Annons Annons
Annons Annons

Medicinska redaktörer

De flesta av Läkartidningens vetenskapliga artiklar referentgranskas inför publicering. Detta görs av ca 200 referenter under ledning av Läkartidningens medicinska redaktörer.

Här presenteras våra medicinska redaktörer.
För samtliga medarbetare i Läkartidningen, se Kontakt. 

Jan Östergren medicinsk huvudredaktör (internmedicin, infektion, neurologi, kliniska laboratoriespecialiteter), 08-790 34 31.

Specialist i internmedicin och kardiologi. Professor i medicin vid Institutionen för medicin samt överläkare vid akutkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Ordförande i Programnämnden för läkarutbildning på KI. Forskar på prevention av kardiovaskulär sjukdom, främst med inriktning på diagnostik och behandling av högt blodtryck.

Jäv: Under 2012-2016 varit prövare i studier sponsrade av Novartis och Amgen. 

Michael Wilczek medicinsk andreredaktör

ST-läkare på Röntgen, Bilddiagnostiskt centrum på Södersjukhuset. Doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska institutet. Forskar på osteoporosdiagnostik. 

Jäv: Erhållit föreläsningsarvode av MSD 2012.Margaretha Bågedahl Strindlund (psykiatri)

Docent och specialist i psykiatri. Legitimerad psykoterapeut. Universitetslektor em. Under mer än 20 år varit studierektor på läkarutbildningen, Karolinska institutet. Undervisat på ett flertal utbildningsprogram på KI. Genom åren innehaft olika förtroende- och administrativa uppdrag på KI t ex som programdirektor för psykoterapeutprogrammet, ledamot i etikkommittén på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, ledamot i antagningskommittén till Läkarprogrammet KI. Medförfattare till den senaste svenska läroboken Psykiatri (Studentlitteratur 2016). Mitt forskningsfält är perinatal psykiatri.

Jäv: Inga uppgivna.

Ylva Böttiger (klinisk farmakologi, läkemedelsfrågor)

Professor i klinisk farmakologi vid Linköpings universitet, institutionen för medicin och hälsa, och överläkare vid Linköpings universitetssjukhus. Ledamot av Svenska Läkaresällskapets nämnd och ordförande för SLS kommitté för läkemedelsfrågor samt ledamot av styrelsen för EACPT (European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics). Forskar kring läkemedelsinteraktioner, datoriserade beslutsstöd och läkemedelsanvändning.

Jäv: Erhållit föreläsningsarvode från MSD vid ett tillfälle 2012.


Pelle Gustafson (kirurgi, ortopedi, patientsäkerhet, organisation)

Docent och specialist i ortopedi. Chefläkare vid Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF). Ledamot av Svenska Läkaresällskapets kommitté för säker vård. Forskar inom området patientsäkerhet.

Jäv: Fram till 2012 erhållit konsultarvode från BDO för medicinskt revisionsarbete, samt från Pfizer AB för föreläsningar om »lean healthcare«. Efter 2012 inga sådana uppdrag.


Carl Johan Östgren (allmänmedicin)

Professor i allmänmedicin vid Linköpings universitet, institutionen för medicin och hälsa. Forskar på typ 2-diabetes och riskfaktorer för hjärt–kärlkomplikationer, som högt blodtryck, blodfetter och övervikt. Ledamot i AT-läkarnämnden.

 Jäv: Genomför arvoderade föreläsningar och deltar i rådgivande kommittéer för Sanofi-Aventis, Lilly, AstraZeneca och NovoNordisk. Prövare i studie sponsrad av AstraZeneca.


Stefan Johansson (pediatrik) 

Medicine doktor och överläkare på neonatalsektionen vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm. Forskar vid Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska institutet, bland annat om betydelsen av maternell övervikt för graviditets- och förlossningskomplikationer.

Jäv: Författare av boken »Första läkarboken« utgiven på eget förlag.


Lena Marions (obstetrik/gynekologi)

Docent och överläkare i obstetrik och gynekologi, samt universitetslektor/studierektor vid Karolinska institutet Södersjukhuset. Ordförande i arbetsgruppen för tonårsgynekologi inom Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Forskar på reproduktiv hälsa, såsom metoder för familjeplanering och aborter samt gynekologisk cancer. Medlem av WHO:s expertpanel för rekommendation av antikonception. Ledamot av Socialstyrelsens rättsliga råd avseende abort, sterilisering och assisterad befruktning.

Jäv: Hållit föreläsningar och deltagit i rådgivande kommittéer som arvoderats av Bayer Schering Pharma AG, MSD.

Carl Johan Sundberg (fysiologi)

Professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska institutet. Legitimerad läkare. Forskar på hur gener och epigenetiska mekanismer är involverade i anpassningen till träning och fysisk aktivitet hos friska individer, idrottare och patienter med olika sjukdomar. Inspektor för Medicinska föreningen i Stockholm. Ordförande i läkarprogrammets tentamenskommitté vid KI. Grundare av Europas största tvärvetenskapliga samlingsplats för forskare, beslutsfattare, studenter och vetenskapsjournalister, Euroscience Open Forum.

Jäv: Styrelseledamot i Cobra Biologics AB och Karolinska Development AB.

För samtliga medarbetare i Läkartidningen, se Kontakt.