Annons
Annons
Annons Annons

Allvarlig komplikation vid koloskopi skiljer sig åt mellan landstingen

bild

Nya rön 16 NOV 2018 Det finns stora skillnader avseende risken att drabbas av en allvarlig blödning eller perforation i samband med en koloskopi beroende på i vilket landsting som koloskopin utförs. Det visar en kohortstudie av alla i Sverige registrerade koloskopier i öppen- och slutenvårdsregistret under åren 2001–2013.

SGLT2-hämmare kopplade till amputation och diabetisk ketoacidos

bild

Nya rön 15 NOV 2018 I en dansk-svensk registerstudie visades att läkemedelsklassen SGLT2-hämmare, som används mot typ 2-diabetes, var associerad med ökad risk för amputation i nivå med höft eller lägre respektive diabetisk ketoacidos.

Annons Annons

Hasardspelberoende i DSM-5 ger nya diagnostiska verktyg Ökar möjligheterna att behandla spelberoende – omregleringen av svensk spelmarknad hjälper till

bild

Medicinsk kommentar 14 NOV 2018 Konsekvenser av en omreglerad spelmarknad för individer med spelproblematik bör förutses och hanteras. Åtgärder behövs för att optimera samverkan mellan vård och socialtjänst och övriga som är ansvariga i frågor som berör problematiskt spelande. (1 kommentar)

Spelberoende är en högaktuell diagnos Snabba internetspel om pengar har stor beroendepotential – KBT ger god effekt

bild

Översikt 14 NOV 2018 Spelberoende är ett allvarligt tillstånd. Ungefär 2 procent av den svenska befolkningen har spelproblem, och varje år tillkommer omkring 100 000 problemspelare. Snabba internetspel om pengar har hög beroendepotential och utgör huvudproblemet för majoriteten av svenska problemspelare. Sjukvård och socialtjänst är sedan den 1 januari 2018 skyldiga att erbjuda utredning och behandling.

4 frågor till Carolina Widinghoff

bild

Författarintervjun 14 NOV 2018 Carolina Widinghoff, doktorand i beroende­medicin med inriktning på spelberoende, Lunds universitet, har tillsammans med Anders Håkansson skrivit en översikt om spelberoende.

Läkemedelsboken läggs ner – efter 41 år

Reflexion 13 NOV 2018 »… och utnämna den nu 41-åriga Läkemedelsboken till en lagom tjock bok i sina bästa år.« (2 kommentarer)

Värdering av risk för svår infektion/sepsis hos vuxna i öppenvården Grönt, gult eller rött ljus – nya rekommendationer från Programråd Strama ger vägledning för handläggning

bild

Rapport 13 NOV 2018 Programråd Strama har tagit fram nya rekommendationer för värdering av risk för allvarlig infektion/sepsis bland vuxna med infektionssymtom i öppenvård. Utifrån allmäntillstånd, fysiologiska funktioner och riskfaktorer sker gruppering till grönt ljus (låg risk), gult ljus (medelhög risk) och rött ljus (hög risk). Riskgruppen styr initial handläggning.

Förbättrad strokeprevention vid förmaksflimmer med NOAK Erfarenheter från Stockholms Län

bild

Översikt 12 NOV 2018 Stora framsteg har skett vad gäller strokeprofylax vid förmaksflimmer. Efter ett gradvis införande är NOAK-behandling nu etablerat som förtahandsval för strokeprofylax vid förmaksflimmer i Stockholms län. Detta har bidragit till att uppnå nationella behandlingsmål samt en markant minskning av strokeinsjuknandet.

bild

Ny behandling av Skelleftesjukan

Nya rön 09 NOV 2018 Tafamidis är en effektiv behandling av amyloidos med hjärtsvikt. Det visar den multinationella, placebokontrollerade studien ATTR-ACT. Författarna konkluderar att det nu finns en behandling med direkt effekt på grundsjukdomen för en grupp patienter med svårt lidande.

Upptäckt av reninsubstrat kan leda till ny behandling för njursjukdom

bild

Nya rön 08 NOV 2018 För vissa njursjukdomar, som C3-glomerulopati, finns i dag ingen effektiv behandling. Men upptäckten av ett nytt fysiologiskt substrat för renin och en ny mekanism där komplement aktiveras genom reninmedierad klyvning av C3 kan möjliggöra ny behandling av dessa njursjukdomar.

Fler palliativa vårdplatser inte tillräckligt för bättre vård i livets slutskede

bild

Nya rön 07 NOV 2018 Den specialiserade palliativa vårdens kapacitet i sig är inte tillräcklig för att förbättra vårdkvaliteten sista veckan i livet än andra vårdformer. Det visar en studie som granskat olika parametrar kring vården i livets slutskede, med data från Svenska palliativregistret.

Lovande rön för kvinnor med BRCA-muterad ovarialcancer

bild

Nya rön 06 NOV 2018 En studie visar resultat talande för en synnerligen god effekt av olaparib som underhållsbehandling för de patienter med nydiagnostiserad BRCA-muterad HGOC som svarat på platinabaserad kemoterapi. Möjligheten finns nu att tumörprogress kan skjutas upp många år för flertalet patienter.

bild

Fettcellers antal minskar inte efter viktnedgång

Nya rön 05 NOV 2018 Fettcellsantalet ökar i samband med viktuppgång men förblir oförändrat efter viktnedgång. Det visar en studie som undersökt hur fettcellsantalet förändras över mycket lång tid hos vuxna individer. (1 kommentar)

Minskat behov av operation efter digital artrosbehandling

bild

Nya rön 02 NOV 2018 Efter sex veckor med ett digitalt behandlingsprogram ville 31 procent av 458 individer med knä- eller höftartros inte längre genomgå operation. Studien stärker evidensen kring vikten av att patienter med artros först erbjuds grundläggande icke-kirurgisk behandling. (1 kommentar)

Medförfattare – inte alltid en merit

Reflexion 30 OKT 2018 »I sammanhanget är det då viktigt att påpeka att alla författare enligt Vancouverdeklarationens regler 3 och 4 kan tolkas ha ett kollektivt ansvar för hela publikationen.« 

Elkonvertering och defibrillering

Medicinens ABC 30 OKT 2018 Elkonvertering och defibrillering är en vanlig, effektiv och säker metod för att behandla takyarytmier och kan vara direkt livräddande. Denna ABC-artikel belyser teoretisk bakgrund, indikationer, klinisk utredning och förberedelse samt tekniskt handhavande. (3 kommentarer)

5 frågor till Anders Lundberg

Författarintervjun 30 OKT 2018 Anders Lundberg, ST-läkare och doktorand, Hudiksvalls sjukhus och Karolins­ka institutet, Stockholm, har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om elkonvertering och defibrillering. ()

Rökavvänjning – ännu under­utnyttjad räddning för många

Medicinsk kommentar 29 OKT 2018 Sverige har mer än 800 välutbildade men under­utnyttjade tobaksavvänjare. De kan erbjuda Socialstyrelsens rekommenderade »kvalificerat rådgivande samtal« kombinerat med läkemedel. E-cigaretter och »heat not burn«-produkter saknar vetenskapligt stöd som rökavvänjningshjälp. Läkarkåren borde agera mot politiker och beslutsfattare för ett rökfritt Sverige 2025, skriver Hans Gilljam. (1 kommentar)

Annons Annons

»Skademinimering« är ett omdiskuterat alternativ för dem som inte kan sluta röka

Översikt 29 OKT 2018 Centralt i den internationella debatten om hur man på bästa sätt ska kunna minska skadorna av tobaks­rökning är huruvida andra nikotinhaltiga alternativ bör erbjudas rökare som inte klarar att sluta röka med nuvarande metoder. Avgörande är skadegraden av alternativa sätt att leverera nikotin. (2 kommentarer)

Likvorläckage viktig differentialdiagnos vid långvarigt rinnande näsa

Fallbeskrivning 29 OKT 2018 Nasalt läckage av cerebrospinalvätska är en ovanlig orsak till rinnande näsa, men viktig att ha i åtanke som differentialdiagnos hos patienter som söker för långvariga problem. Denna artikel uppmärksammar fenomenet genom ett fall där patienten sökt vård upprepade gånger innan rätt dia­gnos ställdes.  ()

Sveriges bottenplacering i OECD:s rankning används fel

Medicinsk kommentar 26 OKT 2018 Sverige har i flera år haft det lägsta antalet patientbesök per läkare vid OECD:s internationella jämförelse. Mätetalet blir relativt lågt, eftersom Sverige överrapporterar antalet läkare och underrapporterar antalet besök. Antal patientbesök per läkare avspeglar olika sjukvårdssystems konstruktion men är inte ett lämpligt mått på effektivitet. (1 kommentar)

Nya europeiska riktlinjer för behandling av hypertoni

Medicinsk kommentar 25 OKT 2018 De europeiska hypertoniriktlinjerna har nyligen reviderats. Bland annat rekommenderas för patienter <65 år med hypertoni ett systoliskt blodtrycksmål på 120–129 mm Hg och att alla >18 år ska få blodtrycket mätt och dokumenterat minst vart femte år. ()

Annons Annons

Furosemid kan ges vid allergi mot sulfonamidantibiotika

Läkemedelsfrågan 24 OKT 2018 Det finns inte stöd för att korsallergier existerar mellan aromatiska sulfonamider, som de antibiotiska, och övriga sulfonamider, som furosemid. Korsreaktiviteten mellan olika aromatiska sulfonamider bedöms däremot vara hög. ()

Patient–läkar­relationen i konsten

Reflexion 23 OKT 2018 »… hembesök av provinsial- eller stadsläkare var den dominerande delen av all läkarvård.« ()

Män som vill testa sig för prostatacancer – en strukturerad modell

Vårdutveckling 23 OKT 2018 Prostatacancercentrum Capio S:t Göran införde hösten 2017 en modell för strukturerad prostatacancerdiagnostik. Denna modell använder sjuksköterskeledd diagnostik, Stockholm3-testet och magnetresonanstomografi med riktad vävnadsprovtagning. Initiala erfarenheter indikerar att man med denna modell kan uppnå korta ledtider, hög precision i diagno­stiken och god hälsoekonomi. (3 kommentarer)

Genombrott inom diagnostik av prostata­cancer

Medicinsk kommentar 23 OKT 2018 Prostatacancerdiagnostik med PSA-prov och systematiska vävnadsprov leder till betydande överdiagnostik och överbehandling av kliniskt betydelselös cancer. PSA-testningen i Sverige är osystematisk, ojämlik, ineffektiv och mycket resurskrävande. Vi ser nu ett paradigmskifte till organiserad, riskstratifierad, sekventiell och riktad diagnostik. (2 kommentarer)

Mastocytos i huden – uppdatering av kunskapsläget och riktlinjer för handläggning

Översikt 22 OKT 2018 Mastocytos är en ovanlig och heterogen sjukdomsgrupp med makulopapulösa eller nodulära hudförändringar och/eller interna manifestationer. Symtomatologi, förlopp och behov av utredning skiljer sig mellan barn och vuxna. Här beskrivs kutan mastocytos baserat på en uppdaterad sjukdomsklassifikation, och riktlinjer för handläggning föreslås. ()

5 frågor till Anna Bergström

Författarintervjun 22 OKT 2018 Anna Bergström, specialistläkare, är en av flera författare till en översiktsartikel om mastocytos i huden. ()

Snabb ökning av ESBL-producerare hos svenska förskolebarn

Nya rön 22 OKT 2018 En studie visar på en överraskande snabb ökning av ESBLA-förekomsten hos friska förskolebarn i Uppsala mellan åren 2010 och 2016. En hög andel av isolaten var multiresistenta, och det fanns tecknen på spridning mellan barnen. ()

Faktorer kopplade till demens vid förmaksflimmer

Nya rön 19 OKT 2018 I en studie har 12 283 individer med förmaksflimmer 2001–2007 följts avseende inverkan av samsjuklighet respektive hjärt–kärlläkemedels effekt på demensutveckling. Man har bland annat kommit fram till att risken för demensutveckling minskade med stigande antal hypertoniläkemedel. ()

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.