Avhandling. Närmare 100 000 personer i Sverige har en synnedsättning enligt WHO:s klassificering. De flesta är över 50 år, då synnedsättning ofta beror på degenerativa åldersförändringar. Med nedsatt syn blir sensomotorisk återkoppling från muskelapparaten ännu viktigare för att hålla balansen och uppfatta kroppsliga rörelser. Normalt åldrande eller synnedsättning resulterar ofta i sämre balans och ökad anspänning som kan ge värk i nacke/skuldra.

Det har saknats forskning som belyst skillnaden av symtom från nacke/skuldra och nedsatt balans hos synsvaga personer jämfört med åldersmatchade med normal syn, liksom ett validerat instrument för att mäta detta.

I denna avhandling undersöktes med data från en arbetsplatsstudie (N = 3 496) en möjlig koppling mellan symtom från syn och nacke/skuldra och hög grad av synbelastning i arbetet. Studien visade ett tydligt samband mellan synbesvär och nackbesvär. Besvären kunde relateras till både arbetstid (> 5 timmar/dag med hög grad av synbelastning) och användning av glasögon, oavsett synskärpa.

I tre fortsatta studier jämfördes symtom hos synsvaga respektive personer med fullgod syn. Ett instrument med graderad VAS-skala (VMB Questionnaire) validerades och implementerades för att sedan mäta syn, balans och symtom från nacke/skuldra. Enkätsvar från närmare 1 200 patienter vid syncentralen i Örebro analyserades.

I två tvärsnittstudier (n = 48 respektive 78) och en longitudinell studie (n = 55) gjordes grundliga optiska och sjukgymnastiska mätningar. I alla tre studierna noterades signifikanta skillnader i symtom från syn och balans och i två av studierna signifikanta skillnader i symtom från nacke/skuldra hos personer med synnedsättning kontra normalseende personer.

En viss ökning av symtom noterades höra samman med normalt åldrande, men denna ökning var knappt märkbar hos personer med synnedsättning. Resultaten visade även här att personer med behov av glasögon hade mer nacksymtom och nedsatt balans. En förklaring kan vara att glasögonens optik ger avbildningsskillnader, vilket minimeras med kontaktlinser. För att försöka reducera uppkomst av besvär rekommenderas i första hand att identifiera personer med synnedsättning som kan dra nytta av balansträning för att bli mer fysiskt självständiga och aktiva, samt tätare kontroll och justering av befintliga glasögon, även i förebyggande syfte. Därutöver rekommenderas byte till kontaktlinser när det är möjligt.