I en debattartikel i Läkartidningen [1] hävdas att TBE-vaccination kan vara farlig och bör avrådas från. Tankegångar som tyvärr känns igen av vaccinationserfarna doktorer.

Artikeln i LT är skriven av en före detta professor i invärtesmedicin och en neuroradiolog, båda pensionerade liksom undertecknad. På basen av vaccinationsgenombrott vill man ifrågasätta indikationen för TBE-vaccination och även ge riktlinjer för hur en vaccinationspolicy ska utformas, normalt en uppgift för infektionsläkare och smittskyddsläkare. Debatt är dock alltid av intresse och bör uppmuntras. Det kan leda till djupare insikter att se ett problem ur flera aspekter.

Debattörerna har gjort en genomgång av den tyngsta referensen [2] och hävdar att partiellt TBE-vaccinerade i den akuta fasen blir något sjukare än ovaccinerade. Artikeln är från Slovenien, där man har en hög förekomst av TBE, ungefär lika många fall per år som i Sverige men hos en befolkning på endast 2 miljoner. Originalartikeln utgår från 2 332 fall av TBE, varav 98,3 procent var ovaccinerade. Av de insjuknade var 39 vaccinerade, men inte fullständigt. Hälften var över 60 år (median 59 år), 14 (35 procent) hade bara fått två doser och 9 (23 procent) hade längre än rekommenderat intervall efter sista dos. (Noteras bör att individer över 60 år ska ha 4 doser under första året för att undvika genombrott.) Dessutom hade ingen avlidit (mortalitet utan vaccination 0,5–2 procent) och bara 3 (8 procent) hade objektiva sequeale mot angivet >33 procent (40 procent i en svensk uppföljningsstudie [3]).

Min slutsats blir därför:

  1. Vaccinet tycks ha mycket god effekt.
  2. Vaccinet hade en skyddande effekt vid långtidsuppföljning trots ofullständigt vaccinationsprogram.
  3. Redovisade skillnader gällde bara det akuta insjuknandet, där de ofullständigt vaccinerade fick något sämre utfall. Vid 6–8 veckors uppföljning sågs ingen signifikant skillnad mellan ofullständigt vaccinerade och ovaccinerade.
  4. Det måste ånyo inskärpas [4] att det är viktigt att genomföra vaccinationsprogrammet utan missade doser för att undvika akut insjuknande och få ett fullgott skydd.

Korrekt genomförd TBE-vaccination skyddar mot insjuknande i en mycket allvarlig sjukdom. Trots att många vaccineras har incidensen inte minskat, vilket är en utmaning. Att vaccinera hela befolkningen kan motiveras av att så många insjuknar i en sjukdom där >30 procent får bestående skador [5], vilket leder till kostnader i paritet med vaccinationskostnaden för såväl individ som samhälle. Visserligen bor inte alla svenskar i riskområden, men många tillbringar sin semester etc där, och det är därför svårt att förutsäga exakt vilka som kommer att smittas.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.