Annons
Annons
Annons Annons

Två nya studier av kateterablation av förmaksflimmer Kateterablation – mer än bara symtomlindring?

bild

Medicinsk kommentar 21 FEB 2019 Nya studier visar att ablation av förmaksflimmer sannolikt leder till mer än enbart symtomlindring. Patienter med förmaksflimmer och hjärtsvikt tycks ha minst lika stor nytta av ablation som patienter utan hjärtsvikt.

Så kan vi få starka och ansvarsfulla lärosäten

Reflexion 19 FEB 2019 »Vidare föreslås att uppdraget om livslångt lärande åter explicit slås fast i högskolelagen.«

Annons Annons

5 frågor till Eva Rask

bild

Författarintervjun 19 FEB 2019 Eva Rask, docent, överläkare, Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro, är en av författarna till en artikel om postprandial hypoglyk­emi efter överviktskir­urgi.

Hypoglykemi – problematisk komplikation av överviktskirurgi

bild

Fallbeskrivning 19 FEB 2019 Postprandial hypoglykemi är en komplikation till bariatrisk kirurgi som kan få allvarliga följder. Här beskrivs ett fall, vad som är känt om bakomliggande mekanismer och möjlig behandling.

bild

Viktigt analysera biomarkörer i opererad bröstcancertumör

Nya rön 18 FEB 2019 Överensstämmelsen hos vissa biomarköranalyser mellan biopsi och motsvarande bortopererad bröstcancer är otillräcklig. Det anser författarna till en stor svensk retrospektiv studie som undersökt överensstämmelsen av biomarkörer och subtyp mellan preoperativ biopsi och bortopererad tumör vid bröstcancer.

bild

Låg sannolikhet för cancer i urinorganen vid makroskopisk hematuri och samtidig bakteriuri

Rapport 15 FEB 2019 Det prediktiva värdet för cancer i urinorganen vid makroskopisk hematuri var signifikant lägre hos patienter med samtidig bakteriuri jämfört med patienter utan bakteriuri. Det visas i en studie som följt upp patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp avseende cancer i urinblåsa och de övre urinvägarna.

Alltför många inkluderas i vårdförlopp urinblåsecancer

Medicinsk kommentar 15 FEB 2019 Hos mindre än 1 procent av dem under 75 år som inkluderats i standardiserat vårdförlopp för urinblåsecancer med makroskopisk hematuri och bakteriuri och/eller symtom som vid urinvägsinfektion diagnostiseras en cancer. Det är därför inte motiverat att de inkluderas i standardiserat vårdförlopp. Tyst makroskopisk hematuri är däremot ofta orsakat av blåscancer, och det är angeläget att den utreds. (14 kommentarer)

Toxisk hudreaktion av läkemedel i tidigare solbränd hud

bild

Nya rön 14 FEB 2019 Efter tre dagar med docetaxel började patienten få ont i huden på ryggen, och på femte dagen sågs ett utbrett, rodnat hudutslag. Utseendet påminde om en akut solbrännskada, men patienten hade inte varit solexponerad de senaste veckorna.

bild

Lokala hälsoarbetare bidrar till bättre barnhälsa globalt

Översikt 13 FEB 2019 Även om stora framsteg har gjorts inom global barnhälsa dör nästan 6 miljoner barn före 5 års ålder varje år. »Integrated community case managemenet of childhood illnesses« är en strategi som bygger på att lokala hälsoarbetare identifierar, diagnostiserar och behandlar de vanligaste sjukdomarna hos barn under 5 år.

bild

Självmord kort tid efter utskrivning från psykiatrisk klinik

Nya rön 13 FEB 2019 För patienter som skrivs ut från psykiatrisk klinik är övergången mellan sluten- och öppenvård ett särskilt skört skede vad avser risken för suicid, i synnerhet om de lider av depression. Det visas i en stor svensk kohort. (3 kommentarer)

Dröm om en svensk förskrivarexamen

Reflexion 12 FEB 2019 »Den fria förskrivningsrätten är intimt förknippad med läkarrollen och något vi vill värna om.«  

5 frågor till Per-Anders Heedman

bild

Författarintervjun 12 FEB 2019 Per-Anders Heedman, överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping, har tillsammans med kollegor skrivit en artikel om utredning av patienter med allvarliga ospecifika symtom inom standardiserade vårdförlopp.

Standardiserade vårdförlopp kan ge svårt cancersjuka bättre stöd En fjärdedel av dem som utreddes för allvarliga ospecifika symtom hade malign sjukdom – hälften i avancerat stadium

Originalstudie 12 FEB 2019 En cancerutredning bör göras med utgångspunkt från patientens samtliga behov. I denna artikel redovisas utfallet av de patienter som under 2017 remitterats för utredning av allvarliga ospecifika symtom från primärvården till enheten för samordnad cancerutredning på Universitetssjukhuset i Linköping.

Differentialdiagnostik och handläggning vid synkope Riskstratifiering kan underlätta handläggningen, visar nya riktlinjer från europeiska kardiologföreningen

Översikt 08 FEB 2019 Synkope definieras som övergående medvetandeförlust utlöst av cerebral hypoperfusion, kännetecknad av snabb insättning och kort duration samt spontan och komplett återhämtning. Den europeiska kardiologföreningen utkom under 2018 med nya riktlinjer. Ett viktigt tillskott är ett förslag till riskstratifiering utifrån högrisk- och lågrisktecken.

bild

Kortare preoperativ fasta för barn bör övervägas Europeisk rekommendation om en timmes fasta för klar dryck

Medicinsk kommentar 08 FEB 2019 Många barn fastar längre än nödvändigt före operation, vilket innebär både fysiska och psykiska påfrestningar. Den europeiska barnanestesiföreningen rekommenderar nu 1 timmes fasta för klar dryck. 

Blindhet hos tidigt födda går oftast att undvika

Nya rön 07 FEB 2019 ROP orsakar blindhet hos 1–2 tidigt födda barn varje år i Sverige. I de flesta fall hade synskadan kunnat undvikas om nationella riktlinjer hade följts. (1 kommentar)

Kongenital trombotisk trombocytopen purpura – ett fall med atypisk bild upptäckt i vuxen ålder

Fallbeskrivning 07 FEB 2019 Allt fler fall av medfödd TTP (trombotisk trombocytopen purpura) diagnostiseras i vuxen ålder, och symtomen behöver inte vara så alarmerande som tidigare beskrivits. I artikeln beskrivs ett fall där en 29-årig kvinna inkom till akutmottagningen med domningar i höger arm och ben samt buksmärta.  ()

Riskfaktorer för metabol skelettsjukdom kopplades till frakturer hos de minsta spädbarnen

Nya rön 06 FEB 2019 Perinatala riskfaktorer för metabol skelettsjukdom är av betydelse för frakturer under barnets första sex levnadsmånader, men inte för det äldre spädbarnet. Det visas i en nationell populationsbaserad registerstudie med barn födda i Sverige 1997–2014. ()

Annons Annons

Ny lag om forskningsdatabaser på gång

Reflexion 05 FEB 2019 »Vilket knastertorrt sömnpiller, tänker kanske någon. Möjligen, men absolut inte oviktigt.« ()

Infektiös endokardit

Medicinens ABC 05 FEB 2019 Infektiös endokardit är en förhållandevis ovanlig dia­gnos med cirka 500 fall årligen i Sverige. Endokardit engagerar hjärtats innersta hinna, endokardiet, företrädelsevis klaffarna. Sjukdomen uppstår i samband med bakteriemi framför allt hos predisponerade individer. (2 kommentarer)

Val av inhalator är av stor vikt vid behandling av astma och KOL

Översikt 04 FEB 2019 Olika inhalatorer passar olika patienter och val av inhalator har stor betydelse för behandlingsresultatet. Kombination av olika inhalatortyper ökar risk för handhavandefel. (1 kommentar)

4 frågor till Kjell Larsson

Författarintervjun 04 FEB 2019 Kjell Larsson, professor emeritus, är en av författarna till en artikel om betydelsen av val av inhalator vid astma och KOL. (1 kommentar)

Annons Annons

Ny metaanalys fastslår den skyddande effekten av fysisk träning

Nya rön 01 FEB 2019 Långvarig fysisk träning är förknippad med minskning av fall, fall med skada och sannolikt frakturer hos äldre. Den slutsatsen drar författarna till nypublicerad översiktsartikel. ()

ADHD hos äldre är ett förbisett fenomen

Fallbeskrivning 01 FEB 2019 ADHD är en prevalent funktionsnedsättning som ofta inte växer bort i vuxen ålder. Med rätt kompetens och erfarenhet kan ADHD behandlas framgångsrikt, säkert och effektivt även långt upp i åldrarna. (2 kommentarer)

Antidepressiva associerades med höftfraktur – även före insatt behandling

Nya rön 31 JAN 2019 I en matchad kohortstudie sågs starka associationer mellan antidepressiva läkemedel och höftfraktur, både före och efter insatt behandling. Tolkningen kan vara att sambandet mellan antidepressiva och höftfraktur i första hand beror på andra faktorer än antidepressiva läkemedel. (9 kommentarer)

SIR-systemet för att beskriva bakteriers resistens ändras

Medicinsk kommentar 31 JAN 2019 SIR-systemet för att beskriva bakteriers resistens ändras. Huvudändringen är att »I« nu betyder »känslig vid ökad antibiotikaexponering«. Det innebär att medlet behöver inte undvikas, men doseringen måste anpassas för den lägre känsligheten. ()

Muskelmassa ökade hos äldre efter lättare styrketräning

Nya rön 30 JAN 2019 Efter 10 veckor av styrketräning hos 70–72-åringar sågs en märkbar ökning av muskelmassa hos deltagarna i en studie. Muskelmassan ökade med 1,2 kg och fettmassan minskade med 0,5 kg i medelvärde. ()

Patientmedverkan för bättre vård

Reflexion 29 JAN 2019 »Patienter som fick se ultraljudsbilder  av sin egen halspulsåder … fick en förbättrad risk­profil …« ()

5 frågor till Elin Economou Lundeberg

Författarintervjun 29 JAN 2019 Elin Economou Lundeberg, ST-läkare på infektionskliniken vid Centralsjukhuset Kristianstad, har tillsammans med Josefin Frisk skrivit om det första fallet av skånsk sorkfeber, dvs patienten hade inte vistats i endemiskt område. ()

Första fallet av skånsk sorkfeber

Fallbeskrivning 29 JAN 2019 I slutet av maj 2018 insjuknande en patient i nordöstra Skåne, utan anamnes på resa till endemiskt område, med symtom på sorkfeber. Sorkfeberinfektion bekräftades genom påvisning av Puumalavirus-RNA och IgM-antikroppar i serum. Sorkfeber bör vara en differentialdiagnos på akut­mottagningar och infektionskliniker även i södra Sverige. (2 kommentarer)

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.