Annons
bild

Vaccinationer i barndomen ökade inte risken för allergi

Nya rön 11 DEC 2018 Det finns föräldrar som känner tveksamhet kring barnvaccinationsprogrammet av rädsla för att vaccinationer kan ha bidragit till ökningen av allergier hos barn. Men en ny studie ger inget stöd för att den ökning av allergier som ses hos barn och unga har samband med vaccination.

bild

Översikt visar på evidens för fysisk aktivitet på recept

Nya rön 07 DEC 2018 Den vetenskapliga evidensen för att FaR ökar den fysiska aktivitetsnivån befanns vara god, visar en systematisk översikt som gjorts vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det bedöms i analysen som osannolikt att FaR skulle ha ogynnsam effekt eller ingen alls.

Annons Annons

Årets Nobelprisbelönta anti­kroppar i cancervården Nu etableras immunterapi som primär behandling vid folksjukdomen cancer – med visionen att alla ska botas

bild

Medicinsk kommentar 05 DEC 2018 Antikroppsbehandling mot cancer är rutin sedan många år, men det är först med introduktionen av årets »Nobelprismediciner« som immunterapi har etablerats som en huvudsaklig behandling. Lovande pågående forskning inom immunterapiområdet innefattar T-celler, immun­stimulerande genterapi och kombinationer av olika immunterapier samt kombinationer av immunterapi och cytostatika. 

NOAK vid ischemisk hjärtsjukdom och perifer ateroskleros

Temaartikel 04 DEC 2018 NOAK har även studerats i kombination med trombocythämning hos patienter med koronarsjukdom och perifer aterosklerotisk sjukdom, och kommer sannolikt framöver även att i lägre doser finna sin plats även i behandling av dessa tillstånd.

Laboratorieanalyser vid NOAK-behandling

bild

Temaartikel 04 DEC 2018 Monitorering av behandlingseffekt rekommenderas inte för NOAK, men i vissa kliniska situationer kan mätning av antikoagulerande effekt behövas. Specifika NOAK-analyser kommer att bli tillgängliga på allt fler sjukhus eftersom analyserna går att sätta upp på de koagulationsinstrument som används i sjukhuslaboratoriernas dygnet runt-verksamhet.

NOAK står säkra i klinisk praxis

bild

Temainledning 04 DEC 2018 Under den senaste 10-års-perioden har NOAK blivit den vanligaste orala antikoagulantiagruppen. Här presenteras det aktuella kunskapsläget, men också en historisk tillbakablick.

NOAK lika säkert som warfarin vid elektiv elkonvertering Stora vinster med NOAK för både patienten och verksamheten

bild

Temaartikel 04 DEC 2018 För samtliga NOAK-läkemedel finns data som visar att de är säkra alternativ till warfarin vid elektiv elkonvertering av förmaksflimmer. Med NOAK blir tiden till elkonvertering betydligt kortare, och elkonverteringsverksamheten blir lättare att planera. 

NOAK vid klaffsjukdom – bara i särskilda fall

bild

Temaartikel 04 DEC 2018 NOAK är i dag inte rekommenderat vid klaffsjukdom, men därmed bör inte alla patienter med klaffsjukdom exkluderas från behandling med NOAK. Vid förmaksflimmer och lindrig–måttlig aortaklaffsjukdom eller degenerativ mitralklaffsinsufficiens kan NOAK väljas som strokeprofylax.

Förstahandsvalet som stroke­prevention vid förmaksflimmer

bild

Temaartikel 04 DEC 2018 NOAK är förstahandsval för strokeprevention vid förmaksflimmer baserat på randomiserade studier omfattande >70 000 patienter, där apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban var minst lika effektiva och säkra som warfarin.

NOAK som trombosprofylax vid ortopedisk kirurgi

bild

Temaartikel 04 DEC 2018 Vid ortopedisk kirurgi i nedre extremitet och bäcken är risken för venös tromboembolism hög. NOAK har visat sig vara effektiv och säker trombosprofylax efter höft- och knäplastik. Samtidigt skapar den ökade användningen av NOAK som emboliprofylax vid förmaksflimmer nya problem vid akut och elektiv kirurgi.

NOAK vid venös tromboembolism samt hantering av blödningar

Temaartikel 04 DEC 2018 NOAK är i dag förstahandsbehandling vid venös tromboembolisk sjukdom på grund av en både enklare och säkrare behandling. Om en allvarlig blödning eller behov av akut kirurgi uppkommer, finns i dag antidot mot dabigatran samt en handläggningsplan för övriga NOAK.

Förändringar på vetenskaplig grund

Reflexion 04 DEC 2018 »Vad skulle hända om vetenskaplig metodik infördes när det gäller alla slags förändringar, organisatoriska såväl som behandlingar?«

5 frågor till Lars Wallentin

bild

Författarintervjun 04 DEC 2018 Lars Wallentin, senior professor, har skrivit om utvecklingen av NOAK-läkemedel i veckans tema »NOAK – 10 år i Sverige«.

Så blev NOAK den dominerande behandlingen vid förmaksflimmer

bild

Temaartikel 04 DEC 2018 Under en intensiv 10-årsperiod bevisade NOAK-forskarna att NOAK är den överlägset effektivaste, säkraste och enklaste behandlingen för att förebygga stroke vid förmaksflimmer och därför måste prioriteras framför warfarin. Läs om den kliniska utvecklingen av direktverkande orala antikoagulantia. (1 kommentar)

bild

Högre sjuklighet vid subsyndromal depression hos personer över 80 år

Nya rön 03 DEC 2018 Subsyndromal depression hos den äldsta befolkningen är förenad med lägre livskvalitet samt högre sjuklighet och samhällskostnader. Det visar en avhandling från Linköpings universitet.

Promenad i parken bättre för blodkärlen än promenad i staden

Nya rön 30 NOV 2018 En brittisk forskargrupp lät 119 personer ta en två timmar lång promenad i London, dels på Oxford Street, dels i Hyde Park. Det visade sig att graden av kärlstelhet förbättrades signifikant efter parkpromenaden, men inte efter promenaden i det trafikerade området. ()

Ny kunskap om hur störd sömn på sikt kan bidra till viktuppgång

Nya rön 29 NOV 2018 Resultat från en ny studie indikerar att akut sömnbrist kan ha en ofördelaktig inverkan på mekanismer som reglerar muskel- och fettvävnadens uppbyggnad och ämnesomsättning. Detta kan innebära nya ledtrådar till hur sömnbrist och skiftarbete på sikt ökar risken för ofördelaktig viktuppgång och typ 2-diabetes. ()

Autotransplantation av mjältvävnad – splenos – är ett ovanligt tillstånd

Fallbeskrivning 28 NOV 2018 Handläggningen av patienter med mjältruptur efter buktrauma är välkänd. Efterföljande tillstånd, autotransplantation av mjältvävnad (splenos), är däremot till stor del förbisett eller inte allmänt känt. Splenos bör ingå som differentialdiagnos i samband med utredning av abdominella, pelvina, torakala eller subkutana noduli hos patienter med anamnes på mjält­trauma och splenektomi. (1 kommentar)

Annons Annons

Att införa och utmönstra metoder

Reflexion 27 NOV 2018 »För att uppnå verklig och varaktig förbättring av kvaliteten i hälso- och sjukvården krävs att professionen är involverad …« ()

Ornitos är sannolikt under­diagnostiserad i Sverige

Fallbeskrivning 27 NOV 2018 Ornitos är en potentiellt allvarlig infektion, som sprids via fågelexkrement. Det finns anledning att tro att ornitos är underdia­gnostiserad; 96 procent av påvisade ornitosfall i Sverige de senaste 3 åren har konstaterats på fem laboratorier där diagnostiken utförs som rutin vid andra luftvägsfrågeställningar.  ()

5 frågor till Ulrika Marking

Författarintervjun 27 NOV 2018 Ulrika Marking, ST-läkare vid infektionskliniken, Danderyds sjukhus i Stockholm, har tillsammans med kollegor har skrivit en fallbeskrivning om ornitos.  ()

Labbdiagnostik av sällsynta sjukdomar kan bli bättre

Medicinsk kommentar 27 NOV 2018 Förbättrad diagnostik av sällsynta sjukdomar beror både på sjukvårdspersonalens kunskaper och på tillgången till effektiva diagnostiska metoder. ()

Annons Annons

Ny kunskap om riskfaktorer för subdural blödning hos spädbarn

Nya rön 27 NOV 2018 En befolkningsstudie med barn födda i Sverige 1997–2014 som följdes under första levnadsåret ger ny kunskap om förekomst, riskfaktorer och diagnostik av subduralblödning. Incidensen var 16,5 per 100 000 spädbarn, dödligheten var 6,5 procent och pojkar var överrepresenterade, visar studien. ()

Statistisk modell påvisar felmarginaler i åldersbedömningar

Nya rön 27 NOV 2018 En statistisk modell har skapats för att uppskatta risken för felklassificering av barn respektive vuxna med Rättsmedicinalverkets modell av åldersbedömningar. Resultatet visar att ungefär en tredjedel av dem som var barn har felbedömts som vuxna, och av de vuxna är det cirka 7 procent som felbedömts som barn. (1 kommentar)

Utredning av diarré

Medicinens ABC 26 NOV 2018 Diarré definieras som ändring i avföringen avseende frekvens, konsistens och mängd: tre eller fler dagliga avföringar med lös eller vattnig konsistens som överstiger 200 g/dygn eller 200 ml/dygn. Diarré är ett symtom, inte en sjukdom i sig, med flera olika orsaker och patofysiologiska mekanismer. (1 kommentar)

Vandrande mjälte – ovanlig men viktig differentialdiagnos vid akut buksmärta hos barn

Fallbeskrivning 21 NOV 2018 Vandrande mjälte är en ovanlig men viktig differentialdiagnos hos pediatriska patienter som söker med diffus buksmärta. Här beskrivs en pediatrisk patient som fick genomgå en akut splenektomi på grund av total ocklusion av mjältens kärl.  (1 kommentar)

Akut kranskärls­ocklusion möjlig att diagnostisera även vid vänstergrenblock

Fallbeskrivning 21 NOV 2018 Diagnostik av akut hjärtinfarkt vid vänstergrenblock innebär särskilda svårigheter. I den här fallrapporten beskrivs EKG-förändringar vid vänstergrenblock som kan användas för att identifiera patienter i behov av akut reperfusionsbehandling mot akut hjärtinfarkt. ()

Den globala hälsan förbättras inte längre

Reflexion 20 NOV 2018 »Rapporten är viktig, för den pekar på att hälsoläget inte förbättras med automatik.«   ()

Abdominell rektusdiastas kan ge funktionella besvär

Rapport 19 NOV 2018 En ökande efterfrågan på kirurgisk behandling gör det angeläget att utarbeta nationella riktlinjer för diagnostik och behandling av rektusmuskeldiastas. ()

Allvarlig komplikation vid koloskopi skiljer sig åt mellan landstingen

Nya rön 16 NOV 2018 Det finns stora skillnader avseende risken att drabbas av en allvarlig blödning eller perforation i samband med en koloskopi beroende på i vilket landsting som koloskopin utförs. Det visar en kohortstudie av alla i Sverige registrerade koloskopier i öppen- och slutenvårdsregistret under åren 2001–2013. (1 kommentar)

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.