Annons
Annons
Annons

BT efter AT men även samtidigt

Reflexion 24 OKT 2017 »Det ser nu ut som om vi närmar oss införandet av en ny 6-årig läkarutbildning som leder direkt till legitimation.«  

Epiduralkateter med knut är en ovanlig komplikation

Fallbeskrivning 24 OKT 2017 För att minska risken för knutbildning på epiduralkateter bör man undvika att mata in katetern för långt i det epidurala rummet; 4–5 cm rekommenderas.

Annons Annons

4 frågor till Italo Masiello

bild

Författarintervjun 23 OKT 2017 Italo Masiello har skrivit en artikel som sammanfattar kunskapsläget gällande medicinsk simuleringsträning. Han menar att man utan tvekan blir en bättre läkare med regelbunden simuleringsträning.

Simuleringsträning ger ökad kunskap och bättre färdigheter

Översikt 23 OKT 2017 Medicinsk simuleringsträning som används för att träna tekniska och icke-tekniska färdigheter har en positiv effekt på lärande och överföring av tränade färdigheter till klinisk miljö. Det råder osäkerhet avseende evidens för nyttan av simuleringsträning då flertalet studier brister i kvalitet – nya riktlinjer kan skapa ett starkare evidensunderlag.

Plasmakoncentrationer tycks kunna visa hjärnpåverkan vid preeklampsi

Nya rön 20 OKT 2017 Stegrade plasmakoncentrationer av hjärnskademarkörerna NSE och S100B sågs vid preeklampsi, enligt en avhandling.

Samband mellan Hirschsprungs sjukdom och inflammatorisk tarmsjukdom

Nya rön 19 OKT 2017 Det finns en ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom hos individer med Hirschsprungs sjukdom, enligt en populationsbaserad kohortstudie i Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition.

4 frågor till Saskia Bengtsson

bild

Författarintervjun 18 OKT 2017 Saskia Bengtsson, allmänläkare, Mobila geriatriska teamet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, har tillsammans med Ingemar Engström skrivit en artikel om det medicinska mötet i veckans tema.

Framtidens rond – ett personcentrerat och teambaserat möte med patienten

Temaartikel 18 OKT 2017 Ronden är en djupt rotad tradition som kan vara svår att förändra. Men kan det i vår tid anses försvarbart utifrån integritetshänsyn och med respekt för patienten att fortsätta gå rond på sjukhussalar där flera patienter vårdas samtidigt? (1 kommentar)

Kontinuitet främjar personligt och professionellt ansvarstagande

Temaartikel 18 OKT 2017 Att utröna medicinska behov, fatta beslut och se dem genomförda är läkarens ansvar. För att få reda på den enskilde patientens värderingar och önskemål krävs en förtroendefull relation. Kontinuitet förenklar skapandet av en sådan relation. (1 kommentar)

»Sjukvård efter behov« är inte en självklarhet

Temaartikel 18 OKT 2017 Begreppet »behov« är centralt inom svensk sjukvård, men inte entydigt. Artikeln lyfter fram betydelsen av den medicinska bedömningen av patientens behov av medicinska åtgärder i varje patientmöte. Artikeln diskuterar behovsbegreppet visavi prioriteringsplattformen och läkares roll i prioriteringar av vårdinsatser för enskilda patienter.   ()

Annons Annons

Vården börjar alltid med mötet

Temaartikel 18 OKT 2017 All vård börjar i mötet med patienten. Mötet äger rum i skärningspunkten mellan patientens hjälpbehov och läkarens professionella kunskap. Det medicinska mötet kan präglas av paternalism, autonomi eller delaktighet. Mötet bör utgå från synen på patienten som ett subjekt.  ()

Läkarens viktiga möte med patienten

Temainledning 18 OKT 2017 Vid alla möten med patienter och vid varje medicinskt beslut finns en etisk dimension. Det här temat exemplifierar etiska aspekter i läkarens vardag. ()

Primärvården bör få mer stöd och resurser

Reflexion 17 OKT 2017 »… primärvårdens andel av sjukvårds­kostnaderna bör öka från dagens 17 procent till 25 procent.« (1 kommentar)

Tillförlitliga referensintervall krävs för värdering av P-ALP

Medicinsk kommentar 17 OKT 2017 Hypofosfatasi är en genetisk defekt av genen ALPL som kodar för isoenzymet vävnads­ospecifikt alkaliskt fosfatas (TNALP), som uttrycks i skelett och lever. Tillförlitliga ålders- och könsspecifika referensintervall, inkluderande nedre gränser, är essentiella för den kliniska bedömningen av alkaliskt fosfatas i plasma. ()

Annons Annons

Insulinresistens riskmarkör för död hos individer med diabetes typ 1

Nya rön 16 OKT 2017 Insulinresistens (eGDR) kan användas som en riskmarkör för att möjligen förebygga och förhindra komplikationer till diabetes typ 1. Det föreslår författarna till en studie i Diabetes, Obesity and Metabolism. ()

Skillnader i revaskulariseringsmetod var associerade med ökad risk

Nya rön 12 OKT 2017 Risk för död, hjärtinfarkt och upprepad revaskularisering efter invasiv behandling för kranskärlssjukdom varierade geografiskt och var högre i län med lägre andel utförda kranskärlsoperationer. (1 kommentar)

»Du ska göra som jag säger«

Reflexion 10 OKT 2017 »Men professionen och patienter ges utrymme att bidra. Man tackar!«   ()

Akut ocklusion av cirkumflexa kransartären svår att upptäcka

Översikt 10 OKT 2017 Akut ocklusion av cirkumflexa kranskärlet kan vara svårdiagnostiserat med 12-avlednings-EKG, men med inverterade avledningar eller tilläggsavledningar kan diagnostiken förbättras. ()

Högdos insulin–­euglykemiterapi vid svår ­toxisk myokard­depression

Fallbeskrivning 10 OKT 2017 Förgiftningar med kalciumantagonister och/eller betablockerare kan leda till svår cirkulationssvikt med hög dödlighet. Högdos insulin–euglykemiterapi är ett viktigt tillskott till behandlingsarsenalen vid dessa förgiftningar. Behandlingsråd för det enskilda fallet kan fås via Giftinformationscentralen. ()

Melioidos – en viktig diagnos vid svår sjukdom efter utlandsresa

Fallbeskrivning 09 OKT 2017 Melioidos är en allvarlig infektionssjukdom med ett brett symtomspektrum vanligt förekommande i Sydostasien. Endast ett fåtal antibiotika har visats ha god klinisk effekt. Svenskar reser flitigt till endemiska områden, och vi har identifierat nio fall av melioidos i Sverige under 2000-talet. ()

5 frågor till Åsa Gylfe

Författarintervjun 09 OKT 2017 Åsa Gylfe, med dr och ST-läkare i Umeå, redogör i en fallbeskrivning för den tropiska infektionssjukdomen melioidos, som hemvändande resenärer från riskområden kan insjukna i flera år efter resan. ()

Svensk sjukvård är högkvalitativ

Medicinsk kommentar 09 OKT 2017 Vid internationella jämförelser rankas svensk sjukvård bland de allra bästa vad gäller kvalitet och utfall, men lägre vad gäller upplevt självbestämmande och delaktighet. Dock är skillnaderna i olika sorters utfall mellan landets regioner och landsting betydande. Varför det är så är dåligt studerat. ()

Risker för maternella komplikationer efter kejsarsnitt analyserade

Nya rön 06 OKT 2017 Med kunskap om riskfaktorer kan vården i samband med förlossning och bukingrepp optimeras för kvinnor med tidigare kejsarsnitt, enligt en avhandling. ()

Livsstil och miljö interagerar med vår genetiska risk för övervikt

Nya rön 05 OKT 2017 Den genetiska risken för BMI-ökning kan eventuellt påverkas av socioekonomisk status, alkoholkonsumtion och fysisk aktivitet, enligt en populationsbaserad studie i PLoS Genetics. ()

Alkoholketoacidos är en väl dokumenterad men tämligen okänd diagnos

Översikt 04 OKT 2017 En patient med kroniskt alkoholmissbruk med uttalad metabol acidos är en diagnostisk utmaning. Utöver metanol- och etylenglykolintoxikation är alkoholketo­acidos en relativt vanlig men mindre uppmärksammad bakomliggande orsak. Patienterna uppvisar ofta vilseledande laboratoriefynd. Prognosen är god om behandling med rehydrering, ­tiamin och glukoslösningar ges. (1 kommentar)

Kunskap är bra – men är den alltid till nytta?

Reflexion 03 OKT 2017 »… och frågade … om sjukvården nu ska råda män som lever med feta kvinnor att separera …« (1 kommentar)

Kanelbullar utlöste anafylaktisk reaktion

Fallbeskrivning 03 OKT 2017 Trots att vete har beskrivits som utlösande faktor för IgE-förmedlade födoämnesallergier förefaller det fortfarande mindre känt att vete också kan inducera en ansträngningsutlöst anafylaxi hos vetesensibiliserade individer. ()

5 frågor till Adriana-Maria Hiller

Författarintervjun 03 OKT 2017 Adriana-Maria Hiller, ST-läkare vid lung- och allergikliniken, Skånes universitetssjukhus, är en av författarna till en artikel om veteberoende ansträngningsutlöst anafylaxi. ()

Äntligen! Nytt program för adrenala incidentalom

Medicinsk kommentar 02 OKT 2017 Ett nytt handlingsprogram för adrenala incidentalom ger riktlinjer för förenklad biokemisk och radiologisk utredning samt vägledning för att kunna avskriva vidare granskning av flertalet incidentalom. Det vilar på aktuell evidens och lär leva länge. Men bör vi inte ha ett prospektivt register för att utvärdera det? ()

Nationellt vårdprogram för adrenala incidentalom

Översikt 02 OKT 2017 Adrenala incidentalom är ett vanligt bifynd som kan ses vid ca 5 procent av DT-undersökningar av buken. Nya nationella rekommendationer för handläggning av dessa patienter poängterar värdet av adekvat initial utredning. Rekommendationerna innebär en avsevärd förenkling jämfört med tidigare.  ()

Annons Annons