Annons
Annons Annons

Angående medicinsk kommentar om smärtutbildning: Visst undervisas det om smärta i Umeå och vid KI

bild

Debatt 11 DEC 2018 I en medicinsk kommentar i LT rapporterar författarna att smärtundervisningen varierar i både i tid och omfattning vid läkarutbildningarna i landet. För Umeås och KI:s del uppges att smärtundervisning saknas helt. Så är det inte, skriver Britt-Marie Stålnacke et al.

Nej – barn med typ 1-diabetes lever inte i ständig livsfara

bild

Debatt 10 DEC 2018 Det behövs korrekt information om typ 1-diabetes. Det gäller bland annat risken för barn med typ 1-diabetes att dö i hypoglykemi, vilken är extremt liten, skriver Johnny Ludvigsson. (1 kommentar)

Annons Annons
bild

Fusk hotar tilliten till blivande läkares professionalitet

Debatt 06 DEC 2018 Det är med stor sorg vi noterat att några studenter valt att fuska sig till en plats på läkarutbildningarna. Vi förväntar oss nu att Universitets- och högskolerådet dels skärper säkerheten vid högskoleprovet för att förhindra att fusket fortsätter och dels att utredningen om vilka som fuskat sig in på utbildningarna drivs vidare, skriver Agneta Ekman et al. (2 kommentarer)

Viktigt att nå forskning via open access

Inledare 05 DEC 2018 Den svenska positionen är i korthet »att man vill byta affärsmodell så att man i stället för prenumerationer ska betala för att få forskningsartiklar publicerade och för att allt som publiceras av svenska forskare ska ligga öppet globalt«.

Livmodertransplantation med levande donator – etiskt dilemma?

Debatt 05 DEC 2018 I litteraturen kring livmodertransplantation antas ofta att transplantation med levande donator skulle vara mindre etiskt problematiskt än altruistiskt surrogatmoderskap. Vi manar till försiktighet med sådana antaganden, skriver Lisa Guntram och Nicola Jane William.

Grattis till landets försäkringsdistributörer

Signerat 04 DEC 2018 »Det känns magstarkt … att föreslå en reglerad fortbildning för en yrkesgrupp men konsekvent vägra göra det för en annan.«

bild

Receptsamling för »gröna öar«

Debatt 03 DEC 2018 I vårdarbetet är alla yrkesgrupper viktiga, men på en vårdcentral är distriktsläkaren viktigast. Det är alla yrkesgrupper vid Borgholms hälsocentral överens om. Endast distriktsläkaren kan ta dirigentrollen och styra vårdflöden, konstaterar de i sin »receptsamling« för riktigt bra sjukvård. (1 kommentar)

Argumenten för »sällankirurgi« liknar mest fromma förhoppningar

bild

Debatt 28 NOV 2018 Då underlaget är för litet för att göra en relevant jämförelse framstår en del av argumenten för att behålla »sällankirurgi« vid mindre enheter mest som fromma förhoppningar om utfall. Man bör varken lura sig själv, politiker eller patienter med påståenden som saknar grund, anser David Bock et al.  (3 kommentarer)

Vi IT-rondar för bättre IT-verktyg

Signerat 27 NOV 2018 »… professionen måste vara del­aktig för att få system som hjälper i stället för stjälper.«

Dysfagirehabiliteringen »bortglömd« i nya strokeriktlinjerna

Debatt 26 NOV 2018 Sväljproblem är vanligt förekommande efter stroke. Behovet av rehabilitering är ofta påtagligt, men prioriteras inte i de nya strokeriktlinjerna. Logopeder inom strokerehabiltering är oroade över att såväl patientsäkerhet som livskvalitet äventyras.

Replik från Socialstyrelsen angående dysfagi: Åtgärder vid dysfagi är viktigt

Debatt 26 NOV 2018 Socialstyrelsen delar helt bilden av att dysfagi är ett tillstånd med stor svårighetsgrad och att åtgärder för detta är viktiga. Det skriver Mattias Fredricson, Socialstyrelsen, et al i en replik på en debattartikel i LT av en grupp författare med logopedisk kompetens. 

Leder ekonomiska intressen till censur av vetenskapliga tidskrifter?

bild

Debatt 22 NOV 2018 Det finns risk för att redaktörer vid vetenskapliga tidskrifter idkar självcensur för att inte äventyra förlagets vinst och tidskriftens existens, anser Niels Lynøe.

»Fake news« hör inte hemma i vården

Signerat 20 NOV 2018 »Vid jämförelser av hälso- och sjukvårdssystem … krävs gedigen kunskap om hälso- och sjukvården.«

#Metoo-uppropet har inspirerat till förändring

Inledare 20 NOV 2018 Denna grupp enades så småningom om ett upprop mot sexuella trakasserier, övergrepp och sexism inom sjukvården kallat #utantystnadsplikt.

Afrikanska unionen satsar på ett gemensamt smittskydd

bild

Debatt 20 NOV 2018 Afrikanska unionen har inlett arbetet med att upprätta ett smittskyddsinstitut för den afrikanska kontinenten. Sverige skulle med sitt mångåriga arbete på smittskyddsområdet kunna göra stor nytta i uppbyggnaden, skriver Johan Giesecke.

Akuten ska inte byggas om till vårdavdelning

Debatt 19 NOV 2018 Under 2017 granskade Inspektionen för vård och omsorg 63 somatiska akutmottagningar. IVO:s tillsynsrapport ger oss verktyg att förbättra patientsäkerheten på akuten och argumentera för fler vårdplatser, konstaterar Svensk förening för akutsjukvård. ()

Sjukskrivning är inte enbart en försäkringsfråga

Debatt 15 NOV 2018 Försäkringskassan har länge kritiserats för att avslå sjukskrivningar där läkare intygat varierande grad av arbetsoförmåga. En aspekt som sällan eller aldrig diskuteras är att sjukskrivningen faktiskt också är en sjukvårdande åtgärd, skriver Lars Jacobsson. (12 kommentarer)

Spelberoende är allvarligt – men hjälp finns

Inledare 14 NOV 2018 »Spelberoende är ett allvarligt tillstånd, som är mycket aktuellt i Sverige i dag. Ungefär 2 procent av den svenska befolkningen har spelproblem, och varje år tillkommer omkring 100000 problemspelare.« ()

Annons Annons

Dags för ett offensivt arbetsmiljöarbete

Signerat 13 NOV 2018 »Alla medlemmar och våra skyddsombud måste flytta fram positionerna ytterligare gentemot arbetsgivaren.« ()

Det kan vi lära av den som pluggar medicin mitt i livet

Debatt 12 NOV 2018 Det är en tillgång att få träffa studenter som valt att ändra yrkesbana. Diskussionerna och mötena blir givande. Ingela Fehrman Ekholm har som mentor intervjuat två äldre läkarstudenter om hur de ser på studierna, läkarrollen och vården i stort. (6 kommentarer)

Förvirring vanligt vid svensk handläggning av yrsel

Debatt 09 NOV 2018 Är Sverige på väg att bli ett yrsel-u-land? Svensk yrselvård skiljer sig numera från vården i våra grannländer. Patienter med yrsel utreds och behandlas inte enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver Christian Geisler och medförfattare. (8 kommentarer)

Forskningsdatabas – vetenskaplig process eller virtuell lagerlokal?

Debatt 07 NOV 2018 Forskningsdatabaser går helt enkelt inte att etikpröva, skriver Åke Thörn, som flaggar för att den nya dataskyddslag som föreslås träda i kraft 1 juli 2019 riskerar att skada tilltron till såväl etikprövningssystem som till medicinsk forskning allvarligt. ()

Annons Annons

Intagnings-CTG – synpunker från andra sidan norska gränsen

Debatt 05 NOV 2018 Det saknas vetenskapliga belägg för rutinmässig användning av intagnings-CTG. Norge, Danmark, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland har sedan länge slutat rekommendera intagnings-CTG hos lågriskkvinnor, skriver Ellen Blix. ()

Intagnings-CTG – missuppfattningar misstänks i flera länder

Debatt 05 NOV 2018 Vi är överens om att intagnings-CTG inte ska användas som prediktionsmetod av förlossningsutfall sex till nio timmar senare. Om det använts så är det fel. Vi håller även med om att det kanske är en del av det svenska obstetriska kulturarvet – något som vi vill vårda, skriver Pelle G Lindqvist och Lizza Parts i denna replik på ett debattinlägg i LT. ()

PCCRC – viktigt kvalitetsmått för koloskopi

Debatt 02 NOV 2018 Diagnos av kolorektal cancer inom 6–36 månader efter koloskopi är ett viktigt kvalitetsmått för koloskopi. Bakomliggande orsaker är multifaktoriella, och varje fall bör följas upp i en orsaksanalys, skriver Anna Forsberg och medförfattare. ()

En förvrängd bild av verkligheten i skolan

Debatt 01 NOV 2018 Hur tillgången till elevhälsan ska göras mer likvärdig för alla elever är naturligtvis en viktig fråga att lyfta till högre instanser, skriver Elisabet Jädersten och medförfattare i denna slutreplik i en debatt om skolhälsan i Läkartidningen. ()

Hyrläkarfrågan handlar även om arbetsmiljö

Inledare 31 OKT 2018 Hyrläkarfrågan innehåller dock fler komponenter än antalet inhyrda läkare och kostnaderna för dessa. En sådan komponent är vikten av en bra arbetsmiljö för existerande personal. ()

Lyssna på professionen i stället för på konsulterna

Signerat 30 OKT 2018 »Det är viktigt att konsulter bara används när det inte finns intern kompetens.« (2 kommentarer)

Stabilt sjukpenningtal kräver medicinsk kompetens

Debatt 30 OKT 2018 Det går att få ett stabilt sjukpenningtal på 9,0 men då måste alla aktörer göra sin del av jobbet. Sjukskrivningsmiljarden innebar många bra satsningar som går att återanvända, skriver Karin Starzmann. (3 kommentarer)

»Vårdcentral« som inte ingår i vårdvalet är ingen vårdcentral

Debatt 29 OKT 2018 Mikael Hoffmann ställer i ett debattinlägg i LT frågan: Vad är, och vem får kalla sig vårdcentral? Nu svarar svarar Annika Larsson, SFAM, och Marina Tuutma, DLF: »Att använda begreppet för en verksamhet som inte ingår i vårdvalet, och inte heller har ambitionen eller förutsättningarna för att göra det, känns grovt vilseledande.« ()

PCR ger bäst vägledning för antibiotikaprofylax mot GBS

Debatt 29 OKT 2018 Vid nationell PCR-IAP bör priset på utrustning och testkit kunna minimeras via Sveriges Kommuner och landsting. Lägre prisnivå bör ingå i Socialstyrelsens hälsoekonomiska modeller, skriver Claes Schalén och medförfattare i denna slutreplik gällande IAP mot GBS-infektion. ()

Finns det en ADHD-epidemi i Sverige?

Debatt 29 OKT 2018 Ur ett antropologiskt och socialepidemiologiskt perspektiv bör den epidemiologiska forskningen om ADHD inte bara handla om att upptäcka en objektiv eller »naturlig« prevalens utan också om faktorer som påverkar våra föreställningar och klinisk praxis, skriver Chirstoffer Hornborg och Juan Merlo. (18 kommentarer)

En vårdcentral är en vårdcentral – eller?

Debatt 26 OKT 2018 För knappt två år sedan ställde jag och medförfattare en fråga i LT. Får en vårdverksamhet som inte erbjuder fysiska besök kalla sig vårdcentral? Frågan kvarstår, skriver Mikael Hoffman, som inte finner svar i Läkarförbundets reviderade regler för marknadsföring.  (8 kommentarer)

En »hjärtstartare« är ingen hjärtstartare

Debatt 25 OKT 2018 »Köp en hjärtstartare och rädda liv«. Uppmaningen i reklamen kan leda tanken till att hjärtstartare kan ha avgörande betydelse vid ett hjärtstillestånd. Att utbilda fler medborgare i hjärt–lungräddning torde dock vara betydligt mer kostnadseffektivt, skriver Bengt Fagrell och John Wahren.  (3 kommentarer)

Spridning av hjärtstartare förmodligen kostnadseffektivt

Debatt 25 OKT 2018 Vi instämmer i att alltför få hjärtstartare kommer till användning, men när en »publik« hjärtstartare används är effekten inte minimal utan tvärtom betydande, skriver Andreas Claesson och medförfattare i denna replik på ett debattinlägg i LT av Bengt Fagrell och John Wahren. (1 kommentar)

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.