Annons
Annons

Dödförklarad patient levde – 40 år senare

bild

Debatt 24 MAR 2017 Bengt Fagrell minns ett fall med ett viktigt budskap: Man måste vara ytterst noggrann när det gäller att bedöma om en person är vid liv eller inte. (2 kommentarer)

Dags att fylla kunskapsluckor om antibiotika-användning i praxis

bild

Debatt 22 MAR 2017 Det behövs mer kunskap om hur antibiotika kan användas på bästa sätt för att optimera behandlingen och minska framtida resistensutveckling. På regeringens uppdrag har Folkhälsomyndigheten startat två stora kliniska studier – en i primärvården och en i slutenvård. (1 kommentar)

Annons Annons

Skapa register för chefsutveckling

bild

Debatt 27 MAR 2017 Bo Israelsson förslår att det skapas ett nationellt kvalitetsregister för jämförelser av chefsrekrytering och chefsutveckling, dit sjukvårdens huvudmän åläggs att rapportera årligen.

Viktigt hitta väg fram till goda språkkunskaper

Inledare 22 MAR 2017 Med de nya, hårdare språkkraven riskerar EU-läkarna att bli betydligt färre. 

Slut på otidsenlig anställning av läkare

Signerat 21 MAR 2017 »Det är obsoleta regler som går i graven.«

Tidig forskningssatsning ger långsiktigt engagemang

bild

Debatt 21 MAR 2017 Det är fortsatt högt söktryck till platserna på Sahlgrenska akademins amanuensprogram som ger läkarstudenter möjlighet att inleda en forskarkarriär tidigt under utbildningen, skriver Puja Shahrouki och medförfattare.

Apropå! Dags att bry sig om »prostatagubbar«

bild

Debatt 20 MAR 2017 Män med en godartad prostataförstoring måste ges tillgång till relevant vård. Nya vägar bör sökas för att tillmötesgå patienternas rättmätiga krav på botande behandling, skriver Gunnar Hagberg. (6 kommentarer)

Låt verkligheten påverka evidensen

bild

Debatt 17 MAR 2017 Ambitionen att den vård vi ger ska hjälpa patienterna är förstås god, men när ska verkligheten få påverka evidensen vid depression och ångest? Det undrar Peter Ankarberg. (5 kommentarer)

Håll fast vid principen om försiktighet med salt till spädbarn

bild

Debatt 16 MAR 2017 Det finns ingen anledning att frångå tidigare uppfattning om att försiktighet med salt bör gälla under barnets första levnadsår, skriver Mattias Aurell och övriga i ledningsgruppen för WASH Sweden. (2 kommentarer)

Slutreplik i debatten om SSRI, riktlinjer och unga: Utveckling av psykoterapin förordas

Debatt 16 MAR 2017 Göran Högberg får här slutreplik i debatten angående föreslagna riktlinjer och rekommendationer för behandling av depression och risken för riskfylld medicinering av barn och unga.

Primärvården Slutsnackat om brister – nu behövs verkstad!

Signerat 14 MAR 2017 »Nu måste 40 års funderande leda till konkreta resultat!« (3 kommentarer)

Läs om ett ämne varje läkare bör ägna intresse åt

Inledare 14 MAR 2017 Ett andra steg blir att fundera över vad man som enskild läkare kan göra för att minska på antalet diagnostiska fel och misstag. För, som Pelle Gustafson konstaterar, är diagnosställande huvudsakligen en uppgift för läkare. Arbetet för att minska på felen och misstagen kan således aldrig lyckas om inte läkare engagerar sig i det.

Apropå! Rätten till diagnos vid Ehlers–Danlos syndrom

bild

Debatt 13 MAR 2017 Om allmänläkare ska stå för diagnostiken och omhändertagandet av patienter med genetiska sjukdomar som Ehlers–Danlos syndrom måste en ordentlig satsning göras för att lyfta kompetensen, skriver Sofie Blume. (5 kommentarer)

Apropå! Trygg hänvisning till rätt vård

bild

Debatt 13 MAR 2017 Kombinerat med 1177 Vårdguidens rådgivningsstöd ger beslutsstödet RETTS en stabil grund för sjuksköterskor att bedöma lämplig vårdnivå, skriver Ingunn Granum, som kort redogör för ett arbetssätt som används vid akutmottagningarna i Karlstad och Arvika. (1 kommentar)

»Öppna alla vårdplatser« – manifestationer för hälsan

bild

Debatt 10 MAR 2017 Sverige har lägst antal vårdplatser i Europa, rapporterna om patientskador avlöser varandra och sjukfrånvaron ökar hos vårdpersonalen. Författarna uppmanar till deltagande i manifestationer för hälsan vid landstingshuset i Stockholm. (2 kommentarer)

Risk för riskfylld medicinering inom barn- och ungdomspsykiatrin

Debatt 09 MAR 2017 Socialstyrelsens föreslagna riktlinjer och Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling av depression leder – när det gäller barn och unga – till icke evidensbaserad och riskfylld medicinering, skriver Göran Högberg. (5 kommentarer)

Fluoxetin bör ibland användas vid depression hos unga

Debatt 09 MAR 2017 Läkemedelsbehandling är ett alternativ vid medelsvår till svår depression hos barn och ungdomar som när det används ändamålsenligt kan hjälpa många patienter, skriver Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i denna replik till Göran Högberg. (3 kommentarer)

Kunskapen om autism hos flickor måste öka

Debatt 08 MAR 2017 Kunskapen om hur flickors och kvinnors svårigheter vid autism yttrar sig kliniskt måste bli bättre inom vården, omsorgen och skolan, skriver Maria Bühler och medförfattare, samtliga legitimerade psykologer. (11 kommentarer)

Annons Annons

Undanhållet jäv bör leda till avstängning från publicering i LT

Debatt 03 MAR 2017 Kommer Läkartidningen att följa BMJ och endast låta skribenter som saknar jäv få skriva medicinska kommentarer, undrar Bengt Järhult, som anser att en stor del av de rekommendationer praktiker förväntas följa är präglade av bias genom att läkemedelsbolagen i så hög grad finansierar de studier som ligger till underlag för dem. (3 kommentarer)

Händelser med ej uppgivna jäv behöver bedömas från fall till fall

Debatt 03 MAR 2017 Bengt Järhult ställer i en debattartikel ett antal frågor rörande bland annat jävsförhållanden till Läkartidningen. Här svarar Pär Gunnarsson och Jan Östergren, chefredaktör respektive medicinsk huvudredaktör. ()

Anhöriga vill ha debatt om rätten att behålla legitimationen livet ut

Debatt 01 MAR 2017 Vi efterlyser debatt om läkares rätt att behålla sin legitimation livet ut och ifrågasätter den vårdpersonal som underlät att rapportera de brister de såg i en nära anhörigs yrkesutövning, vilket vi menar satte patienters liv och välmående i fara, skriver Carolina Överlien. (9 kommentarer)

En hyllning till alla läkare som gör vad de kan

Inledare 01 MAR 2017 Historien om Benny Ståhlbergs ingripande är inte bara en påminnelse om den tacksamhet som patienter och anhöriga kan känna gentemot läkare. Den är också en hyllning till alla läkare som i tjänsten och på fritiden gör vad de kan för människor som behöver hjälp. ()

Annons Annons

Skrämmande brister i medicinsk fortbildning

Signerat 28 FEB 2017 »Läkares fortbildning är en angelägenhet för hela samhället.« ()

Kvalitetsregister – en skatt som bör komma fler till glädje

Debatt 28 FEB 2017 För patienternas skull bör vi sträva efter att de nationella kvalitetsregistren når sin fulla potential för forskning och kvalitetsarbete, skriver Carl Montan. (2 kommentarer)

Svenska sättet att bli läkare är olönsamt, omständligt och olidligt

Debatt 27 FEB 2017 Bahast Biuk är kritisk till AT-systemet och kommer med konkreta förslag på hur det kan förbättras, både gällande patientsäkerhet och gott handhavande av offentliga medel. (13 kommentarer)

Att låta proffsen vara proffs är en bultande hjärtefråga

Debatt 24 FEB 2017 Att försvara den medicinska professionens autonomi och handlingsfrihet är en stenhård kärnfråga för Läkarförbundet. Mycket handlar just om ekonomisk styrning av vårdens verksamheter och läkares arbete, skriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i denna replik till Bengt Järhult och medförfattare. (2 kommentarer)

Apropå! En grön ö i Norrbotten

Debatt 24 FEB 2017 »Gröna öar« ses som en av lösningarna på primärvårdens djupa kris. Eftersom det saknas en tydlig definition av gröna öar (vilket kan vara bra) kan de se väldigt olika ut, skriver Anders Lindman och medförfattare, som alla har erfarenheter från en grön ö i Norrbotten. ()

Läkarförbundet bör ta strid mot PaRIS – för kompetens och läkaretik

Debatt 23 FEB 2017 OECD lanserar nu PaRIS – ett nytt sätt att mäta resultat i vården. PaRIS är en ödesfråga som inte bara rör sjukvårdens styrning utan läkaryrkets framtid, skriver denna författargrupp, som här ställer fyra frågor till Läkarförbundets styrelse. (3 kommentarer)

Visst kan man bli läkare när man är över 40

Inledare 21 FEB 2017 Alla är de över 40 och har framgångsrika karriärer bakom sig – men har mitt i livet valt att sätta sig i skolbänken igen för att bli läkare. ()

Dags för arbetsgivaren att betala för resorna

Signerat 21 FEB 2017 »Alla anställda bör ha rätt till en angiven huvudarbetsplats som avtalas vid anställningen.« (1 kommentar)

Vårdförloppet för blåscancer bör omvärderas

Debatt 20 FEB 2017 Makroskopisk hematuri bör utredas utan fördröjning. Att tiden från remiss till diagnos bör vara högst fyra dagar har dock inget stöd i de studier som åberopas i det nationella vårdprogrammet, skriver Hans Hedelin och Sten Holmäng. (7 kommentarer)

Längre skrivtid och nya chanser i det nya kunskapsprovet för läkare

Debatt 15 FEB 2017 Socialstyrelsen och Umeå universitet förlänger provtiden till fyra timmar för det teoretiska delprovet i det nya kunskapsprovet för läkare. Dessutom behöver de med underkända resultat vid de första två provtillfällena inte räkna in dem i de maximalt tre försök de har på sig att klara provet. Socialstyrelsen kommer att kontakta berörda. (4 kommentarer)

Skapa samverkan mellan privata och offentliga stamcellsbanker

Debatt 14 FEB 2017 Privata och offentliga banker för navelsträngsstamceller samexisterar i de flesta länder. Ett utvecklat samarbete i Sverige skulle bland annat kunna rädda och förbättra framtida liv, öka valfriheten och bli ett värdefullt tillskott till stamcellsforskningen i landet, skriver Karolina Förnvik och Julio Illo Molin. (6 kommentarer)

Ta gärna del av Kjell Asplunds olika synpunkter

Inledare 14 FEB 2017 Kjell Asplund menar till exempel att kontinuitet är »oerhört försummat« i dag. (4 kommentarer)

Att styra med tillit – för patientens bästa

Signerat 14 FEB 2017 »Önskar regeringen uppriktigt att läkarna ska ta större ansvar är det också viktigt att släppa in oss.« ()

Annons Annons