Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Politik, inte rättvisa

Debatt 24 NOV 2017 Sylf skriver i sin replik till mitt inlägg angående ST-/BT-platser att ett lotterisystem inte är rätt väg att gå. »Rekrytering ska ske öppet och transparent.« Vad kan vara mera öppet och transparent än ett korrekt skött lotteri, undrar Lars Breimer i denna slutreplik. ()

Gråzonen mellan forskning och försök bör förklaras bättre

Debatt 23 NOV 2017 Centrala etikprövningsnämndens (CEPN) roll för att ge etiska riktlinjer och därmed höja kvaliteten på klinisk forskning är utomordentligt viktig. Gråzonen mellan forskning och försök att rädda enstaka obotligt sjuka patienter med nya metoder bör förklaras bättre, anser Gösta Gahrton.  ()

Smer tillför inget nytt beträffande de medicinska aspekterna

Debatt 21 NOV 2017 Det stöd för argument i dödshjälpsdebatten som nyligen presenterats av Statens medicinsk-etiska råd tillför inget nytt vad beträffar de medicinska aspekterna, skriver Gunnar Eckerdal. När läkare uttalar sig i frågan bör vetenskap och beprövad erfarenhet prägla diskussionen, annars bör läkaren tydligt deklarera att åsikten är av privat natur, anser han. (2 kommentarer)

Kunskapsprovet för läkare från icke EU-land – gör om, gör rätt

Debatt 21 NOV 2017 Kunskapsprovet kan bli en oöverstiglig tröskel i legitimationsprocessen för erfarna läkare från länder utanför EU, skriver tre läkare från Uppsala som är utbildade i Ryssland, Irak respektive Mongoliet. (14 kommentarer)

Kvalitetssäkring av kunskapsprovet är en pågående process

Debatt 21 NOV 2017 Kraven på de kunskaper och färdigheter som krävs för legitimation är desamma oavsett om utbildningen är från Sverige eller från ett land utanför EU, skriver Zara Warglo, Socialstyrelsen, och Magnus Hultin, Umeå universitet, i denna replik på en debattartikel i Läkartidningen.  (3 kommentarer)

Apropå! En arrogant organisation

Debatt 20 NOV 2017 Den europeiska läkemedelsorganisationen EMA:s attityd mot forskare riskerar att isolera organisationen från den akademiska världen. EMA blir okunnigt och kommer att dölja sin okunnighet bakom en än mer komplicerad byråkrati, skriver Per Aspenberg. (4 kommentarer)

»Kritikerna presenterar inga fakta«

Debatt 17 NOV 2017 När det gäller antikroppsförskrivning för kolorektal cancer finns regionala skillnader. Södra regionen avviker inte på något anmärkningsvärt sätt utan ligger ungefär på riksgenomsnittet. Vilken nivå av läkemedelsanvändning som är optimal ur kostnad–nyttosynvinkel är det dock ingen som vet, skriver specialister i GI-onkologi vid Skånes universitetssjukhus i denna slutreplik till Nils Wilking och Anna Forsberg. ()

Tonvis med diklofenak i våra vatten – regeländring behövs

Debatt 17 NOV 2017 Varje år släpps flera ton diklofenak ut i sjöar och vattendrag. I Stockholms läns landsting är receptförskrivningen av diklofenak lägre än i de flesta andra landsting. Även den totala mängden försåld diklofenak är låg. Lägre förskrivning på recept verkar inte leda till en ökad receptfri konsumtion, konstaterar Läkemedelsverket. ()

Antibiotikaprofylax vid tarmkirurgi – renässans för klassisk kombination?

Debatt 14 NOV 2017 Kolorektalcancer är en mycket vanlig cancerform. Frånsett recidiv av cancer är postoperativ infektion en betydande risk vid kolonresektioner. Optimal antibiotikaprofylax är därför viktigt, skriver Lars G Burman. (5 kommentarer)

Lotterisystem för AT-tjänster är inte rätt väg att gå

Debatt 13 NOV 2017 Landstingen har länge underdimensionerat antalet AT-platser. Därmed har en kö byggts upp. Detta är ett åsidosättande av patientsäkerheten. Landstingen måste ta sitt ansvar och öka antalet AT-platser, skriver Sylf i denna replik till ett debattinlägg i LT av Lars Breimer. (4 kommentarer)

Sjuksköterskemottagningen på akuten avlastar läkarna

Debatt 13 NOV 2017 En särskild mottagning med så kallade behandlingssjuksköterskor kan förbättra flödet på akutmottagningar. Det visar den försöksverksamhet som startade i Linköping våren 2014 och som nu permanentats, skriver Monica Magnusson. (1 kommentar)

Inrätta nationellt centrum för Kocks reservoar

Debatt 10 NOV 2017 Kontinent urostomi enligt Kock blev inte så vanlig som man en gång föreställde sig, men det finns fortfarande patienter – företrädesvis kvinnor – där metoden bör kunna erbjudas. För att garantera hög kvalitet bör verksamheten koncentreras till ett nationellt centrum, skriver Olof Jonsson. ()

AT (eller BT) – konstruktiva lösningar krävs

Debatt 09 NOV 2017 Alla som kämpar för AT – som troligen kommer att ersättas av BT – behöver vara konstruktiva, annars kommer marknadskrafterna att sopa bort dem i livets rännsten, skriver Lars Breimer som själv kommer med konstruktiva förslag. (2 kommentarer)

Syftet med målnivåer är att ge vården tydliga kvalitetsmål

Debatt 07 NOV 2017 Socialstyrelsen fastställer målnivåer för indikatorer inom de nationella riktlinjerna. Ett av dessa är vård vid depression och ångest. Förslaget har kritiserats i en debattartikel i Läkartidningen. Här svarar Socialstyrelsen. (3 kommentarer)

Bättre sköldkörtelvård ska bygga på fakta

Debatt 07 NOV 2017 Mer forskning om sköldkörtelsjukdomar behövs, och det är önskvärt att patienter och patientorganisationer är mer delaktiga i vården. Det ska dock bygga på fakta och inte populism, skriver Mikael Lehtihet och Jan Calissendorff. ()

Skånsk GI-onkologi kolliderar med vetenskap och nationella riktlinjer

Debatt 06 NOV 2017 Att GI-teamet satsar på ett humant och individualiserat förskrivningsmönster är i sig gott. När det resulterar i en omfattande förskrivning av läkemedel i strid med Socialstyrelsens riktlinjer väcks frågor, skriver Nils Wilking och Anna Forsberg i denna replik på ett debattinlägg i Läkartidningen. ()

Leg sabotör behåller träskorna på

Debatt 06 NOV 2017 Framtiden är här nu, konstaterar Carl-Olof Veraeus och Mikael Rolfs. Det är dags att läkare önskar förändring och föregår med gott exempel. Kravställ nya digitala verktyg och stå upp för din legitimation och för patienten. ()

Socialstyrelsens målnivåer signalerar brist på tillit

Debatt 03 NOV 2017 Socialstyrelsens remissförslag om målnivåer för vård vid depression och ångestsyndrom, som utgår från de nationella riktlinjerna, saknar evidens och signalerar brist på tillit till professionen, skriver Susanne Bejerot och medförfattare. (7 kommentarer)

Ny klagomålshantering i vården ett juridiskt »kamouflagemål«?

Debatt 02 NOV 2017 En ny klagomålshantering inom hälso- och sjukvården ska träda i kraft vid årsskiftet. Det ligger frestande nära att göra gällande att lagstiftaren velat öppna upp för en lösning som inte bekostas med statliga pengar utan i stället är landstings- och/eller kommunfinansierad, skriver Lotta Vahlne Westerhäll. ()

Fortsatt försiktighet bör gälla med doxycyklin till små barn

Debatt 02 NOV 2017 Det är missvisande att dra slutsatsen att det inte finns någon risk med doxycyklinbehandling hos små barn, skriver Läkemedelsverket med anledning av en medicinsk kommentar i Läkartidningen. ()

Risken för tandbiverkningar av doxycyklin är negligerbar

Debatt 02 NOV 2017 Vi uppskattar Läkemedelsverkets kommentar till vår artikel i Läkartidningen angående doxycyklin, men efter 50 års användning och behandling av tusentals barn har doxycyklin aldrig visats orsaka tandmissfärgningar eller emaljhypoplasi, skriver Daniel Bremell och Birger Trollfors. ()

Grova anklagelser mot skånsk onkologi kan inte stå oemotsagda

Debatt 01 NOV 2017 Enligt onkologen Nils Wilking följer vi inte riktlinjerna för behandling av kolorektal cancer. Men han har själv godkänt majoriteten av de behandlingar som ordinerats under senare år, varför kritiken blir anmärkningsvärd och egendomlig, skriver specialistläkarna i GI-teamet vid onkologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus. ()

Väntetiderna på AT rekordlånga i Stockholm – oansvarigt tycker Sylf

Debatt 31 OKT 2017 Läkares kompetensutveckling förhalas ytterligare då examinerade läkare tvingas stå i kö för en AT-plats i nästan två års tid i Stockholm. I och med detta får patienterna vänta på specialistläkare, skriver Kristin Arthur och Emily Westbeck, Sylf Stockholm. (4 kommentarer)

»Naturligt att reagera och agera för bättre sköldkörtelvård«

Debatt 30 OKT 2017 Det behövs en ny strategi för att förbättra situationen för landets sköldkörtelsjuka och det är naturligt att via beslut i riksdagen försöka åstadkomma en sådan, skriver fem riksdagsledamöter (S) i en replik på en debattartikel i Läkartidningen. (10 kommentarer)

Helicobacter pylori – dags att tillåta oss att tänka nytt

Debatt 27 OKT 2017 Infektion med Helicobacter pylori föreslås behandlas brett. Risk för utveckling av klaritromycinresistens följer, vilket implicerar riktad diagnostik för optimerat behandlingsresultat, skriver Per M Hellström. (1 kommentar)

En majoritet av flickor nära 18 år kan felbedömas som vuxna med MR-knä

Debatt 26 OKT 2017 Det finns nu flera indikationer på att RMV:s metod för åldersbedömningar inte uppför sig som man förutsåg, anser Fredrik Tamsen. Resultat i den studie av åldersbedömning med MR-knä som jag tidigare redovisat tyder på att en majoritet av flickor nära 18 år kan felbedömas som vuxna med MR-knä, skriver han. (4 kommentarer)

Viktiga aspekter på online-vård saknas i debatten

Debatt 24 OKT 2017 Diskussionen om online-vård bör lyftas till en högre nivå, anser Helene Magnusson, SFAM i Blekinge. Läkare i den ordinarie primärvården är inte emot teknikutveckling, men förutsättningarna skiljer sig för mycket mellan ordinarie primärvård och online-vård. (1 kommentar)

Apropå! De »välanpassade« AT-läkarna

Debatt 24 OKT 2017 Olivia Lenvin riktar en uppmaning till alla AT-läkare: Ge er själva en klapp på axeln! Ni gör ett fantastiskt jobb. Vänta inte på andras bekräftelse. Till AT-utbildare ges konstruktiva råd. (2 kommentarer)

Rosen är det enskilda mötet

Debatt 23 OKT 2017 »… rosor i ett sprucket krus är ändå alltid rosor.« Åke Thörn med flera citerar Fröding i slutrepliken i en debatt om nätläkare. »Det tycks finnas en samsyn inom läkarkåren att ’rosen’ är det enskilda mötet och att dess ’krus’ är sprucket«, skriver de. ()

Nedlagd juridisk prövning sänder fel signaler

Debatt 20 OKT 2017 Det är en skandal att förundersökningen mot Paolo Macchiarini läggs ned, anser Bo Risberg. Det är nu upp till de efterlevande att fortsätta processen. Skadeståndskraven bör bli höga och det minsta man kan begära är att sjukhuset/institutet är behjälpligt och stöder de anhöriga. (8 kommentarer)

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.