I en debattartikel i Läkartidningen [1] väcker författarna kritiska frågor om bland annat virtuella läkarbesök och efterlyser väl upplagda, genomförda och utvärderade pilotstudier. Författarna riktar en del av sina frågor till bland annat företrädare för myndigheter och den medicin- och hälsovårdsinriktade forskningens institutioner.

SBU framhåller i många sammanhang vikten av att vetenskapligt undersöka såväl nytta som risker med metoder och rutiner, att tydliggöra deras etiska problem samt att beräkna kostnaderna för olika handlingsalternativ. Vi välkomnar också förslag från hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten rörande insatser som man önskar att SBU undersöker underlaget för.

Detta gäller givetvis även frågan om virtuella läkarbesök inom vården – i synnerhet om läkarens arbete totalt omdanas, som författarna skriver, till exempel genom att »den direkta patientkontakten och kliniska undersökningen eliminerats«. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att SBU inte genomför egen primärforskning. För att SBU ska kunna ge svar på frågorna krävs det välgjorda studier. Vi vill uppmuntra sådana och understryka att patientperspektivet också måste beaktas för att kritiska och förutsättningslösa frågor ska kunna besvaras om påverkan på vårdens kvalitet, säkerhet, tillgänglighet samt erfarenheter av vårdkontakten. Patienter bör få inflytande över hur sådana studier läggs upp.

Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder är värdefulla. Ett exempel på värdet av att genomföra även studier med kvalitativ metodik finns i ett protokoll för en pågående studie [2]. I protokollet påpekas också att den vetenskapliga litteraturen om videokonsultationer är begränsad men växande. Ett exempel på kvantitativ forskningsansats rör kontroller vid astma, där studier sammanställdes i en systematisk översikt år 2016 [3].

Slutligen vill vi gärna påminna om att SBU har varit inne på liknande frågor tidigare. År 2013 utvärderade SBU det underlag som då fanns om internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och förstämningssyndrom [4]. Tidigare i år publicerades ett svar från SBU:s upplysningstjänst [5] på en fråga om antibiotikaförskrivning vid digitala vårdmöten.

Förslag på utvärderingar lämnas till SBU på http://www.sbu.se/sv/var-metod/utvarderingsforslag/