Vad är utmärkande för psoriasis hos barn?

De flesta barn med psoriasis har lindrig till måttlig psoriasis, och placken kan vara tunnare än hos vuxna. Det är vanligare med lesioner i ansikte och genitalt hos barn än hos vuxna. Att differentiera psoriasis mot eksem kan vara en utmaning, framför allt vid liten utbredning. 

Finns risk för samsjuklighet hos barn?

Absolut, barn med psoriasis har visats ha samsjuklighet med artrit, övervikt och inflammatorisk tarmsjukdom. Psykisk samsjuklighet med depression och ångest har visats vara mer uttalad inom gruppen med debut av psoriasis i unga år än vid debut i vuxen ålder. 

Skiljer sig behandlingen från den hos vuxna?

Egentligen inte så mycket avseende vilka läkemedel som kan användas, men många systemiska läkemedel används »off label« inom barnpopulationen, eftersom det saknas randomiserade studier på barn. Som tur är har de flesta barn lindrig–måttlig psoriasis och kan behandlas tillfredsställande med topikal behandling. 

Har omhändertagandet av barnpatienten förändrats under senare år?

Området kring barn med psoriasis har uppmärksammats under senare år inom dermatologin. Risken för samsjuklighet påverkar omhändertagandet, och där behöver vi hitta strukturer och tid för att undersöka, följa och behandla dessa barn bättre.   

Påverkas prognosen om sjukdomen debuterar tidigt? 

Jag anser att vi i dag inte har tillräckligt med vetenskapligt underlag för att kunna uttala oss om det. Någon enstaka studie har visat att personer med debut före 40 års ålder (ca 75 procent debuterar dock före 40 års ålder) får sämre prognos med svårare sjukdom. En mindre retrospektiv studie visade dock inte någon påverkan på svårighetsgrad beroende på debut före eller efter 18 års ålder.