Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Sociala skillnader i frågor och råd om rökvanor i primärvården

Nya rön 24 APR 2017 De som tillfrågas och får råd om att förändra sina rökvanor vid besök på vårdcentral är i huvudsak de som behöver det mest. Det visar en svensk studie. Men resultaten visade också skillnader mellan grupper. ()

Ökade risker vid födsel hos kvinnor med hjärtmissbildning

Nya rön 19 APR 2017 Individer med hjärtmissbildning och kvinnor med Marfans syndrom var oftare födda prematurt, med låg födelsevikt, små för tiden eller med kejsarsnitt. Det gällde också för barn till kvinnor med hjärtmissbildning. Det visare en ny avhandling, där det också framgår att det var vanligare med hjärtarytmier och hjärtklaffssjukdom hos kvinnor med Marfans syndrom som också fött barn. ()

Ärftlighet en faktor vid tinnitus i båda öronen

Nya rön 18 APR 2017 Förekomsten av bilateralt ringande i öronen påverkas av ärftlighet med en skillnad mellan könen. Bilateral tinnitus och ensidig tinnitus utgör alltså två olika subtyper där den första är genetiskt påverkad, den andra inte. Det visar en studie från flera europeiska forskargrupper. ()

Hjärt–kärlsjukdom och död minskade hos individer med diabetes

Nya rön 13 APR 2017 Förekomsten av hjärt–kärlsjukdom och död hos individer med diabetes i Sverige har minskat mellan 1998 och 2014, men fatala händelser har minskat mindre hos individer med typ 2-diabetes än i den allmänna befolkningen. Det visar en ny svensk studie. ()

Yoga hade effekt på fysisk funktion vid obstruktiv lungsjukdom

Nya rön 10 APR 2017 Yoga och konventionell träning hade jämförbara effekter på gångtest vid obstruktiv lungsjukdom. Det visar en ny avhandling. Konventionell träning hade dock signifikant bättre effekt än yoga på sekundära utfallsmått kopplade till trötthet och emotionella funktioner. ()

Digital vård ledde till ökad tillgänglighet men kostade mer

Nya rön 06 APR 2017 Vid luftvägsinfektioner innebar privata nätläkare lägre direkta kostnader per besök än vanlig vård. Tjänsten ledde dock till ett högre vårdutnyttjande, och därmed ökade kostnaderna för hälso- och sjukvården. Det är slutsatsen av en amerikansk studie. (3 kommentarer)

Anorexia nervosa vanligare vid celiaki

Nya rön 04 APR 2017 Kvinnliga celiakipatienter hade en något ökad risk för anorexia nervosa. Det framgår av en ny svensk kohortstudie. ()

Anafylaxi mot krokodilkött – första beskrivna fallet i världen

Nya rön 03 APR 2017 En 13-åring med känd allergi mot kycklingkött reagerade med anafylaxi då han åt krokodilkött. Orsaken visades vara en korsallergisk reaktion, och proteinet som orsakade anafylaxin har identifierats. ()

Mental ohälsa vanligt efter naturkatastrof

Nya rön 31 MAR 2017 Psykosociala insatser bör genomföras i ett tidigt skede i samband med katastrofer. Katastrofradio kan vara en sådan insats. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling som baseras på erfarenheter från supertyfonen Haiyan som drabbade Filippinerna 2013. ()

Fördröjd kirurgi efter strålning gav färre komplikationer

Nya rön 27 MAR 2017 Fördröjd kirurgi efter strålbehandling för rektalcancer kan minska risken för biverkningar. Det visar en ny svensk studie. (1 kommentar)

Partners suicid kopplades till ökad risk för suicid och sjukdom

Nya rön 24 MAR 2017 Personer som förlorat en partner i suicid hade förhöjd risk för både psykiska och vissa fysiska sjukdomar samt sociala problem under åren efter händelsen. Det visar en ny studie från Danmark, Sverige och USA, utförd på danska registerdata. ()

Rickettsia helvetica utbredd i Sverige

Nya rön 24 MAR 2017 Bakterien Rickettsia helvetica, som tillhör gruppen fläckfeberrickettsier som sprids med fästingar är utbredd i Sverige. Det visar en ny avhandling, där det också framgår att Rickettsia felis påvisats hos två patienter med meningit. Det är första gången denna infektion konstaterats i Sverige. ()

Läkemedel mot influensa var säkra att använda under graviditet

Nya rön 20 MAR 2017 Neuraminidashämmare under graviditet ökade inte riskerna för barnet. Det visar en stor studie från Skandinavien och Frankrike, publicerad i BMJ. ()

Gott resultat för både operation och gipsning vid båtbensfrakturer

Nya rön 17 MAR 2017 Opererade patienter med odislokerade midjefrakturer i båtbenet hade bättre självskattad handfunktion efter 6 och 10 veckor än dem som behandlats konservativt med gips, men var stelare i handleden efter 26 veckor. Ingen skillnad fanns mellan de båda behandlingarna efter 1 år och senare. Det visar en ny avhandling. ()

Ny behandling för levertumörer

Nya rön 16 MAR 2017 En svensk studie förstärker bilden av IRE (irreversibel elektroporation) som en relativt säker och effektiv ablationsmetod för selekterade patienter med levertumörer. ()

Samband mellan impotensmedel och prognos efter hjärtinfarkt

Nya rön 09 MAR 2017 I en svensk studie sågs minskad risk för död och hjärtsvikt hos män som behandlades med fosfodiesteras-5-hämmare efter en första hjärtinfarkt. (1 kommentar)

Viktökning ökade risk för typ 2-diabetes oavsett ursprungsvikt

Nya rön 09 MAR 2017 Typ 2-diabetes går att förhindra även hos den del av befolkningen som inte har väldigt hög risk att utveckla sjukdomen på grund av till exempel fetma. Det visar en studie av data om över 30 000 personer, där de som gick upp i vikt hade högre risk att utveckla diabetes oavsett ursprungsvikt. (2 kommentarer)

Hjärtsvikt konsekvens av behandlingsresistent hypertoni

Nya rön 08 MAR 2017 Upp till 17 procent av de patienter som hade förhöjt blodtryck nådde inte uppsatta blodtrycksmål trots behandling med flera blodtrycksläkemedel. De som inte nådde uppsatta blodtrycksmål hade större risk att redan efter drygt 4 år drabbas av nedsatt hjärtfunktion. Det visar en ny avhandling. ()

Behandling med NGF-frisättande celler prövad hos alzheimerpatienter

Nya rön 07 MAR 2017 Totalt 10 patienter med alzheimer tillfördes NGF med inkapslade celler i en klinisk fas 1-prövning. Resultaten indikerar att kolinerga nervbanor i hjärnan stimulerades av NGF-behandlingen. Det visar en ny avhandling. ()

H3Cit förhöjt hos patienter med stroke, förhöjt troponin och cancer

Nya rön 06 MAR 2017 Extracellulära nät av DNA frisatta från neutrofiler, så kallade NET, är en bidragande orsak till arteriell trombos vid cancer. Nivåerna av det NET-specifika proteinet H3Cit var kraftigt förhöjda hos patienter med stroke, förhöjda troponinnivåer och cancer. Det visar en ny avhandling. (1 kommentar)

Bra kost minskade depressionsbesvär

Nya rön 03 MAR 2017 Personer med depression som deltog i ett kostförbättringsprogram hade dels förbättrat sina kostvanor, dels uppvisat signifikant förbättring av depressionsbesvären efter 12 veckor. Det visar en studie från Australien. (1 kommentar)

Enzym som begränsar effekten av cytostatika vid AML identifierat

Nya rön 02 MAR 2017 Enzymet SAMHD1 minskar mängden ara-C, ett viktigt läkemedel mot AML, i leukemiceller. Det visar en nyligen publicerad studie. Med retrospektiva analyser inkluderande 300 vuxna och barn med AML visades också att lågt uttryck av SAMHD1 vid diagnos var korrelerat med bättre överlevnad. ()

MGUS ökade risk för död i hjärtsjukdom

Nya rön 02 MAR 2017 Monoklonal gammopati av oklar signifikans (MGUS) och »light-chain MGUS« är relativt vanliga tillstånd i den äldre befolkningen. Under en uppföljningstid på nästan tio år sågs att tillstånden var kopplade till sämre överlevnad. Detta kunde inte enbart förklaras av ökad risk för hematologisk sjukdom, utan även av ökad risk för död i hjärtsjukdom. ()

Endast få ESBL-fall hittades vid aktiv mikrobiologisk övervakning

Nya rön 28 FEB 2017 Antibiotikaresistenta bakterier hos personer på äldreboenden var ovanliga och resultatet gynnsamt jämfört med i många andra länder. Det fanns inga fall av multiresistenta MRSA och bara enstaka fall av ESBL-bildande bakterier. Stor genetisk mångfald hos S aureus tyder på att det inte fanns någon »institutionsflora«. Det visar en ny avhandling. ()

Dysmorfofobi relativt vanligt men okänt i sjukvården

Nya rön 28 FEB 2017 Dysmorfofobi (BDD) innebär en upplevelse av att något i det egna utseendet är deformerat och innebär stort psykiskt lidande. En ny avhandling visar att BDD verkar vara en relativt vanlig sjukdom bland kvinnor i Sverige, men samtidigt okänd inom sjukvården. (1 kommentar)

Bara 2 av 24 effektivitetsstudier bedömdes bidra med ny kunskap

Nya rön 27 FEB 2017 I en nyligen publicerad genomgång av 24 effektivitetsstudier baserade på data från Läkemedelsregistret bedömdes 2 studier bidra med ny kunskap. Den sammanvägda risken för bias bedömdes vara låg i 1 av studierna, medelhög i 8 studier och hög i 15 studier. (6 kommentarer)

Komplementpeptiden C3a ledde till bättre återhämtning efter stroke

Nya rön 24 FEB 2017 Intranasal behandling med komplementpeptiden C3a ledde till en bättre och bestående återhämtning hos möss efter ischemisk stroke. Det visar en ny studie. ()

D-vitamin skyddade mot luftvägsinfektioner

Nya rön 23 FEB 2017 Tillskott av D-vitamin hade en skyddande effekt mot luftvägsinfektioner. Det visar en sammanställning av studier omfattande 11 000 personer gjord av forskare i 14 länder. En daglig eller veckodos av D-vitamin hade bättre effekt än D-vitamintillskott mer sällan i stora så kallade bolusdoser.  ()

Schizofreni hade samband med låg viktuppgång under graviditeten

Nya rön 22 FEB 2017 Risken för framtida icke-affektiva psykoser var 30 procent högre för barn vars mammor haft en låg viktuppgång under graviditeten och vid normalvikt gått upp mindre än 8 kg. Det visar en registerstudie från Karolinska institutet. ()

Daglig skolidrott minskade risk för fraktur och förbättrade skolresultat

Nya rön 17 FEB 2017 Införande av skolidrott varje dag innebar först en övergående ökad risk för att drabbas av fraktur. För varje år avklingade dock risken, så att man efter 8 år med daglig skolidrott hade halverad frakturrisk. Daglig skolidrott förbättrade dessutom pojkars skolprestationer. Det visar en ny avhandling. ()

Utbredd kolonisering med vårdrelaterade S epidermidis på IVA

Nya rön 16 FEB 2017 Nyligen inlagda IVA-patienter koloniserades snabbt med VR-SE (vårdrelaterade genotyper av Staphylococcus epidermidis). Det visar en kohortstudie från ett svenskt länssjukhus. VR-SE fanns också hos en stor del av IVA-personalen och hittades i miljön på kliniken. ()

Bariatrisk kirurgi gav bättre blodsockerkontroll vid BMI under 35

Nya rön 13 FEB 2017 Jämfört med medicinsk behandling gav bariatrisk kirurgi bättre glykemisk kontroll hos typ 2-diabetiker med BMI under 35. Det visar en litteraturanalys. Det saknas dock långtidsdata om remission vid typ 2-diabetes, mortalitet, effekt på livskvalitet samt diabetesrelaterade eller kardiovaskulära komplikationer. Fler studier behövs innan kirurgi kan rekommenderas även vid BMI under 35. ()

Låg kondition i övre tonåren kopplades till hjärt–kärlsjukdom

Nya rön 10 FEB 2017 Låg kondition är redan i tonåren en stark riskfaktor för hjärt­–kärlsjukdom och död senare i livet. Det visar en ny avhandling. Sambandet mellan kondition och sjukdom förefaller vara förmedlat via ärftliga faktorer. (1 kommentar)

Schizofreni och bipolär sjukdom kopplades till högre sCD14-nivåer

Nya rön 09 FEB 2017 Tvillingar med schizofreni eller bipolär sjukdom hade högre nivåer av fritt kluster av differentiering 14 (sCD14) i cerebrospinalvätskan jämfört med icke drabbade syskon, enligt en svensk studie. Studien stödjer att sCD14 kan ha betydelse vid både aktivering av och försvar mot schizofreni och bipolär sjukdom. ()

Snusare löpte ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes

Nya rön 06 FEB 2017 Snus tycks vara en lika stark riskfaktor för typ 2-diabetes som rökning. Det visar en svensk studie som baseras på data om nästan 55 000 män som aldrig rökt. (11 kommentarer)

Samband mellan gånghastighet och risker vid högt blodtryck hos äldre

Nya rön 03 FEB 2017 Självvald gånghastighet kan vara en indikator på om högt blodtryck innebär ökad risk för tidig död hos mycket gamla människor. Det framgår i en ny avhandling från Umeå universitet som undersökt betydelsen av självvald gånghastighet och kognition för risk för tidig död och stroke hos äldre med olika blodtrycksnivåer. ()

Olika biverkningar av olika kurativa behandlingar vid prostatacancer

Nya rön 02 FEB 2017 Behandlingsalternativen vid botbar prostatacancer har olika biverkningar på kort och lång sikt. I en ny avhandling framgår till exempel att risken för urininkontinens var högre efter operation än efter strålning, men risken för ändtarmsbesvär och vattenkastningsbesvär var högre efter strålning. ()

Spelbaserad HLR-träning motiverande för teamarbete

Nya rön 27 JAN 2017 Vissa kunskaper, procedurfärdigheter och förhållningssätt kan med fördel läras i ett virtuellt sammanhang, medan andra komplexa och manuella färdigheter inte lämpar sig lika väl. Det visar en svensk kvalitativ studie. ()

Östrogenreceptor-beta kopplad till bättre prognos vid bröstcancer

Nya rön 26 JAN 2017 Högt uttryck av östrogenreceptor-beta var kopplat till bättre prognos hos kvinnor med bröstcancer, särkilt hos cytostatikabehandlade patienter. Det visar en studie från Lund. Fynden talar för att östrogenreceptor-beta kan spela roll utanför vad som ansetts som hormonberoende bröstcancer. ()

Ingen given tidpunkt för att ge influensavaccin vid cytostatikaterapi

Nya rön 23 JAN 2017 Influensavaccination av cytostatikabehandlade patienter med solid cancer kan ske både under pågående terapi och i cytopenifasen med samma skyddseffekt och låga biverkningsfrekvens. Det visar en nyligen publicerad studie från Sydkorea. ()