Annons
Annons

Ekonomiska bindningar kopplade till positivt utfall i kliniska prövningar

Nya rön 18 JAN 2017 Ekonomiska bindningar mellan forskningsledare i en klinisk prövning och företaget som utvecklar läkemedlet är kopplade till positiva studieresultat, även efter justering för studiens finansiering. Det visar en tvärsnittsstudie publicerad i BMJ.

Förlängt utdrivningsskede kopplades till ökad risk för barnet

Nya rön 18 JAN 2017 Jämfört med ett utdrivningsskede på mindre än en 1 timme ökade risken för Apgarpoäng < 7 vid 5 minuters ålder för varje ytterligare timme. Det visar en svensk avhandling om värksvaghet och effekter på barnet.

Annons Annons

Psykiatrisk diagnos ovanligt hos gängkriminella

bild

Nya rön 17 JAN 2017 Tidigare diagnostiserade psykiatriska tillstånd är betydligt vanligare hos gärningsmän som begår brott mot en partner eller nära vän än hos gängkriminella. Det visar en ny studie från en svensk stad.

Känt aneurysm hos var tredje patient med rupturerat bukaortaaneurysm

bild

Nya rön 17 JAN 2017 Hos en tredjedel av patienter med rupturerat bukaortaaneurysm är aneurysmet känt sedan tidigare, visar en studie från Sverige. Individanpassade uppföljningsprogram bör troligen utvecklas för att minska rupturincidensen hos tidigare diagnostiserade patienter.

4 frågor till Anna Nilsson

bild

Författarintervjun 16 JAN 2017 Anna Nilsson, överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, har tillsammans med fyra medförfattare skrivit en artikel om det svenska barnvaccinationsprogrammet.

bild

Barnvaccinationsprogrammet – effektivt men otillräckligt

Originalstudie 16 JAN 2017 Det svenska barnvaccinationsprogrammets utveckling har bidragit till minskad sjuklighet i vanliga infektionssjukdomar. Här presenteras allvarliga infektionsfall som krävt sjukhusvård av barn i sjukdomar som vi har möjlighet att vaccinera mot, men som inte ingår i vaccinationsprogrammet.

Stöd för sekundärprofylax efter TIA eller stroke

Nya rön 16 JAN 2017 Patienter som haft TIA eller stroke har en klart högre dödlighet jämfört med ålders- och könsmatchade kontroller, vilket ger stöd för både primär- och sekundärprofylax för att förhindra vaskulär död. Det visar en svensk studie som också ger stöd för sekundärprofylax med antikoagulantia eller ASA (75 mg dagligen).

Goda långtidsresultat av epilepsikirurgi

Nya rön 13 JAN 2017 5–10 år efter epilepsikirurgi sågs anfallsfrihet hos 62 procent av opererade vuxna och hälften av barnen, jämfört med hos 14 procent av vuxna och 38 procent av barn som inte opererats. Det visar en ny avhandling. 95 procent av de opererade ansåg 14 år senare att operationen totalt sett varit av godo. ()

Föroreningar under spädbarnstiden påverkade lungfunktion i tonåren

Nya rön 12 JAN 2017 Exponering för luftföroreningar under spädbarnstiden kan påverka barns och tonåringars lungfunktion, inklusive de små luftvägarna. Det visar en ny avhandling, som också ger stöd för att första levnadsåret är en »viktig period« i lungfunktionsutvecklingen. ()

Läkemedelsriktlinjer för bipolär sjukdom följs i hög utsträckning

Originalstudie 11 JAN 2017 Rekommendationer för läkemedelsbehandling vid bipolär sjukdom följs i hög utsträckning i klinisk vardag, visar en analys av data från det nationella kvalitetsregistret BipoläR. Behandlingen skiljer sig väsentligt mellan bipolär sjukdom typ I och typ II. ()

Annons Annons

4 frågor till Mikael Landén

Författarintervjun 11 JAN 2017 Mikael Landén, professor och överläkare, är en av författarna till en artikel om hur läkemedelsrekommendationer för bipolär sjukdom följs i den kliniska vardagen. ()

Biosimilar hade likvärdig effekt som Herceptin

Nya rön 10 JAN 2017 En biosimilar av antikroppen trastuzumab hade likvärdig effekt och säkerhetsprofil som originalläkemedlet Herceptin vid behandling av metastaserad HER2-positiv bröstcancer. Det visar en fas III-studie publicerad i JAMA. ()

Korsreaktivitet mellan topikal och systemisk kortikosteroid

Läkemedelsfrågan 10 JAN 2017 Vilken systemisk kortikosteroid kan man ge vid topikal allergi mot tixokortolpivalat? ()

Remiss med bild – jämlik och kostnadseffektiv vård

Originalstudie 10 JAN 2017 En remiss med bild innebär en långt ifrån obetydlig kostnadsbesparing och en mer jämlik vård där patienterna kan få tillgång till dermatologisk specialistbedömning utan resa till specialistklinik. Det visar en studie som gjorts vid Norrlands universitetssjukhus.  ()

Annons Annons

Metabol kirurgi är en effektiv behandling vid typ 2-diabetes

Kommentaren 09 JAN 2017 Med metabol kirurgi menas obesitaskir­urgi som behandling av metabol sjukdom, bl a typ 2-diabetes. Metabol kirurgi har multipla verkningsmekanismer utöver viktnedgång. Evidens pekar på att typ 2-diabetes är en indikation för kirurgi, även vid BMI <35. Det finns behov av nya nationella riktlinjer för denna indikation. ()

Ökat välbefinnande med yoga, men ingen blodtryckssänkande effekt

Nya rön 09 JAN 2017 Mediyoga sänkte inte blodtrycket hos hypertonipatienter i primärvården, visar en avhandling. Däremot sågs positiva effekter på livskvalitet, självskattad hälsa och depressionsparametrar. ()

Möjliga metoder för bättre omhändertagande av astma hos barn

Nya rön 05 JAN 2017 Mätningar av utandad kväveoxid samt lungfunktionsmätning med oscillationsteknik skulle kunna bidra till klinisk diagnostik, optimerad behandling och monitorering av astma hos yngre barn, men fler studier behövs. Det visar en ny avhandling. ()

Kost påverkade behandlingsresultat vid reumatoid artrit och SLE

Nya rön 05 JAN 2017 Kosten kan ha en inverkan på sjukdomsbilden vid reumatoid artrit och SLE (systemisk lupus erythematosus), men även ha betydelse för svaret på antireumatiska behandlingar hos dessa patienter. Det visar en ny avhandling. ()

Psykisk ohälsa och självmordstankar vanligt bland läkarstudenter

Nya rön 04 JAN 2017 Mer än en fjärdedel av alla läkarstudenter lider av depression eller depressiva symtom, och drygt en av tio har självmordstankar. Det visar en stor systematisk översikt och metaanalys publicerad i JAMA. (4 kommentarer)

Självskattning av hälsa värdefull metod vid dyspné

Nya rön 04 JAN 2017 Vid dyspné är självskattning av hälsa en användbar metod som underlättar en målinriktad strategi för utredningen, visar en ny avhandling. Bedömning i primärvården kräver ett lämpligt och lättanvänt mätinstrument som kan användas både vid diagnostik och uppföljning av patienter med dyspné. ()

Samspel mellan arv och miljö och astma hos barn kartlagt

Nya rön 04 JAN 2017 Förhöjda halter av luftföroreningar under barndomen kunde kopplas till astma, men påverkan sågs bara hos barn som hade ett visst genetiskt arv. Det visar en nyligen publicerad studie. Två av de identifierade generna har i andra studier kopplats till lungfunktion och lungsjukdomen KOL. ()

Kall och torr luft gynnar flera viktiga luftvägsvirus

Nya rön 03 JAN 2017 Förekomsten av flera viktiga luftvägsvirus är starkt beroende av kall och torr luft på våra breddgrader. Det visar en nyligen publicerad studie. Studien visar också att en köldknäpp förmodligen har betydelse för att aktivera den årliga influensaepidemin. (1 kommentar)

Whiplashbesvär förbättrades med nackspecifik insats

Nya rön 02 JAN 2017 Nackspecifik träning var viktigare för positivt utfall än någon fysisk eller psykosocial variabel vid långvariga whiplashrelaterade besvär. Det visar resultaten i en avhandling. ()

Ett nyårslöfte om handhygien – någon?

Reflexion 30 DEC 2016 »Jag lovar att desinficera mina händer varje gång innan jag träffar en patient …« ()

Hjärtsviktsbehandling i många fall omodern på särskilda boenden

Nya rön 29 DEC 2016 En avhandling om riskfaktorer för äldre patienter på särskilda boenden visar att hjärtsvikt var potentiellt underdiagnostiserat och hjärtsviktsbehandlingen i många fall omodern. Malnutrition och sänkt njurfunktion var vanligt på boendena. Prevalensen ökade över tid och var associerad med ökad mortalitet. (1 kommentar)

Socioekonomisk status påverkade val av behandling vid korsbandsskada

Nya rön 28 DEC 2016 Hög socioekonomisk status är tydligt associerad med en större sannolikhet att genomgå kirurgisk behandling vid korsbandsskada. Det visar en svensk studie. (6 kommentarer)

Arvsanlag kopplades till Addisons sjukdom i svensk studie

Nya rön 27 DEC 2016 I en nyligen publicerad svensk studie sågs en association mellan Addisons sjukdom och den icke-translaterade delen av genen BACH2. Varianter i den regionen reglerar uttrycket av genen, som i sin tur påverkar antikroppsproduktion och balansen mellan cytotoxiska och regulatoriska T-celler. ()

Pokémon Go hade måttlig effekt på fysisk aktivitet

Nya rön 23 DEC 2016 En nyligen publicerad studie bland 18–35-åringar i USA tyder på att effekten av Pokémon Go på fysisk aktivitet är såväl måttlig som kortvarig. Det är rimligt att skruva ner förväntningarna på spelets folkhälsoeffekter, skriver Peter Ueda, underläkare vid Södersjukhuset och en av författarna bakom studien. ()

Redaktörens önskelista

Reflexion 21 DEC 2016 »Här hemma är vi lyckligt förskonade från de stora katastroferna men alls inte från problem.«  ()

Mjältsekvestrering hos barn med sicklecellanemi

Översikt 21 DEC 2016 Akut mjältsekvestrering är en av de vanligaste dödsorsakerna hos barn med sicklecellanemi och beror på att blod plötsligt ansamlas i mjälten med splenomegali, akut anemi och hypovolemisk chock som följd. Akut transfu­sion med erytrocytkoncentrat är ofta livräddande. ()

Annons Annons