Annons Annons
Annons Annons

Stöd för operation vid lågmaligna gliom

Nya rön 22 JUN 2017 Kirurgi är en viktig del av primärbehandlingen vid lågmaligna gliom. Det visar en ny studie från Norge. Författarna skriver att detta också blivit allt vanligare under senare år.

6 frågor till Annika Braman Eriksson

bild

Författarintervjun 20 JUN 2017 Annika Braman Eriksson och två medförfattare har följt upp vården av simmare som sökte för andningsbesvär och hosta under Vansbrosimningen 2016.

Annons Annons
bild

Simningsorsakat lungödem vid svenska förhållanden otillräckligt studerat

Fallbeskrivning 20 JUN 2017 Simningsorsakat lungödem är ett tillstånd med andnöd, hosta, skummande sputum och nedsatt fysisk ork vid simning i öppet vatten. Deltagarantalet ökar vid simtävlingar i öppet vatten, och vid Vansbrosimningen 2016 sökte 69 personer för andningsbesvär, flertalet med misstänkt simningsorsakat lungödem. 

Problemet med dålig reproducerbarhet består

Reflexion 20 JUN 2017 »Dock torde en ökad öppenhet vad gäller analysmetoder och delande av rådata vara ett sätt att få en bättre genomlysning av en genomförd studie.«  

S aureus genotyp och värdsvar hade betydelse för klinisk bild

bild

Nya rön 19 JUN 2017 Vid bakteriemi med S aureus föreligger en komplex interaktion mellan patogen och värd. Såväl S aureus genotyp som skillnader i immunsvar har betydelse för den kliniska bilden. Det visar en ny avhandling.

Nålbiopsi är inte bästa metod för att diagnostisera lymfom

bild

Medicinsk kommentar 19 JUN 2017 Användning av nålbiopsier vid frågeställningen lymfom har ökat, men nålbiopsier ger ofta otillräckligt material för adekvat lymfomdiagnostik och klassifikation. Svenska patologiföreningens KVAST-grupp i hematopatologi varnar för allvarliga konsekvenser för diagnostik, behandlingsutveckling och forskning.

Patient med TBE förbättrades snabbt vid behandling med kortison

bild

Fallbeskrivning 16 JUN 2017 Ett patientfall beskriver hur en patient oavsiktligt behandlats med kortison vid fästingburen encefalit (TBE) och snabbt förbättrats. Kliniska observationer från endemiska områden i Europa indikerar att kortison kan ge snabb symtomlindring vid TBE, men det har inte påvisats i studier.

Metotrexat kan försämra effekten av TBE-vaccination

Läkemedelsfrågan 15 JUN 2017 Någon direkt kontraindikation för metotrexatbehandling vid vaccination med inaktiverat TBE-virus har inte identfierats. Det finns dock risk för utebliven eller reducerad effekt av vaccinationen vid samtidig immunhämmande behandling. ()

Bristande behandlingsföljsamhet ökade risken för dödligt våld

Nya rön 15 JUN 2017 Följsamhet till viss psykofarmakologisk behandling minskade risken för dödligt våld. Det visar en ny svensk studie. Återhållsamhet med GABA-erga läkemedel föreföll ha liknande effekter. (2 kommentarer)

KOL-patienter hade hög prevalens av sväljsvårigheter

Nya rön 14 JUN 2017 En svensk studie fann påtagligt högre prevalens av sväljsvårigheter hos KOL-patienter än i befolkningen i allmänhet. Författarna rekommenderar vården att börja diskutera ät- och sväljförmåga med KOL-patienter. ()

Ingen vinst med kortare gipstid vid distala radiusfrakturer

Nya rön 13 JUN 2017 Det finns ingen anledning att ändra behandlingsregimen vid reponerade distala radiusfrakturer, som innebär gipsning under 4–6 veckor. Det visar en ny avhandling. Den kliniska förbättringen med en 10 dagars gipstid var marginell och temporär, samtidigt som den hade vissa nackdelar. ()

Övervikt och fetma bakom fyra miljoner dödsfall

Nya rön 12 JUN 2017 Övervikt och fetma bidrog till fyra miljoner dödsfall globalt under 2015, enligt en ny analys i New England Journal of Medicine. ()

Pediatrisk EKG-tolkning

Medicinens ABC 12 JUN 2017 EKG används på barn vid utredning av t ex misstänkta arytmier, bröstsmärta, synkope, intoxikationer och medfödda hjärtfel. Det är därför viktigt för alla läkare som handlägger barn att vara förtrogna med pediatrisk EKG-tolkning. ()

Testning och råd avseende hårfärgsallergi kan förbättras

Nya rön 08 JUN 2017 Hårfärger köpta utanför Europa eller på nätet kan innehålla högre koncentrationer av allergiframkallande hårfärgsubstanser än vad som rekommenderas. Det är ett av fynden i en avhandling där exponering, diagnostik och allergiprevention i samband med permanenta hårfärger undersökts. ()

Uppdaterade riktlinjer för behandling av huggormsbett

Rapport 07 JUN 2017 Giftinformationscentralen rekommenderar nu utvidgade indikationer för serumbehandling vid huggormsbett. Antitoxin bör ges snarast möjligt till alla patienter som uppvisar tecken på signifikant toxinreaktion och upprepade doser bör övervägas vid otillräcklig effekt eller symtomrecidiv. (1 kommentar)

Läkemedelsföreskrifter som kräver nytänkande

Reflexion 07 JUN 2017 »Kanske kommer vi ändå att upptäcka att en lite mer strukturerad läkemedelsjournal faktiskt underlättar arbetet i längden.« ()

Aktiv uppföljning efter suicidförsök har preventiv effekt

Medicinsk kommentar 07 JUN 2017 Aktiv uppföljning efter självmordsförsök bör påbörjas i god tid före utskrivning. Patienten ska då ges tillfälle att möta framtida behandlande läkare inom öppenvården och ta del av den planerade, uppföljande behandlingen.   ()

Ordinerad medicinsk cannabis och opioider ledde till problembruk

Nya rön 07 JUN 2017 Vid två stora smärtcentrum i Israel var prevalensen av problematisk användning 20–50 procent hos dem som fått enbart opioider och 10–20 procent hos dem som fått enbart medicinsk cannabis. (4 kommentarer)

Bedömning av neuro­logisk prognos efter hjärtstopp

Översikt 05 JUN 2017 Allt fler patienter läggs in levande på sjukhus efter hjärtstopp. Graden av cerebral hypoxi/ischemi vid hjärtstoppet är avgörande för om övriga vitala organ återfår stabil funktion. Neurologisk prognosbedömning bör vila på undersökningsmetoder som är oberoende av varandra: kliniska och neurofysiologiska undersökningar, bilddiagnostik och biomarkörer. ()

Högkänslig troponin T-analys gav bättre utvärdering vid bröstsmärta

Nya rön 02 JUN 2017 Högkänslig troponin T-analys har förbättrat utvärderingen av patienter med ospecifik bröstsmärta på akuten. Det är slutsatsen av en ny svensk studie. ()

Otillräcklig kunskap om samband mellan könskromosom­­avvikelser och psykiatriska diagnoser

Översikt 02 JUN 2017 Avvikelser i antalet könskromosomer är bland de vanligaste genetiska förändringarna och omfattar framför allt Klinefelters, Turners, XYY- och tripple-X-syndrom. Samtliga köns-kromosomavvikelser kan medföra sänkt intellektuell förmåga, försämrad motorik och psykiska funktionsnedsättningar, och det finns risk för att dessa patienter förblir odiagnostiserade.  ()

5 frågor till Hanna Björlin Avdic

Författarintervjun 02 JUN 2017 Hanna Björlin Avdic, doktorand och över­läkare vid BUP i Solna, har tillsammans med medförfattare skrivit om sambandet mellan könskromosomavvikelser och psykia­triska diagnoser hos barn och unga. ()

5 frågor till Katarina Sandström

Författarintervjun 30 MAJ 2017 Katarina Sandström presenterar tillsammans med kollegor en original­studie om trombosprofylax hos inne­liggande medicinpatienter. ()

Uthålligt och modigt ledarskap ger resultat

Reflexion 30 MAJ 2017 »Möjligen kan min egen vårdcentral, belägen i den östgötska landsbygden, vara exempel på det senare.« ()

Medicinpatienter behöver bättre trombosprofylax

Originalstudie 30 MAJ 2017 En inneliggande medicinpatient med riskfaktorer för lungemboli eller djup ventrombos har 5–15 procents risk för venös tromboembolism. Läkemedelsprofylax har bevisad effekt och är kostnadseffektiv. Endast 12 procent av högriskpatienterna utan ökad blödningsrisk på medicinska avdelningar vid Sahlgrens­ka universitetssjukhuset i Göteborg fick profylax. (2 kommentarer)

Cannabisläkemedel hade effekt vid epilepsi

Nya rön 29 MAJ 2017 Behandling med ett cannabisläkemedel minskade antalet epileptiska anfall hos barn med en svår form av epilepsi, jämfört med placebo. Det visar en ny studie i tidskriften New England Journal of Medicine. ()

Missad diagnos av hälseneruptur vanligast hos äldre patienter

Originalstudie 23 MAJ 2017 En genomgång visar att missad diagnos av hälsenerupturer som anmäldes till IVO oftast gällde patienter äldre än 60 år, och patienter med ett insjuknande som avvek från en klassisk akut ruptur. Mer är en fjärdedel av patienterna medicinerade dessutom med kinoloner och statiner. ()

Tetanus – nästan bortglömd men allvarlig sjukdom

Fallbeskrivning 22 MAJ 2017 Tetanus är i dag en ovanlig sjukdom i Sverige, men äldre kan sakna immunitet. Utmaningen, ofta för primärvården, ligger i att identifiera patienten i tid. Inget stöd finns att få i laboratorieundersökningar akut, diagnosen är klinisk. ()

Självskattningsskalor påverkade inte tillfrisknandet vid depression

Nya rön 22 MAJ 2017 Självskattningsskalor som en del av depressionsbehandling i primärvården påverkade inte själva depressionsförloppet jämfört med sedvanlig behandling men hade andra positiva effekter, som ökad förståelse hos patienter om varför en viss typ av behandling var att rekommendera. Det visar en ny avhandling. ()

Bättre sjukvård i de flesta delar av världen

Nya rön 19 MAJ 2017 Sverige är det fjärde bästa landet i världen när det gäller tillgång till och kvalitet på sjukvård. Den slutsatsen drar ett stort nätverk av forskare i en ny studie i Lancet. (1 kommentar)

Annons Annons