Annons
Annons
Annons Annons

Sjukvårdens ledord – i rätt ordning

Reflexion 20 MAR 2018 »Utbildning är en lika viktig uppgift som vård och forskning för universitetssjukvården.« (1 kommentar)

Granulocyt­transfusion bör övervägas vid neutropeni och allvarlig infektion

bild

Översikt 20 MAR 2018 Granulocyttransfusion bör övervägas till patient med uttalad neutropeni och allvarlig infektion som inte svarat på antibiotika eller antimykotisk behandling. Man bör transfundera en hög dos granulocyter, vilket normalt innebär att granulocytgivaren stimuleras med steroider och granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF).

Tilltagande anemi och trombocytopeni hos gravida kan vara trombotisk trombocytopen purpura

bild

Fallbeskrivning 19 MAR 2018 Vid utveckling av hemolytisk anemi och trombocytopeni hos en gravid kvinna bör diagnosen trombotisk trombocytopen purpura (TTP) misstänkas. Dia­gnosen är mycket ovanlig men om man inte förstår att patienten har TTP, och inte inleder plasmaferes, är det stor risk att både moder och foster kan avlida.

5 frågor till Anna Ågren

bild

Författarintervjun 19 MAR 2018 Anna Ågren, docent och överläkare vid Hematologiskt centrum, Karolinska universitetssjukhuset, har tillsammans med medförfattare skrivit en artikel om trombotisk trombocytopen purpura hos gravida.

Naturliga antal förbättrar förmågan att tolka testresultat

Originalstudie 16 MAR 2018 Naturliga antal är ett format att presentera statistik på som kan underlätta förmågan att finna ett testresultats prediktiva värde. Studien indikerar att detta gäller också för svenska läkarstudenter.

bild

Långsiktig kompetens­försörjning behövs i vården

Medicinsk kommentar 15 MAR 2018 Grundutbildningen av läkare måste inriktas på generisk och generalistbaserad kompetens. Utbyggnaden av den nära vården och ökad globalisering talar för en specialitetsordning med färre och bredare specialiteter än i dag. Behovet av lärandemiljöer för långsiktig kompetensförsörjning måste beaktas när nya organisatoriska modeller införs. (2 kommentarer)

PEEP var tillräckligt för att minska risk för atelektaser

bild

Nya rön 14 MAR 2018 Positivt slutexspiratoriskt tryck, PEEP, tycks vara både nödvändigt och tillräckligt för att minimera atelektasutveckling och bibehålla syresättning under anestesi. Det visar en studie som undersökt generell användning av måttligt PEEP till friska patienter som genomgår icke abdominell kirurgi.

Patient fick rätt diagnos efter 50 års behandling för immunologisk trombocytopeni

bild

Fallbeskrivning 13 MAR 2018 Ärftliga trombocytopenier kan feldiagnostiseras som immunologisk trombocytopeni (ITP). I artikeln beskrivs en patient som gick feldiagnostiserad i nästan 50 år och fick onödiga ITP-behandlingar med svåra biverkningar som följd. 

Digitalisering är ett medel, inte ett mål

Reflexion 13 MAR 2018 »Vi får inte släppa fokus från de riktigt viktiga målen: god och jämlik hälsa och välfärd.«  

Kort- och långvarig behandlingstid vid bakteriemi var likvärdig

bild

Nya rön 12 MAR 2018 I en multicenterstudie jämfördes kort- och långvarig antibiotikaterapi hos vuxna patienter med gramnegativ bakteriemi. Kortare behandlingstid visade likvärdigt utfall som längre behandling, och med en tendens till mindre risk för resistens.

Gång- och rörelseanalys efter en total höftledsartroplastik

bild

Nya rön 09 MAR 2018 Resultatet av en avhandling visar på en ökad förståelse och kunskap avseende gång- och rörelseförmåga hos patienter opererade med total höftledsartroplastik. Avhandlingen visar också hur optisk rörelseanalys kan användas för att öka denna kunskap.

Ny molekylär­biologisk metod skrotades trots god potential

Medicinsk kommentar 08 MAR 2018 Med PCR/elektro­sprej-­joniserings-masspektrometri detekterade metoden IRIDICA ett brett spektrum av bakterier. Metoden blev en uppskattad rutinmetod vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Under pågående bedömning för godkännande av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA lade dock tillverkaren ned metoden. Händelseförloppet visar på behovet av ekonomiska incitament för implementering av avancerade mikrobiologiska test. (2 kommentarer)

5 frågor till Elin Lagerlöf

bild

Författarintervjun 08 MAR 2018 Elin Lagerlöf, ST-läkare, Vårdcentralen Åttkanten, Karlstad, är en av författarna till en ABC-artikel om IBS. (1 kommentar)

Ablation vid hjärtsvikt minskade mortalitet och sjukhusinläggning

bild

Nya rön 08 MAR 2018 Mortalitet och sjukhusinläggningar hos patienter med hjärtsvikt minskade efter kateterburen ablation, visar en ny studie. Tidigare har ett stort antal studier visat att ablation är effektivare än läkemedelsbehandling avseende flimmerförekomst.

IBS – irritabel tarm

Medicinens ABC 07 MAR 2018 IBS är ofarligt men har ofta en avsevärd påverkan på livskvalitet. Framgångsrik behandling bygger på personcentrerad vård och god patient–läkarrelation. ()

Byta halvtimmes stillasittande mot låg aktivitet minskade dödlighet

Nya rön 07 MAR 2018 Hälsovinsterna med fysisk aktivitet med låg intensitet kan vara större än vad som tidigare varit känt, enligt en svensk studie. Framför allt minskar risken för förtida död i hjärt–kärlsjukdom. (1 kommentar)

10 år med BDD-studien har gett bättre diabetesdiagnos hos barn

Översikt 06 MAR 2018 Den svenska studien BDD (Bättre diabetesdiagnos) har pågått i tio år. Data har samlats in från 8 000 barn med diabetes. Analys av HLA-genotyp, diabetesautoantikroppar och C-peptidnivå vid insjuknande i diabetes förbättrar diagnostiken av såväl typ 1- och typ 2-diabetes som monogen diabetes (MODY), och dessa analyser är nu klinisk rutin. ()

Annons Annons

Stort glapp mellan riktlinjer för KOL och den vård som faktiskt gavs

Nya rön 06 MAR 2018 Glappet bestod bland annat i brister vad gäller interprofessionell samverkan och stöd kring fysisk aktivitet och träning, enligt en studie där förutsättningarna för KOL-vården undersöktes i Västerbottens läns landsting. (1 kommentar)

Rituximab var bättre som initial behandling för skovvis MS

Nya rön 01 MAR 2018 Rituximab klarade sig bättre än samtliga andra läkemedel avseende läkemedelsavbrott och hade bättre klinisk effekt än interferoner, glatirameracetat och dimetylfumarat. (1 kommentar)

Sjukdomsbeteende kopplat till subjektiv hälsouppfattning

Nya rön 28 FEB 2018 Sjukdomsbeteende var en determinant för självskattad hälsa, enligt en ny avhandling. Avhandlingen visade även blandade resultat för samband mellan inflammatoriska markörer och subjektiva hälsomått. (5 kommentarer)

Neonatala risker ökade måttligt vid ADHD-läkemedel till gravida

Nya rön 27 FEB 2018 Barn till mödrar som använt ADHD-läkemedel under graviditeten hade ökad risk för vård på neonatalavdelning, visar en svensk studie. Riskökningen för neonatal påverkan var dock måttlig och andelen allvarliga biverkningar liten. ()

Annons Annons

Kontinuitet – grunden för säker och trygg vård

Reflexion 27 FEB 2018 »… bättre samtals­teknik och en ökad tilltro till patienten skulle bidra till att värdefull information tas tillvara …« ()

Perikardit och myokardit

Medicinens ABC 27 FEB 2018 Perikardit (hjärtsäcksinflammation) och myokardit (hjärtmuskelinflammation) kan vara okomplicerade, självläkande och ofta asymtomatiska sjukdomar. Ibland krävs dock avancerat omhändertagande och intensivvård. Perikardit recidiverar ofta och kan i svåra fall kräva operation där hjärtsäcken avlägsnas. Myokardit kan leda till hjärtsvikt eller i sällsynta fall till plötslig hjärtdöd.  ()

HaNDL – viktig men gåtfull differentialdiagnos med svår migränliknande huvudvärk

Översikt 26 FEB 2018 HaNDL är ett tillstånd med en eller flera episoder av svår migränliknande huvudvärk associerade med övergående neurologiska bortfallssymtom och lymfocytär pleocytos i likvor. De vanligaste neurologiska symtomen är hemipares, hemisensoriska störningar och afasi. En grundlig utvärdering är nödvändig för att utesluta mer allvarliga orsaker.  ()

5 frågor till Malin Säflund

Författarintervjun 26 FEB 2018 Malin Säflund, specialistläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, har skrivit en artikel om HaNDL, ett gåtfullt tillstånd med en eller flera episoder av svår migränliknande huvudvärk. ()

Så ville patienter förbättra vårdmötet för att få säkrare vård

Originalstudie 23 FEB 2018 I en enkätstudie hade patienterna många förslag på hur möten i vården kan förbättras för att öka patientsäkerheten. Förslagen rörde både individ- och systemnivå. ()

Självmordsrisken är ökad hos närstående till självmordsoffer

Medicinsk kommentar 21 FEB 2018 Självmordsrisken för närstående till självmordsoffer är högst de första veckorna, månaderna och halvåret efter självmordet. Självmordsrisken är störst hos dem som förlorat en partner eller ett barn. Professionellt stöd för närstående till självmordsoffer kan minska psykiskt lidande och rädda liv. ()

Stora framsteg inom diabetes typ 2

Temainledning 20 FEB 2018 De senaste årens ökade kunskaper om diabetes typ 2 har gett möjligheter att påverka utfallet i kardiovaskulär sjukdom och död. ()

Ny era inom terapin för typ 2-diabetes – men vad är nytt?

Temaartikel 20 FEB 2018 Metformin är fortfarande förstahandsalternativet för glukossänkande behandling. Därefter anger Läkemedelsverket att behandlingen ska individualiseras. Relativt friska och yngre bör behandlas intensivt från start. (2 kommentarer)

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.