Vi är glada för att såväl SBU som Svenska läkaresällskapet (SLS) snabbt gav sin syn på problemen med den nätläkarverksamhet som blossat upp de senaste åren. SBU framhåller vikten av att vetenskapligt undersöka nyttan, riskerna, de sammanhängande etiska problemen och kostnaderna med nya metoder och rutiner [1].

SLS påpekar att e-hälsa blivit en semantisk magnet för vårdens ledningsfunktioner och på politisk nivå. Sällskapet konstaterar att e-hälsa inte är »svaret på en stor andel av vårdens utmaningar« [2].

Sveriges läkarförbund har ännu inte svarat direkt.

Att företrädare för nätläkarverksamheten Kry också replikerat [3] får oss att förstå att vi var otydliga i vår artikel. Låt oss klargöra: vi har aldrig ifrågasatt medicinska frågespalter. Sådana har funnits minst sedan slutet av 1800-talet och givetvis anpassats med teknikutvecklingen: radio, tv och nu internet. Det vi ifrågasätter är Krys och Min Doktors anspråk på att verksamheterna motsvarar faktiska läkarmottagningar och ska ersättas därefter.

Det vi än mer ifrågasätter är att myndigheter och intresseorganisationer som Sveriges Kommuner och landsting utan minsta evidens accepterat och finansierar detta med skattemedel.

Och, vilket vi inte tog upp, vi frågar oss hur andra producenter, såväl privata som offentliga, av frågespalter/medicinsk information ser på subventioneringen av Kry och Min Doktor? Vi vill i sammanhanget också påminna om att Kry enligt tidningen Dagens Industri i dag värderas till 1 miljard kronor [4] och tillsammans med andra vinstdrivande nätläkarbolag är på väg att bli en styrande faktor i svensk primärvård.

Krys replik inleddes med ett välkänt och mycket vackert citat av Karin Boye. Vi vill avslutningsvis i stället knyta an till en dikt [4] av Gustaf Fröding:

»Men strunt är strunt och snus är snus,
om ock i gyllne dosor,
och rosor i ett sprucket krus
är ändå alltid rosor.«

Det tycks oss som om det finns en mycket stor samsyn inom läkarkåren att »rosen« är det enskilda mötet. Det tycks också finnas en utbredd enighet om att dess »krus« är sprucket: »Dagens sjukvård är dessvärre inte organiserad för att till fullo tillvarata denna mötets potential« [4]. Låt medicinska frågespalter som Kry och Min Doktor konkurrera med andra frågespaltsproducenter på lika villkor. Använd skattepengar till att laga kruset.