Annons Annons
Annons Annons

Faktorer kopplade till demens vid förmaksflimmer

bild

Nya rön 19 OKT 2018 I en studie har 12 283 individer med förmaksflimmer 2001–2007 följts avseende inverkan av samsjuklighet respektive hjärt–kärlläkemedels effekt på demensutveckling. Man har bland annat kommit fram till att risken för demensutveckling minskade med stigande antal hypertoniläkemedel.

IBD i barndomen var kopplad till ökad dödlighet

Nya rön 19 OKT 2018 Individer som fått inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i barndomen uppskattas leva cirka 2,2 år kortare än individer utan IBD i barndomen. Det visar en nationell registerbaserad kohortstudie som undersökt dödligheten bland 9 442 barn som insjuknat med IBD mellan 1964 och 2014. (1 kommentar)

Annons Annons

Reformerad alkoholvård kan nå fler

bild

Temainledning 16 OKT 2018 I detta tema diskuteras förutsättningar för ett nytänkande inom behandlingen av alkoholproblem, med fokus på den stora majoriteten personer med lindrigt till måttligt beroende. 

Flera behandlingar för alkoholproblem är bevisat effektiva Utmaningen är att realisera behandlingarna i vården så att personer med lindrigt–måttligt beroende får hjälp

bild

Temaartikel 16 OKT 2018 Det stora flertalet med alkoholberoende har lindrigt till måttligt beroende. Genom att erbjuda evidensbaserade insatser ökar möjligheten att förebygga en fortsatt negativ utveckling. Utmaningen är dock att dessa insatser sällan erbjuds inom hälso- och sjukvården och inte heller inom primärvården, som har den största kontaktytan mot personer med alkoholberoende.

Beroendevården behöver byta riktning och bli patientcentrerad

bild

Temaartikel 16 OKT 2018 Få söker vård i Sverige för att få hjälp med att dricka mindre alkohol. Fler skulle sannolikt söka vård om alternativet att pröva en målsättning om kontrollerat drickande erbjöds inom vården. 

Vård av alkoholberoende – behov av expansion till nya grupper

Temaartikel 16 OKT 2018 Alkoholberoende behöver bli en angelägenhet för fler delar av sjukvården, såsom primärvård. Det behövs också ökad diagnostik och användning av evidensbaserade behandlingsmetoder för alkoholberoende.

Behovet av koncis information är stort

Reflexion 16 OKT 2018 »Vikten av en välskriven remiss kan inte nog betonas.«

Nya metoder behövs för alkoholarbetet i primärvården

bild

Temaartikel 16 OKT 2018 Det är främst två åtgärder som krävs för ett effektivt alkoholarbete i primärvården: en ny form av screening som utgår från patientens hälsoproblem och enkla effektiva metoder för att behandla alkoholberoende. 

Alkoholberoende ett föränderligt tillstånd av varierande grad

Temaartikel 16 OKT 2018 Flera studier pekar på att alkoholberoende är ett föränderligt tillstånd som många kommer in i, men flertalet också kommer ut ur. Dessa epidemiologiska resultat har stor betydelse för synen på personer med alkoholproblem och för hur behandlingsinsatser kan utformas.

Fler kan få beroendebehandling om den integreras i primärvård De med riskbruk och skadligt bruk kan nås med rådgivning

bild

Temaartikel 16 OKT 2018 Få med alkoholproblem söker vård. Skam och stigma är viktiga hinder. Genom att integrera beroendebehandling i primärvården kan fler nås. (3 kommentarer)

4 frågor till Felicia Ahlner

bild

Författarintervjun 16 OKT 2018 Felicia Ahlner, folkhälsovetare, Göteborgs universitet, är en av författarna till en artikel om alkoholproblematik hos äldre.

Alkohol och äldre – eftersatt fråga hos våra vanligaste patienter

Temaartikel 16 OKT 2018 Alkoholkonsumtionen hos äldre har ökat på senare tid, liksom alkoholrelaterade skador. Rutiner för hur alkoholproblematik i denna grupp hanteras inom vården kan förbättras.

Riskstratifiering vid pulmonell arteriell hyper­tension

bild

Medicinsk kommentar 15 OKT 2018 Pulmonell arteriell hypertension (PAH) beror på sammandragning, remodellering och in situ-trombotisering i små lung­artärer. Riskstratifiering från den europeiska kardiologföreningen (ESC) och European Respiratory Society (ERS) är ett nytt sätt att utvärdera kliniskt status vid sjukdomen.

Ny möjlig sjukdomsmekanism vid ALS upptäckt

bild

Nya rön 12 OKT 2018 En prionliknande spridning av proteinaggregat kan vara en möjlig sjukdomsmekanism vid den neurodegenerativa sjukdomen ALS. Det visar en avhandling från Umeå universitet som undersökt med vilken sjukdomsmekanism SOD1 bidrar till ALS. (1 kommentar)

Ingen skillnad i livskvalitet vid varierad dos levotyroxin

bild

Nya rön 11 OKT 2018 Det fanns ingen skillnad i effekt avseende livskvalitet och kognition hos patienter som i en studie behandlades med tre olika doser levotyroxin. Fynden ger anledning att diskutera rimliga förväntningar hos läkare och patienter med hypotyreos som efterfrågar högre dos vid kognitiva symtom. (2 kommentarer)

5 frågor till Rebecca Ahlin

Författarintervjun 10 OKT 2018 Rebecca Ahlin, dietist vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, är en av författarna till en artikel om kostråd vid strålbehandling av cancer i lilla bäckenet. ()

Stor variation i kostråden vid strålbehandling av lilla bäckenet

Originalstudie 10 OKT 2018 Variationen är stor inom landet beträffande vilka kostråd som ges före, under och efter strålbehandling vid gynekologisk cancer och prostatacancer. Studier inom området är angelägna, eftersom kostens potentiella effekt att förebygga följdsjukdomar till strålbehandling som nedsätter tarmhälsan är stor. ()

Bättre blodtryck, mindre rökning med primärvårdsbaserad prevention

Nya rön 09 OKT 2018 Blodtryck, glukos och rökning förbättras i jämförelsen i snabbare takt i ett län med ett program för primärvårdsbaserad primärprevention. Det visar en jämförelse av tidstrender för kardiovaskulära riskfaktorer i Västerbotten och Norrbotten. ()

Annons Annons

Tänkvärt om världen i siffror

Reflexion 09 OKT 2018 »830 miljoner människor är under­närda … Det kan jämföras med att 1,7 miljarder människor är överviktiga …« ()

Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom – handikappande tillstånd som främst drabbar kvinnor

Rapport 09 OKT 2018 Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom, POTS, definieras som en ökning av pulsen med minst 30 slag per minut inom tio minuter i stående eller vid tippbrädetest, i frånvaro av ortostatisk hypotension. Symtomen är yrsel, hjärtklappning, synpåverkan, tremor eller svår trötthet. (7 kommentarer)

Det stora hiatusbråcket – kräver stor uppmärksamhet och respekt

Översikt 08 OKT 2018 Hiatushernia innebär att hela eller delar av magsäcken, eventuellt tillsammans med andra bukorgan, dislokeras upp i brösthålan via hiatus diaphragmaticus. Hög ålder och övervikt/fetma är riskfaktorer. ()

Sömnapné vanligt vid akromegali – även före akromegalidiagnosen

Nya rön 08 OKT 2018 En studie visar att sömnapné är vanligt hos patienter med akromegali, särskilt vid högt BMI och IGF-1. Bland patienterna i studien var det också vanligt att ha fått sin sömnapnédiagnos före akromegalidiagnosen. ()

Annons Annons

Kognitiv beteendeterapi värdefullt för mångbesökare i primärvård

Nya rön 05 OKT 2018 I en studie undersöktes om kognitiv beteendeterapi i gruppformat påverkade ångest, depression, smärta, stress, hantering av vardagssituationer samt hälsorelaterad livskvalitet hos den grupp patienter som ofta besöker primärvården. Det visade sig att ångest- och depressionssymtom hos patienterna minskade efter KBT. (1 kommentar)

Koden knäckt för det sista blodgruppssystemet

Nya rön 04 OKT 2018 En studie med syfte att identifiera den bakomliggande genetiska orsaken för det sista blodgruppssystemet, Xg, har löst en över 50 år gammal gåta. Resultaten innebär att det nu är möjligt att bestämma Xga-blodgruppen med genteknik. ()

Prehospital blodtransfusion är en säker behandling

Rapport 03 OKT 2018 Tidiga och korrekta transfusioner vid stor blödning är avgörande för överlevnad. Ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen är den första prehospitala läkarbemannade enhet i Sverige som rutinmässigt kan ge blod prehospitalt. ()

Tidig och adekvat transfusion vid massiv blödning räddar liv

Medicinsk kommentar 03 OKT 2018 Vid massiv blödning är adekvat initialt omhändertagande avgörande. Primärt är att stoppa blödningen, medan blod, plasma och trombocyter ges i balanserad proportion. Subnormalt blodtryck tillåts under begränsad tid, utom vid samtidig skallskada. I behandlingen ingår tranexamsyra, kalcium och fibrinogen liksom reversering av blödningsfaciliterande läkemedel. ()

Sju procent av cancerfallen hade »missats« vid kolonundersökning

Originalstudie 03 OKT 2018 En observationsstudie i Västerbottens län visar att frekvensen av kolorektal cancer som missas vid kolonundersökningar är relativt låg. Studien belyser dock vikten av att utföra högkvalitativ koloskopi i väl rengjord tarm och att vara uppmärksam på ockult gastrointestinal blödning. ()

Ungas psykiska ohälsa – en oroande trend

Reflexion 02 OKT 2018 »Har inte familjeperspektivet fått för lite uppmärksamhet i dagens samhälle där var och en, ung som gammal, ska klara sig själv?« (1 kommentar)

Kemiska ögonfrätskador – akut diagnostik och behandling

Översikt 02 OKT 2018 Kemisk ögonfrätskada är ett synhotande tillstånd. Vid en inträffad skada är den fortsatta akuta handläggningen avgörande för prognosen på både kort och lång sikt. Omedelbar ögonspolning redan på olycksplatsen är av störst betydelse följt av snabb transport till närmaste vårdinrättning. ()

4 frågor till Thorsteinn S Arnljots

Författarintervjun 02 OKT 2018 Thorsteinn S Arnljots, ST-läkare, har tillsammans med Branka Samolov skrivit en översikts­artikel om ögonfrät­skador. ()

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.