Vi uppskattar Läkemedelsverkets kommentar till vår artikel i Läkartidningen angående doxycyklin [1, 2]. Kommentaren klargör några detaljer som kan ha uppfattats som otydliga i vår ursprungliga artikel.

Låt oss först påpeka att vi inte framfört uppfattningen att produktresumén i Fass skulle ändras. Även om doxycyklin enligt Fass inte är kontraindicerat till barn <8 år har den allmänna uppfattningen bland barn- och infektionsläkare varit att så är fallet, vilket vi avsåg korrigera.

Vi berörde inte heller frågan om inlagring i skelettet. Denna effekt har aldrig påvisats för doxycyklin, och eftersom skelettet fortsätter att växa långt efter 8 års ålder och remodelleras hela livet kan misstanke om sådan biverkan rimligtvis inte leda till slutsatsen att det går bra att behandla äldre barn men inte yngre [2].

Vi vill framföra ytterligare några argument för vår åsikt att doxycyklin inte orsakar tandmissfärgningar eller emaljhypoplasi vid användning till barn under 8 år. Det har sedan vår artikel skrevs kommit en publikation där man i Finland följt 38 barn <8 år (medianålder 4,7 år) som behandlats med höga doser doxycyklin mot neuroborrelios [3]. Inget barn drabbades av tandmissfärgningar.

I två av de tre studier vi hänvisade till i vår ursprungliga artikel hade barnen behandlats med mer än en kur doxycyklin (i genomsnitt 2 kurer i studien på 31 barn och 1,8 kurer i studien på 58 barn) [4, 5]. Antalet behandlingskurer till barn som sedan följts upp är alltså större än de 99 vi refererade till.

Doxycyklin har använts sedan 1967. En publikation från 1969 beskriver svag fläckig missförändring på en mjölktand ett år efter att ett prematurfött spädbarn behandlats med doxycyklin [5]. Utöver detta finns inga publikationer som beskriver tandmissfärgningar eller emaljhypoplasi efter användning av doxycyklin hos barn. I Sverige behandlas årligen cirka 60 barn <8 år med doxycyklin (Socialstyrelsens läkemedelsstatistik). I USA rekommenderas användning till barn redan vid låg misstanke om Rocky Mountain-fläckfeber sedan åtminstone 20 år.

Det totala antalet barn i världen <8 år som behandlats med doxycyklin torde därför vara mycket stort. Att det trots det inte finns några publikationer som beskriver tandbiverkningar talar starkt för att risken för detta är mycket låg.

Den varning i produktresumén i Fass som finns är baserad på en misstänkt klasseffekt hos tetracyklinerna som inte påvisats för doxycyklin efter 50 års användning. Vi förstår att de studier vi refererar till inte är tillräckligt stora för att det regulatoriska regelverket ska medge att varningen tas bort.

Vad vi avsåg med vår artikel var att klargöra för den kliniskt verksamma läkaren att risken för tandbiverkningar vid användning av doxycyklin hos barn <8 år är negligerbar och inte större än risken för allvarliga biverkningar hos alternativa antibiotika vid de infektioner hos barn som kan vara aktuella att behandla med doxycyklin.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.