Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Svensk fastläkarreform 2020 – förutsättning för vård i världsklass

Debatt 21 MAJ 2018 Som snart färdig allmänspecialist vill Morten Agger se en primärvårdsreform där han kan bli fastläkare och egenföretagare. För att axla ansvaret som allmänläkare är en reform av sjukvården och utbyggnad av primärvården nödvändig, anser han. ()

Vårdnivå saknas för liten men viktig patientgrupp

Debatt 18 MAJ 2018 I dag saknas en vårdnivå för patienter med kroniskt behov av andningsstöd, urträning ur andningsstöd och avancerad rehabilitering. En stor del av denna lilla patientgrupp borde vårdas utanför akutsjukhusen på kliniker med anpassad vård, rehabilitering, omvårdnad och hemplanering, skriver Anna Cedborg och medförfattare. ()

Syftet var att öka medvetenheten

Debatt 16 MAJ 2018 Att använda en enstaka studie som allmänt stöd för universell screening för Lynchs syndrom vid all urotelialcancer ställer vi oss avvaktande skeptiska till. Det skriver författarna till en översikt gällande Lynchs syndrom i LT i denna replik på en debattartikel av Fredrik Liedberg och Mef Nilbert.  ()

Multiprofessionella team nyckel till ökad överlevnad vid Lynchs syndrom

Debatt 16 MAJ 2018 Som forskare och kliniker med särskilt intresse för Lynchs syndrom och urotelial cancer är vi inte helt eniga med de rekommendationer som författarna till en översiktsartikel i Läkartidningen ger, då det inom området finns ny kunskap och uppdaterade riktlinjer, skriver Fredrik Liedberg och Mef Nilbert. ()

Professionen behöver involveras mer i utformningen av vården

Debatt 15 MAJ 2018 Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd i Stockholm, vill inleda en dialog med Stockholms läkarförening om vilken politiskt bestämd byråkrati de skulle vilja bli av med. Förenklingar på landstingsnivå ska åstadkommas skyndsamt. Är det nationella regleringar som kan tas bort eller förenklas ska de drivas vidare mot regering och riksdag. (3 kommentarer)

Rosaceabehandling – antibiotika versus isotretinoin

Debatt 14 MAJ 2018 Systemiska antibiotika eller isotretinoin vid svår rosacea är lite som att välja mellan pest och kolera: å ena sidan en möjlig ökad risk för antibiotikaresistens, å andra sidan en risk för teratogenitet, skriver Anders Vahlquist i en kommentar till en översiktsartikel om rosacea som nyligen publicerats i Läkartidningen. ()

Vår åtgärd minskar risken för antibiotikaresistens

Debatt 14 MAJ 2018 Vi tycker inte att antibiotika vid rosacea kan jämställas med pest och isotretinoin med kolera. Sjukdomen medför ofta en betydande psykosocial påfrestning och läkemedlen är välkända, skriver Håkan Mobacken och Mats Berg i denna replik på Anders Vahlquists kommentar till deras översiktsartikel i ämnet. Båda publicerade i Läkartidningen.  ()

Stora regionala orättvisor gällande behandling av huvudvärk

Debatt 09 MAJ 2018 Svår huvudvärk är ett folkhälsoproblem som är förbisett, underdiagnostiserat och underbehandlat. Ett nationellt vårdprogram för huvudvärk skulle vara till stort stöd, anser Christina Sundal och Joakim Tedroff. (3 kommentarer)

Vi granskar gärna nya rön om professionen ber oss om det

Debatt 09 MAJ 2018 Att regionerna använder botulinumtoxin i olika omfattning till patienter med kronisk migrän måste bero på att neurologer runt om i landet värderar den vetenskapliga dokumentationen olika, skriver Ola Samuelsson och medförfattare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen, i denna replik på en debattartikel i LT av Christina Sundal och Joakim Tedroff. ()

Svagt underbyggd artikel hjälper inte migränpatienter

Debatt 09 MAJ 2018 Vetenskapligt grundade fakta avseende effekt och säkerhet bör även framöver ligga till grund för ny hjälp till migränpatienter, skriver Jesper Petersson, Skåne, i denna replik på en debattartikel i LT angående botulinumtoxin vid migrän av Christina Sundal och Joakim Tedroff. ()

»Genvägen« – ingen senväg på vägen mot docentur

Debatt 08 MAJ 2018 Workshoppar för blivande docenter är en enkel modell som är väl värd att prova för att stötta disputerade kliniker att fortsätta arbeta mot docentur, skriver Paulin Andréll och medförfattare. (1 kommentar)

SBU: Välgjorda studier behövs om insatser vid våld mot barn i familjen

Debatt 07 MAJ 2018 SBU:s utvärdering av öppenvårdsinsatser till familjer där det förekommer våld och försummelse har lett till missuppfattningen att majoriteten av föräldrastödsinsatser skulle sakna värde. Det stämmer inte, skriver Lina Leander, SBU, och medförfattare. Att det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekter behöver inte betyda att de är ineffektiva, däremot är insatserna inte vetenskapligt klarlagda. ()

Gastrostomi hos barn – följ nationella riktlinjer

Debatt 07 MAJ 2018 Olika rutiner kring gastrostomi på barn kan skapa förvirring i den kliniska vardagen, skriver Johan Danielson och medförfattare. Nationella riktlinjer för pre- och postoperativa rutiner samt skötseln av gastrostomier hos barn finns och bör följas. Liknande rutiner för vuxensjukvården rekommenderas. (1 kommentar)

Tobaksrökningens miljö- och hälsoeffekter är katastrofala

Debatt 04 MAJ 2018 Tobaksindustrin bör åläggas att göra gemensam sak med förpackningsindustrin och betala för hantering och omhändertagande av sitt skräp, vilket bör klassas som miljöfarligt, skriver Per Haglind apropå en WHO-rapport om tobakens miljökonsekvenser. (1 kommentar)

Svag evidens för rehabkoordinatorer

Debatt 03 MAJ 2018 En koordinatorfunktion inom primärvården har prövats inom ramen för sjukskrivningsmiljarden. Nu avser regeringen att lagstifta om verksamheten. Evidensen för rehabkoordinatorer är mycket svag, skriver Frida Hedman och medförfattare. (2 kommentarer)

Deklarationer av intressekonflikter förvånande ofta otillräckliga

Debatt 02 MAJ 2018 Det är en absolut nödvändighet att vara tydlig med eventuella livsåskådningsjäv, anser Lars Breimer, som förvånas över att endast 2 av 17 studerade tidskrifter angav specifika instruktioner om att deklarera jäv baserade på religiösa övertygelser, medan alla var detaljerade om finanansiella jäv. (3 kommentarer)

Hur säkerställer vi bra psykologisk behandling vid psykisk ohälsa?

Debatt 30 APR 2018 Bra psykologisk behandling vid psykisk ohälsa åstadkoms bland annat genom valfrihet avseende etablerade terapimetoder, korta väntetider till behandling och genom att erbjuda en hög andel patienter åtminstone en riktig korttidsterapi om tolv till sexton möten, skriver Peter Ankarberg. (7 kommentarer)

Läkares scheman ska inte detaljstyras politiskt

Debatt 27 APR 2018 Läkarnas roll behöver utvecklas i den moderna hälso- och sjukvården. Rätt kompetens ska finnas på rätt plats, och läkarnas tid ska i mycket större utsträckning kunna ägnas åt patienterna. För det krävs attraktiva arbetsvillkor och en god arbetsmiljö, skriver Liberalerna i Stockholms läns landsting. (2 kommentarer)

Egenordinerad provtagning – aktörer måste ta ansvar för analysutfall

Debatt 25 APR 2018 Vi ser en ökande efterfrågan hos allmänheten på att få blodprov analyserade utifrån egna frågeställningar. Svensk förening för klinisk kemi har inga invändningar mot att sådana prov erbjuds av offentliga eller privata aktörer mot en kostnad, men det finns farhågor. ()

Tack för erbjudandet, men nej tack...

Debatt 24 APR 2018 Det borde föras en allvarlig debatt om hyrläkarverksamheten, inte bara bland ansvariga politiker utan även inom läkarprofessionen, skriver Jan Fagius, utifrån ett erbjudande om välbetalda korttidsvikariat i Norge. (48 kommentarer)

Läkarförbundet och Sylf ställer krav på en flexibel AT

Debatt 23 APR 2018 Läkarförbundet och Sylf vill att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att revidera regelverket kring allmäntjänstgöringen (AT). De välkomnar Stockholms beslut om att införa 18 månader som enhetlig längd på AT och uppmanar övriga landsting och regioner att ta efter SLL. (3 kommentarer)

Välfungerande bältesfri klinik jämnades med marken – synd

Debatt 23 APR 2018 För cirka 20 år sedan fanns fem BUP- och ett 20-tal vuxenpsykiatriska kliniker med slutenvård i Stockholms läns landsting. En BUP-klinik använde fasthållning i stället för bältesläggning. Verksamheten hann aldrig utvärderas innan klinken försvann. Synd, tycker Sigmund Soback. (1 kommentar)

Dialog och samförstånd efterlyses

Debatt 20 APR 2018 Tore Södermark funderar över Försäkringskassans rationella byråkrati och det aggressiva sätt som den hanteras på, och efterlyser mer samförstånd. (3 kommentarer)

SLF student kräver högre löner för sommarvikarierande underläkare

Debatt 18 APR 2018 Lönenivån är för låg och löneutvecklingstakten för långsam för sommarvikarierande underläkare. Det skriver SLF student, som anser att 30 000 kronor i månaden är en skälig lägsta lönenivå. (3 kommentarer)

Viktigt att se den allmänna trenden i det unika exemplet

Debatt 17 APR 2018 Min känsla är att vi håller på att tappa kontrollen över en verklighet som vi inte riktigt vågat möta och inte fullt ut förstått, skriver Attila Grünczeisz utifrån sina upplevelser som hyrläkare. (8 kommentarer)

AT-rekryteringen ska ske på sakliga grunder

Debatt 13 APR 2018 Stockholms läns landsting inför samordnad rekrytering av AT-tjänster för att säkerställa att alla tillsättningar sker på sakliga grunder, samt en enhetlig längd på AT på 18 månader så att läkare snabbare får sin legitimation och kan börja specialisera sig. Det skriver Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd. (2 kommentarer)

Apropå! Kraften i att utveckla medarbetarskapet i vården

Debatt 12 APR 2018 Att jobba med och stärka sjukvårdsorganisationen inifrån genom ett fokuserat arbete med medarbetarskap skapar förutsättningar för varaktigt god arbetsmiljö och starka interna nätverk, skriver Henrik Engblom och medförfattare. ()

Många felaktigheter om dödshjälp

Debatt 10 APR 2018 Thomas Lindén, ledamot i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, visar i Läkartidningen prov på okunnighet i dödshjälpsfrågan. Vi delar inte förbundets inställning och vill kommentera några felaktiga påståenden, skriver Karin Brunnström och medförfattare. (4 kommentarer)

Viktigt med ärlig och öppen debatt om dödshjälp

Debatt 10 APR 2018 Det viktigt att befolkningen fortsatt kan ha fullt förtroende för att läkaren har deras liv och hälsa som sitt mål. Dödshjälp är inte är förenligt med det, skriver Thomas Lindén i denna replik till en grupp författare som på debattplats i LT kritiserar hans artikel under vinjetten Signerat. (2 kommentarer)

Minska antalet borreliaserologier

Debatt 09 APR 2018 Antalet borreliaserologier kan minskas drastiskt i Sverige. Analys av IgM mot borrelia i serum bör upphöra helt liksom upprepad provtagning av patienter som någon gång haft en positiv serologi, skriver Daniel Bremell och Gunnar Jacobsson. ()

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.