Vid en nationell jämförelse av behandling för patienter med våta åldersförändringar i gula fläcken (våt AMD) tycks Västmanland ha relativt stora läkemedelskostnader per patient. Enligt tre företrädare för regionens ögonsjukvård beror detta på att sjukdomen ges hög prioritet. Detta är naturligtvis positivt. Så länge de totala resurserna är begränsade bör detta innebära att något annat nedprioriteras. Att ställa olika behov mot varandra är svårt, men också ett av sjukvårdens viktigaste uppdrag. Utökade studier av Makularegistret skulle kunna ge mer information om hur ögonhälsan i Västmanland skiljer sig från rikssnittet [1]. 

Författarna anser att prisjämförelsen är missvisande, eftersom rabatter inte inkluderats. Denna felkälla påpekas dock i texten, liksom att följsamheten till registret kan variera. Att sammanställa de upphandlade priserna är tyvärr inte möjligt eftersom dessa enligt krav från läkemedelsbolagen är belagda med sekretess. Denna ordning kan tyckas märklig och innebär ett avsteg från principen om transparens, som är grundläggande vid all offentlig upphandling. Jag tror inte att det gynnar sjukvården att varje region lägger tid och kraft på egna avtal som sedan inte går att jämföra med andra regioner. Här kan man inspireras av Danmarks nationella upphandling. Varför ska priset på ett läkemedel behöva variera inom Sverige?

Som författarna nämner råder stora nationella skillnader i logistiken för intravitreala injektioner. Detta gäller förstås också globalt. På många håll i USA ges behandlingen av en ensam ögonläkare i en vanlig mottagningslokal [2]. I Sverige samarbetar som regel ett team av läkare och sköterskor i ett rum med högre krav på sterilitet. På vissa håll i Sverige utförs injektionen också av ögonsköterskor. Mycket skulle vinnas på att utveckla de intravitreala injektionernas logistik. En nationell jämförelse av personalkostnaden per injektion kan vara ett första steg.

Det är glädjande att ämnet skapat debatt, eftersom frågorna är mångfasetterade och saknar enkla svar. Däremot förvånas jag över att författarna inte diskuterar »off label«-förskrivningen av Avastin, som är den dominerande orsaken till de nationella skillnaderna i läkemedelskostnader. Som jag ser det borde denna ekonomiska ojämlikhet vara utgångspunkten för debatten.

Slutligen är författarna och jag helt överens om att nationella riktlinjer för behandling av våt AMD som i Finland eller Danmark vore önskvärt [3, 4]. Kanske kan Sveriges läkemedelskommittéer samlas i en lämplig lokal med trevlig braskamin. När ett förslag gillas av två tredjedelar kan vit rök sippra ut genom skorstenen …      

Läs kommentar och ursprungsartikel:

Oacceptabel ojämlikhet inom ögonsjukvården        

Öga för öga? Olika syn på förskrivning »off label« ger stora regionala skillnader i behandling vid sjukdom i gula fläcken