Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Unga canceröverlevare upplevde negativ kroppsuppfattning och sexuell hälsa

Nya rön 18 MAJ 2018 En studie visar att unga kvinnliga och manliga canceröverlevare känner sig mindre attraktiva på grund av kroppsliga ärr och upplever lägre tillfredsställelse beträffande sexuell funktion än de jämförande kontrollerna. ()

Olika motiv till tvångsvård vid borderline

Nya rön 16 MAJ 2018 Psykiatrer har olika motiv till att tvångsvårda patienter med borderline-personlighetsstörning, visar en intervjustudie. Studiens resultat indikerar att psykiatrers personliga tolkningar och värderingar styr användandet av tvångsvård samt att samhälleliga förväntningar påverkade psykiatrerna till att tvångsvårda patienter mer än de tyckte var befogat. ()

Möjligt att identifiera patienter med diabetes typ 2 och hög komplikationsrisk

Nya rön 15 MAJ 2018 En avhandling visar att C-peptid och copeptin är potentiella biomarkörer som vid diagnos av diabetes typ 2 kan underlätta upptäckt av patienter med ökad risk för komplikationer. Intresset hos patienterna för komplikationsrisken varierade dock starkt mellan att vilja och att absolut inte vilja veta om det. ()

Viktigt observera tidig tillväxtavvikelse vid skattning av graviditetslängd

Nya rön 14 MAJ 2018 Skillnader mellan graviditetslängd skattad utifrån sista mens respektive ultraljud är kopplad till ökade risker under graviditet, förlossning och för det nyfödda barnet. Det visar en avhandling från Uppsala universitet. (2 kommentarer)

Inget samband mellan veckodag för lungcancerkirurgi och överlevnad

Nya rön 04 MAJ 2018 I en nationell populationsbaserad registerstudie undersöktes om veckodag för lungkirurgi var associerat med överlevnad hos patienter med lungcancer. Inget kliniskt betydelsefullt samband mellan veckodag för kirurgi och överlevnad hittades. ()

Diagnoskriterier kan ha bidragit till överdiagnostik av spädbarnsmisshandel

Nya rön 03 MAJ 2018 Diagnoser för spädbarnsmisshandel i Sverige är starkt associerade till kriterierna för skakvåld/tillfogad skallskada, och det är inte uteslutet att incidensökningen som skett i Sverige under senare år beror på överdiagnostik. ()

Ny metod för att påvisa sannolikt skydd mot TBE

Nya rön 27 APR 2018 TBE-incidensen i Sverige har ökat kraftigt, men beträffande TBE-infektioner och skyddet av vaccinationer är situationen oklar. Därför har en metod utvecklats för att kunna studera detta.  ()

Lägre kvalitet i läkemedelsförskrivning vid kortare vårdtid

Nya rön 27 APR 2018 Patienter hade högre samsjuklighet och fler läkemedel, men färre läkemedelsförändringar och kortare vårdtid 2015 jämfört med 2005. Det visar en studie som undersökt läkemedelsförskrivning till äldre. ()

Bröstrekonstruktion med bukvävnad ledde inte till ökad risk för återfall i bröstcancer

Nya rön 26 APR 2018 I en studie visas att det inte föreligger ökad risk för bröstcancerrecidiv hos patienter som fått en bröstrekonstruktion med bukvävnad efter bröstcanceroperation. (1 kommentar)

Vanliga läkemedel påverkar proteinbiomarkörer för andra sjukdomar

Nya rön 24 APR 2018 20 av 78 läkemedelsgrupper, bland annat läkemedel mot hypertoni och hyperlipidemi, har statistiskt säkerställda effekter på minst en proteinbiomarkör. Det visar en studie som undersökt över 450 proteinbiomarkörer i blodprov från drygt 900 individer. (5 kommentarer)

Patienter i USA upplevde mer stöd än svenskar att ändra levnadsvanor

Nya rön 23 APR 2018 Amerikanska patienter rapporterade i dubbelt så hög grad som svenska patienter att deras vårdcentral hade tagit initiativ till en diskussion om levnadsvanor, trots att bägge länders patienter uppgav sig ha liknande behov av att göra förändringar av matvanor, fysisk aktivitet och rökning. ()

Primär hyperhidros påverkar den psykiska hälsan

Nya rön 20 APR 2018 Primär hyperhidros påverkar livskvaliteten negativt, och stigma, okunskap om svettningarna och bemötandet i unga år kan orsaka en fördröjning i kontakten med sjukvården. Det visar en  avhandling där man undersökt förekomsten av primär hyperhidros och dess påverkan på livskvalitet. (3 kommentarer)

God kondition i medelåldern kopplad till minskad risk för demens

Nya rön 19 APR 2018 Risken för att utveckla demens var 88 procent lägre för dem med god kondition i medelåldern jämfört med dem med medelgod kondition. Det visar en studie som tittat på kvinnors kondition i medelåldern och kopplat den till demensincidens under en 44-årsperiod. ()

Obligatoriska återbesök ej nödvändiga för barn med icke-allvarlig feber

Nya rön 18 APR 2018 Uppföljning vid behov av barn med icke-allvarlig oklassificerad feber är lika säker som obligatoriska återbesök hos byhälsoarbetare. Det visar en studie av 4 179 barn som sökt vård för feber i sydvästra Etiopien. ()

Folkhälsosjukdom vanligare hos personer med funktionsnedsättning

Nya rön 06 APR 2018 Fetma är vanligare hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumstörning. Det visar en studie som undersökt folkhälsosjukdomar bland dessa grupper. Diabetes och hypertoni var också vanligare. ()

Ökad kunskap om bröstcancerns spridningsvägar

Nya rön 05 APR 2018 En studie av spridningsvägarna hos bröstcancer visade fjärrmetastaser med många nya mutationer. Studien kan ge vägledning om när och var vävnadsprov bör tas från metastaser och förhoppningsvis leda till bättre behandling av metastatisk sjukdom. ()

Fysisk aktivitet gav positiva effekter på graden av åldersinflammation

Nya rön 03 APR 2018 Mer fysisk aktivitet snarare än mindre stillasittande gav positiva effekter på graden av inflammationsmarkörer hos äldre kvinnor. Det visar en studie som undersökt i hur dagligt stillasittande och fysisk aktivitet av olika intensitet kan påverka graden av åldersinflammation hos äldre. ()

Epigenetiska förändringar efter födseln hos barn med astma

Nya rön 03 APR 2018 Det finns signifikanta skillnader mellan barn med astma och friska barn vad gäller epigenetiska förändringar. Förändringarna var i studien särskilt uttalade i eosinofilerna, som är inblandade i den astmatiska inflammationen. ()

Silikon bästa materialet för trumhinnerör

Nya rön 29 MAR 2018 400 barn deltog i en randomiserad prospektiv studie med syfte att undersöka fyra olika trumhinnerör av olika form och material. Reslutaten visar att långa rör är mindre benägna att lossna tidigt och att silikonrör har betydligt längre tid till första infektionen än fluoroplaströr. ()

Hög prevalens av negativa livsstilsvanor hos kvinnor som försöker bli gravida

Nya rön 27 MAR 2018 Hos en grupp kvinnor som försökte bli gravida använde 13,2 procent av kvinnorna tobak dagligen, 13,6 procent drack mer än tre koppar kaffe per dag och 11,6 procent konsumerade mer än två glas alkohol per vecka. ()

Standardiserade vårdplaner underlättade samarbete

Nya rön 23 MAR 2018 Implementering av standardiserade vårdplaner på svenska intensivvårdsavdelningar tyder på att olika yrkeskategoriers roller förtydligas samt underlättar samarbete och ökar kunskap, vilket upplevdes förbättra vårdkvaliteten och patientsäkerheten samt ingav en känsla av trygghet. ()

Genetiska faktorer och miljöfaktorer påverkade olika delar av immunförsvaret

Nya rön 23 MAR 2018 Genetiska faktorer förklarar mer av variationen i parametrar från det ospecifika än från det adaptiva immunförsvaret, visar en studie som undersökt vilka faktorer som påverkar immuförsvaret. Studien gav också en ledtråd till könsskillnader i autoimmunitet. ()

Data i prostatacancerregistret håller hög kvalitet

Nya rön 21 MAR 2018 Andelen män som inte registrerats i Nationella prostatacancerregistret är låg, visar en avhandling som undersökt registrets datakvalitet. Studierna visar även hur datakvaliteten i prostataregistret förbättras över tid och hur förbättringarna korrelerar med förbättringsarbete. ()

PEEP var tillräckligt för att minska risk för atelektaser

Nya rön 14 MAR 2018 Positivt slutexspiratoriskt tryck, PEEP, tycks vara både nödvändigt och tillräckligt för att minimera atelektasutveckling och bibehålla syresättning under anestesi. Det visar en studie som undersökt generell användning av måttligt PEEP till friska patienter som genomgår icke abdominell kirurgi. ()

Kort- och långvarig behandlingstid vid bakteriemi var likvärdig

Nya rön 12 MAR 2018 I en multicenterstudie jämfördes kort- och långvarig antibiotikaterapi hos vuxna patienter med gramnegativ bakteriemi. Kortare behandlingstid visade likvärdigt utfall som längre behandling, och med en tendens till mindre risk för resistens. ()

Gång- och rörelseanalys efter en total höftledsartroplastik

Nya rön 09 MAR 2018 Resultatet av en avhandling visar på en ökad förståelse och kunskap avseende gång- och rörelseförmåga hos patienter opererade med total höftledsartroplastik. Avhandlingen visar också hur optisk rörelseanalys kan användas för att öka denna kunskap. ()

Ablation vid hjärtsvikt minskade mortalitet och sjukhusinläggning

Nya rön 08 MAR 2018 Mortalitet och sjukhusinläggningar hos patienter med hjärtsvikt minskade efter kateterburen ablation, visar en ny studie. Tidigare har ett stort antal studier visat att ablation är effektivare än läkemedelsbehandling avseende flimmerförekomst. ()

Byta halvtimmes stillasittande mot låg aktivitet minskade dödlighet

Nya rön 07 MAR 2018 Hälsovinsterna med fysisk aktivitet med låg intensitet kan vara större än vad som tidigare varit känt, enligt en svensk studie. Framför allt minskar risken för förtida död i hjärt–kärlsjukdom. (1 kommentar)

Stort glapp mellan riktlinjer för KOL och den vård som faktiskt gavs

Nya rön 06 MAR 2018 Glappet bestod bland annat i brister vad gäller interprofessionell samverkan och stöd kring fysisk aktivitet och träning, enligt en studie där förutsättningarna för KOL-vården undersöktes i Västerbottens läns landsting. (1 kommentar)

Rituximab var bättre som initial behandling för skovvis MS

Nya rön 01 MAR 2018 Rituximab klarade sig bättre än samtliga andra läkemedel avseende läkemedelsavbrott och hade bättre klinisk effekt än interferoner, glatirameracetat och dimetylfumarat. (1 kommentar)

Sjukdomsbeteende kopplat till subjektiv hälsouppfattning

Nya rön 28 FEB 2018 Sjukdomsbeteende var en determinant för självskattad hälsa, enligt en ny avhandling. Avhandlingen visade även blandade resultat för samband mellan inflammatoriska markörer och subjektiva hälsomått. (5 kommentarer)

Neonatala risker ökade måttligt vid ADHD-läkemedel till gravida

Nya rön 27 FEB 2018 Barn till mödrar som använt ADHD-läkemedel under graviditeten hade ökad risk för vård på neonatalavdelning, visar en svensk studie. Riskökningen för neonatal påverkan var dock måttlig och andelen allvarliga biverkningar liten. ()

Nyblivna mödrar hade bara svagt skydd mot suicid

Nya rön 19 FEB 2018 Det tidigare funna starka skyddet mot suicid efter förlossning kunde inte bekräftas i en ny studie. Där sågs bara en svagt skyddande effekt. Allmänna riskfaktorer för suicid var tillämpliga även under första tiden efter förlossning. ()

Koppling mellan dagsljus och spermiekvalitet kunde inte hittas

Nya rön 16 FEB 2018 Varken för DNA-skador eller övriga undersökta spermieparametrar sågs någon årstidsvariation, enligt en ny avhandling. Fler studier behövs för att förklara en eventuell årstidsvariation i spermiekvalitet och födelsetal och för att identifiera bättre biomarkörer för manlig fertilitet. ()

Svår balansakt att bedöma priset för tidigt godkända läkemedel

Nya rön 15 FEB 2018 Beslutsfattare har svårt att avgöra om det pris företaget begär är rimligt när det gäller läkemedel som godkänns tidigare under utvecklingsprocessen, när kunskapsunderlaget är begränsat och begärt pris högt. ()

SSRI under graviditet och risk för autism – felkällor i studier

Nya rön 15 FEB 2018 En systematisk översikt om sambandet mellan antidepressiva läkemedel under graviditet och neuropsykiatriska tillstånd hos barnen visar att det finns stor risk för felkällor i studierna. Det största problemet är att tillståndet som behandlas i sig är förenat med den risk som studeras. (1 kommentar)

Alkoholkonsumtion i sena tonåren kopplad till risk för leversjukdom

Nya rön 12 FEB 2018 Alkoholkonsumtion mätt i sena tonåren hos män var associerad med en ökad risk för att utveckla skrumplever senare i livet. Risken var dosberoende utan några tecken på en tröskeleffekt. (1 kommentar)

Förändrad presentation och symtombild vid feokromocytom

Nya rön 09 FEB 2018 Det behövs medvetenhet om hur feokromocytom presenterar sig numera, då tidig diagnos kan vara livräddande. Den slutsatsen drar forskarna bakom en svensk studie. Screening av en riskpopulation kan detektera feokromocytom innan symtom föreligger. ()

Sjukintyg visade stora brister

Nya rön 08 FEB 2018 Det finns stora brister i läkarintygen, och läkarna upplever sjukskrivningar som mycket betungande, enligt en avhandling. (2 kommentarer)

Död till följd av skador i Sverige

Nya rön 07 FEB 2018 Vill man sänka mortaliteten inom området skador och trauma är det utanför sjukhuset som majoriteten av dessa dödsfall sker och som det finns fortsatt förbättringspotential, enligt en avhandling. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.