK4/6 förstärker effekten av endokrin terapi vid spridd hormonreceptorpositiv bröstcancer. ()

Mammografi, ultraljud och nål­biopsi bas för bilddiagnostik

Temaartikel 15 FEB 2017 Framtidens screeningprogram kan komma att baseras på kvinnans individuella cancerrisk och innehålla olika bildmetoder, t ex tomosyntes, automatiserat bröstultraljud och förkortade MRT-undersökningar. ()

Biverkningar vid antihormonell behandling påverkar följsamhet

Temaartikel 15 FEB 2017 Adjuvant antihormonell behandling bidrar kraftigt till den förbättrade överlevnaden vid hormonkänslig bröstcancer, men rekommenderad behandlingstid är lång och biverkningar till behandling kan påverka livskvalitet hos såväl unga som äldre kvinnor. ()

Aerob och muskelstärkande träning bör rekommenderas

Temaartikel 15 FEB 2017 Personer med cancersjukdom bör rekommenderas både aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att minska fatigue och förbättra fysisk funktionsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet. Träning vid cancersjukdom syftar i första hand till att öka välbefinnandet och minska symtombördan. ()

Vägen till bröstbevarande kirurgi och bort från axillutrymning

Temaartikel 15 FEB 2017 Bröstbevarande kirurgi kan tillämpas i minst 70 procent av fallen med nydiagnostiserad bröstcancer. Biopsi av portvaktskörteln räcker som enda ingrepp i axillen vid negativ biopsi och vid förekomst av mikrometastaser. Evidensen för att överge axillutrymning vid makrometastaser i axillen är ännu otillräcklig. ()

Onkoplastikkirurgi – utpräglat individanpassad

Temaartikel 15 FEB 2017 Onkoplastikkirurgi är en individanpassad kirurgi och bör i varje enskild situation diskuteras i ett multidisciplinärt team samt mellan patient och behandlande kirurg. ()

Allt fler drabbas men fler överlever

Temainledning 15 FEB 2017 Varje år insjuknar cirka 9 000 kvinnor i bröstcancer. Stora framsteg inom bröstcancervården har gjort att den relativa överlevnaden har ökat. Här presenteras dessa framsteg och var vi står i dag. ()

Bättre och mer jämlik vård för patienter med bröstcancer

Temaartikel 15 FEB 2017 Nationellt överenskomna vårdprogram och ett nationellt kvalitetsregister skapar grunden för att göra bröstcancervården jämlik och höja kvaliteten. En sammanhållen cancerstrategi med regionala cancercentrum som stödjande infrastruktur ger möjlighet att nationellt gemensamt tackla bröstcancervårdens utmaningar. ()

Sämre prognos för unga kvinnor med bröstcancer

Temaartikel 15 FEB 2017 Bröstcancer hos unga är ovanligt, men är den näst vanligaste dödsorsaken hos unga kvinnor. Prognosen är sämre än hos medelålders kvinnor med en högre risk för lokalrecidiv, fjärrmetastaserande sjukdom och död i bröstcancer. ()

Svetsare – en riskgrupp för septisk pneumoni

Fallbeskrivning 08 FEB 2017 Det finns sedan tidigare ett samband mellan exponering för svetsrök och utveckling av pneumokockpneumoni. I en fallbeskrivning rapporteras om fyra personer som insjuknat av pneumokockpneumoni, varav 3 septiska, i en grupp av 50 byggnadsarbetare. ()

Kortikosteroider i enstaka led kan ge psykiska biverkningar

Läkemedelsfrågan 06 FEB 2017 Finns det risk för mani i samband med lokalbehandling med kortison i leder? ()

Muskulär pseudo­hypertrofi yttrade sig som mjukdels­tumör

Fallbeskrivning 03 FEB 2017 Mjukdelssvullnader är en vanlig klinisk problemställning i primärvården och kan orsakas av allt från ofarliga fettknölar till elakartade tumörer. Magnetisk resonanstomografi ger mycket information och kan göra att man undgår onödig biopsitagning och/eller kirurgisk intervention. ()

Prostatacancercentrum – navet i framtidens prostatacancersjukvård

Översikt 01 FEB 2017 Multidisciplinär och multiprofessionell handläggning av män med prostatacancer är nödvändig i alla faser av sjukdomen. Specialiserade prostatacancercentrum skulle ge bättre förutsättningar för att män med misstänkt eller konstaterad prostatacancer ska få den vård som det nationella vårdprogrammet föreskriver. (4 kommentarer)

Obstetrisk nervpåverkan är oftast inte ryggbedövningens fel

Fallbeskrivning 30 JAN 2017 Nervpåverkan efter förlossning har rapporterats hos upp till 1 procent av nyförlösta kvinnor och kan ge symtom i form av domning, svaghet och smärta i de nedre extremiteterna. Ofta misstänks komplikation till ryggbedövning men det är betydligt vanligare att symtomen har orsakats av förlossningen i sig. ()

Personer med KOL behöver träna

Översikt 26 JAN 2017 Både KOL-patienter i stabilt skede av sjukdomen och de som haft en exacerbation ska erbjudas fysisk träning. ()