Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Läkare behöver mer kunskap i palliativ medicin i grundutbildningen

Debatt 23 JAN 2019 Utbildningen i palliativ medicin i nuvarande läkarutbildningar räcker inte för att kunna möta den kliniska verkligheten. Detta bör beaktas vid utformningen av den nya läkarutbildningen, skriver Bertil Axelsson och medförfattare. ()

Dags att höja statusen för systematiska översikter i Sverige

Debatt 22 JAN 2019 Vetenskapsmetodologin för systematiska översikter är avancerad och att utföra sådana av hög kvalitet kräver hög metodkompetens. Trots detta har de låg vetenskaplig status i Sverige. Att höja statusen skulle gynna både patienter, svensk sjukvård och svensk forskning, skriver Matteo Bruschettini och Minna Johansson. (3 kommentarer)

Riskfyllt att detaljstyra BT

Debatt 21 JAN 2019 Att enbart tillåta tjänstgöring på akutmottagningar där det finns specialister och ST-läkare inom akutsjukvård ökar risken för flaskhalsar, skriver Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation i en kommentar till ett debattinlägg från Svensk förening för akutsjukvård. ()

NIPT är kostnadseffektivt som första screeningtest

Debatt 18 JAN 2019 Priset på NIPT har sjunkit avsevärt sedan det infördes, men varierar en hel del. Med fri handelsrätt och sjukvård inom EU bör de laboratorier som är mest kostnadseffektiva premieras, skriver Lars Breimer. ()

SWESEM bör vara delaktigt i att utforma framtidens BT

Debatt 17 JAN 2019 Bastjänstgöring inom akutsjukvård ska ske under översyn av akutläkare och bedrivas på akutmottagningar med ett oselekterat patientflöde. Det skriver ledamöter i styrelsen för SWESEM, Svensk förening för akutsjukvård.   ()

Fetmakirurgi bör kunna erbjudas före 18 vid allvarlig fetma

Debatt 15 JAN 2019 Vi önskar en samsyn kring att utvalda ungdomar i Sverige ska kunna erbjudas fetmakirurgi före 18 års ålder. Det rör sig om 30 till 50 ungdomar per år, att jämföra med de 5 500 vuxna som årligen genomgår fetmakirurgi, skriver Annika Janson et al. ()

Långtidsöverlevnad efter cancerkirurgi ett hett forskningsfält

Debatt 11 JAN 2019 De närmsta åren kommer vi att kunna få klarhet i huruvida val i den anestesiologiska vardagen spelar roll för långtidsöverlevnaden vid cancerkirurgi, skriver Mats Enlund. ()

Ökningen av cervixcancer – fel att peka ut en hel yrkeskår

Debatt 04 JAN 2019 Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention har analyserat möjliga orsaker till den ökning av livmoderhalscancer som setts under senare år. Det är bra att frågan lyfts, men vi efterlyser en nyanserad bild av cervixcytologin och det förbättringsarbete som måste ske, skriver styrelsen för Sveriges cytodiagnostiker. (4 kommentarer)

Cytodiagnostikerna ska känna stolthet över sitt svåra arbete

Debatt 04 JAN 2019 Det är lätt att förstå cytodiagnostikernas frustration. Men säkra kvalitetssystem, att tillgodose behov av grundutbildning och vidareutbildning och att klara bemanning är en ledningsfråga, skriver företrädare för kvalitetsregistret för cervixcancerprevention. (1 kommentar)

Apropå! »Gender gap« – ljuspunkter i mörkret

Debatt 03 JAN 2019 En nyligen publicerad artikel visar att det kan finnas tecken på att klyftan mellan könen (the gender gap) i vetenskapliga artiklar på det medicinska området håller på att överbryggas, skriver Johan Hambraeus. ()

Spårbarhet av kirurgiska implantat: dags att sätta streck

Debatt 01 JAN 2019 Ett internationellt konsortium av grävande journalister har nyligen rullat upp den bristfälliga kontrollen och spårbarheten av implantat som inte hållit måttet. Det finns en elegant och billig lösning på problemet: spårbarhet av kirurgiska implantat, skriver Ulrica Bergström et al. (2 kommentarer)

Tips som kan stärka lokala etikarbetsgrupper i vården

Debatt 28 DEC 2018 Etisk fackkompetens i arbetsgruppen bidrar till att tillföra nya perspektiv till vården och kunna utmana och fördjupa det intuitiva och erfarenhetsbaserade etiska tänkande som vårderfarna personer ofta är bra på, skriver Mikael Sandlund och Thomas Lindén. ()

Anpassa utredningen av diabetes hos patienter med invandrarbakgrund

Debatt 27 DEC 2018 Norden har traditionellt haft relativt få patienter med hemoglobinopatier, men med tanke på det ökade antalet invandrare i populationen behöver vi fundera över vår strategi vid diabetesutredningar, skriver Anders Larsson och Lars Breimer.  ()

Dags att introducera nya variabler i primärvården

Debatt 20 DEC 2018 Pulsvågshastighet och augmentationsindex bör introduceras i primärvården för bättre uppföljning av patienter med kärlsjukdom. Dessa variabler är betydligt mer stabila än blodtrycket, skriver Gunnar Nyberg apropå de nya europeiska riktlinjerna för hypertonibehandling. (3 kommentarer)

Sökes: »Agent« med rätt att granska RMV

Debatt 20 DEC 2018 Läkaresällskapet ​föreslår Rättsmedicinalverket att initiera en ​oberoende granskning av metoderna för medicinska åldersbedömningar. Eftersom RMV står helt utan tillsyn från oberoende instanser är sällskapets ställningstagande oerhört viktigt, skriver Ingrid Eckerman. (2 kommentarer)

Inkontinensslynga – vän eller fiende?

Debatt 19 DEC 2018 Många svenska gynekologer blev i somras tagna på sängen av rapporter om att myndigheter i flera länder ville förbjuda inkontinensslyngor av prolen. Det är nu av stor vikt att informera om, följa upp och behandla eventuella komplikationer, konstaterar Eva Uustal och medförfattare. ()

Nya perspektiv på astma på väg att accepteras

Debatt 17 DEC 2018 Oberoende observationer in vivo ger nya perspektiv på astmans uppkomst och utveckling, antimikrobiellt försvar, epitelregenerering samt upplösning av inflammation, skriver Carl Persson. ()

Målet är att få status på fostret direkt vid ankomsten

Debatt 13 DEC 2018 Om man läser originalstudien mer noggrant bör man inse att målet med intagnings-CTG är att få ett status på fostret direkt vid ankomsten till förlossningen, skriver Lizza Parts och Pelle G Lindqvist i en replik på ett debattinlägg i LT av Ulla Waldenström.  ()

Inget stöd för intagnings-CTG hos lågriskgravida

Debatt 13 DEC 2018 Värdet av intagnings-CTG hos lågriskgravida har enligt studier hittills inte bevisats. I ett debattinlägg i Läkartidningen görs en annan bedömning utifrån en studie med allvarliga metodologiska brister, skriver Ulla Waldenström i denna replik i debatten. ()

Svensk kirurgi utförs av fromma kirurger med höga förhoppningar

Debatt 12 DEC 2018 Författarna till en debattartikel i LT slår in öppna dörrar när de förklarar att mortaliteten efter kirurgi i Sverige är så låg att det statistiskt är omöjligt att visa på att »sällankirurger« kan utföra operationer med samma resultat som »ofta(?)kirurger«, replikerar Jacob Freedman. (3 kommentarer)

Visst undervisas det om smärta i Umeå och vid KI

Debatt 11 DEC 2018 I en medicinsk kommentar i LT rapporterar författarna att smärtundervisningen varierar i både i tid och omfattning vid läkarutbildningarna i landet. För Umeås och KI:s del uppges att smärtundervisning saknas helt. Så är det inte, skriver Britt-Marie Stålnacke et al. ()

Nej – barn med typ 1-diabetes lever inte i ständig livsfara

Debatt 10 DEC 2018 Det behövs korrekt information om typ 1-diabetes. Det gäller bland annat risken för barn med typ 1-diabetes att dö i hypoglykemi, vilken är extremt liten, skriver Johnny Ludvigsson. (3 kommentarer)

Fusk hotar tilliten till blivande läkares professionalitet

Debatt 06 DEC 2018 Det är med stor sorg vi noterat att några studenter valt att fuska sig till en plats på läkarutbildningarna. Vi förväntar oss nu att Universitets- och högskolerådet dels skärper säkerheten vid högskoleprovet för att förhindra att fusket fortsätter och dels att utredningen om vilka som fuskat sig in på utbildningarna drivs vidare, skriver Agneta Ekman et al. (3 kommentarer)

Livmodertransplantation med levande donator – etiskt dilemma?

Debatt 05 DEC 2018 I litteraturen kring livmodertransplantation antas ofta att transplantation med levande donator skulle vara mindre etiskt problematiskt än altruistiskt surrogatmoderskap. Vi manar till försiktighet med sådana antaganden, skriver Lisa Guntram och Nicola Jane William. ()

Receptsamling för »gröna öar«

Debatt 03 DEC 2018 I vårdarbetet är alla yrkesgrupper viktiga, men på en vårdcentral är distriktsläkaren viktigast. Det är alla yrkesgrupper vid Borgholms hälsocentral överens om. Endast distriktsläkaren kan ta dirigentrollen och styra vårdflöden, konstaterar de i sin »receptsamling« för riktigt bra sjukvård. (2 kommentarer)

Argumenten för »sällankirurgi« liknar mest fromma förhoppningar

Debatt 28 NOV 2018 Då underlaget är för litet för att göra en relevant jämförelse framstår en del av argumenten för att behålla »sällankirurgi« vid mindre enheter mest som fromma förhoppningar om utfall. Man bör varken lura sig själv, politiker eller patienter med påståenden som saknar grund, anser David Bock et al.  (2 kommentarer)

Dysfagirehabiliteringen »bortglömd« i nya strokeriktlinjerna

Debatt 26 NOV 2018 Sväljproblem är vanligt förekommande efter stroke. Behovet av rehabilitering är ofta påtagligt, men prioriteras inte i de nya strokeriktlinjerna. Logopeder inom strokerehabiltering är oroade över att såväl patientsäkerhet som livskvalitet äventyras. ()

Åtgärder vid dysfagi är viktigt

Debatt 26 NOV 2018 Socialstyrelsen delar helt bilden av att dysfagi är ett tillstånd med stor svårighetsgrad och att åtgärder för detta är viktiga. Det skriver Mattias Fredricson, Socialstyrelsen, et al i en replik på en debattartikel i LT av en grupp författare med logopedisk kompetens.  ()

Leder ekonomiska intressen till censur av vetenskapliga tidskrifter?

Debatt 22 NOV 2018 Det finns risk för att redaktörer vid vetenskapliga tidskrifter idkar självcensur för att inte äventyra förlagets vinst och tidskriftens existens, anser Niels Lynøe. ()

Afrikanska unionen satsar på ett gemensamt smittskydd

Debatt 20 NOV 2018 Afrikanska unionen har inlett arbetet med att upprätta ett smittskyddsinstitut för den afrikanska kontinenten. Sverige skulle med sitt mångåriga arbete på smittskyddsområdet kunna göra stor nytta i uppbyggnaden, skriver Johan Giesecke. ()

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.