Annons
Annons

Fördröjd kirurgi efter strålning gav färre komplikationer

Nya rön 27 MAR 2017 Fördröjd kirurgi efter strålbehandling för rektalcancer kan minska risken för biverkningar. Det visar en ny svensk studie.

Många faktorer påverkar om patienter kan medverka till säkrare vård

Originalstudie 27 MAR 2017 Förhoppningar knyts till att patienter ska kunna bidra till ökad patientsäkerhet. I en studie genomfördes intervjuer med läkare och sjuksköterskor som representerade ett brett spekt­rum av erfarenheter och uppfattningar beträffande patientmedverkan för säkrare vård. Studien identifierade nio faktorer som underlättar och/eller försvårar patientmedverkan för säkrare vård.

Annons Annons

5 frågor till Per Nilsen

bild

Författarintervjun 27 MAR 2017 Per Nilsen presenterar tillsammans med kollegor en intervjustudie som visar läkares och sjuksköterskors perspektiv på patientmedverkan för säkrare vård.

Partners suicid ökade risk för suicid, psykisk och somatisk sjukdom

bild

Nya rön 24 MAR 2017 Personer som förlorat en partner i suicid hade förhöjd risk för både psykiska och vissa fysiska sjukdomar samt sociala problem under åren efter händelsen. Det visar en ny studie från Danmark, Sverige och USA, utförd på danska registerdata.

Rickettsia helvetica utbredd i Sverige

bild

Nya rön 24 MAR 2017 Bakterien Rickettsia helvetica, som tillhör gruppen fläckfeberrickettsier som sprids med fästingar är utbredd i Sverige. Det visar en ny avhandling, där det också framgår att Rickettsia felis påvisats hos två patienter med meningit. Det är första gången denna infektion konstaterats i Sverige.

Hymen imperforatus är en diagnos som ofta missas

bild

Fallbeskrivning 23 MAR 2017 Hymen imperforatus ger obstruktionssymtom och är den vanligaste avvikelsen i det kvinnliga reproduktionssystemet. Den aktuella fallbeskrivningen liksom befintlig litteratur visar att flickor med sent upptäckt hymen imperforatus ofta har långdragna symtom och sällan blir ordentligt undersökta trots upprepade kontakter med sjukvården; ofta får de felaktig diagnos initialt.

Iatrogen cerebral arteriell gasemboli efter lungbiopsi

Översikt 22 MAR 2017 Akut insjuknande med neurologiska symtom i nära anslutning till en invasiv medicinsk åtgärd kan vara uttryck för arteriell luftemboli. Diagnosen bör ställas baserat på den kliniska bilden och anamnesen. Skyndsam behandling med hyperbar syrgas kan vara livräddande vid detta tillstånd.

4 frågor till Markus Fahlström

Författarintervjun 21 MAR 2017 Markus Fahlström, sjukhusfysiker, är en av författarna till en översiktsartikel om MR-undersökning av patienter med konventionella och villkorliga pacemakerliknande system. ()

Pacemaker ingen absolut kontraindikation för MR-undersökning

Översikt 21 MAR 2017 Flera studier har visat att MR-undersökning av patienter med konventionella pacemakerliknande system kan utföras utan komplikationer. Patienter med MR-villkorliga system kan genomgå MR-undersökning under vissa förutsättningar. (2 kommentarer)

Tilliten till forskare är inte given över tid

Reflexion 21 MAR 2017 »… ärenden om vetenskaplig oredlighet måste hanteras mer professionellt« ()

Annons Annons

Kontrastmedelsnefropati är fortfarande en realitet

Kommentaren 21 MAR 2017 Färska retrospektiva studier som visat ringa/ingen risk för kontrastmedelsinducerad nefropati vid datortomografi har ett flertal metodologiska brister. Kontrastmedelsnefropati måste fortfarande betraktas som en reell risk vid estimerad GFR <45 ml/min eller multipla riskfaktorer. (7 kommentarer)

Metronidazol gav svår biverkning med neurologiska symtom

Fallbeskrivning 20 MAR 2017 En fallrapport belyser vikten av att utreda patienter som utvecklar neurologiska symtom under behandling med metronidazol, ett vanligt förekommande antibiotikum där neurologiska symtom har beskrivits som biverkning till behandlingen. ()

Läkemedel mot influensa var säkra att använda under graviditet

Nya rön 20 MAR 2017 Neuraminidashämmare under graviditet ökade inte riskerna för barnet. Det visar en stor studie från Skandinavien och Frankrike, publicerad i BMJ. ()

Gott resultat för både operation och gipsning vid båtbensfrakturer

Nya rön 17 MAR 2017 Opererade patienter med odislokerade midjefrakturer i båtbenet hade bättre självskattad handfunktion efter 6 och 10 veckor än dem som behandlats konservativt med gips, men var stelare i handleden efter 26 veckor. Ingen skillnad fanns mellan de båda behandlingarna efter 1 år och senare. Det visar en ny avhandling. ()

Annons Annons

Ny behandling för levertumörer

Nya rön 16 MAR 2017 En svensk studie förstärker bilden av IRE (irreversibel elektroporation) som en relativt säker och effektiv ablationsmetod för selekterade patienter med levertumörer. ()

5 frågor till Charlotta Nelsson

Författarintervjun 14 MAR 2017 Charlotta Nelsson har tillsammans med Mikael Karlsson skrivit en artikel om problemen kring konsultation på distans. ()

Missad hjärtinfarkt var ofta relaterad till atypisk anamnes

Temaartikel 14 MAR 2017 En mer generös indikation för troponinmätning och EKG samt ökad kännedom om atypiska symtom skulle möjligen kunna reducera förekomsten av feldiagnostik vid hjärtinfarkt. (3 kommentarer)

Fortsatta hinder för en samlad läkemedelslista

Reflexion 14 MAR 2017 »Äntligen, tänker jag, får vi en samlad läkemedelslista direkt i journal­systemet …« ()

Säkrare sjukvård ett arbete för läkare

Temainledning 14 MAR 2017 I detta temanummer presenteras olika aspekter på diagnostiska fel och misstag och vad som kan göras för att förhindra dem, skriver Pelle Gustafson, medicinsk redaktör. (2 kommentarer)

Bilddiagnostik inget facit vid diagnos av appendicit

Temaartikel 14 MAR 2017 I en studie visas att av 49 bedömda fall av missad diagnos av appendicit anmäldes 8 enligt lex Maria medan övriga inkom som enskildas klagomål till tillsynsmyndigheten. Detta antyder en större acceptans i sjukvård att diagnostik av appendicit kan vara svår. (2 kommentarer)

Dominerar lex Maria-fallen inom primärvård och akutsjukvård

Temaartikel 14 MAR 2017 En betydande andel av lex Maria-ärenden från primärvård och akutsjukvård utgörs av diagnostiska fel och misstag. Bakomliggande orsaker kan vara övergripande fel/systemfel inklusive kommunikationsproblem, patient­relaterade faktorer samt läkarrelaterade faktorer inklusive kognitiva misstag. ()

Strukturerad bedömning viktig vid konsultation på distans

Temaartikel 14 MAR 2017 Ett strukturerat arbetssätt med bland annat tydlig metodik för samtalsprocess, värdering av vitala funktioner samt strukturerad kommunikation möjliggör telefonrådgivning med god patientsäkerhet. ()

Diagnostiska fel och misstag är vanliga och svåra att mäta

Temaartikel 14 MAR 2017 Arbete med att undvika och minimera diagnostiska fel är ett utmärkt tillfälle till ökad patientsäkerhet, lärande och kompetensutveckling. Mätmetoder av diagnostiska fel måste dock utvecklas och valideras. (1 kommentar)

Små fettämnen kan ha stor roll vid utveckling av ateroskleros

Kommentaren 13 MAR 2017 Kronisk inflammmation är typiskt för sjukdomar som till exempel ateroskleros och hjärt–kärlsjukdom. Antikroppar mot små fettämnen som fosforylkolin och malondialdehyd är skyddsmarkörer vid dessa sjukdomar. Kanske kan vaccination bli en möjlighet för att höja halterna av sådana skyddande antikroppar. ()

Samband mellan impotensmedel och prognos efter hjärtinfarkt

Nya rön 09 MAR 2017 I en svensk studie sågs minskad risk för död och hjärtsvikt hos män som behandlades med fosfodiesteras-5-hämmare efter en första hjärtinfarkt. (1 kommentar)

Viktökning ökade risk för typ 2-diabetes oavsett ursprungsvikt

Nya rön 09 MAR 2017 Typ 2-diabetes går att förhindra även hos den del av befolkningen som inte har väldigt hög risk att utveckla sjukdomen på grund av till exempel fetma. Det visar en studie av data om över 30 000 personer, där de som gick upp i vikt hade högre risk att utveckla diabetes oavsett ursprungsvikt. (2 kommentarer)

Hjärtsvikt konsekvens av behandlingsresistent hypertoni

Nya rön 08 MAR 2017 Upp till 17 procent av de patienter som hade förhöjt blodtryck nådde inte uppsatta blodtrycksmål trots behandling med flera blodtrycksläkemedel. De som inte nådde uppsatta blodtrycksmål hade större risk att redan efter drygt 4 år drabbas av nedsatt hjärtfunktion. Det visar en ny avhandling. ()

Behandling med NGF-frisättande celler prövad hos alzheimerpatienter

Nya rön 07 MAR 2017 Totalt 10 patienter med alzheimer tillfördes NGF med inkapslade celler i en klinisk fas 1-prövning. Resultaten indikerar att kolinerga nervbanor i hjärnan stimulerades av NGF-behandlingen. Det visar en ny avhandling. ()

H3Cit förhöjt hos patienter med stroke, förhöjt troponin och cancer

Nya rön 06 MAR 2017 Extracellulära nät av DNA frisatta från neutrofiler, så kallade NET, är en bidragande orsak till arteriell trombos vid cancer. Nivåerna av det NET-specifika proteinet H3Cit var kraftigt förhöjda hos patienter med stroke, förhöjda troponinnivåer och cancer. Det visar en ny avhandling. (1 kommentar)

Bra kost minskade depressionsbesvär

Nya rön 03 MAR 2017 Personer med depression som deltog i ett kostförbättringsprogram hade dels förbättrat sina kostvanor, dels uppvisat signifikant förbättring av depressionsbesvären efter 12 veckor. Det visar en studie från Australien. (1 kommentar)

Annons Annons