Annons Annons
Annons Annons

Spädbarns-botulism – skäl att inte ge honung till barn under ett år

bild

Fallbeskrivning 24 JUL 2017 Spädbarnsbotulism bör övervägas vid akut/subakut påkommen muskelsvaghet hos barn under ett år, särskilt vid samtidig förstoppning eller sväljsvårigheter. Botulinumsporer förekommer frekvent i honung som därför inte bör ges till spädbarn.

Modell för riskskattning vid stabil kranskärlssjukdom har utvecklats

Nya rön 16 AUG 2017 Hur en modell för att skatta risker vid stabil kranskärlssjukdom har utvecklats, det beskrivs i en artikel i Journal of the American College of Cardiology. 

Annons Annons
bild

Studie om läkemedel som fått villkorat godkännande väcker oro

Nya rön 16 AUG 2017 Nya fynd publicerade i JAMA väcker oro kring om det amerikanska regulatoriska systemet blivit för tillåtande. (1 kommentar)

Barnmorska = med kvinna

Reflexion 15 AUG 2017 »Det är en imponerande yrkesgrupp som jag uppskattar enormt och som har lärt mig otroligt mycket genom åren.«

Workshop gjorde studenter mer förberedda för tal- och språkstörning

Nya rön 15 AUG 2017 En workshop med praktisk träning i stödjande samtalsstrategier gjorde läkarstudenter mer förberedda för att hantera kommunikationsstörningar hos patienter än enbart en föreläsning i ämnet, enligt en avhandling.

Subkutan ICD är ett bra alternativ i särskilda fall Kan övervägas för patienter med risk för endokardit, hjärt–kärlavvikelser eller lång förväntad överlevnad

Rapport 14 AUG 2017 Subkutan implanterbar defibrillator är ett alternativ till transvenöst system vid särskild risk för endokardit, anatomiska hjärt–kärlavvikelser, hos växande barn och vid lång förväntad överlevnad. Med subkutan ICD undviks komplikationer relaterade till kärlaccess och elektroder i hjärtat.   

bild

Samband sågs mellan funktioner vid hög ålder och tidigare livsstil

Nya rön 11 AUG 2017 Samband mellan livsstilsfaktorer som att aldrig ha rökt, att äta en hälsosam kost och avsaknad av fetma å ena sidan och självständigt åldrande å den andra sågs i en studie gjord bland svenska män.

Inget specifikt talar emot melatonin vid Crohns sjukdom

Läkemedelsfrågan 10 AUG 2017 Kan melatonin ges mot sömnstörning hos personer med Crohns sjukdom? I produktinformationen anges att kliniska data för användning hos personer med autoimmuna sjukdomar saknas. ()

Författares aktieinnehav var associerat med positivt utfall i studier

Nya rön 10 AUG 2017 Positivt utfall av industrifinansierade randomiserade kontrollerade studier publicerade i NEJM, Lancet och JAMA var associerat med artikelförfattares aktieinnehav i företaget, enligt en svensk studie publicerad i Trials. (4 kommentarer)

Epilepsi och stroke – nya rön om diagnos, behandling och prognos

Översikt 08 AUG 2017 Det finns en ökad insikt om att epilepsi efter stroke är vanligt, att nyare antiepileptika är bättre behandlingsalternativ än äldre sådana samt att sjukvårdens ambitioner vad gäller anfallsfrihet och vaskulär sekundärprevention förmodligen kan höjas.  ()

Annons Annons

4 frågor till Johan Zelano

Författarintervjun 08 AUG 2017 Johan Zelano, docent och specialistläkare vid Neurosjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset, har i en översikt sammanfattat nya kunskaper om epilepsi efter stroke. ()

Bakom blå ögon … svagt evidensläge för kosttillskott för ögonhälsa

Översikt 04 AUG 2017 Vissa kosttillskott får inom EU marknadsföras som »synbevarande«. Evidens för effekt på ögonhälsa finns dock endast för den s k AREDS-sammansättningen. Endast 2 av 25 tillgängliga »synbevarande« kosttillskott i Sverige uppfyller AREDS-sammansättningen med rekommenderad dosering. Den nuvarande märkningen försvårar därmed evidensbaserade ställningstaganden. ()

Alkohol under graviditet kan riskera folkhälsan

Medicinsk kommentar 04 AUG 2017 Fetala alkoholspektrumstörningar är vanligare än tidigare känt. Prenatal alkoholexponering påverkar fler organsystem än hjärnan. Epigenetisk forskning visar att alkohol­exponering tidigt i fosterlivet orsakar omprogrammering med negativ inverkan för framtida hälsa. Det säkraste är att helt avstå från alkohol under hela graviditeten. ()

Ökat användande av skjutvapen vid grovt våld utmaning för akutvården

Nya rön 03 AUG 2017 I en studie av 19 offer för mord, dråp, försök till mord eller försök till dråp under en femårsperiod i ett svenskt storstadsområde, avled 13 av sina skador. Offren attackerades främst med kniv/skarpa vapen följt av skjutvapen, som dock oftare ledde till dödsfall. ()

Annons Annons

Pigment hade antiinflammatoriska effekter vid kranskärlssjukdom

Nya rön 31 JUL 2017 Tillförsel av färgpigmentet lutein ex vivo minskade signifikant den inflammatoriska aktiviteten i vita blodkroppar från kranskärlssjuka patienter. Det visar en svensk studie. Nästa steg blir att in vivo undersöka om mer luteinrik mat, som spenat, har motsvarande antiinflammatoriska effekter. ()

Spermiekoncentrationen dalar hos västerländska män enligt metaanalys

Nya rön 28 JUL 2017 Enligt en systematisk översikt har antalet spermier hos män i västvärlden minskat med runt hälften sedan 1970-talet. Utvecklingen visar inga tecken på att stanna av. ()

Personer med synnedsättning hade nackbesvär och balansproblem

Nya rön 27 JUL 2017 Personer med behov av glasögon hade mer nacksymtom och nedsatt balans, visar resultat från en avhandling. ()

Tillgång till snabb laboratorieanalys vid akut förgiftning ger bättre och säkrare vård

Vårdutveckling 26 JUL 2017 I förgiftningsfall där anamnesen är otillförlitlig får större vikt läggas vid symtombild och resultat av klinisk-kemiska och toxikologiska analyser. Tillgången till akuta provsvar för vanliga förgiftningsmedel varierar dock mellan sjukhus och laboratorier. ()

Var är de disruptiva innovationerna?

Reflexion 25 JUL 2017 »Utvecklare och idéer finns, så något måste hindra dem från att komma in.«   (2 kommentarer)

5 frågor till Sverre Wikström

Författarintervjun 24 JUL 2017 Sverre Wikström, specialist i barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatri, är en av författarna till en fallbeskrivning om spädbarnsbotulism. ()

Pulmonell hypertension vanligt vid kronisk lungsjukdom

Översikt 21 JUL 2017 Pulmonell hypertension vid kronisk lungsjukdom är förknippad med dålig prognos. Det är viktigt att särskilt läkare inom internmedicinska specialiteter, men även läkare inom allmänmedicin och akutmedicin, har kunskap om pulmonell hypertension vid kroniska lungsjukdomar. ()

Lösa cystor i lilla bäckenet – oväntat operationsfynd vid buksmärta

Fallbeskrivning 20 JUL 2017 När en kvinna laparoskoperades för misstänkt utomkvedshavandeskap hittades i stället löst liggande cystor i lilla bäckenet. Lösa cystor i peritonealkaviteten kan ses som ett specialfall av peritoneala inklusionscystor. De är vanligast hos kvinnor i fertil ålder och ofta finns ett samband med tidigare bukkirurgi, inflammation och endometrios. ()

Endokardit vanligare med biologisk än med mekanisk aortaklaffprotes

Nya rön 18 JUL 2017 Förekomsten av protesendokardit efter kirurgiskt aortaklaffbyte var högst under första året efter operationen. Därefter minskade den årliga risken till ca 0,5 procent per person och år. Risken för protesendokardit var högre med biologisk än med mekanisk klaffprotes. Det visar en ny svensk studie. ()

EPO saknade tydlig effekt vid submaximal ansträngning

Nya rön 18 JUL 2017 I en mindre klinisk studie fann man ingen signifikant förbättring av prestationen vid submaximal ansträngning vid dopning med EPO. Man såg dock skillnader när man mätte den maximala prestationsförmågan. ()

Fixationssätt inverkade marginellt på dödlighet efter höftproteskirurgi

Nya rön 17 JUL 2017 Såväl samsjuklighet som socioekonomisk bakgrund påverkade 90-dagarsmortalitet efter höftprotesoperation medan val av protesens fixationssätt hade ett marginellt inflytande, visar en avhandling. (1 kommentar)

Donationsutredningen öppnar för nya organdonatorer

Medicinsk kommentar 14 JUL 2017 Organdonation kan genomföras med full respekt för människovärdet, och det finns inga hinder mot att göra samtyckesutredning och vidta vissa organbevarande åtgärder innan döden inträtt. Detta förutsätter att beslut om avbrytande av livsuppehållande behandling fattas oberoende av om patienten är en möjlig organdonator. (2 kommentarer)

Nya rutiner för smittskydds­åtgärder vid EHEC-infektion

Medicinsk kommentar 12 JUL 2017 Nu har det visat sig att det med få undantag endast är EHEC (enterohemorragisk Escherichia coli) som bär på stx2-genen som kan ge den allvarliga komplikationen hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS). Härmed lättar förhållningsreglerna för patienter som är bärare av EHEC utan stx2-genen. ()

Barn med stressutlöst smärta hade kraftigare startle-reflex

Nya rön 12 JUL 2017 I en svensk studie sågs ökad muskelspänning och förstärkt startle-reaktion hos barn och ungdomar med återkommande stressutlöst smärta i ett mönster som sammanfaller med mönstret av ömma punkter och smärtlokalisation. (3 kommentarer)

Sjukfrånvaro ökade tre år före insjuknande i hjärtinfarkt och stroke

Nya rön 07 JUL 2017 Det första året efter insjuknandedatum ökade medeltalet frånvarodagar kraftigt hos dem med hjärtsjukdom och stroke. Men också tre år före insjuknandedatum sågs en ökning av antalet sjukfrånvarodagar. Det visar en svensk 10-årig registerstudie. ()

Nano på gott och ont: möjligheter och risker med nanoteknologi

Temaartikel 04 JUL 2017 Nanotekniken har många användningsområden, inte minst inom medicinen. Men det finns också anledning att undersöka de potentiella hälso- och miljöriskerna med dessa nya material. ()

Annons Annons