I en medicinsk kommentar i Läkartidningen [1] skriver författarna att doxycyklin kan ges till barn i alla åldrar utan risk för missfärgning av tänder eller emaljhypoplasi. Som huvudsakligt stöd anförs tre publicerade studier med totalt 99 barn som i låg ålder behandlats med doxycyklin. Ett studieunderlag med så få patienter kan inte motivera slutsatsen att det inte finns någon risk för denna biverkan. Resultaten ger visserligen stöd för att den sannolikt inte är mycket vanlig, men det finns däremot en betydande risk att man inte observerar fall av vanliga biverkningar (frekvensen 1/10–1/100) bland 100 individer [2].

Vidare skriver författarna att användning av doxycyklin hos barn <8 år är kontraindicerad enligt Fass. Det är inte korrekt. Enligt aktuella produktresuméer i Fass för läkemedel som innehåller doxycyklin är kontraindikationen överkänslighet mot den aktiva substansen, andra tetracykliner eller något hjälpämne som ingår i läkemedlet. Däremot finns en varning om att barn under 8 år endast bör behandlas med doxycyklin på sträng indikation just på grund av risken för inlagring i det växande skelettet samt emaljhypoplasi.

De data författarna för fram anses inte motivera en ändring av varningen i Fass. Varningen är med andra ord helt förenlig med att man skulle kunna använda doxycyklin även till barn <8 år när annan behandling saknas eller är kontraindicerad.

Det är viktigt att riskerna för inlagring i skelett, emaljhypoplasi och missfärgning av tänder inte avfärdas på otillräcklig grund. I avvägningen av huruvida doxycyklin är den lämpligaste behandlingen till ett barn som är <8 år måste behandlande läkare även fortsättningsvis beakta risken för dessa biverkningar. Varningen som finns i produktinformationen för doxycyklin gäller alltså fortfarande.