Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Spelberoende är en högaktuell diagnos

Översikt 14 NOV 2018 Spelberoende är ett allvarligt tillstånd. Ungefär 2 procent av den svenska befolkningen har spelproblem, och varje år tillkommer omkring 100 000 problemspelare. Snabba internetspel om pengar har hög beroendepotential och utgör huvudproblemet för majoriteten av svenska problemspelare. Sjukvård och socialtjänst är sedan den 1 januari 2018 skyldiga att erbjuda utredning och behandling. ()

Värdering av risk för svår infektion/sepsis hos vuxna i öppenvården

Rapport 13 NOV 2018 Programråd Strama har tagit fram nya rekommendationer för värdering av risk för allvarlig infektion/sepsis bland vuxna med infektionssymtom i öppenvård. Utifrån allmäntillstånd, fysiologiska funktioner och riskfaktorer sker gruppering till grönt ljus (låg risk), gult ljus (medelhög risk) och rött ljus (hög risk). Riskgruppen styr initial handläggning. ()

Förbättrad strokeprevention vid förmaksflimmer med NOAK

Översikt 12 NOV 2018 Stora framsteg har skett vad gäller strokeprofylax vid förmaksflimmer. Efter ett gradvis införande är NOAK-behandling nu etablerat som förtahandsval för strokeprofylax vid förmaksflimmer i Stockholms län. Detta har bidragit till att uppnå nationella behandlingsmål samt en markant minskning av strokeinsjuknandet. ()

»Skademinimering« är ett omdiskuterat alternativ för dem som inte kan sluta röka

Översikt 29 OKT 2018 Centralt i den internationella debatten om hur man på bästa sätt ska kunna minska skadorna av tobaks­rökning är huruvida andra nikotinhaltiga alternativ bör erbjudas rökare som inte klarar att sluta röka med nuvarande metoder. Avgörande är skadegraden av alternativa sätt att leverera nikotin. (2 kommentarer)

Likvorläckage viktig differentialdiagnos vid långvarigt rinnande näsa

Fallbeskrivning 29 OKT 2018 Nasalt läckage av cerebrospinalvätska är en ovanlig orsak till rinnande näsa, men viktig att ha i åtanke som differentialdiagnos hos patienter som söker för långvariga problem. Denna artikel uppmärksammar fenomenet genom ett fall där patienten sökt vård upprepade gånger innan rätt dia­gnos ställdes.  ()

Furosemid kan ges vid allergi mot sulfonamidantibiotika

Läkemedelsfrågan 24 OKT 2018 Det finns inte stöd för att korsallergier existerar mellan aromatiska sulfonamider, som de antibiotiska, och övriga sulfonamider, som furosemid. Korsreaktiviteten mellan olika aromatiska sulfonamider bedöms däremot vara hög. ()

Män som vill testa sig för prostatacancer – en strukturerad modell

Vårdutveckling 23 OKT 2018 Prostatacancercentrum Capio S:t Göran införde hösten 2017 en modell för strukturerad prostatacancerdiagnostik. Denna modell använder sjuksköterskeledd diagnostik, Stockholm3-testet och magnetresonanstomografi med riktad vävnadsprovtagning. Initiala erfarenheter indikerar att man med denna modell kan uppnå korta ledtider, hög precision i diagno­stiken och god hälsoekonomi. (3 kommentarer)

Mastocytos i huden – uppdatering av kunskapsläget och riktlinjer för handläggning

Översikt 22 OKT 2018 Mastocytos är en ovanlig och heterogen sjukdomsgrupp med makulopapulösa eller nodulära hudförändringar och/eller interna manifestationer. Symtomatologi, förlopp och behov av utredning skiljer sig mellan barn och vuxna. Här beskrivs kutan mastocytos baserat på en uppdaterad sjukdomsklassifikation, och riktlinjer för handläggning föreslås. ()

Reformerad alkoholvård kan nå fler

Temainledning 16 OKT 2018 I detta tema diskuteras förutsättningar för ett nytänkande inom behandlingen av alkoholproblem, med fokus på den stora majoriteten personer med lindrigt till måttligt beroende.  ()

Flera behandlingar för alkoholproblem är bevisat effektiva

Temaartikel 16 OKT 2018 Det stora flertalet med alkoholberoende har lindrigt till måttligt beroende. Genom att erbjuda evidensbaserade insatser ökar möjligheten att förebygga en fortsatt negativ utveckling. Utmaningen är dock att dessa insatser sällan erbjuds inom hälso- och sjukvården och inte heller inom primärvården, som har den största kontaktytan mot personer med alkoholberoende. ()

Beroendevården behöver byta riktning och bli patientcentrerad

Temaartikel 16 OKT 2018 Få söker vård i Sverige för att få hjälp med att dricka mindre alkohol. Fler skulle sannolikt söka vård om alternativet att pröva en målsättning om kontrollerat drickande erbjöds inom vården.  ()

Vård av alkoholberoende – behov av expansion till nya grupper

Temaartikel 16 OKT 2018 Alkoholberoende behöver bli en angelägenhet för fler delar av sjukvården, såsom primärvård. Det behövs också ökad diagnostik och användning av evidensbaserade behandlingsmetoder för alkoholberoende. ()

Nya metoder behövs för alkoholarbetet i primärvården

Temaartikel 16 OKT 2018 Det är främst två åtgärder som krävs för ett effektivt alkoholarbete i primärvården: en ny form av screening som utgår från patientens hälsoproblem och enkla effektiva metoder för att behandla alkoholberoende.  ()

Alkoholberoende ett föränderligt tillstånd av varierande grad

Temaartikel 16 OKT 2018 Flera studier pekar på att alkoholberoende är ett föränderligt tillstånd som många kommer in i, men flertalet också kommer ut ur. Dessa epidemiologiska resultat har stor betydelse för synen på personer med alkoholproblem och för hur behandlingsinsatser kan utformas. ()

Fler kan få beroendebehandling om den integreras i primärvård

Temaartikel 16 OKT 2018 Få med alkoholproblem söker vård. Skam och stigma är viktiga hinder. Genom att integrera beroendebehandling i primärvården kan fler nås. (3 kommentarer)

Alkohol och äldre – eftersatt fråga hos våra vanligaste patienter

Temaartikel 16 OKT 2018 Alkoholkonsumtionen hos äldre har ökat på senare tid, liksom alkoholrelaterade skador. Rutiner för hur alkoholproblematik i denna grupp hanteras inom vården kan förbättras. ()

Stor variation i kostråden vid strålbehandling av lilla bäckenet

Originalstudie 10 OKT 2018 Variationen är stor inom landet beträffande vilka kostråd som ges före, under och efter strålbehandling vid gynekologisk cancer och prostatacancer. Studier inom området är angelägna, eftersom kostens potentiella effekt att förebygga följdsjukdomar till strålbehandling som nedsätter tarmhälsan är stor. ()

Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom – handikappande tillstånd som främst drabbar kvinnor

Rapport 09 OKT 2018 Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom, POTS, definieras som en ökning av pulsen med minst 30 slag per minut inom tio minuter i stående eller vid tippbrädetest, i frånvaro av ortostatisk hypotension. Symtomen är yrsel, hjärtklappning, synpåverkan, tremor eller svår trötthet. (7 kommentarer)

Det stora hiatusbråcket – kräver stor uppmärksamhet och respekt

Översikt 08 OKT 2018 Hiatushernia innebär att hela eller delar av magsäcken, eventuellt tillsammans med andra bukorgan, dislokeras upp i brösthålan via hiatus diaphragmaticus. Hög ålder och övervikt/fetma är riskfaktorer. ()

Prehospital blodtransfusion är en säker behandling

Rapport 03 OKT 2018 Tidiga och korrekta transfusioner vid stor blödning är avgörande för överlevnad. Ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen är den första prehospitala läkarbemannade enhet i Sverige som rutinmässigt kan ge blod prehospitalt. ()

Sju procent av cancerfallen hade »missats« vid kolonundersökning

Originalstudie 03 OKT 2018 En observationsstudie i Västerbottens län visar att frekvensen av kolorektal cancer som missas vid kolonundersökningar är relativt låg. Studien belyser dock vikten av att utföra högkvalitativ koloskopi i väl rengjord tarm och att vara uppmärksam på ockult gastrointestinal blödning. ()

Kemiska ögonfrätskador – akut diagnostik och behandling

Översikt 02 OKT 2018 Kemisk ögonfrätskada är ett synhotande tillstånd. Vid en inträffad skada är den fortsatta akuta handläggningen avgörande för prognosen på både kort och lång sikt. Omedelbar ögonspolning redan på olycksplatsen är av störst betydelse följt av snabb transport till närmaste vårdinrättning. ()

Viktigt vara medveten om att kikhosta förekommer

Fallbeskrivning 25 SEP 2018 Profylaktisk behandling mot kikhosta hos spädbarn yngre än 6 månader bör påbörjas redan vid misstanke om att de smittats och utan att invänta provsvar. ()

Endoskopisk submukosadissektion en effektiv och säker metod vid neoplasi i matstrupen

Översikt 24 SEP 2018 Endoskopisk submukosadissektion möjliggör en bloc-resektion av tidig gastrointestinal neoplasi som har låg risk för malignitet. I den här artikeln beskrivs för första gången från Skandinavien implementering och resultat av endoskopisk submukosadissektion som behandling av neoplasi i matstrupen.  ()

Tidig diagnos och behandling med gallsyra avgörande vid cerebrotendinös xantomatos

Fallbeskrivning 20 SEP 2018 Cerebrotendinös xantomatos är en sällsynt metabol sjukdom där tidig diagnos och behandling med gallsyra förhindrar de allvarliga symtomen. Här beskrivs två nydiagnostiserade patienter som visar att denna sjukdom bör övervägas när det gäller oklara fall inom flera olika specialiteter. ()

För en jämlik och integrerad vård

Temainledning 17 SEP 2018 Vi vill med detta tema uppmuntra kliniker, chefer, beställare och politiker att ta till sig kunskaperna om de potentiella vinster och det generella mervärde som en välfungerande sjukvård med en högre integration mellan psykiatri, psykologi och somatik ger. ()

Samarbetsvård för psykisk hälsa på väg implementeras i Sverige

Temaartikel 17 SEP 2018 Det finns en forskningsbaserad modell för samarbete mellan primärvård och psykiatri som ännu inte är utprövad i svensk sjukvård – »collaborative care model«. Ett arbete för utbildning och implementering av modellen i Sverige planeras. ()

Psykisk ohälsa och cancervård – ett bättre samarbete behövs för jämlik vård

Temaartikel 17 SEP 2018 Det har gått sju år sedan Socialstyrelsens rapport om överdödlighet i cancer bland psykiskt sjuka gavs ut. Fortfarande har cancerpatienter med psykisk ohälsa sämre möjligheter att överleva. Här beskrivs möjliga orsaker, och vad som kan göras för att minska denna överdödlighet.  ()

Bättre perinatalpsykiatrisk vård genom integrerat samarbete

Temaartikel 17 SEP 2018 Psykisk ohälsa i samband med graviditet och under spädbarnsperioden är vanligt och har negativa konsekvenser för mor, barn och familj. Ett integrerat samarbete mellan psykiatri, obstetrik och barnsjukvård leder till minskade risker för mor och barn. ()

Multiprofessionella epilepsiteam med psykiatrisk kompetens

Temaartikel 17 SEP 2018 Epilepsi är en mångfacetterad och komplex sjukdom där psykiatrisk komorbiditet är vanlig och ofta förblir obehandlad. Multiprofessionella epilepsiteam krävs för att kunna möta behov och adekvat hjälpa epilepsipatienter med komplexa svårigheter. ()

Markant somatisk översjuklighet vid allvarlig psykisk sjukdom

Temaartikel 17 SEP 2018 Patienter med allvarlig psykisk sjukdom har en betydande överdödlighet och översjuklighet i somatiska sjukdomar. Ogynnsamma levnadsvanor, metabola bieffekter av psykofarmaka, kognitiv nedsättning och suboptimal organisation av hälso- och sjukvården är bidragande faktorer. (3 kommentarer)

Konsultation–liasionpsykiatri för integration somatik och psykiatri

Temaartikel 17 SEP 2018 Konsultationspsykiatri är ett väletablerat begrepp för psykiatriska insatser på begäran av somatisk sjukvård. Vid liaisonpsykiatri sker arbetet i team tillsammans med somatiken och är proaktivt. Evidensen för att konsultation–liaisonpsykiatri är både kliniskt och kostnadsmässigt effektiv har ökat betydligt på senare år. (3 kommentarer)

Funktionella somatiska symtom kräver biopsykosocial kompetens

Temaartikel 17 SEP 2018 Patienter med funktionella somatiska symtom är vanliga inom många specialiteter och uppfattas ofta som svåra att hjälpa. Evidensbaserade metoder för utredning och behandling finns, men är dåligt implementerade i svensk sjukvård. En sjukdomsmodell som tar hänsyn till både biologiska, psykiska och sociala förhållanden behövs. (2 kommentarer)

ARFID: restriktivt ätande utan rädsla för viktuppgång

Översikt 12 SEP 2018 ARFID (av engelskans avoidant/restrictive food intake disorder) kännetecknas av undvikande av mat utan typiska ätstörningstankar, med påföljande undervikt, undernäring eller behov av näringstillförsel via sond. Forskning pekar på att sedvanlig etablerad – och individanpassad – ätstörningsbehandling kan vara av godo också vid ARFID. ()

Elektrokemoterapi är en enkel och effektiv metod för behandling av hudmetastaser

Översikt 11 SEP 2018 Elektrokemoterapi är en enkel och effektiv metod för att behandla hudmetastaser. Behandlingen kan göras i tidigare opererat, strålbehandlat och/eller perfusionsbehandlat område. Elektrokemoterapi är sannolikt en underutnyttjad behandlingsmetod i Sverige. ()

Fler medvetslösa patienter bör intuberas för säkrad luftväg

Originalstudie 07 SEP 2018 Det finns en förbättringspotential vad gäller omhändertagandet av akut medvetslösa patienter. Fler patienter bör intuberas och fler bör vårdas på IVA för att möjliggöra bättre prognostisering. Det finns även en förbättringspotential när det gäller att uppmärksamma möjliga donatorer på IVA. (2 kommentarer)

Tyreotoxisk kris maskerades av ketoacidos

Fallbeskrivning 27 AUG 2018 En tidigare frisk 37-årig man insjuknade i en tyreotoxisk kris och diabetisk ketoacidos. Kombinationen är mycket ovanlig och kan försvåra diagnostiken då ketoacidosen sannolikt döljer det för tyreotoxisk kris typiska symtomet feber. (1 kommentar)

Kylbehandling efter förlossnings­asfyxi minskar skadeutveckling

Originalstudie 22 AUG 2018 Kylbehandling efter förlossningsasfyxi är associerad med lägre andel barn med den svåraste graden av rörelsehinder bland de barn som får CP. En lägre andel med kognitiv funktionsnedsättning anas bland kylbehandlade barn jämfört med icke-kylbehandlade barn med CP efter förlossningsasfyxi. (1 kommentar)

Elektrodfri pacemaker kan minska risker, men långtidsstudier saknas

Rapport 09 AUG 2018 Elektrodfria pacemakersystem erbjuder driftsäker stimulering med låg andel komplikationer. Men högre kostnad, begränsad tillgänglighet samt avsaknad av långtidsstudier begränsar användningen till särskilt utvalda fall. (2 kommentarer)

Fentanylplåster med ojämna tidsintervall kan inte förordas

Läkemedelsfrågan 07 AUG 2018 Dosering med ojämna intervall gör det svårt att förutsäga fentanyls farmakokinetik och kan därför inte rekommenderas, särskilt inte hos patienter med faktorer som gör dem särskilt känsliga för fentanyl såsom hög ålder, leverpåverkan eller samtidig medicinering med läkemedel som påverkar CYP3A4. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.