Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Bara 2 av 24 effektivitetsstudier bedömdes bidra med ny kunskap

Nya rön 27 FEB 2017 I en nyligen publicerad genomgång av 24 effektivitetsstudier baserade på data från Läkemedelsregistret bedömdes 2 studier bidra med ny kunskap. Den sammanvägda risken för bias bedömdes vara låg i 1 av studierna, medelhög i 8 studier och hög i 15 studier. (1 kommentar)

Komplementpeptiden C3a ledde till bättre återhämtning efter stroke

Nya rön 24 FEB 2017 Intranasal behandling med komplementpeptiden C3a ledde till en bättre och bestående återhämtning hos möss efter ischemisk stroke. Det visar en ny studie. ()

D-vitamin skyddade mot luftvägsinfektioner

Nya rön 23 FEB 2017 Tillskott av D-vitamin hade en skyddande effekt mot luftvägsinfektioner. Det visar en sammanställning av studier omfattande 11 000 personer gjord av forskare i 14 länder. En daglig eller veckodos av D-vitamin hade bättre effekt än D-vitamintillskott mer sällan i stora så kallade bolusdoser.  ()

Schizofreni hade samband med låg viktuppgång under graviditeten

Nya rön 22 FEB 2017 Risken för framtida icke-affektiva psykoser var 30 procent högre för barn vars mammor haft en låg viktuppgång under graviditeten och vid normalvikt gått upp mindre än 8 kg. Det visar en registerstudie från Karolinska institutet. ()

Daglig skolidrott minskade risk för fraktur och förbättrade skolresultat

Nya rön 17 FEB 2017 Införande av skolidrott varje dag innebar först en övergående ökad risk för att drabbas av fraktur. För varje år avklingade dock risken, så att man efter 8 år med daglig skolidrott hade halverad frakturrisk. Daglig skolidrott förbättrade dessutom pojkars skolprestationer. Det visar en ny avhandling. ()

Utbredd kolonisering med vårdrelaterade S epidermidis på IVA

Nya rön 16 FEB 2017 Nyligen inlagda IVA-patienter koloniserades snabbt med VR-SE (vårdrelaterade genotyper av Staphylococcus epidermidis). Det visar en kohortstudie från ett svenskt länssjukhus. VR-SE fanns också hos en stor del av IVA-personalen och hittades i miljön på kliniken. ()

Bariatrisk kirurgi gav bättre blodsockerkontroll vid BMI under 35

Nya rön 13 FEB 2017 Jämfört med medicinsk behandling gav bariatrisk kirurgi bättre glykemisk kontroll hos typ 2-diabetiker med BMI under 35. Det visar en litteraturanalys. Det saknas dock långtidsdata om remission vid typ 2-diabetes, mortalitet, effekt på livskvalitet samt diabetesrelaterade eller kardiovaskulära komplikationer. Fler studier behövs innan kirurgi kan rekommenderas även vid BMI under 35. ()

Låg kondition i övre tonåren kopplades till hjärt–kärlsjukdom

Nya rön 10 FEB 2017 Låg kondition är redan i tonåren en stark riskfaktor för hjärt­–kärlsjukdom och död senare i livet. Det visar en ny avhandling. Sambandet mellan kondition och sjukdom förefaller vara förmedlat via ärftliga faktorer. (1 kommentar)

Schizofreni och bipolär sjukdom kopplades till högre sCD14-nivåer

Nya rön 09 FEB 2017 Tvillingar med schizofreni eller bipolär sjukdom hade högre nivåer av fritt kluster av differentiering 14 (sCD14) i cerebrospinalvätskan jämfört med icke drabbade syskon, enligt en svensk studie. Studien stödjer att sCD14 kan ha betydelse vid både aktivering av och försvar mot schizofreni och bipolär sjukdom. ()

Snusare löpte ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes

Nya rön 06 FEB 2017 Snus tycks vara en lika stark riskfaktor för typ 2-diabetes som rökning. Det visar en svensk studie som baseras på data om nästan 55 000 män som aldrig rökt. (11 kommentarer)

Samband mellan gånghastighet och risker vid högt blodtryck hos äldre

Nya rön 03 FEB 2017 Självvald gånghastighet kan vara en indikator på om högt blodtryck innebär ökad risk för tidig död hos mycket gamla människor. Det framgår i en ny avhandling från Umeå universitet som undersökt betydelsen av självvald gånghastighet och kognition för risk för tidig död och stroke hos äldre med olika blodtrycksnivåer. ()

Olika biverkningar av olika kurativa behandlingar vid prostatacancer

Nya rön 02 FEB 2017 Behandlingsalternativen vid botbar prostatacancer har olika biverkningar på kort och lång sikt. I en ny avhandling framgår till exempel att risken för urininkontinens var högre efter operation än efter strålning, men risken för ändtarmsbesvär och vattenkastningsbesvär var högre efter strålning. ()

Spelbaserad HLR-träning motiverande för teamarbete

Nya rön 27 JAN 2017 Vissa kunskaper, procedurfärdigheter och förhållningssätt kan med fördel läras i ett virtuellt sammanhang, medan andra komplexa och manuella färdigheter inte lämpar sig lika väl. Det visar en svensk kvalitativ studie. ()

Östrogenreceptor-beta kopplad till bättre prognos vid bröstcancer

Nya rön 26 JAN 2017 Högt uttryck av östrogenreceptor-beta var kopplat till bättre prognos hos kvinnor med bröstcancer, särkilt hos cytostatikabehandlade patienter. Det visar en studie från Lund. Fynden talar för att östrogenreceptor-beta kan spela roll utanför vad som ansetts som hormonberoende bröstcancer. ()

Ingen given tidpunkt för att ge influensavaccin vid cytostatikaterapi

Nya rön 23 JAN 2017 Influensavaccination av cytostatikabehandlade patienter med solid cancer kan ske både under pågående terapi och i cytopenifasen med samma skyddseffekt och låga biverkningsfrekvens. Det visar en nyligen publicerad studie från Sydkorea. ()

Lägre risk för demens och alzheimer kopplades till frekvent bastubad

Nya rön 20 JAN 2017 Hos medelåldersmän i östra Finland sågs ett samband mellan fler bastusessioner och minskad risk för demens och Alzheimers sjukdom, enligt en ny finsk studie. (1 kommentar)

Stöd för empirisk behandling med bensylpenicillin vid pneumoni

Nya rön 19 JAN 2017 Nuvarande svenska riktlinjer om bensylpenicillin som empirisk behandling för majoriteten av patienter med lindrig till måttligt svår pneumoni får stöd av en ny registerbaserad kohortstudie. ()

Ekonomiska bindningar kopplade till positivt utfall i kliniska prövningar

Nya rön 18 JAN 2017 Ekonomiska bindningar mellan forskningsledare i en klinisk prövning och företaget som utvecklar läkemedlet är kopplade till positiva studieresultat, även efter justering för studiens finansiering. Det visar en tvärsnittsstudie publicerad i BMJ. (2 kommentarer)

Förlängt utdrivningsskede kopplades till ökad risk för barnet

Nya rön 18 JAN 2017 Jämfört med ett utdrivningsskede på mindre än en 1 timme ökade risken för Apgarpoäng < 7 vid 5 minuters ålder för varje ytterligare timme. Det visar en svensk avhandling om värksvaghet och effekter på barnet. ()

Psykiatrisk diagnos ovanligt hos gängkriminella

Nya rön 17 JAN 2017 Tidigare diagnostiserade psykiatriska tillstånd är betydligt vanligare hos gärningsmän som begår brott mot en partner eller nära vän än hos gängkriminella. Det visar en ny studie från en svensk stad. (3 kommentarer)

Känt aneurysm hos var tredje patient med rupturerat bukaortaaneurysm

Nya rön 17 JAN 2017 Hos en tredjedel av patienter med rupturerat bukaortaaneurysm är aneurysmet känt sedan tidigare, visar en studie från Sverige. Individanpassade uppföljningsprogram bör troligen utvecklas för att minska rupturincidensen hos tidigare diagnostiserade patienter. ()

Stöd för sekundärprofylax efter TIA eller stroke

Nya rön 16 JAN 2017 Patienter som haft TIA eller stroke har en klart högre dödlighet jämfört med ålders- och könsmatchade kontroller, vilket ger stöd för både primär- och sekundärprofylax för att förhindra vaskulär död. Det visar en svensk studie som också ger stöd för sekundärprofylax med antikoagulantia eller ASA (75 mg dagligen). ()

Goda långtidsresultat av epilepsikirurgi

Nya rön 13 JAN 2017 5–10 år efter epilepsikirurgi sågs anfallsfrihet hos 62 procent av opererade vuxna och hälften av barnen, jämfört med hos 14 procent av vuxna och 38 procent av barn som inte opererats. Det visar en ny avhandling. 95 procent av de opererade ansåg 14 år senare att operationen totalt sett varit av godo. ()

Föroreningar under spädbarnstiden påverkade lungfunktion i tonåren

Nya rön 12 JAN 2017 Exponering för luftföroreningar under spädbarnstiden kan påverka barns och tonåringars lungfunktion, inklusive de små luftvägarna. Det visar en ny avhandling, som också ger stöd för att första levnadsåret är en »viktig period« i lungfunktionsutvecklingen. ()

Biosimilar hade likvärdig effekt som Herceptin

Nya rön 10 JAN 2017 En biosimilar av antikroppen trastuzumab hade likvärdig effekt och säkerhetsprofil som originalläkemedlet Herceptin vid behandling av metastaserad HER2-positiv bröstcancer. Det visar en fas III-studie publicerad i JAMA. ()

Ökat välbefinnande med yoga, men ingen blodtryckssänkande effekt

Nya rön 09 JAN 2017 Mediyoga sänkte inte blodtrycket hos hypertonipatienter i primärvården, visar en avhandling. Däremot sågs positiva effekter på livskvalitet, självskattad hälsa och depressionsparametrar. ()

Möjliga metoder för bättre omhändertagande av astma hos barn

Nya rön 05 JAN 2017 Mätningar av utandad kväveoxid samt lungfunktionsmätning med oscillationsteknik skulle kunna bidra till klinisk diagnostik, optimerad behandling och monitorering av astma hos yngre barn, men fler studier behövs. Det visar en ny avhandling. ()

Kost påverkade behandlingsresultat vid reumatoid artrit och SLE

Nya rön 05 JAN 2017 Kosten kan ha en inverkan på sjukdomsbilden vid reumatoid artrit och SLE (systemisk lupus erythematosus), men även ha betydelse för svaret på antireumatiska behandlingar hos dessa patienter. Det visar en ny avhandling. ()

Psykisk ohälsa och självmordstankar vanligt bland läkarstudenter

Nya rön 04 JAN 2017 Mer än en fjärdedel av alla läkarstudenter lider av depression eller depressiva symtom, och drygt en av tio har självmordstankar. Det visar en stor systematisk översikt och metaanalys publicerad i JAMA. (4 kommentarer)

Självskattning av hälsa värdefull metod vid dyspné

Nya rön 04 JAN 2017 Vid dyspné är självskattning av hälsa en användbar metod som underlättar en målinriktad strategi för utredningen, visar en ny avhandling. Bedömning i primärvården kräver ett lämpligt och lättanvänt mätinstrument som kan användas både vid diagnostik och uppföljning av patienter med dyspné. ()

Samspel mellan arv och miljö och astma hos barn kartlagt

Nya rön 04 JAN 2017 Förhöjda halter av luftföroreningar under barndomen kunde kopplas till astma, men påverkan sågs bara hos barn som hade ett visst genetiskt arv. Det visar en nyligen publicerad studie. Två av de identifierade generna har i andra studier kopplats till lungfunktion och lungsjukdomen KOL. ()

Kall och torr luft gynnar flera viktiga luftvägsvirus

Nya rön 03 JAN 2017 Förekomsten av flera viktiga luftvägsvirus är starkt beroende av kall och torr luft på våra breddgrader. Det visar en nyligen publicerad studie. Studien visar också att en köldknäpp förmodligen har betydelse för att aktivera den årliga influensaepidemin. (1 kommentar)

Whiplashbesvär förbättrades med nackspecifik insats

Nya rön 02 JAN 2017 Nackspecifik träning var viktigare för positivt utfall än någon fysisk eller psykosocial variabel vid långvariga whiplashrelaterade besvär. Det visar resultaten i en avhandling. ()

Hjärtsviktsbehandling i många fall omodern på särskilda boenden

Nya rön 29 DEC 2016 En avhandling om riskfaktorer för äldre patienter på särskilda boenden visar att hjärtsvikt var potentiellt underdiagnostiserat och hjärtsviktsbehandlingen i många fall omodern. Malnutrition och sänkt njurfunktion var vanligt på boendena. Prevalensen ökade över tid och var associerad med ökad mortalitet. (1 kommentar)

Socioekonomisk status påverkade val av behandling vid korsbandsskada

Nya rön 28 DEC 2016 Hög socioekonomisk status är tydligt associerad med en större sannolikhet att genomgå kirurgisk behandling vid korsbandsskada. Det visar en svensk studie. (6 kommentarer)

Arvsanlag kopplades till Addisons sjukdom i svensk studie

Nya rön 27 DEC 2016 I en nyligen publicerad svensk studie sågs en association mellan Addisons sjukdom och den icke-translaterade delen av genen BACH2. Varianter i den regionen reglerar uttrycket av genen, som i sin tur påverkar antikroppsproduktion och balansen mellan cytotoxiska och regulatoriska T-celler. ()

Pokémon Go hade måttlig effekt på fysisk aktivitet

Nya rön 23 DEC 2016 En nyligen publicerad studie bland 18–35-åringar i USA tyder på att effekten av Pokémon Go på fysisk aktivitet är såväl måttlig som kortvarig. Det är rimligt att skruva ner förväntningarna på spelets folkhälsoeffekter, skriver Peter Ueda, underläkare vid Södersjukhuset och en av författarna bakom studien. ()

Låg grad av återfall vid djup ventrombos i arm

Nya rön 16 DEC 2016 Primär djup ventrombos i en övre extremitet kan ses som en godartad sjukdom med låg grad av återfall. Det visar en ny avhandling. Andelen med posttrombotiska symtom var dock inte försumbar: en tredjedel av patienterna drabbades. (1 kommentar)

Metastasers omfattning viktig för prognos vid prostatacancer

Nya rön 15 DEC 2016 Dödligheten i lokaliserad prostatacancer med låg risk är liten, men ökar gradvis under de första decennierna efter diagnos. Vid metastaserad prostatacancer har omfattningen av skelettmetastaser stor betydelse för prognosen. Det visar en ny avhandling om långsiktig prognos vid prostatacancer. ()

ASA hade ingen strokeförebyggande effekt vid förmaksflimmer

Nya rön 14 DEC 2016 Patienter med förmaksflimmer och riskfaktorer för stroke bör behandlas med oral antikoagulation även inför elkonvertering och efter lungvensablation. Det är slutsatserna i en ny avhandling. Acetylsalicylsyra (ASA) bör inte användas som strokeprevention för patienter med förmaksflimmer. ()