Enligt vårdgarantin [1] har man rätt till en läkartid i primärvården inom 7 dagar. De allra flesta vårdcentraler klarar inte detta. Utredningen »God och nära vård« [2] föreslår att väntetiden ska bli högst 3 dagar. Att kunna erbjuda så korta väntetider är svårt när patienter utan begränsning har rätt att blockera tidboken för framtida besök. Vi har ändrat på det.

Öregrunds vårdcentral ligger i relativ glesbygd. Avståndet till närmsta sjukhus är 95 km, och 20 km bort finns en gemensam jour på icke kontorstid. Vi får inte hänvisa akuta fall dit dagtid. Akutfallen (cirka en tredjedel av vårdcentralens besök) är ofta av »glesbygdskaraktär«, det vill säga patienterna är påtagligt sjuka. För dessa har vi ingen väntetid. 

För tidsbeställda ny- eller återbesök låg väntetiden på 4–8 veckor då det var fritt att ringa och boka. Väntetiden var således »olaglig« och i strid mot landstingsavtalet. Eftersom akuttiderna blev allt färre på grund av att vi måste få fler ny- och återbesök drevs tempot upp, och situationen för bokande sjuksköterskor och doktorer blev alltmer ansträngd. Det var helt enkelt inte kul att gå till jobbet. 

Det bestämdes då att man endast skulle kunna beställa tid för besök samma dag. Undantag gjordes bara för »ömmande fall« (medföljande, återbesök efter akutbesök, patientens arbetssituation). Akutfall handlades som tidigare.

Vi har utvärderat effekten av det nya systemet i tre enkätstudier [3]. Antalet läkarbesök ökade marginellt. Vi hade i maj 2016 516 läkarbesök, varav 348 (68 procent) icke akuta. Av dessa fick cirka 80 procent tid den dag de ringde. Tidigare skulle de fått vänta i 4–8 veckor, men nu fick endast nio patienter (1,7 procent) vänta mer än 7 dagar.

En enkät gjordes hos ett slumpmässigt urval listade patienter ≥18 års ålder (389 personer), en hos alla besök i maj 2016 (516 personer) och en hos alla som inte ville eller fick komma samma dag (102 personer). Svarfrekvensen var 64, 71 respektive 61 procent. I alla tre studier föredrog ≥75 procent det nya systemet.

I »on demand«-system anses det finnas en risk att äldre och multisjuka missgynnas. Vår databasundersökning visar att så inte är fallet i det nya systemet.

Personalenkäten visar att telefonbelastningen blev högre men att det var mycket enklare att erbjuda tid. Arbetsmiljön förbättrades, och ingen ville byta tillbaka.

Genom att »bryta« mot lag och avtal har vi nästan helt uppfyllt lagens intention om god och snabb tillgänglighet i primärvården. Med tidsbokning i förväg var detta omöjligt. 

En framgångsfaktor för upprätthållen vårdkvalitet är att vi har erfaren fast personal med god lokalkännedom. Mottagningssjuksköterskorna har goda möjligheter att väga behovsstyrd mot efterfrågestyrd vård. En del av detta ligger rotat i glesbygdsmedicinens själ, en annan i den entreprenörsanda som driftsformen ger utrymme för.

Våra resultat är inte självklart generaliserbara till andra vårdcentraler, men vår erfarenhet gör att vi kan rekommendera andra att pröva, under förutsättning att man har kontroll på vårdpanoramat.

Framför allt vill vi väcka debatt om hur lagstiftningen och våra avtal är formulerade. Vår bestämda uppfattning är att de är kontraproduktiva. Genom att patienter kan »kräva« ett förbokat läkarbesök eliminerar man möjligheten att få ett. Tillgängligheten måste styras på annat sätt.

 

 

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Författarna är aktieägare i Praktikertjänst AB.