Annons

Diagnostik och uppföljning av MS med MR – svensk konsensus

bild

Kommentaren 27 FEB 2017 Undersökning med MR är ett viktigt verktyg vid diagnostik och uppföljning av individer med MS. Svenska MS-sällskapet och Svensk förening för neuroradiologi har utarbetat ett rådgivande dokument, som ger konsensusbaserade råd om MR-användning i vården av individer med MS.

Bara 2 av 24 effektivitetsstudier bedömdes bidra med ny kunskap

bild

Nya rön 27 FEB 2017 I en nyligen publicerad genomgång av 24 effektivitetsstudier baserade på data från Läkemedelsregistret bedömdes 2 studier bidra med ny kunskap. Den sammanvägda risken för bias bedömdes vara låg i 1 av studierna, medelhög i 8 studier och hög i 15 studier. (1 kommentar)

Annons Annons

Komplementpeptiden C3a ledde till bättre återhämtning efter stroke

bild

Nya rön 24 FEB 2017 Intranasal behandling med komplementpeptiden C3a ledde till en bättre och bestående återhämtning hos möss efter ischemisk stroke. Det visar en ny studie.

D-vitamin skyddade mot luftvägsinfektioner

bild

Nya rön 23 FEB 2017 Tillskott av D-vitamin hade en skyddande effekt mot luftvägsinfektioner. Det visar en sammanställning av studier omfattande 11 000 personer gjord av forskare i 14 länder. En daglig eller veckodos av D-vitamin hade bättre effekt än D-vitamintillskott mer sällan i stora så kallade bolusdoser. 

Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga Tidigt insatt behandling ger betydligt bättre prognos

bild

Översikt 23 FEB 2017 Under det senaste decenniet har antalet unga med könsdysfori som söker sjukvårdens insatser för köns­bekräftande åtgärder ökat kraftigt. En minoritet (ca 20 procent) av barn <12 år med könsdysfori kommer att ha en kvarstående önskan om könsbekräftande åtgärder. (3 kommentarer)

4 frågor till Louise Frisén

bild

Författarintervjun 23 FEB 2017 Louise Frisén skriver tillsammans med kollegor om att könsdysfori ökar markant bland barn och unga, runt 100 procent varje år under 2010-talet.

Schizofreni hade samband med låg viktuppgång under graviditeten

bild

Nya rön 22 FEB 2017 Risken för framtida icke-affektiva psykoser var 30 procent högre för barn vars mammor haft en låg viktuppgång under graviditeten och vid normalvikt gått upp mindre än 8 kg. Det visar en registerstudie från Karolinska institutet.

Biologiska läkemedel etablerad terapi för barn med IBD i Sverige

Originalstudie 21 FEB 2017 I dag får ca 17 procent av barn med IBD i Sverige regelbundet behandling med biologiska läkemedel, främst infliximab. Användningen varierar dock kraftigt mellan olika barnkliniker. Biverkningar på kort sikt är framför allt olika typer av överkänslighetsreaktioner av läkemedlet. (1 kommentar)

Läkare är man i hela sitt liv

Reflexion 21 FEB 2017 »Så fick han själv vid 96 års ålder för första gången använda den metod som han själv utvecklat och som räddat livet på så många människor.« (1 kommentar)

Svår reaktion av antiepileptikum hos kvinna med ursprung från Asien

Fallbeskrivning 21 FEB 2017 Risken att drabbas av karbamazepininducerad Stevens–Johnson syndrom eller toxisk epidermal nekrolys är betydligt högre för personer med asiatiskt ursprung. Här presenteras ett fall där en kvinna adopterad från Indonesien fick allvarliga hudreaktioner efter behandling med karbamazepin. ()

Annons Annons

4 frågor till Stavroula Anastasopoulou

Författarintervjun 21 FEB 2017 Stavroula Anastasopoulou har tillsammans med kollegor skrivit en artikel om Stevens–Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys. ()

Nya riktlinjer för fettlever fokuserar på tidig upptäckt

Kommentaren 20 FEB 2017 Fettlever har blivit världens vanligaste leversjukdom. Nya riktlinjer från tre stora europeiska organisationer presenterades nyligen. I riktlinjerna rekommenderas flera insatser för riskgrupper. I Sverige kan riskstratifiering med icke-invasiva system för att identifiera patienter med hög risk för skrumplever vara en väg framåt. (1 kommentar)

COMEX 30 för behandling av tryckfallssjuka med neurologiska symtom

Fallbeskrivning 17 FEB 2017 Tryckfallssjuka kan drabba även den som dyker på ett säkert sätt. I artikeln beskrivs hur tre dykare med neurologiska symtom framgångsrikt behandlats på ett för svenska förhållanden nytt sätt. (2 kommentarer)

Daglig skolidrott minskade risk för fraktur och förbättrade skolresultat

Nya rön 17 FEB 2017 Införande av skolidrott varje dag innebar först en övergående ökad risk för att drabbas av fraktur. För varje år avklingade dock risken, så att man efter 8 år med daglig skolidrott hade halverad frakturrisk. Daglig skolidrott förbättrade dessutom pojkars skolprestationer. Det visar en ny avhandling. ()

Annons Annons

Utbredd kolonisering med vårdrelaterade S epidermidis på IVA

Nya rön 16 FEB 2017 Nyligen inlagda IVA-patienter koloniserades snabbt med VR-SE (vårdrelaterade genotyper av Staphylococcus epidermidis). Det visar en kohortstudie från ett svenskt länssjukhus. VR-SE fanns också hos en stor del av IVA-personalen och hittades i miljön på kliniken. ()

Kemoterapi och målstyrda läkemedel kan förstärka varandra

Temaartikel 15 FEB 2017 Behandling med läkemedel mot HER2 förstärker effekten av kemoterapi neoadjuvant, adjuvant och mot metastatisk sjukdom och förbättrar överlevnaden vid HER2-positiv bröstcancer. Målstyrd behandling mot PI3K–AKT–mTOR-axeln och mot CDK4/6 förstärker effekten av endokrin terapi vid spridd hormonreceptorpositiv bröstcancer. ()

Mammografi, ultraljud och nål­biopsi bas för bilddiagnostik

Temaartikel 15 FEB 2017 Framtidens screeningprogram kan komma att baseras på kvinnans individuella cancerrisk och innehålla olika bildmetoder, t ex tomosyntes, automatiserat bröstultraljud och förkortade MRT-undersökningar. ()

Biverkningar vid antihormonell behandling påverkar följsamhet

Temaartikel 15 FEB 2017 Adjuvant antihormonell behandling bidrar kraftigt till den förbättrade överlevnaden vid hormonkänslig bröstcancer, men rekommenderad behandlingstid är lång och biverkningar till behandling kan påverka livskvalitet hos såväl unga som äldre kvinnor. ()

Aerob och muskelstärkande träning bör rekommenderas

Temaartikel 15 FEB 2017 Personer med cancersjukdom bör rekommenderas både aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att minska fatigue och förbättra fysisk funktionsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet. Träning vid cancersjukdom syftar i första hand till att öka välbefinnandet och minska symtombördan. ()

Vägen till bröstbevarande kirurgi och bort från axillutrymning

Temaartikel 15 FEB 2017 Bröstbevarande kirurgi kan tillämpas i minst 70 procent av fallen med nydiagnostiserad bröstcancer. Biopsi av portvaktskörteln räcker som enda ingrepp i axillen vid negativ biopsi och vid förekomst av mikrometastaser. Evidensen för att överge axillutrymning vid makrometastaser i axillen är ännu otillräcklig. ()

Onkoplastikkirurgi – utpräglat individanpassad

Temaartikel 15 FEB 2017 Onkoplastikkirurgi är en individanpassad kirurgi och bör i varje enskild situation diskuteras i ett multidisciplinärt team samt mellan patient och behandlande kirurg. ()

Bättre och mer jämlik vård för patienter med bröstcancer

Temaartikel 15 FEB 2017 Nationellt överenskomna vårdprogram och ett nationellt kvalitetsregister skapar grunden för att göra bröstcancervården jämlik och höja kvaliteten. En sammanhållen cancerstrategi med regionala cancercentrum som stödjande infrastruktur ger möjlighet att nationellt gemensamt tackla bröstcancervårdens utmaningar. ()

Allt fler drabbas men fler överlever

Temainledning 15 FEB 2017 Varje år insjuknar cirka 9 000 kvinnor i bröstcancer. Stora framsteg inom bröstcancervården har gjort att den relativa överlevnaden har ökat. Här presenteras dessa framsteg och var vi står i dag. ()

Sämre prognos för unga kvinnor med bröstcancer

Temaartikel 15 FEB 2017 Bröstcancer hos unga är ovanligt, men är den näst vanligaste dödsorsaken hos unga kvinnor. Prognosen är sämre än hos medelålders kvinnor med en högre risk för lokalrecidiv, fjärrmetastaserande sjukdom och död i bröstcancer. ()

4 frågor till Irma Fredriksson

Författarintervjun 15 FEB 2017 Irma Fredriksson har tillsammans med Hanna Fredholm skrivit en artikel om bröstcancer hos unga kvinnor i temat om bröstcancer. ()

När evidensens grundval sätts i skakning

Reflexion 14 FEB 2017 »Huruvida forskare lyckas upprätthålla sin akademiska integritet är också en central fråga.« ()

Vårdens egna behov måste styra kunskapsutvecklingen

Kommentaren 14 FEB 2017 Svenska läkaresällskapet, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och en arbetsgrupp inom Kungliga vetenskapsakademien har gemensamt tagit initiativ till ett idéprogram för kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården.  ()

Bariatrisk kirurgi gav bättre blodsockerkontroll vid BMI under 35

Nya rön 13 FEB 2017 Jämfört med medicinsk behandling gav bariatrisk kirurgi bättre glykemisk kontroll hos typ 2-diabetiker med BMI under 35. Det visar en litteraturanalys. Det saknas dock långtidsdata om remission vid typ 2-diabetes, mortalitet, effekt på livskvalitet samt diabetesrelaterade eller kardiovaskulära komplikationer. Fler studier behövs innan kirurgi kan rekommenderas även vid BMI under 35. ()

Låg kondition i övre tonåren kopplades till hjärt–kärlsjukdom

Nya rön 10 FEB 2017 Låg kondition är redan i tonåren en stark riskfaktor för hjärt­–kärlsjukdom och död senare i livet. Det visar en ny avhandling. Sambandet mellan kondition och sjukdom förefaller vara förmedlat via ärftliga faktorer. (1 kommentar)

Schizofreni och bipolär sjukdom kopplades till högre sCD14-nivåer

Nya rön 09 FEB 2017 Tvillingar med schizofreni eller bipolär sjukdom hade högre nivåer av fritt kluster av differentiering 14 (sCD14) i cerebrospinalvätskan jämfört med icke drabbade syskon, enligt en svensk studie. Studien stödjer att sCD14 kan ha betydelse vid både aktivering av och försvar mot schizofreni och bipolär sjukdom. ()

Annons Annons