Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

»Skrämselrubriker om hormoner sprider onödig oro«

Debatt 11 SEP 2019 Den stora studie om sambandet mellan bröstcancer och hormonbehandling som nyligen publicerades i Lancet bygger på fall från den tid då de flesta kvinnor behandlades med kombinationer av östrogen och kemiskt förändrat progesteron, en behandling som är omodern i dag, skriver Hilde Löfqvist. (1 kommentar)

Donationsutredningen kan leda till att vi förlorar möjliga donatorer

Debatt 11 SEP 2019 I juni 2019 överlämnades den nya donationsutredningen till socialminister Lena Hallengren. Den kommer att ligga till grund för lagjusteringar och förändrade riktlinjer. Vi befarar att vissa av förslagen kan leda till att möjliga organdonatorer missas, skriver Sune Forsberg och medförfattare. ()

Sverige behöver en obligatorisk specialistläkartentamen

Debatt 10 SEP 2019 Sveriges läkarförbund bör driva frågan om obligatorisk specialistläkartentamen. Det är lönlöst att slåss för löner och respekt så länge vi tillåts välja att skriva eller avstå från att ta ett prov på det vi ska vara bäst i landet på, skriver Björn Lindström. (11 kommentarer)

Sätt alltid in antibiotika vid öroninflammation hos vuxna

Debatt 09 SEP 2019 På senare tid har det rapporterats i medierna om dödsfall hos vuxna med akut mediaotit. Har läkare helt slutat behandla öroninflammation hos vuxna med antibiotika, undrar Helge Rask-Andersen. ()

Orimlig uppsägning av en välfungerande vårdcentral

Debatt 06 SEP 2019 Som ST-läkare hotas vi nu av att antingen bli placerade på en ny vårdcentral, eller det troligare alternativet, att byta specialitet, skriver ST-läkarna Ida Lindman och Ebba Cohen apropå att avtalet med deras vårdcentral sagts upp. ()

Flernivåanalyser behövs i öppna jämförelser inom hälso- och sjukvård

Debatt 05 SEP 2019 För att kunna bedöma storleken på geografiska skillnader i exempelvis fetma räcker det inte att studera skillnader mellan medelvärden. Man bör även beakta den individuella variationen, skriver Juan Merlo. ()

Hur ser ansvariga på nya data om överdiagnostik vid mammografi?

Debatt 04 SEP 2019 Screening med mammografi hjälper en mindre andel av dem som kallas men skadar sannolikt ett flertal. Hur ska det medicinska samfundet agera? undrar Göran Sjönell. (3 kommentarer)

Låt läkare vara läkare!

Debatt 03 SEP 2019 Triage, ökad tillgänglighet, samarbete med sjuksköterskor och mindre administration kan förbättra situationen för läkarna i primärvården, enligt Staffan Bjessmo och Göran Modin. (3 kommentarer)

Nytt synsätt på läkemedel krävs för nationella läkemedelslistan

Debatt 02 SEP 2019 Första juli 2020 införs den nationella läkemedelslistan. Ska detta stora och dyra projekt lyckas krävs det att alla delar i vården anammar ett nytt synsätt gällande recept och läkemedelsbehandling, skriver Fredrik Boström, chefsfarmaceut, Sveriges apoteksförening.  ()

Vila – förmodligen inte rätt behandling vid psykisk ohälsa

Debatt 22 AUG 2019 Psykisk ohälsa är ett aktuellt men oklart begrepp i den allmänna debatten. Psykiska besvär och problem som inte hör hemma inom psykiatrin är allmänläkarnas och vårdcentralernas angelägenhet, skriver Lars Englund och medförfattare. (17 kommentarer)

Apropå! Några nödvändiga (nöd)lösningar på AT-krisen

Debatt 21 AUG 2019 Lagstadgad minimilön för vikarierande underläkare, färre utbildningsplatser, begränsning av AT-tjänster till 18 månader, möjlighet att göra AT utomlands, rätt att tillgodoräkna sig vikariat efter examen samt snabbspår till specialiteter där bristen är störst. Så kan AT-krisen lösas, menar Julia Bielik. ()

»Medicinera rätt« – rimligt att patienter får delta i beslut om medicinering

Debatt 12 AUG 2019 Brukare och anhöriga är kritiska till att psykiatrin inte i tillräcklig grad lyssnar på sina patienter och deras anhöriga. Vikten av att ta del av synpunkter och stärka patienternas och de anhörigas röster diskuteras av Schizofreniförbundets erfarenhetsgrupp samt verksamhetschefen för psykosvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. (6 kommentarer)

Evidensen allt starkare för upprepad selektiv lasertrabekuloplastik

Debatt 09 AUG 2019 Med en allt starkare evidens för effekten av och säkerheten vid upprepad selektiv lasertrabekuloplastik blir denna metod allt vanligare vid tidig behandling av öppenvinkelglaukom och okulär hypertension, skriver Yutong Guo och Philip Jute. ()

Apropå! Läkaren och Försäkringskassan – igen

Debatt 06 AUG 2019 Att överlåta sjukskrivningar och övrig administration kopplad till ersättningssystemen till speciellt utbildad försäkringsmedicinsk personal är ekonomiskt försvarbart och skulle ge mindre stresspåslag i alla led, skriver Tomas Gillström. (5 kommentarer)

Apropå! En vårdutveckling bortom den vildaste fantasi

Debatt 05 AUG 2019 Vad har vi för samhälle som tillåter ekonomer att styra över saker de inte begriper? Det frågar sig Töres Theorell efter att som sommarläsning valt två böcker om tillblivelsen av NKS och dess nuvarande organisation. (7 kommentarer)

Upplevda IT-problem bekräftas av enkät i Region Uppsala

Debatt 29 JUL 2019 Många läkare i Region Uppsala upplever problem med den digitala miljön. Det brister i logik, interaktion, överskådlighet, utformning och anpassning. Det visar resultaten av en enkät från det lokala Saco-rådet. De svarande angav dessutom i fria kommentarer en mängd upplevda IT-problem, skriver rådets ordförande Knut Bodin. ()

Forskare och universitet måste stå för ett ansvarsfullt resande

Debatt 24 JUL 2019 Universitet och högskolor står för den största klimatbelastningen av svenska statliga myndigheter, konstaterar Anna Holst och medförfattare. Vetenskapssamhället bör kalibrera sin etiska kompass noga. Skapar forskarnas flygresor verkligen värden som överstiger kostnaderna i klimatbelastning? (4 kommentarer)

Nationellt vaccinationsregister – en angelägenhet för alla

Debatt 23 JUL 2019 I dag finns ingen samlad information om vaccinationer som ges i Sverige. Ett nationellt sammanhållet vaccinationsregister är av största vikt för såväl individen som vaccinatörer och berörda myndigheter, skriver Helena Palmgren och medförfattare. (5 kommentarer)

Ytersättningsprotesen har slutat användas för patienternas bästa

Debatt 22 JUL 2019 När Sveriges ortopeder avstår från att erbjuda patienter med höftartros ytersättningsproteser handlar de i enlighet med vetenskapliga fynd och beprövad erfarenhet – och de följer nationella och internationella rekommendationer. Det framhåller representanter för Svensk ortopedisk förening. (2 kommentarer)

Genetiska vägledare efterlyser masterutbildning i Sverige

Debatt 17 JUL 2019 Ökad tillgång till och användning av genetiska test leder till ökade behov av genetisk vägledning. Det skriver Svensk förening för genetiska vägledare, som vill att det skapas en masterutbildning i genetisk och genomisk vägledning i Sverige samt att professionen blir erkänd som vårdyrke. ()

Apropå! Att skriva ansökan om tid för att skriva ansökan

Debatt 16 JUL 2019 Enligt en annons kan forskande kliniker nu ansöka om anslag för att under en vecka skriva forskningsansökningar. Samtidigt finns studier som visar att forskare i medicinsk vetenskap i snitt ägnar 10 år av sina liv åt att skriva ansökningar. Det konstaterar läkarna och forskarna Dorota Religa och Björn Johansson. (1 kommentar)

Stoppad finansiering av hemförlossning ökar riskerna

Debatt 15 JUL 2019 Att slopa det finansiella stödet till kvinnor som vill föda hemma begränsar möjligheten till dem som har råd att betala en barnmorska. Det minskar dessutom sjukvårdens insyn och hotar patientsäkerheten. Det menar Ulla Waldenström och Helena Lindgren. (1 kommentar)

»När inget annat hjälper lämnar vi vården«

Debatt 10 JUL 2019 Arbetssituationen för läkarna har försämrats drastiskt de senaste 10–20 åren, vilket gett en ohållbar arbetsmiljö. Det skriver Susanne Ringskog Vagnhammar med anledning av att en undersökning från Sylf visar att många unga läkare funderar på att lämna yrket. (4 kommentarer)

Apropå! Patientråd om akuten ger värdefulla insikter

Debatt 02 JUL 2019 Som akutpatient är man ofta i en ovan och stressad situation, och därmed extra känslig för hur man blir bemött, skriver Ann Malmquist, pensionerad psykiater som blev patient. Hon tog chansen att delta i ett patientråd och har fått ny insikt i vårdpersonalens arbetssituation på akuten. ()

Viktigt att följa riktlinjer för remittering till kvinnokliniker

Debatt 01 JUL 2019 Väntetiderna till kvinnokliniker kan kortas om regionala medicinska riktlinjer följs av remittent och mottagande klinik. Enbart patienter som har behov av specialistkompetens bör remitteras och tas emot, skriver Sundus Munir och Gun Rembeck. ()

Komplexa interventioner kräver komplexa evalueringar

Debatt 26 JUN 2019 Den skräddarsydda behandlingsmodell vid utmattningssyndrom som presenterats i Läkartidningen bör stå modell för liknande anpassande behandlingsprogram riktade till exempelvis sjukvården och dess olika högriskgrupper, skriver Wolfgang Rutz. ()

Äntligen visas effekt av en strategi vid utmattningssyndrom

Debatt 25 JUN 2019 Utmattningssyndrom är ett stort och växande problem inom vår profession. Tänk vilken hjälp en fungerande och tidigt insatt behandling skulle vara, skriver Alexander Wilczek, Christer Sandahl och Marie Åsberg apropå en artikel i LT som beskriver en rehabiliteringsstrategi som visar signifikant effekt på återgång i arbete. (3 kommentarer)

Bättre diabetesdiagnos behövs självklart även vid vuxendiabetes

Debatt 19 JUN 2019 Vuxna med diabetes bör få så korrekt diagnos som möjligt med bestämning av autoantikroppar. Latent autoimmun diabetes hos vuxna är en vanlig, allvarlig sjukdom. Att skilja den från typ 2-diabetes är av stor klinisk betydelse, skriver Johnny Ludvigsson. (2 kommentarer)

Utvidga sjuksköterskornas förskrivningsrätt av penicillin V

Debatt 18 JUN 2019 Sjuksköterskor bör kunna ordinera och förskriva penicillin V på indikationen bakteriell tonsillit respektive faryngotonsillit under förutsättning att de har den av Socialstyrelsen föreskrivna behörigheten, skriver Fredrik Rücker och Gudmund Stintzing. (1 kommentar)

Organisatorisk bypass, eller strejk? Så kan vi ta tillbaka kontrollen

Debatt 17 JUN 2019 Theo Bodin ser fyra strategier för hur läkare kan återta kontrollen över yrkeslivet. Bara en kan rädda nästa generation läkare. Vägen till framgång anser han går via organisatorisk bypass, alternativt strejk – för snabbare förändring. (13 kommentarer)

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.