Annons
Annons Annons

Ny läkarutbildning bör samordnas nationellt

Reflexion 16 APR 2019 »… utbildningsplaner som bland annat underlättar byte av studieort under utbildningen är efterlängtade.«  

bild

Läkemedelsverket aktivt i EU:s godkännande av nya läkemedel

Översikt 16 APR 2019 Läkemedelsverket anlitas ofta som rapportör för nya läkemedel och ansvarar för ca 20 av totalt ett hundratal rapportörskap per år i den centrala proceduren för godkännande i hela EU.

Annons Annons

5 frågor till Kristina Dunder

bild

Författarintervjun 16 APR 2019 Kristina Dunder, Läkemedelsverket, är en av författarna till en artikel om proceduren för godkännande av nya läkemedel.

bild

Defibrillatorväst ger tillfälligt skydd mot plötslig hjärtdöd

Rapport 15 APR 2019 En defibrillatorväst är säker och effektiv för att detektera och bryta ventrikulär takyarytmi men saknar pacemakerfunktion. Vid förhöjd risk för plötslig hjärtdöd kan defibrillatorväst övervägas fram till dess att reversibel orsak åtgärdats eller defibrillator implanterats.

bild

Viktigt att maximera följsamheten till kolesterolsänkare vid typ 2-diabetes

Nya rön 12 APR 2019 I en avhandling undersöktes följsamheten till kolesterolsänkande läkemedel samt hur följsamheten påverkade risken för kardiovaskulära utfall och död bland 100 000 svenska patienter med typ 2-diabetes. Det visade sig att risken för kardiovaskulära utfall gradvis ökade med lägre nivå av följsamhet.

Nya europeiska riktlinjer för hypertoni ger utmaningar

bild

Medicinsk kommentar 12 APR 2019 I de nya europeiska riktlinjerna för hypertoni rekommenderas för patienter <65 år blodtrycksmål 120–129/<80 mm Hg och för patienter >65 år 130–139/<80 mm Hg. Patientens totala riskprofil ska ­beaktas och behandling av högriskpatienter prioriteras. Följsamheten ökas genom enkel dosering och ökad delaktighet för patienterna.

bild

Aktivt omhändertagande kan rädda över hälften av barn födda i vecka 22

Nya rön 11 APR 2019 Över 50 procent av barnen födda i vecka 22 överlevde i Uppsala med proaktiv handläggning, jämfört med 8 procent på ett sjukhus i Columbus där barnen gavs vård utifrån ansvariga läkares bedömning av prognos i kombination med föräldrarnas önskemål, så kallad selektiv handläggning.

bild

ABC om Vanliga tillstånd i hand och handled, del 2 Triggerfinger, Dupuytrens kontraktur och ganglion

Medicinens ABC 11 APR 2019 År 2016 opererades fler än 16 000 patienter på handkirurgiska kliniker i Sverige till följd av skada eller sjukdom i finger, hand och handled. Denna ABC-artikel beskriver aktuellt kunskapsläge för några vanliga handkirurgiska diagnoser: triggerfinger, Dupuytrens kontraktur och ganglion.

bild

ABC om Vanliga tillstånd i hand och handled, del 1

Medicinens ABC 09 APR 2019 Smärta i hand och handled samt nedsatt handfunktion till följd av olika tillstånd och sjukdomar är vanliga sökorsaker inom primärvården. I denna ABC-artikel beskrivs några vanliga sjukdomstillstånd i hand och handled: karpaltunnelsyndrom, morbus de Quervain och tumbasartros   (1 kommentar)

4 frågor till Kristian Samuelsson

bild

Författarintervjun 09 APR 2019 Kristian Samuelsson är en av författarna till veckans ABC-artikel om vanliga tillstånd i hand och handled, del 1, som handlar om karpaltunnelsyndrom, morbus de Quervain och tumbasartros. 

Säkerhetsbestämmelser i vården – finns dom?

Reflexion 09 APR 2019 »Kan det spegla att vi lärare och äldre kollegor inte ser på dessa som säkerhetsbestämmelser utan mer som just en rutin (yrkesvana)?«

Prediabetes – mål för intervention

bild

Översikt 08 APR 2019 Olika prediabetiska tillstånd utgör förstadier till manifest typ 2-diabetes och medför även i sig en förhöjd kardiovaskulär risk. Det går att förhindra att prediabetes progredierar till manifest typ 2-diabetes. (7 kommentarer)

Insulinresistens vanligt hos barn och ungdomar med fetma

bild

Medicinsk kommentar 08 APR 2019 Insulinresistens och prediabetes är allvarliga tillstånd som medför ökad risk för hjärt–kärlkomplikationer och typ 2-diabetes. Det är angeläget att tidigt identifiera och behandla dessa tillstånd hos barn/ungdomar.

Lovande resultat för ny behandling mot akut porfyri

bild

Nya rön 05 APR 2019 En ny läkemedelskandidat, givosiran, har i en studie prövats på patienter med akut intermittent porfyri. Hos patienter med återkommande akuta attacker som erhöll givosiran minskade attackerna med upp till 79 procent.

Självbehandling med app effektiv för kvinnor med urininkontinens

bild

Nya rön 04 APR 2019 I en avhandling från Umeå universitet undersöktes om kvinnor med ansträngningsinkontinens minst 1 gång/vecka kunde bli hjälpta av självbehandling i form av bäckenbottenträningsprogram och livsstilsråd från en mobilapp.

Egenordinerad provtagning kan ge laboratoriemedicinen ny roll

Temaartikel 02 APR 2019 Egenprovtagning expanderar och väcker frågor om etik, medicin och ekonomi. Vem ska ta ansvar för verksamheten och hur ska sjukvården hantera konsekvenserna? ()

Laboratoriemedicin i utveckling

Temainledning 02 APR 2019 Ny teknologi skapar möjligheter för fler och snabbare test, men ställer också nya krav på laboratoriemedicinen i Sverige, skriver gästredaktör Göran Schedvin. ()

Trend av ökad psykisk ohälsa måste brytas

Reflexion 02 APR 2019 »Hänsyn måste tas till olika individers förmåga att tåla stress – i skolan, på arbetet eller i sociala medier.« ()

Annons Annons

5 frågor till Lukas Löwing Svensson

Författarintervjun 02 APR 2019 Lukas Löwing Svensson, ST-läkare, klinisk kemi, Universitetssjukhuset i Linköping, har skrivit en artikel om framtidens laboratoriemedicin. ()

Framtidens laboratorieläkare bör bidra mer med råd och tolkningar

Temaartikel 02 APR 2019 Utvecklingen inom laboratoriemedicin går dels mot robustare patientnära instrument, dels mot dataintensiva kartläggningar av gener. Laboratoriemedicinens fokus bör flyttas från att leverera svar till att bidra med rådgivning och tolkningar. ()

Tillsammans skapar vi laboratorieresultat att lita på

Temaartikel 02 APR 2019 Alla laboratorieresultat har en större eller mindre osäkerhet. Extern kvalitetssäkring (EQA) kan användas för att belysa hur riktiga resultaten är och vilka metodskillnader som finns. Kvalitetsmål för hur noggranna resultaten ska vara bör bestämmas i diskussion mellan kliniker, laboratorier och EQA-organisatörer. (1 kommentar)

Automatiserad reflexanalys måste införas på rätt sätt

Temaartikel 02 APR 2019 Det är erkänt svårt både att införa nya metoder i sjukvården och att utmönstra gamla. I Region Östergötland har en ny modell införts för införande av nya analyser med aktiv uppföljning i införandefasen på vårdcentrals- och läkarnivå. ()

Annons Annons

D-vitaminanalyser i primärvård måste användas ändamålsenligt

Temaartikel 01 APR 2019 Antalet beställningar av analys av 25-hydroxivitamin D i serum (S-25[OH]D) har ökat avsevärt i Sverige under de senaste åren. Införande av aktiv strategi mot överanvändning enligt »Choosing wisely«-modellen i Region Östergötland ledde till ett trendbrott och betydligt färre beställningar av S-25(OH)D-analyser. (2 kommentarer)

IBD en riskfaktor för postkoloskopisk kolorektal cancer

Nya rön 29 MAR 2019 Andelen postkoloskopisk kolorektal cancer, PCCRC, vid Crohns sjukdom var 28 procent och vid ulcerös kolit 41 procent, jämfört med 6,3 procent när IBD inte förelåg. Det visas i en studie som undersökt andelen PCCRC vid kolorektal cancer hos dem med IBD jämfört med dem utan IBD. ()

Högre risk för njursvikt hos vissa grupper av utlandsfödda

Nya rön 28 MAR 2019 Vissa grupper av utlandsfödda svenskar har en högre risk för njursvikt. Det visar en studie som undersökt förekomsten av njursvikt hos första och andra generationens invandrare i Sverige. ()

Postoperativa sårinfektioner inom hudkirurgi – en evidensöversikt

Översikt 27 MAR 2019 Postoperativa sårinfektioner inom hudkirurgi är ovanliga, men när de inträffar orsakar de patienterna onödigt lidande, fördröjd sårläkning och kan resultera i missprydande ärrbildningar. Etiologin och patogenesen vid postoperativ sårinfektion inom hudkirurgi är inte helt klarlagd. De flesta befintliga preventiva åtgärder saknar stark vetenskaplig evidens. ()

EXIT – säkraste förlossningsmetod för foster med livshotande luftvägshinder

Originalstudie 26 MAR 2019 EXIT är en livräddande insats vid medfödda övre luftvägshinder, exempelvis larynxatresi eller stora huvud–hals-tumörer. Här presenteras resultaten av 20 års erfarenhet av EXIT från Karolinska universitetssjukhuset.  ()

4 frågor till Carmen Mesas Burgos

Författarintervjun 26 MAR 2019 Carmen Mesas Burgos är en av författarna till en artikel om EXIT – en typ av fosterkirurgi som görs vid medfödda luftvägshinder. Behandlingen sker utanför livmodern, men före avnavling. ()

Olika tillstånd av pulmonell hypertension ska inte förväxlas

Medicinsk kommentar 25 MAR 2019 Studier med PAH-läkemedel har visat skadliga effekter vid pulmonell hypertension på basen av vänstersidig hjärtsjukdom. Sådan underhållsbehandling ska därför undvikas. ()

Fysisk funktion hos äldre – nuvarande och tidigare aktivitet har betydelse

Nya rön 22 MAR 2019 En studie visar att nuvarande och tidigare motionsvanor, oberoende av varandra, har betydelse för fysisk funktionsförmåga hos äldre. Detta innebär att en fysiskt aktiv livsstil som äldre är kopplad till en positiv fysisk funktionsförmåga, även om motionsvanor tidigare i livet varit bristande. ()

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.