Annons Annons
Annons Annons
bild

När patienten vill ha behandling som vi inte tror är den optimala

Etik och läkarroll 15 OKT 2019 Ett vanligt etiskt dilemma i kliniken berör avvägningar mellan att göra gott och att respektera patientens autonomi. I artikeln beskrivs en särskild form av detta dilemma, där patienten efterfrågar en behandling som läkaren har skäl att tro kommer att leda till suboptimalt resultat.

5 frågor till Joar Björk

bild

Författarintervjun 15 OKT 2019 Joar Björk, doktorand medicinsk etik, Karolinska institutet, Stockholm, och ST-läkare, Central­lasarettet Växjö, presenterar en artikel  om den etiska avvägningen då patienten vill ha »förväntat suboptimal behandling«.

Annons Annons

Med accelerometrar kan fysisk aktivitet mätas objektivt Snabb metodutveckling, men mer kompetens krävs för användning fullt ut i klinisk praxis

Översikt 14 OKT 2019 Accelerometrar används i stor utsträckning inom forskning och i viss grad i klinisk verksamhet för att fastställa fysisk aktivitet, men de ställer krav på användarna.

Ökningen av köns­dysfori hos unga tarvar eftertanke

bild

Medicinsk kommentar 11 OKT 2019 Diagnosen könsdysfori hos unga har ökat mer än 20 gånger på 10 år. Det finns lång erfarenhet av förändring av könstillhörighet för en noga selekterad grupp, men för dem som tillkommit i dagens vidare grupp är långtidsresultaten okända. För att inte skada bör vården överväga om irreversibla åtgärder endast bör göras inom ramen för kliniska studier. (5 kommentarer)

bild

Transsexualism hos barn, ungdomar och unga vuxna, del 2 Utredning och behandling kan ge bättre livskvalitet och psykisk hälsa

Översikt 11 OKT 2019 Utredning och behandling av transsexualism sker i samförstånd med barnen/ungdomarna och föräldrar. Utredningen är flerårig och syftar till att bland dem som söker vård identifiera de barn/ungdomar som har klassiska symtom på transsexualism och som tillhör den grupp som ska ha behandling. (2 kommentarer)

Transsexualism hos barn, ungdomar och unga vuxna, del 1 Multidisciplinärt samarbete har gett bättre kunskapsläge

bild

Översikt 11 OKT 2019 Det finns en lång erfarenhet av transsexualism bland barn och ungdomar. De har ett lidande som bör lindras. Dagens kunskapsläge baseras på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet. Transsexualism är troligen en normalvariant av mänskligt beteende och grundläggs tidigt i utvecklingen. (2 kommentarer)

bild

Nytt WHO-reagens för mätning av autoantikroppar vid SLE

Nya rön 10 OKT 2019 Nu finns ett nytt internationellt WHO-reagens för att mäta autoantikroppar vid systemisk lupus erythematosus, SLE. Det tidigare referenspreparatet, som har använts av kliniska laboratorier och företag som framställer anti-dsDNA-analyser, tog slut för tolv år sedan.

bild

Klimateffekterna från anestesin kan minska

Medicinsk kommentar 10 OKT 2019 De halogenerade gaser som används inom anestesin är kraftfulla växthusgaser. Genom att ersätta den mest potenta växthusgasen desfluran med sevofluran kan klimateffekten minska med 73 procent. Klimateffekterna kan också minska genom att använda intravenösa narkosmedel. (5 kommentarer)

Extremt förtidig födelse – svåra utmaningar trots stora framsteg

bild

Temaartikel 08 OKT 2019 Överlevnaden till 1 års ålder är hög hos extremt för tidigt födda barn i Sverige, vilket är kopplat till en höggradigt genomförd centralisering av prenatal och neonatal vård. Förekomsten av neonatal sjuklighet efter extremt förtidig födelse är i hög grad kopplad till framtida funktionsnedsättning hos det växande barnet och är en stor kvarstående utmaning.

bild

Förtidsbörd största perinatala problemet

Temaartikel 08 OKT 2019 Cirka 15 miljoner barn föds för tidigt i världen varje år. I Sverige utgör förtidsbörd 5,7 procent av alla förlossningar. Internationellt rapporteras från vissa länder upp till 18 procent. Den biologiska förståelsen av de mekanismer som resulterar i förtidsbörd är fortfarande mycket begränsad.

Ledsamt att kalla vårt jobb för »produktion«

Reflexion 08 OKT 2019 »Vad säger det om oss själva och vår syn på vår profession? Har vi dåligt självförtroende? Är vi bara slarviga med orden?« (1 kommentar)

Barn räddas – svåra utmaningar kvarstår

Temainledning 08 OKT 2019 Vården av för tidigt födda barn har utvecklats snabbt – överlevnaden har ökat och sjukligheten minskat. I det här temat diskuteras orsaker till och konsekvenser av förtidsbörd.

Prediktion, prevention och behandlingsmetoder

bild

Temaartikel 08 OKT 2019 Tillgång till bra prediktionsmodeller, förbättrad prevention för kvinnor med hög risk och ökad kunskap om akuta åtgärder vid hotande förtidsbörd är viktiga förutsättningar för framsteg när det gäller förtidsbörd och dess konsekvenser. 

bild

De flesta för tidigt födda barn får normal utveckling och god hälsa

Temaartikel 08 OKT 2019 För tidigt födda barn överlever efter allt kortare graviditetslängd tack vare modern obstetrik och neonatal intensivvård. Barn födda mer än 3 månader för tidigt (extremt tidigt födda) löper stora risker för försenad psykomotorisk utveckling, inlärningssvårigheter, ADHD, autismspekt­rumtillstånd och bestående påverkan på lungfunktion.

Föräldrarollen i neonatalvården behöver anpassas och utvecklas

bild

Temaartikel 07 OKT 2019 En komplicerad graviditet och förlossning av ett för tidigt fött barn innebär att mamman, pappan och hela familjen försätts i en svår situation. Neonatalvården bör organiseras utifrån begreppet barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård, med föräldrarna som primärt omvårdnadsansvariga. (3 kommentarer)

Att födas några veckor för tidigt – spelar det någon roll?

Temaartikel 07 OKT 2019 Riskerna med att födas några veckor för tidigt underskattas ofta. Lätt underburna barn drabbas emellertid i hög utsträckning av andningsstörningar, behandlingskrävande hyperbilirubinemi, hypoglykemi, hypotermi och uppfödningssvårigheter, och de behöver ofta läggas in på neonatalavdelning. ()

5 frågor till Anna Bonnevier

Författarintervjun 07 OKT 2019 Anna Bonnevier är huvudförfattare till en artikel om lätt och måttligt underburna barn i veckans tema om förtidsbörd. ()

Nya immunologiska mekanismer vid ateroskleros

Nya rön 04 OKT 2019 Det har länge varit känt att ateroskleros är en inflammatorisk process i artärväggen, men frågan är vad som orsakar inflammation och immunologisk aktivering. För att studera denna immunologiska aktivering undersöktes på olika sätt humana aterosklerotiska plack från endarterektomi. ()

Annons Annons

Första fallen av miyamotoi-borrelios med meningit i Sverige

Nya rön 04 OKT 2019 För första gången rapporteras att två patienter i Sverige har drabbats av miyamotoi-borrelios med meningit. Sjukdomen kan vara svårdiagnostiserad och är därför sannolikt kraftigt underdiagnostiserad. Miyamotoi-borrelios, en typ av återfallsfeber, orsakas av bakterien Borrelia miyamotoi och sprids av den vanliga fästingen Ixodes ricinus. ()

Stora variationer i omfattning av psykiatrisk tvångsvård

Medicinsk kommentar 04 OKT 2019 Det finns stora skillnader internationellt i den psykiatriska tvångsvårdens omfattning. Skillnaderna tycks vara oberoende av indikationerna för tvångsvård, vårdbehov eller farlighet och vem som beslutar: domare eller psykiatrer. Det finns även stora skillnader i omfatt­ningen av tvångsvård i Sverige, trots samma lagstiftning. ()

Kraftig minskning av död i rupturerat aortaaneurysm

Nya rön 03 OKT 2019 Risken att dö på grund av rupturerat abdominellt aortaaneurysm (RAAA) går stadigt ner i Sverige. RAAA har minskat över tid hos män, men förekomsten är dock konstant hos kvinnor. ()

Lovande resultat av mikrobiota vid IBS

Nya rön 02 OKT 2019 En studie där patienter med IBS gavs anaerobt odlad human fekal mikrobiota, ACHIM, visar att patienterna tolererade mikrobiotan väl. I de preliminära effektmåtten kan placeboeffekten vara betydande, men den positiva långtidseffekten hos vissa patienter talar mot detta. ()

Annons Annons

Överdos av prilokain/lidokain kan ge svår methemoglobinemi

Fallbeskrivning 01 OKT 2019 Vi rapporterar här tre fall där felaktig användning av prilokain/lidokain-kräm gav upphov till allvarliga komplikationer hos spädbarn. (2 kommentarer)

5 frågor till Cornelia Kjellgard

Författarintervjun 01 OKT 2019 Cornelia Kjellgard, specialistläkare, anestesi- och intensivvårdskliniken, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, är en av författarna till en artikel om hur överdos av prilokain-/lidokainkräm ledde till svår methemoglobinemi. ()

Akademisk frihet i en osäker värld

Reflexion 01 OKT 2019 »… universitetens ledningar och lärare bör … verka för en ökad autonomi.« ()

Mödradöd i Sverige: Vården hade många gånger kunnat vara bättre

Originalstudie 30 SEP 2019 En genomgång av totalt 67 mödradödsfall i Sverige åren 2007‒2017 visar att direkta dödsorsaker domineras av hypertensiv sjukdom/preeklampsi, följt av tromboembolisk sjukdom, sepsis och obstetrisk blödning. (3 kommentarer)

Arbetet med mödradödlighet kan tjäna som föredöme

Medicinsk kommentar 30 SEP 2019 Genom att på nationell nivå följa utfallet av sällsynta oönskade händelser kan både positiva och negativa förändringar snabbare identifieras. Arbetet inom SFOG kan sägas vara en direkt uppmaning till andra specialitetsföreningar att starta liknande verksamheter. ()

Systemisk skleros – en ovanlig men viktig diagnos i primärvården

Översikt 27 SEP 2019 Systemisk skleros är en heterogen systemsjukdom med betydande morbiditet och mortalitet. Sjukdomen är gåtfull och svårbehandlad där tidig diagnos är viktig för att motverka irreversibla skador.  ()

Låg hälsorelaterad livskvalitet bland primärvårdens mångbesökare

Nya rön 26 SEP 2019 En svensk studie visar att den hälsorelaterade livskvaliteten var signifikant lägre för mångbesökare inom primärvård (≥ 5 läkarbesök under ett år) än för en ålders- och könsmatchad svensk normalpopulation och kontrollgrupp. Särskilt muskuloskeletal smärta och psykosocial stress var associerade med försämrad hälsorelaterad livskvalitet. ()

Säker och känslig analysmetodik viktig vid misstänkta fall av ofrivillig drogning

Fallbeskrivning 25 SEP 2019 En yngre kvinna inkom med ambulans till sjukhus med symtom på antikolinergt syndrom som behandlades med fysostigmin. Analysresultatet, symtombilden och kvinnans berättelse indikerade att hon hade utsatts för ofrivillig drogning med skopolamin. ()

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.