Annons
Annons
Annons
bild

Sotrökslunga är en ny sjukdom i Sverige

Fallbeskrivning 18 DEC 2017 Långvarig och intensiv exponering för rök från biomassa kan ge omfattande radiologiska förändringar, grav obstruktion och antrakos. Bronkoskopin visar kolsvarta och ofta försnävade bronker. Oftast drabbade är äldre icke-rökande kvinnor från fattiga länder som tillbringat åratal i trånga kök med matlagning och bakning.

5 frågor till Andreas Palm

bild

Författarintervjun 18 DEC 2017 Andreas Palm, doktorand och överläkare, lungmottagningen, Gävle sjukhus, presenterar tillsammans med kollegor två fall av en variant av pneumokonios. De föreslår termen »sotrökslunga« för denna i Sverige nya sjukdom – en term som »inte bara anger genesen utan också illustrerar de kolsvarta  bronkernas utseende«.

Annons Annons

Poängsystem möjlig hjälp för att avgöra när ekokardiografi behövs

bild

Nya rön 18 DEC 2017 Ett poängsystem har utvecklats för att lättare avgöra om en patient med alfastreptokockbakteriemi behöver genomgå transesofageal ekokardiografi.

Nya data om behandling av emfysem

bild

Nya rön 15 DEC 2017 Med rätt urval av patienter med emfysem kan behandling med ventiler få en stor förbättring av lungfunktion och livskvalitet, enligt en studie som bekräftar tidigare fynd.

Två av tre med bröstcancer valde mutationstestning när alla erbjöds

bild

Nya rön 14 DEC 2017 Resultaten från avhandlingen har bidragit till att skriftlig information ska ersätta den vanliga genetiska vägledningen före BRCA-testning hos bröstcancerpatienter i södra sjukvårdsregionen.

Unga som gjort självmordsförsök har kraftigt förkortad livslängd

bild

Nya rön 14 DEC 2017 20-åriga män som gjort ett första självmordsförsök har 18 år kortare förväntad återstående medellivslängd än den övriga befolkningen, och 20-åriga kvinnor som försökt ta sitt liv förväntas leva 11 år kortare. (1 kommentar)

Förskrivning och följsamhet av antidepressiva hade koppling till kön

bild

Nya rön 11 DEC 2017 En högre andel män än kvinnor hade rapporterad depression utan att använda antidepressiva, enligt resultaten i en svensk avhandling. Kvinnor sa sig oftare än män avstå från att ta sina läkemedel på grund av läkemedelsbiverkningar, medan män oftare ändrade doser och glömde att ta läkemedlen.

Dödsfall sent efter stroke sker ofta på institution

Nya rön 07 DEC 2017 Av strokepatienter som avled 3–12 månader efter insjuknandet dog nästan hälften på särskilt boende, 37 procent på sjukhus efter återinläggning och 10 procent i hemmet. Det visar en svensk registerstudie. ()

Målstyrd antidotterapi vid reversering av dabigatran

Rapport 06 DEC 2017 Antikroppsantidoten idarucizumab kan effektivt reversera antikoagulation orsakad av dabigatran, och behandling är indicerat vid svåra blödningar eller inför akut kirurgi. ()

Placeboeffekten är övervärderad

Medicinsk kommentar 05 DEC 2017 I alla studier där man följer en variabel som även påverkat valet av studieobjekt kommer man att få återgång till medelvärdet. Denna återgång tolkas ofta felaktigt som en placeboeffekt. Det är osannolikt att placeboeffekter har betydelse för långdragna eller intermittenta sjukdomar. (5 kommentarer)

Annons Annons

Orala antikoagulantia vid ischemisk stroke – nya data ger nya frågor

Nya rön 04 DEC 2017 Forskarna bakom en koreansk studie drar slutsatsen att rivaroxaban och warfarin har liknande effekt och säkerhet vid insättning inom 5 dagar efter ischemisk stroke. Men studien har svagheter och ger tyvärr inte heller någon vägledning om lämpligaste tidpunkt för behandlingsstart för antikoagulantia efter stroke. ()

Pulmonell hypertension vanligt vid vänstersidig hjärtsjukdom

Översikt 01 DEC 2017 Pulmonell hypertension är ett vanligt, allvarligt och komplicerande tillstånd vid vänstersidig hjärtsjukdom. Trots detta är kunskapsläget dåligt, och framtida kliniska studier med noggrann patientselektion är nödvändiga för att öka vår förståelse för detta tillstånd. ()

5 frågor till Olof Bjerin

Författarintervjun 30 NOV 2017 Olof Bjerin, specialist­läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, presenterar tillsammans med kollegor tre fall av akut slapp myelit bland svenska barn, där man misstänker en koppling till enterovirus D68. ()

Misstänkt koppling mellan enterovirus D68 och akut slapp myelit hos svenska barn

Fallbeskrivning 30 NOV 2017 Vid misstanke om akut slapp myelit bör prov från likvor, feces och nasofarynx analyseras för poliovirus och andra enterovirus så tidigt som möjligt. Risken för bestående funktionsnedsättning är stor, och bara ett fåtal patienter blir helt återställda; dödsfall är dock ovanliga. (1 kommentar)

Annons Annons

Träning var bra för hjärnfunktionen hos äldre

Nya rön 30 NOV 2017 Träning med högre intensitet som påverkar syreupptagningsförmågan är särskilt gynnsam för att positivt påverka hjärnans funktion och kognitiv förmåga hos äldre. Det är slutsatsen av en ny avhandling. ()

Medicinska rådgivare – goda, onda eller fula?

Reflexion 28 NOV 2017 "Den kritik som framför allt framförts i SVT handlar om att medicinska rådgivare erhåller ersättning från försäkringsbolagen och att de därför skulle gå bolagens ärenden."  ()

Öga för öga?

Översikt 28 NOV 2017 I dag används tre läkemedel mot våt makuladegeneration i Sverige. Ett av dem saknar indikation för ögonsjukdom. Stora regionala skillnader i synen på off label-användning av Avastin gör att årskostnaden för en patient med våt makuladegeneration varierar från 2 000 till 44 000 kronor. ()

4 frågor till Tomas Bro

Författarintervjun 28 NOV 2017 Tomas Bro, ST-läkare vid ögon­mottagningen, Höglandssjukhuset Eksjö, har skrivit en artikel om hur regionala skillnader i synen på »off label«-användning gör att årskostnaden för en patient med våt makuladegeneration varierar kraftigt mellan olika landsting. ()

Ökat fokus på fysisk hälsa hos psykossjuka

Reflexion 28 NOV 2017 »… gapet i medel­livslängd mellan psykossjuka och befolkningen i övrigt ökar …« (2 kommentarer)

Föroreningar större orsak till död än krig och våld enligt Lancetrapport

Nya rön 27 NOV 2017 Lancet Commission on Pollution and Health publicerade nyligen en omfattande rapport i Lancet där man sammanfattar de effekter som föroreningar har på både hälsa och ekonomi. ()

Minimalinvasiv mitraliskirurgi bra alternativ till konventionell kirurgi

Originalstudie 24 NOV 2017 Sedan mitten av 1990-talet har minimalinvasiv mitraliskirurgi via minitorakotomi genomförts som ett alternativ till konventionell kirurgi via sternotomi. Ingreppet blir allt vanligare och utförs i dag med goda resultat och låg komplikationsfrekvens. I artikeln beskrivs ett års erfarenheter av minimal­invasiv mitraliskirurgi vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. ()

Minimalinvasiv mitralis­­kirurgi i varje operatörs hand?

Medicinsk kommentar 24 NOV 2017 Minimalinvasiv mitralisklaffkirurgi är en komplex procedur. Därför krävs koncentrering till ett fåtal kirurger. Fördelarna med tekniken är minskad blodförbrukning, kortare vårdtid och snabbare återhämtning för patienten. Samarbeten med etablerade centrum bör övervägas vid nyetablering för att förkorta inlärningskurvan och inte riskera patientsäkerheten. ()

5 frågor till Josefin Lysell

Författarintervjun 22 NOV 2017 Josefin Lysell har skrivit en artikel om psoriasis hos barn och ungdomar. Även hos barn finns risk för samsjuklighet, och psykisk samsjuklighet med depression och ångest har visats vara mer uttalad inom gruppen med debut av psoriasis i unga år än vid debut i vuxen ålder. ()

Psoriasis med debut i barndom och ungdom

Temaartikel 22 NOV 2017 Psoriasis kan debutera i alla åldrar, och debut i barndom/ungdom är inte ovanlig. Psoriasis hos barn och ungdomar skiljer sig till viss del kliniskt och genetiskt från psoriasis hos vuxna. Samsjuklighet med artrit, övervikt, inflammatorisk tarmsjukdom och psykiska besvär har visats också inom barnpopulationen med psoriasis.   ()

Atopiskt eksem vanligt i alla åldrar

Temaartikel 22 NOV 2017 Barn med eksem har en ökad risk för att utveckla IgE-sensibilisering, födoämnesallergi, astma och rinit. Huruvida icke-allergiska sjukdomar är associerade med atopiskt eksem eller inte är dock fortfarande oklart. ()

Nya läkemedel mot atopiskt eksem väntar på godkännande

Temaartikel 22 NOV 2017 Patogenesen vid atopiskt eksem är ett samspel mellan defekt hudbarriär och abnormt immunsvar. Orsaken kan vara genetiska faktorer, miljöfaktorer eller en kombination av båda. Inom en snar framtid kan förhoppningsvis bättre behandling erbjudas även av de svårare formerna av atopiskt eksem. ()

Behandling av psoriasis: från tjära till biologiska läkemedel

Temaartikel 22 NOV 2017 Psoriasis är en inflammatorisk hudsjukdom med betydande samsjuklighet, t ex psoriasisartrit och metabola. Förändring av livsstil (hälsosam kost, fysisk aktivitet, rökstopp och avhållsamhet från alkohol) kan verka preventivt mot psoriasis och dess samsjuklighet men också potentiera effekten av medicinska behandlingar. ()

Psoriasisartrit – en utmaning för patient och läkare

Temaartikel 22 NOV 2017 Tidig diagnostik med fokus på inflammatoriskt aktiva patienter är basen för rätt vård och behandling vid psoriasisartrit. Individuell behandling utifrån aktivitet och kända riskfaktorer rekommenderas. ()

Komplexa diagnoser med samsjuklighet

Temainledning 22 NOV 2017 På senare år har kunskapen om eksemsjukdomar och psoriasis ökat, bland annat vad gäller samsjuklighet. Detta ställer nya krav på diagnostik och samarbete mellan olika specialiteter. ()

Lika inför lagen

Reflexion 21 NOV 2017 »Kan den EU-utbildade läkaren förväntas göra rätt i Sverige? Tänk om det som var rätt i ett land inte är det i ett annat?« ()

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.