Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Ekonomiska bindningar kopplade till positivt utfall i kliniska prövningar

Nya rön 18 JAN 2017 Ekonomiska bindningar mellan forskningsledare i en klinisk prövning och företaget som utvecklar läkemedlet är kopplade till positiva studieresultat, även efter justering för studiens finansiering. Det visar en tvärsnittsstudie publicerad i BMJ. ()

Förlängt utdrivningsskede kopplades till ökad risk för barnet

Nya rön 18 JAN 2017 Jämfört med ett utdrivningsskede på mindre än en 1 timme ökade risken för Apgarpoäng < 7 vid 5 minuters ålder för varje ytterligare timme. Det visar en svensk avhandling om värksvaghet och effekter på barnet. ()

Psykiatrisk diagnos ovanligt hos gängkriminella

Nya rön 17 JAN 2017 Tidigare diagnostiserade psykiatriska tillstånd är betydligt vanligare hos gärningsmän som begår brott mot en partner eller nära vän än hos gängkriminella. Det visar en ny studie från en svensk stad. ()

Känt aneurysm hos var tredje patient med rupturerat bukaortaaneurysm

Nya rön 17 JAN 2017 Hos en tredjedel av patienter med rupturerat bukaortaaneurysm är aneurysmet känt sedan tidigare, visar en studie från Sverige. Individanpassade uppföljningsprogram bör troligen utvecklas för att minska rupturincidensen hos tidigare diagnostiserade patienter. ()

Stöd för sekundärprofylax efter TIA eller stroke

Nya rön 16 JAN 2017 Patienter som haft TIA eller stroke har en klart högre dödlighet jämfört med ålders- och könsmatchade kontroller, vilket ger stöd för både primär- och sekundärprofylax för att förhindra vaskulär död. Det visar en svensk studie som också ger stöd för sekundärprofylax med antikoagulantia eller ASA (75 mg dagligen). ()

Goda långtidsresultat av epilepsikirurgi

Nya rön 13 JAN 2017 5–10 år efter epilepsikirurgi sågs anfallsfrihet hos 62 procent av opererade vuxna och hälften av barnen, jämfört med hos 14 procent av vuxna och 38 procent av barn som inte opererats. Det visar en ny avhandling. 95 procent av de opererade ansåg 14 år senare att operationen totalt sett varit av godo. ()

Föroreningar under spädbarnstiden påverkade lungfunktion i tonåren

Nya rön 12 JAN 2017 Exponering för luftföroreningar under spädbarnstiden kan påverka barns och tonåringars lungfunktion, inklusive de små luftvägarna. Det visar en ny avhandling, som också ger stöd för att första levnadsåret är en »viktig period« i lungfunktionsutvecklingen. ()

Biosimilar hade likvärdig effekt som Herceptin

Nya rön 10 JAN 2017 En biosimilar av antikroppen trastuzumab hade likvärdig effekt och säkerhetsprofil som originalläkemedlet Herceptin vid behandling av metastaserad HER2-positiv bröstcancer. Det visar en fas III-studie publicerad i JAMA. ()

Ökat välbefinnande med yoga, men ingen blodtryckssänkande effekt

Nya rön 09 JAN 2017 Mediyoga sänkte inte blodtrycket hos hypertonipatienter i primärvården, visar en avhandling. Däremot sågs positiva effekter på livskvalitet, självskattad hälsa och depressionsparametrar. ()

Möjliga metoder för bättre omhändertagande av astma hos barn

Nya rön 05 JAN 2017 Mätningar av utandad kväveoxid samt lungfunktionsmätning med oscillationsteknik skulle kunna bidra till klinisk diagnostik, optimerad behandling och monitorering av astma hos yngre barn, men fler studier behövs. Det visar en ny avhandling. ()

Kost påverkade behandlingsresultat vid reumatoid artrit och SLE

Nya rön 05 JAN 2017 Kosten kan ha en inverkan på sjukdomsbilden vid reumatoid artrit och SLE (systemisk lupus erythematosus), men även ha betydelse för svaret på antireumatiska behandlingar hos dessa patienter. Det visar en ny avhandling. ()

Psykisk ohälsa och självmordstankar vanligt bland läkarstudenter

Nya rön 04 JAN 2017 Mer än en fjärdedel av alla läkarstudenter lider av depression eller depressiva symtom, och drygt en av tio har självmordstankar. Det visar en stor systematisk översikt och metaanalys publicerad i JAMA. (4 kommentarer)

Självskattning av hälsa värdefull metod vid dyspné

Nya rön 04 JAN 2017 Vid dyspné är självskattning av hälsa en användbar metod som underlättar en målinriktad strategi för utredningen, visar en ny avhandling. Bedömning i primärvården kräver ett lämpligt och lättanvänt mätinstrument som kan användas både vid diagnostik och uppföljning av patienter med dyspné. ()

Samspel mellan arv och miljö och astma hos barn kartlagt

Nya rön 04 JAN 2017 Förhöjda halter av luftföroreningar under barndomen kunde kopplas till astma, men påverkan sågs bara hos barn som hade ett visst genetiskt arv. Det visar en nyligen publicerad studie. Två av de identifierade generna har i andra studier kopplats till lungfunktion och lungsjukdomen KOL. ()

Kall och torr luft gynnar flera viktiga luftvägsvirus

Nya rön 03 JAN 2017 Förekomsten av flera viktiga luftvägsvirus är starkt beroende av kall och torr luft på våra breddgrader. Det visar en nyligen publicerad studie. Studien visar också att en köldknäpp förmodligen har betydelse för att aktivera den årliga influensaepidemin. (1 kommentar)

Whiplashbesvär förbättrades med nackspecifik insats

Nya rön 02 JAN 2017 Nackspecifik träning var viktigare för positivt utfall än någon fysisk eller psykosocial variabel vid långvariga whiplashrelaterade besvär. Det visar resultaten i en avhandling. ()

Hjärtsviktsbehandling i många fall omodern på särskilda boenden

Nya rön 29 DEC 2016 En avhandling om riskfaktorer för äldre patienter på särskilda boenden visar att hjärtsvikt var potentiellt underdiagnostiserat och hjärtsviktsbehandlingen i många fall omodern. Malnutrition och sänkt njurfunktion var vanligt på boendena. Prevalensen ökade över tid och var associerad med ökad mortalitet. (1 kommentar)

Socioekonomisk status påverkade val av behandling vid korsbandsskada

Nya rön 28 DEC 2016 Hög socioekonomisk status är tydligt associerad med en större sannolikhet att genomgå kirurgisk behandling vid korsbandsskada. Det visar en svensk studie. (6 kommentarer)

Arvsanlag kopplades till Addisons sjukdom i svensk studie

Nya rön 27 DEC 2016 I en nyligen publicerad svensk studie sågs en association mellan Addisons sjukdom och den icke-translaterade delen av genen BACH2. Varianter i den regionen reglerar uttrycket av genen, som i sin tur påverkar antikroppsproduktion och balansen mellan cytotoxiska och regulatoriska T-celler. ()

Pokémon Go hade måttlig effekt på fysisk aktivitet

Nya rön 23 DEC 2016 En nyligen publicerad studie bland 18–35-åringar i USA tyder på att effekten av Pokémon Go på fysisk aktivitet är såväl måttlig som kortvarig. Det är rimligt att skruva ner förväntningarna på spelets folkhälsoeffekter, skriver Peter Ueda, underläkare vid Södersjukhuset och en av författarna bakom studien. ()

Låg grad av återfall vid djup ventrombos i arm

Nya rön 16 DEC 2016 Primär djup ventrombos i en övre extremitet kan ses som en godartad sjukdom med låg grad av återfall. Det visar en ny avhandling. Andelen med posttrombotiska symtom var dock inte försumbar: en tredjedel av patienterna drabbades. (1 kommentar)

Metastasers omfattning viktig för prognos vid prostatacancer

Nya rön 15 DEC 2016 Dödligheten i lokaliserad prostatacancer med låg risk är liten, men ökar gradvis under de första decennierna efter diagnos. Vid metastaserad prostatacancer har omfattningen av skelettmetastaser stor betydelse för prognosen. Det visar en ny avhandling om långsiktig prognos vid prostatacancer. ()

ASA hade ingen strokeförebyggande effekt vid förmaksflimmer

Nya rön 14 DEC 2016 Patienter med förmaksflimmer och riskfaktorer för stroke bör behandlas med oral antikoagulation även inför elkonvertering och efter lungvensablation. Det är slutsatserna i en ny avhandling. Acetylsalicylsyra (ASA) bör inte användas som strokeprevention för patienter med förmaksflimmer. ()

Immunterapi var effektivare och skonsammare än cytostatika

Nya rön 13 DEC 2016 Patienter med icke-småcellig lungcancer som behandlades med PD-L1-hämmaren atezolizumab levde i genomsnitt fyra månader längre och drabbades av färre biverkningar än patienter som fick cytostatika. Det visar nya studieresultat publicerade i Lancet. (4 kommentarer)

Hälsosam livsstil kompenserar för genetisk risk för hjärtsjukdom

Nya rön 12 DEC 2016 Även den som har hög genetisk risk för hjärt–kärlsjukdom kan med livsstilsförändringar minska risken till i princip motsvarande nivå som för personer med låg genetisk risk. ()

Inget samband hittades mellan eksem och ADHD

Nya rön 09 DEC 2016 Eksem i förskoleåldern var inte associerat med ADHD-medicinering i skolåldern. Det visar en svensk studie. Inte heller eksem i andra åldrar var associerat med ADHD-medicinering. ()

Teriparatid påverkade tillfrisknandet efter höftfraktur

Nya rön 08 DEC 2016 Teriparatid, den aktiva delen av parathormon, kan påskynda tillfrisknande efter en pertrokantär höftfraktur, visar en nyligen publicerad studie. Sannolikt beror effekten på att teriparatid påskyndar frakturläkningsprocessen. ()

Kroniskt trötthetssyndrom – en immunmetabol sjukdom?

Nya rön 08 DEC 2016 I två nya studier hittades energimetabola förändringar hos patienter med kroniskt trötthetssyndrom, en sjukdom som ofta debuterar efter infektion. Energiproducenterna mitokondrier och peroxisomer deltar i det medfödda immunsystemet, vilket väcker frågan: Kan en infektion därigenom förändra ämnesomsättningen? (6 kommentarer)

Sprutbytet i Malmö fungerar som bas för hepatit B-vaccination

Nya rön 06 DEC 2016 Sprutbytet i Malmö har väl fyllt sin hiv-preventiva funktion samt utgjort en plattform för administration och uppföljning av hepatit B-vaccination. Förekomsten av hepatit C är fortfarande hög. Det visar en ny avhandling. ()

Protonpumpshämmare ökade risken för benbrott hos medelålders kvinnor

Nya rön 05 DEC 2016 Låga nivåer av androstendion samt låg kvot mellan androstendion och könshormonbindande globulin var kopplade till ökad risk för fraktur hos medelålders kvinnor. Det gällde också användning av protonpumpshämmare. Östrogennivån påverkade däremot inte risken för benbrott. Det visar en ny avhandling. (1 kommentar)

Anabola steroider gav oönskade långtidseffekter

Nya rön 05 DEC 2016 De som avslutat ett missbruk av anabola steroider hade både låga testosteronvärden och hypogonadala symtom 2,5 år senare, visar en dansk studie. (5 kommentarer)

IBS-lika symtom och trötthet vanligt vid inaktiv ulcerös kolit

Nya rön 02 DEC 2016 IBS-lika symtom och kraftig trötthet är vanligt förekommande hos patienter med ulcerös kolit, och dessa symtom bör utredas noggrant för att identifiera underliggande behandlingsbara faktorer. Det är slutsatsen i en ny avhandling. ()

Regelbunden återhämtning kan minska risker vid skiftarbete

Nya rön 01 DEC 2016 Sund livsstil och regelbunden återhämtning kan minska hälsoriskerna med skiftarbete. Det är främst viktigt att undvika många arbetspass i följd och för korta viloperioder mellan passen. Det visar en nyligen publicerad översiktsartikel. ()

Antikropp minskade plackvolymen i hjärtats kranskärl

Nya rön 30 NOV 2016 Tillägg av PCSK9-hämmaren evolocumab minskade plackvolymen i hjärtats kranskärl ytterligare hos patienter med kranskärlssjukdom som även behandlades med statiner. Det visar en studie i JAMA. ()

Effekten av warfarin vid flimmer i svensk primärvård studerad

Nya rön 29 NOV 2016 Den goda förebyggande effekten av warfarin jämfört med ASA på hjärtinfarkt är slående. Det är en av slutsatserna av en studie av effekten av warfarin och ASA hos patienter med förmaksflimmer i svensk primärvård. ()

Angeläget minska perineala sårkomplikationer vid rektalcancer

Nya rön 25 NOV 2016 Extralevatorisk rektumamputation ledde till ökning av perineala sårkomplikationer men inte till förbättrat onkologiskt utfall. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling om livskvalitet och sjuklighet vid rektalcancer. ()

Mekanisk trombektomi vid akut ischemisk stroke förväntas öka

Nya rön 25 NOV 2016 Mekanisk trombektomi är en säker behandlingsmetod som ökar chansen till funktionellt oberoende för patienter med medelsvår till svår stroke. Det visar en aktuell avhandling, där en av slutsatserna är att det blir en utmaning att kunna erbjuda tekniken till patienter i hela landet. ()

Transfusion vid rupturerat aortaaneurysm – fler studier behövs

Nya rön 24 NOV 2016 Patienter med rupturerat bukaortaaneurysm i behov av massiv blodtransfusion som genomgått endovaskulär behandling transfunderades i genomsnitt med lägre kvoter mellan plasma och röda blodkroppar samt trombocyter och röda blodkroppar än patienter som opererats öppet. Det visar en svensk studie. ()

Behandlingsskifte vid mykotiska abdominella aortaaneurysm

Nya rön 22 NOV 2016 Endovaskulär behandling är nu den mest använda operationstekniken i behandlingen av mykotiska abdominella aortaaneurysm i Sverige. Det visar en svensk studie, där det också framgår att endovaskulär behandling resulterar i bättre överlevnad på kort sikt, utan långsiktiga nackdelar. (1 kommentar)

Inga negativa effekter av icke könsmatchade blodtransfusioner

Nya rön 22 NOV 2016 Nuvarande rutiner, där man inte tar hänsyn till kön när man allokerar erytrocytkoncentrat till patienter i behov av blod, är helt säkra och behöver inte ändras, enligt en svensk studie publicerad i Circulation. ()