Annons Annons

Peripartumkardiomyopati – lömsk sjukdom med risk för fördröjd diagnos

Fallbeskrivning 24 JAN 2020 Peripartumkardiomyopati är en form av hjärtsvikt som debuterar sent under graviditeten eller de första 5 månaderna efter förlossningen. Patienterna ska behandlas med optimal hjärtsviktsbehandling, och tillägg av bromokriptin ska övervägas.

Immunologisk trombocytopen purpura – vård under graviditet

bild

Rapport 23 JAN 2020 För behandling av gravida kvinnor med immunologisk trombocytopen purpura rekommenderas intravenöst immunglobulin eller kortikosteroider vid trombocytvärden <20 × 109/l under graviditeten och med målsättning 100 × 109/l vid förlossningen. Barn till kvinnor som tidigare fött barn med trombocytopeni och till kvinnor med mycket låga trombocytvärden under graviditeten löper hög risk för neonatal trombocytopeni.

Annons Annons

Ny behandling vid migrän kräver bättre vårdstruktur

bild

Översikt 22 JAN 2020 Huvudvärk är den vanligaste neurologiska sjukdomen under yrkesverksam ålder. Den vanligaste svåra huvudvärkssjukdomen, migrän, ger stor påverkan på patientens hälsa och välbefinnande och medför stora samhällskostnader. Ett nytt läkemedel finns på marknaden och ger nya möjligheter för migränvården.

bild

Prevalensen av vårdrelaterade infektioner högre i svensk mätning

Originalstudie 21 JAN 2020 Prevalensen för vårdrelaterade infektioner enligt den svenska punktprevalensmätningen var högre än i en mätning enligt ECDC:s definitioner. Det visar en studie från Västerbotten och Karolinska universitetssjukhuset. Expertgranskade data ger dock bra till mycket bra överensstämmelse mellan de olika definitionssystemen.

5 frågor till Pontus Nauclér

bild

Författarintervjun 21 JAN 2020 Pontus Nauclér har tillsammans med kollegor gjort en studie som visar att prevalensen för vårdrelaterade infektioner enligt den svenska punktprevalensmätningen var högre än i en mätning enligt ECDC:s definitioner.

Individanpassning kräver flera perspektiv

Reflexion 21 JAN 2020 »Det kan även föreligga genetiska skillnader mellan individer vad gäller … ett läkemedels måltavla.«  

bild

Subjektiva sväljsvårigheter vanligare hos patienter med KOL

Nya rön 20 JAN 2020 Subjektiva sväljsvårigheter förefaller finnas i signifikant högre grad hos patienter med KOL i stabil fas än hos befolkningen i allmänhet, visar en studie av 571 patienter med KOL.

Dystrophia myotonica typ 1 ovanlig orsak till bradykardi hos unga

bild

Fallbeskrivning 20 JAN 2020 Dystrophia myotonica typ 1 är en sällsynt men viktig differentialdiagnos vid bradykardi hos unga. Framför allt anses höggradigt atrioventrikulärt block II–III orsaka synkope, men det kan även orsakas av sinus­arrest, vilket denna fallbeskrivning visar.

Leverskada av flukloxacillin – ökad risk hos kvinnor och äldre

bild

Läkemedelsfrågan 20 JAN 2020 Flukloxacillin anses vara en ledande orsak till antibiotikaorsakad leverskada i flera länder Förekomsten uppskattas som 1 på 10 000–30 000 förskrivningar.

bild

Gammalt och billigt läkemedel upphäver behandlingsresistens vid leukemi

Nya rön 17 JAN 2020 I en studie har man hittat substanser som kan upphäva behandlingsresistensen som vissa patienter med akut myeloisk leukemi uppvisar. Om forskningsresultat fungerar även i kliniskt bruk skulle behandlingen kunna förbättras i utvecklingsländer med begränsade resurser.

Synovialt sarkom – en högmalign tumörsjukdom som kan ha egendomligt kliniskt förlopp

bild

Fallbeskrivning 17 JAN 2020 Synovialt sarkom utgör knappt 10 procent av alla mjukdelssarkom, drabbar yngre patienter och är ofta lokaliserade lednära, men ytterst sällan intraartikulärt. I två fallbeskrivningar beskrivs hur svårtolkat det kliniska förloppet kan vara.

Läkemedelsanvändning efter kranskärlskirurgi minskar över tid

bild

Nya rön 16 JAN 2020 En studie visar att användningen av sekundärpreventiva läkemedel efter kranskärlskirurgi var hög tidigt efter operationen men därefter sjönk successivt. Samtidigt fanns en association mellan användning av alla läkemedelsgrupper utom betablockerare och minskad mortalitet.

Kulturella aspekter vid psykisk sjukdom

bild

Temainledning 15 JAN 2020 I detta temanummer uppmärksammar vi behovet av att utveckla psykiatrin för att kunna möta en förändrad och globaliserad befolkning, lyfter fram pågående utveckling och ringar in utvecklingsbehov.  

bild

All metodutveckling måste inkludera mångfaldsfrågor

Temaartikel 14 JAN 2020 Vi ger här exempel på evidensbaserad transkulturell metodutveckling, med ett särskilt fokus på vuxna och behandling av post­traumatisk stress, kulturmöten och områden i behov av utveckling, skriver Sofie Bäärnhielm och Frida Johansson Metso. (1 kommentar)

Ett nytt decennium!

Reflexion 14 JAN 2020 »… vad som är klart är att det fortfarande finns stora behov att fylla för forskning och medicinsk utveckling.«

Gott professionellt bemötande kan stärka den utsatta patienten

Temaartikel 14 JAN 2020 Artikeln diskuterar gott bemötande i ett transkulturellt psykiatriskt vårdsammanhang med särskilt fokus på mötet med den utsatta patienten.  ()

Människorättsbaserat arbetssätt ger vårdpersonal viktiga verktyg

Temaartikel 14 JAN 2020 Bemötandet har stor betydelse för människors upplevelse av värdighet, identitet, livskänsla och i förlängningen hälsan. Människorättsbaserat arbetssätt tillför därför viktiga perspektiv i transkulturell psykiatri. (1 kommentar)

Hur migration påverkar den psykiska hälsan

Temaartikel 14 JAN 2020 Utrikesfödda i Sverige, inklusive flyktingar, har högre risk för psykossjukdom och PTSD men lägre risk för alkoholberoende och suicid än svenskfödda. Vad gäller depression och ångest har flyktingar högre risk än andra utrikesfödda. ()

Annons Annons

4 frågor till Anna-Clara Hollander

Författarintervjun 14 JAN 2020 Anna-Clara Hollander, med dr och leg psykolog, har tillsammans med professor och överläkare Christina Dalman skrivit två av artiklarna till veckans tema om transkulturell psykiatri. ()

Utrikesfödda använder mindre psykiatrisk vård än svenskfödda de första åren i Sverige

Temaartikel 14 JAN 2020 De första tio åren i Sverige använder utrikesfödda mindre psykiatrisk vård än svenskfödda. Olika barriärer förekommer – men vårdanvändandet ökar över tid.  ()

Nya riktlinjer skärper behandling av diabetes

Medicinsk kommentar 13 JAN 2020 Nya europeiska riktlinjer om lipidregleringen anger skärpta behandlingsmål, till exempel LDL-kolesterol < 1,4 mmol/l för patienter med mycket hög risk. Statiner rekommenderas i första hand, och en stärkt ställning för patienten och upprättande av en behandlingsplan betonas. (4 kommentarer)

Sista pusselbiten på plats i översynen av epilepsivården

Medicinsk kommentar 10 JAN 2020 Läkemedelsverkets nya rekommendationer om behandling vid epilepsi är den sista delen i översynen av den svenska epilepsivården. Tidigare har SBU kommit med en systematisk översikt och utvärdering, och Socialstyrelsen har publicerat nationella riktlinjer för vård vid epilepsi. ()

Annons Annons

Ökad risk för död i kolorektal cancer vid ulcerös kolit

Nya rön 10 JAN 2020 Den relativa risken för kolorektal cancer verkar ha minskat under senare år, men fortfarande ses en överrisk för såväl insjuknande som död i kolorektal cancer hos patienter med ulcerös kolit. ()

Litiuminducerad hypotyreos oftast reversibel efter litiumutsättning

Nya rön 09 JAN 2020 En studie visar att litiumassocierad hypotyreos tycks vara reversibel hos de flesta patienter efter avslutad litiumbehandling, och fyndet talar för att läkare i större utsträckning bör försöka seponera substitutionsbehandling av litiumassocierad hypotyreos. ()

Arbetsförmåga vid cykelarbetsprov en stark prognostisk markör

Nya rön 08 JAN 2020 Sambandet mellan grad av arbetsförmåga och dödlighet har nyligen undersökts i en studie. Det visade sig att sänkt arbetsförmåga, jämfört med normal arbetsförmåga, var associerad med en progressivt ökande risk för död eller kardiovaskulär död för varje ytterligare grad av sänkning. ()

En ny diabetesmekanism identifierad i studier av gastrisk bypass

Nya rön 07 JAN 2020 En ny mättnadshämmande mekanism, ketonproduktion i tunntarmsslemhinnan, har identifierats i en studie som undersökt effekterna av gastrisk bypass. Förhoppningen är att upptäckten ska möjliggöra en ny typ av framtida läkemedel som kan efterlikna effekterna av gastrisk bypass på diabetes och övervikt. ()

Sämre kognitivt utfall hos barn med lätt hypoxisk ischemisk encefalopati

Nya rön 02 JAN 2020 En studie visar att barn som drabbats av lätt hypoxisk ischemisk encefalopati vid födseln har lägre resultat på kognitivt test jämfört med barn vars förlossning varit okomplicerad. (2 kommentarer)

Smartklocka kan användas för att upptäcka förmaksflimmer

Nya rön 30 DEC 2019 En amerikansk studie i New England Journal of Medicine visar att det kan vara möjligt att identifiera förmaksflimmer med hjälp av en app via en smartklocka.  ()

Fallgropar i icke-randomiserade studier kan döljas i metaanalyser

Nya rön 27 DEC 2019 I en nyligen publicerad genomgång illustreras fallgropar när icke-randomiserade studier sammanvägs. Detta belyses genom exemplet kardiovaskulära läkemedel och fallrisk. ()

Blodtryckssänkande till natten – komplement men inte praxis

Medicinsk kommentar 23 DEC 2019 Den nyligen publicerade Hygia-studien fann lägre risk för hjärt–kärlsjukdom om blodtryckssänkande läkemedel intogs till natten i stället för på morgonen. Studien är dock behäftad med en rad metodologiska problem och resultaten av kommande studier bör inväntas innan ordinationen ändras. (4 kommentarer)

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.