Egenreferat. Det är väl känt att metabola störningar vid diabetes kan påverka hjärnans funktion negativt. Tidigare forskning har fokuserat på att studera risken för demensutveckling hos diabetespatienter, och denna ter sig förhöjd. De stora patientgrupperna i tidigare studier har emellertid sällan beskrivits i detalj, och utförliga behandlingsrekommendationer för patienter med båda sjukdomarna saknas. Särskild uppmärksamhet på diabetesbehandlingen vid demens kan vara indicerad, bland annat för att vissa psykofarmaka, främst kanske antipsykotika, kan försämra blodsockerkontrollen.

Vi avsåg att undersöka skillnader i kliniska egenskaper och läkemedelsbehandling vid förekomst av diabetes typ 1 eller 2 i en stor kohort av patienter med demens.

En tvärsnittsstudie utfördes med data från Svenska demensregistret. Data beträffande demensdiagnos, typ av demens och demografiska uppgifter togs ut från registret. Data från Patientregistret och Läkemedelsregistret kombinerades för att identifiera patienter med diabetes (såväl typ 1 som typ 2). Data om läkemedel mot diabetes, demens och hjärt–kärlsjukdomar samt uppgifter om psykofarmaka togs också ut från Läkemedelsregistret. Logistisk regression användes för att bedöma om variabler var förknippade med diabetes efter justering för förväxlingsfaktorer. Sammanlagt inkluderades 29 630 patienter, och 16,5 procent av dessa klassades som diabetiker.

Efter justering för förväxlingsfaktorer var diabetes förknippad med lägre ålder vid demensdiagnos, manligt kön, vaskulär demens och blanddemens. Däremot var Lewykroppsdemens, parkinsondemens och behandling med antidepressiva mindre vanlig bland patienter med diabetes. Patienter med Alzheimers sjukdom och samtidig diabetes fick mindre ofta behandling med »bromsmediciner« mot demens, det vill säga kolinesterashämmare och memantin.

Patienter med diabetes var yngre vid demensdiagnos och fick mindre medicinering mot Alzheimers sjukdom än andra med demens, vilket talar för att deras demensbehandling var mindre optimal. Att patienterna var yngre kan bero på att diabetes påskyndar demensutvecklingen eller att diabetespatienter brukar ha täta sjukvårdskontakter, och att  kognitiv nedsättning därför uppmärksammas snabbare. Att diabetes var vanligare hos patienter med blanddemens och vaskulär demens kan bero på gemensamma riskfaktorer. Framtida forskning bör utvärdera skillnader i metabol profil hos patienter med diabetes och olika typer av demenssjukdomar.