Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Snusning associerad till hjärtsvikt och dödlighet efter hjärtinfarkt

Nya rön 20 SEP 2018 I en avhandling visas att snusanvändning var förknippad med högre risk för hjärtsvikt, och risken ökade ju mer man snusade. Man såg också att snusstopp efter hjärtinfarkt var förknippat med en nästan halverad dödlighet under en i genomsnitt drygt 2 år lång studietid. ()

Bröstbevarande kirurgi med strålning gav bättre överlevnad än mastektomi

Nya rön 18 SEP 2018 I en svensk kohortstudie undersöktes överlevnad och återfallsrisk hos patienter opererade med bröstbevarande kirurgi och efterföljande radioterapi jämfört med patienter som genomgick mastektomi. (1 kommentar)

Ökning av självmord i USA

Nya rön 17 SEP 2018 Självmordsincidensen minskar i de allra flesta OECD-länder, men inte i USA, där incidensen har ökat med 25,4 procent från 1999 till 2016, visar en ny studie. Av de självmord som ingick i studien genomfördes 48,5 procent med skjutvapen. (2 kommentarer)

Mekanisk aortaklaffprotes gav bättre överlevnad än biologisk

Nya rön 14 SEP 2018 I en avhandling undersöktes mortalitet och morbiditet efter kirurgiskt aortaklaffbyte med olika typer av klaffproteser. Resultaten kan direkt implementeras i den kliniska vardagen när det gäller att välja rätt klaffprotes till rätt patient. ()

Ökad frakturrisk efter gastrisk bypass

Nya rön 13 SEP 2018 Gastrisk bypass-kirurgi var associerad med en ökad frakturrisk både hos patienter med och utan diabetes. Risken för fallskada var också ökad efter gastrisk bypass-kirurgi. Det visar en stor svensk retrospektiv kohortstudie. ()

Hyperkalcemi vanligt vid litiumassocierad hyperparatyreoidism

Nya rön 13 SEP 2018 Hyperkalcemi, och inte sällan hypokalcemi, är vanligt vid litiumassocierad hyperparatyreoidism. Det visar en avhandling som alltså tydligt bekräftar korrelationen mellan litiumbehandling hos bipolära patienter och utvecklingen av hyperkalcemi. ()

Ökad risk för MRSA och tarminfektion hos individer med misstänkt penicillinallergi

Nya rön 06 SEP 2018 Penicillinallergi är den vanligaste uppgivna läkemedelsöverkänsligheten, men över 90 procent tolererar penicillin vid efterföljande testning. En brittisk studie som kartlagt konsekvenserna av en journalförd penicillinallergi utifrån ett folkhälsoperspektiv visade att individer med misstänkt penicillinallergi hade knappt 70 procent ökad risk för MRSA-infektion och drygt 25 procent ökad risk för Clostridium difficile-infektion. ()

Erytrocyter orsakar kärlskada vid typ 2-diabetes

Nya rön 04 SEP 2018 En studie visar på en tidigare okänd mekanism bakom kärl- och hjärtmuskelskada vid typ 2-diabetes, där skadan orsakas av förändrad erytrocytfunktion. Resultaten banar väg för nya behandlingsmöjligheter i syfte att begränsa hjärt–kärlkomplikationer vid typ 2-diabetes. ()

Svenska läkare höll fast vid tyskan in på 1940-talet

Nya rön 03 SEP 2018 En studie som undersökt tyskans trender som vetenskapsspråk bland svenska läkare under första hälften av 1900-talet visar att tyskan länge var det mest populära artikelspråket. Ett tydligt trendbrott kom dock 1943 – tyskan försvann nästan helt inom några år och ersattes av engelskan. ()

Njurtransplantation bästa behandlingen vid svår njursvikt

Nya rön 31 AUG 2018 Njurtransplantation i jämförelse med dialys medför stora vinster för patienten och samhället i form av ökad produktivitet. Det visar en registerstudie som utgått från Svenskt njurregister. ()

Låg socioekonomisk status riskfaktor för rupturerat abdominellt aortaaneurysm

Nya rön 28 AUG 2018 Det finns en tydlig association mellan låg socioekonomisk position och rupturerat abdominellt aortaaneurysm, liksom sämre överlevnad efter behandling. Det visar en nationell studie på alla individer med diagnosen intakt eller rupturerat abdominellt aortaaneurysm under 2001–2015. ()

Effektivt att behandla psykisk ohälsa med KBT i primärvården

Nya rön 23 AUG 2018 En avhandling från Stockholm visar att ångest, depression, insomni, anpassningsstörning och utmattningssyndrom effektivt kan behandlas med KBT i primärvården och att stegvis vård är en resurseffektiv modell. (3 kommentarer)

Större chans att få behandling mot lungfibros i Sverige än i Finland

Nya rön 21 AUG 2018 I en studie av 160 svenska och 152 finländska patienter med idiopatisk lungfibros visas påtagliga skillnader i förskrivandet av läkemedel mellan Sverige och Finland. Studien visar att svenska patienter i mycket högre grad erhåller behandling än finländska patienter. (2 kommentarer)

Optimal riskfaktorkontroll av stor betydelse vid typ 2-diabetes

Nya rön 16 AUG 2018 I en stor nationell kohortstudie visas att personer med typ 2-diabetes och optimal riskfaktorkontroll hade liten eller ingen förhöjd risk för död, akut hjärtinfarkt och stroke jämfört med den allmänna befolkningen. (1 kommentar)

Typ 1-diabetes – 17,7 år till mål

Nya rön 10 AUG 2018 Flickor som utvecklade typ 1-diabetes före 10 års ålder hade 17,7 år kortare förväntad livslängd än matchade kontroller. För pojkar var siffran 14,2 år, enligt en studie i Lancet. (6 kommentarer)

Prenatala faktorer viktiga för tillväxt hos barn i Bangladesh

Nya rön 08 AUG 2018 Viktiga riskfaktorer för att vara kort för sin ålder vid 24 månaders ålder hos barn i Bangladesh var storlek vid födelsen, mammans längd och vikt samt föräldrarnas utbildning. Det visar en avhandling från Uppsala universitet. ()

De flesta med svår fetma försökte minska i vikt på egen hand

Nya rön 07 AUG 2018 Personer med svår fetma försöker ständigt och framför allt på egen hand minska eller kontrollera sin vikt, visar en ny studie. Bara en fjärdedel hade stöd av vårdpersonal. De som hade minskat 10 procent eller mer i vikt över 10 års tid hade överlag använt samma metoder som dem som ökat lika mycket i vikt. ()

Snabb ökning av rituximab mot MS i Sverige

Nya rön 03 AUG 2018 Andelen MS-patienter i Sverige som behandlas med rituximab »off label« är hög och ökar kraftigt, visar en ny studie. Samtidigt saknas långtidsdata avseende rituximabs biverkningsprofil hos MS-patienter, och artikelförfattarna påtalar vikten av att rapportera biverkningar. ()

Att skriva om traumat var effektivt vid PTSD

Nya rön 02 AUG 2018 En metod som går ut på att i sessioner upprepat beskriva den egna traumatiska upplevelsen i text kan vara ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ vid PTSD. Det visar en non-inferiority-studie. ()

Sambandet mellan depression och subklinisk hypotyreos är svagt

Nya rön 30 JUL 2018 En nyligen publicerad, välgjord och omfångsrik studie ger ny kunskap om att sambandet mellan depression och subklinisk hypotyreos är svagt, vilket har betydelse för klinisk bedömning och handläggning. (1 kommentar)

Lösningsmedel kopplades till MS-risk

Nya rön 18 JUL 2018 En ny svensk studie visar ett samband mellan exponering för organiska lösningsmedel och risk för MS, som i hög grad påverkas av genetisk konstitution och rökvanor. ()

Ärftlighet påverkade risk för sarkoidos

Nya rön 13 JUL 2018 I en svensk studie beräknades ärftlighetens betydelse för att insjukna i sarkoidos till 39 procent. Resterande 61 procent förklaras med miljöfaktorer. ()

Nytt svenskt instrument för kompetensvärdering av läkare

Nya rön 11 JUL 2018 En svensk version av »360-gradersbedömning« av läkare var tillförlitlig, valid och accepterad av potentiella användare som ett bra verktyg för ST-läkare i deras professionella utveckling. Det visar två svenska studier. ()

Hepatit C orsakade kvarstående minskad mångfald i immunförsvaret

Nya rön 06 JUL 2018 Kronisk infektion med hepatit C-virus leder till förändringar i immunsystemets sammansättning, visar en ny studie. En del förändringar kunde kopplas till grad av leverfibros och normaliserades efter framgångsrik behandling. Andra förändringar kvarstod långt efter att viruset eliminerats. ()

Högt HbA1c hos gravida ökade risk för hjärtmissbildning

Nya rön 05 JUL 2018 Ju sämre den glykemiska kontrollen var vid tiden omkring konception hos kvinnor med typ 1-diabetes, desto högre var risken för hjärtmissbildning hos barnet. Det visar en svensk studie publicerad i BMJ. En överrisk sågs även vid HbA1c inom rekommenderade nivåer. ()

Fetmakirurgi påverkar patienternas parrelationer

Nya rön 27 JUN 2018 Patienter som genomgått fetmakirurgi och före kirurgin var singlar blev oftare sambo eller gifte sig jämfört med kontrollgrupperna. Bland dem som var gifta eller sambo när de opererades var det vanligare med separationer och skilsmässor. Det visas i två stora svenska kohortstudier. ()

Vedeldning kan öka risken för demens

Nya rön 26 JUN 2018 I en studie som undersökt om luftföroreningar från vedeldning och avgaser är relaterade till risken att få demens finns indikationer på att så skulle kunna vara fallet. Fler studier behövs dock. ()

Färre beställda prov när priset blev synligt

Nya rön 25 JUN 2018 Kan ökad kostnadsmedvetenhet minska antalet beställda analyser? Det har undersökts i Region Kronoberg, som i en jämförelse mellan landsting hade högst antal beställda kliniskt kemiska prov per invånare och år. ()

Bred mix av antikroppar kan påverka grad av inflammation och ledskada vid reumatoid artrit

Nya rön 21 JUN 2018 En studie från Uppsala visar att en bred mix av olika antikroppar mot citrullinerade peptider i immunkomplex från lederna kan driva den lokala inflammationen och ledskadeprocessen vid reumatoid artrit. ()

Nyupptäckt mekanism vid KOL och kronisk bronkit hos rökare

Nya rön 19 JUN 2018 En ny svensk studie visar tydligt ökade nivåer av extracellulärt IL-26 i luftvägarna hos vanerökare med och utan KOL. Resultaten i studien kan leda till möjligheter att utveckla diagnostik och behandling av KOL och kronisk bronkit, enligt forskarna. ()

Bennedbrytande processer startar flera år före insjuknande i reumatoid artrit

Nya rön 14 JUN 2018 Det finns ett samband mellan käkbensförlust, nivåer av antikroppar mot den orala bakterien Porphyromonas gingivalis och den bennedbrytande molekylen RANKL i blodet och att senare i livet utveckla reumatoid artrit. Det visar en avhandling från Umeå universitet. ()

Allvarliga händelser vid förlossningar påverkar vårdpersonalen

Nya rön 11 JUN 2018 71 procent av barnmorskorna och 84 procent av förlossningsläkarna hade varit med om en eller flera allvarliga händelser, visar en svensk enkätstudie. Risken för partiell PTSD eller PTSD var fördubblad om personen kände skuld för något han eller hon hade gjort eller inte gjort i samband med den svåra händelsen. ()

Bristande följsamhet till riktlinjer för behandling av kryptorkism

Nya rön 07 JUN 2018 Retentio testis (kryptorkism) är vanligt förekommande bland svenska barn, men andelen som behandlas före ett års ålder är låg trots gällande riktlinjer, och stora regionala skillnader ses i operationsålder. ()

Bättre prognos vid hjärtinfarkt med högkänsligt troponintest

Nya rön 06 JUN 2018 Prognosen för patienter med hjärtinfarkt har förbättrats efter införandet av högkänsligt troponintest med en minskad risk för reinfarkt. Det visar en studie som inkluderade alla hjärtinfarktpatienter i Sverige mellan åren 2009 och 2013, då en majoritet av sjukhusen införde högkänsligt troponintest. (1 kommentar)

Möjligt att tidigt identifiera cancerpatienter i primärvården

Nya rön 04 JUN 2018 En avhandling visar att det finns sätt att urskilja patienter med misstänkt vanlig cancer. Mer än hälften av patienterna som senare fick en cancerdiagnos besökte allmänläkare fyra eller fler gånger året innan de fick sin cancerdiagnos. (2 kommentarer)

Koffeinintag under graviditet var kopplat till övervikt hos barnet

Nya rön 31 MAJ 2018 I en studie sågs ett samband mellan koffeinintag under graviditet och barnens BMI. Koffeinintaget var relaterat till övervikt hos barnen vid 3, 5 och 8 års ålder. ()

Bristande hälsolitteracitet var vanlig hos dagkirurgipatienter

Nya rön 24 MAJ 2018 Många patienter som blir utskrivna till hemmet efter en dagoperation har svårt eller till och med mycket svårt att ta till sig och förstå sjukvårdens information. Det visar en studie som undersökt relationen mellan hälsolitteracitet och postoperativ återhämtning respektive livskvalitet. ()

Ekokardiografiska tecken på hjärtsvikt vid typ 1-diabetes

Nya rön 23 MAJ 2018 Den ökade risken för hjärtsvikt hos personer med typ 1-diabetes manifesterar sig i påverkad hjärtfunktion redan före kliniska symtom. Det visas i en avhandling som undersökt hjärtsvikt hos personer med typ 1-diabetes. (1 kommentar)

Unga canceröverlevare upplevde negativ kroppsuppfattning och sexuell hälsa

Nya rön 18 MAJ 2018 En studie visar att unga kvinnliga och manliga canceröverlevare känner sig mindre attraktiva på grund av kroppsliga ärr och upplever lägre tillfredsställelse beträffande sexuell funktion än de jämförande kontrollerna. ()

Olika motiv till tvångsvård vid borderline

Nya rön 16 MAJ 2018 Psykiatrer har olika motiv till att tvångsvårda patienter med borderline-personlighetsstörning, visar en intervjustudie. Studiens resultat indikerar att psykiatrers personliga tolkningar och värderingar styr användandet av tvångsvård samt att samhälleliga förväntningar påverkade psykiatrerna till att tvångsvårda patienter mer än de tyckte var befogat. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.