Annons Annons
Annons Annons

Bo Risberg om förundersökningen i Macchiarini-affären: Nedlagd juridisk prövning sänder fel signaler

bild

Debatt 20 OKT 2017 Det är en skandal att förundersökningen mot Paolo Macchiarini läggs ned, anser Bo Risberg. Det är nu upp till de efterlevande att fortsätta processen. Skadeståndskraven bör bli höga och det minsta man kan begära är att sjukhuset/institutet är behjälpligt och stöder de anhöriga. (1 kommentar)

Replik till Åke Thörn och medförfattare: Viktigt att alla frågor kommer upp på bordet

bild

Debatt 19 OKT 2017 Vi håller med författarna om att det är viktigt att digital vård diskuteras och att alla frågor kommer upp på bordet, skriver Johan Flodin och Joakim Röstlund, Kry Sverige, i denna replik till Åke Thörns och medförfattares debattinlägg i Läkartidningen. (1 kommentar)

Åldersbestämning: Konstruktiva förslag, tack

bild

Debatt 19 OKT 2017 Riksdagen har beslutat att åldersbestämning ska genomföras i Sverige. Diskussionen gäller därför inte om, utan hur ålder ska bestämmas. Om något konstruktivt ska komma ur debatten är det dags att föreslå fungerande alternativ och staka ut framtiden, skriver Lars Breimer. (2 kommentarer)

Etik är en del av yrket som aldrig kan väljas bort

Inledare 18 OKT 2017 Temat innehåller exempel på etiska aspekter på läkarens arbete i vardagen som berör alla kliniskt verksamma läkare och kan därmed ses som viktigt att ta del av.

Fråga inte patienten om läkarstudenten får undersöka

bild

Debatt 18 OKT 2017 Genom hela läkarprogrammet har det förekommit att Shwan Ghaderi, student på termin 10, inte fått närvara vid patientmötet. Frågan »Går det bra att läkarstudenten undersöker?« ger en illusion av att vår närvaro är ett valbart alternativ, som att välja vilken vårdcentral man vill vara listad på, skriver han. (9 kommentarer)

Läkaresällskapet svarar Åke Thörn och medförfattare: E-hälsa kan vara bra ibland, men löser inte alla problem i vården

bild

Debatt 17 OKT 2017 Svenska läkaresällskapet (SLS) är inte stillatigande inför utvecklingen inom e-hälsoområdet. Vår position är snarare aktivt lyssnande med handlingsberedskap, skriver fyra företrädare för SLS i denna replik till Åke Thörn och medförfattare. (1 kommentar)

Samhällsbärare – läkaransvar som förpliktigar

Signerat 17 OKT 2017 »Det är inte enbart i mottagnings­rummet vi kan hjälpa.«

Utlokaliseringar tyder på bristande ledning och styrning

bild

Debatt 16 OKT 2017 Det krävs många förändringar på våra sjukhus för att få bukt med utlokaliseringen av patienter, vilken uppges kosta samhället i storleksordningen 9 miljarder kronor om året i enbart vårdskador. Sjukvården måste ta tag i detta med större kraft, skriver Bo Israelsson.

Anmärkningsvärt om sköldkörtelvården i riksdagsmotion

bild

Debatt 16 OKT 2017 Det är med förvåning Mikael Lehtihet och Jan Calissendorf läst en riksdagsmotion där fem riksdagsledamöter (S) efterlyser förbättrad kunskap om och behandling av sköldkörtelsjukdomar. De fem förordar alternativ medicinsk behandling där det vetenskapliga underlaget är bristfälligt. (4 kommentarer)

Slutreplik: AT-nämnden tappar bort viktiga punkter

Debatt 13 OKT 2017 Vår kritik är inte riktad mot AT-nämnden som organ. Vad som eftersöks är en översyn av dess uppgift i relation till måluppfyllelsen, skriver Mattis Gärtner Nilsson och Veronica Milos Nymberg i denna slutreplik angående eAT-provet.

SBU-kommentar angående virtuella läkarbesök: Både nytta och risker bör undersökas förutsättningslöst

bild

Debatt 13 OKT 2017 SBU framhåller vikten av att vetenskapligt undersöka såväl nytta som risker med metoder och rutiner och att tydliggöra deras etiska problem. Detta gäller även virtuella läkarbesök – i synnerhet om läkarens arbete totalt omdanas, skriver företrädare för SBU i denna kommentar till en debattartikel i LT av Åke Thörn et al. (1 kommentar)

Replik angående livsstilsfaktorer i kirurgiska register: Något gick fel i faktakontrollen

Debatt 12 OKT 2017 Svenska hjärtkirurgiregistret inom SWEDEHEART är bättre än vad som framgår av den omfattande tabellen i vår artikel i Läkartidningen om dokumentation av livsstilsfaktorer i kirurgiska register. Det skriver Hanne Tønnesen. (1 kommentar)

Nya organdonatorer – nya etiska frågor

bild

Debatt 11 OKT 2017 Fler organ behövs för transplantationsverksamheten i landet. Det gäller att identifiera nya grupper av organdonatorer och så långt möjligt få samtycke för donation. Centralt för donationsprocessen är dock transparens, skriver Kristina Söderlind Rutberg i en kommentar till en artikel i Läkartidningen.

Så blir patienten en partner inom arbetet i vården

Inledare 11 OKT 2017 »Personcentrerad vård är att se och möta hela människan. Personens berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och ömsesidig respekt för varandras kunskap.«

Läkemedels hållbarhet – en prioriterad fråga

Signerat 10 OKT 2017 »En viktig fråga är läkemedels hållbarhet när det nått patienten.«

Kritiken är både felriktad och bristfälligt underbyggd

Debatt 09 OKT 2017 Det är Socialstyrelsens och inte AT-nämndens uppdrag att förmedla de krav som ställs för legitimation i Sverige. Kunskap »produceras« inte i AT-nämnden, och vi examinerar inte lokala riktlinjer. Det skriver ordföranden och vice ordföranden för AT-nämnden i denna replik till Mattis Gärtner Nilssons och Veronica Milos Nymbergs debattartikel i LT. ()

Total »make-over« hotar läkaryrket

Debatt 09 OKT 2017 När man nu hastigt och i ganska stor skala introducerat en virtuell läkarverksamhet där den direkta patientkontakten och kliniska undersökningen eliminerats är det frågan om en total »make-over« av läkaryrket, skriver Åke Thörn och medförfattare. Författarna söker svar på en rad frågor och riktar sig till såväl institutioner som organisationer. (23 kommentarer)

Transvården bör förändras i grunden – och det måste gå fort

Debatt 06 OKT 2017 Socialstyrelsen bör se över rekommendationerna om god vård av personer med könsdysfori. Fler läkare bör få möjlighet att diagnostisera personer som lider av könsdysfori, så att fler kan få tillgång till vård snabbare, skriver Leo Segelmark. (1 kommentar)

Annons Annons

Felaktiga fakta om kvalitetsregister

Debatt 05 OKT 2017 I en artikel i Läkartidningen skriver författarna att livsstilsfaktorer är förbisedda i kirurgiska kvalitetsregister. De har tyvärr fått en hel del om bakfoten, skriver Örjan Friberg, ordförande i Svenska hjärtkirurgiregistret. (1 kommentar)

Rättsmedicinalverkets metod är undermålig och bör bytas

Debatt 04 OKT 2017 Sverige bör lyfta blicken och ta intryck av hur andra länder har löst frågan med medicinska åldersbedömningar, skriver Fredrik Tamsen i denna slutreplik i debatten om Rättsmedicinalverkets nya metod för åldersbedömning. (3 kommentarer)

Primärvårdens del av vårdens resurser svår men viktig fråga

Inledare 04 OKT 2017 Förra året utgjorde kostnaderna för primärvården cirka 17 procent av sjukvårdens totala nettokostnader i Sverige. ()

Dags för en rejäl översyn av AT-nämnden

Debatt 03 OKT 2017 Trots att ansvaret för eAT-provet roterar mellan ledamöter från sju ansvariga universitet i AT-nämnden ses regionala skillnader i provresultaten. Om vi ska behålla legitimationens status är det dags att öka transparensen i AT-nämnden. Det anser Mattis Gärtner Nilsson och Veronica Milos Nymberg. ()

Metodfel vid tidsbestämning av graviditet måste beaktas

Debatt 02 OKT 2017 Vill man garantera att mer än 99 procent av sena aborter sker före 21+6 veckor bör gränsen sättas vid 20+4 veckor om tidsbestämningen baseras på ultraljudsmätningar, skriver Per-Håkan Persson. (2 kommentarer)

Tveksamt att slå ihop riskerna i de två metoderna

Debatt 29 SEP 2017 Säkerheten i RMV:s metod är starkt kopplad till den grupp som den tillämpas på. De resonemang som lyfts fram i debattartikeln utgår från den grupp där risken för fel är som störst. RMV:s utlåtanden utgår från sannolikheten på populationsnivå, skriver Elias Palm, i denna replik till Fredrik Tamsens inlägg i Läkartidningen. (3 kommentarer)

ALF-resurser stärker klinisk forskning

Debatt 29 SEP 2017 Den nya resursfördelningen i ALF-avtalet kan ytterligare stärka den kliniska forskningen, höja kvaliteten och stärka Sveriges ställning som forskningsnation, skriver Victoria Fröjd Révész. (2 kommentarer)

Dags att förkasta PACE-studien

Debatt 28 SEP 2017 PACE-studien skulle undersöka behandlingseffekten av gradvis ökad träning och kognitiv beteendeterapi vid kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). Studien var feldesignad från start och anspråken på positiv behandlingseffekt motsägs av underliggande data. Det är dags att förkasta studien. I en Cochranerapport om som bygger på PACE och sju liknande studier nonchaleras alla metodproblem. Cochranerapporten måste därför också ifrågasättas. (3 kommentarer)

Vårdgivarens ansvar att hantera klagomål snabbt

Signerat 28 SEP 2017 »Vårdgivaren har bäst förutsättningar att besvara klagomål.« ()

Vårdcentral som ger hopp om ljusare framtid

Inledare 27 SEP 2017 Utbildningsvårdcentralen i Visby (och de som finns på andra platser i landet) ger hopp om en ljusare framtid för primärvården. ()

Budgeten – bra ansats men utan långsiktighet

Signerat 26 SEP 2017 »Särskilt glädjande är att vi nu sakta börjar se satsningar inom primärvård och öppenvård.« (1 kommentar)

Etisk granskning av oetisk styrning nödvändig

Debatt 25 SEP 2017 En nyutkommen rapport visar att etiken inom ledning och styrning av hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting har en mycket svag ställning. Dagens vårdpolitik bör granskas i relation till riksdagens etiska plattform från 1997, anser Jan Halldin och Göran Dahlgren. (2 kommentarer)

Väntetider – inget nödvändigt ont

Debatt 21 SEP 2017 Utredningen »God och nära vård« föreslår att väntetiden till ett läkarbesök i primärvården ska bli högst 3 dagar. De allra flesta vårdcentraler klarar inte dagens 7 dagar. Vår uppfattning är att lagstiftningen och våra avtal är kontraproduktiva. Tillgängligheten måste styras på annat sätt, skriver Carola Johansson och Lars Agréus. ()

Resultat av åldersbedömningar pekar på felaktigheter i metoden

Debatt 20 SEP 2017 Det finns indikationer på allvarliga brister i Rättsmedicinalverkets nya metod för medicinska åldersbedömningar (röntgen av visdomständer och MR knä). Nyligen redovisades resultatet av de bedömningar som utförts till och med sista juli i år. RMV:s siffror visar att det är mer än fyra gånger så vanligt att knäleden mognat före tänderna än tvärtom, skriver Fredrik Tamsen.  (20 kommentarer)

Nytt om pensioner: Ökad trygghet och sänkt avgift

Signerat 20 SEP 2017 »Det betyder i praktiken … att det blir mer i pension för de anställda.« ()

En avdelning som ger energi och inspiration

Inledare 20 SEP 2017 »De är ivriga att berätta om hur de har burit sig åt för att få ner stressen för framför allt sjuksköterskorna, minska vårdtiden och öka både personal- och patientnöjdheten – utan att kostnaderna ökat.« ()

Viktigt att hantera etisk valhänthet

Debatt 18 SEP 2017 Vi behöver ett bra regelverk som stöd för etisk granskning av all forskning och sjukvård och en fungerande utbildning i etik, inte minst riktad till ansvariga chefer inom respektive verksamhetsfält, skriver Sven Wallerstedt. (1 kommentar)

Annons Annons
Senaste nytt

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.