Annons
Annons
Annons Annons
bild

Rimligt att patienter deltar i beslut om medicinering

Debatt 12 AUG 2019 Brukare och anhöriga är kritiska till att psykiatrin inte i tillräcklig grad lyssnar på sina patienter och deras anhöriga. Vikten av att ta del av synpunkter och stärka patienternas och de anhörigas röster diskuteras av Schizofreniförbundets erfarenhetsgrupp samt verksamhetschefen för psykosvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. (6 kommentarer)

Evidensen allt starkare för upprepad selektiv lasertrabekuloplastik

Debatt 09 AUG 2019 Med en allt starkare evidens för effekten av och säkerheten vid upprepad selektiv lasertrabekuloplastik blir denna metod allt vanligare vid tidig behandling av öppenvinkelglaukom och okulär hypertension, skriver Yutong Guo och Philip Jute.

Annons Annons

AT fyller 50 år – så här gick det till när den kom

Inledare 14 AUG 2019 Om bakgrunden till att AT infördes sägs bland annat att: »precis som i dag är det särskilt ont om läkare inom primärvården och psykiatrin. Allmäntjänstgöringens syfte är dels att skapa en utbildningstjänst med bra handledd introduktion till att arbeta som läkare, dels att fördela läkare över landet och till bristspecialiteter.«

Innovation kräver frihet, resurser och en mångfald av kompetenser

Signerat 13 AUG 2019 Ekosystemet av sjukvård, forskning, näringsliv, politik och myndigheter måste utvecklas.

bild

Apropå! Läkaren och Försäkringskassan – igen

Debatt 06 AUG 2019 Att överlåta sjukskrivningar och övrig administration kopplad till ersättningssystemen till speciellt utbildad försäkringsmedicinsk personal är ekonomiskt försvarbart och skulle ge mindre stresspåslag i alla led, skriver Tomas Gillström. (5 kommentarer)

Apropå! En vårdutveckling bortom den vildaste fantasi

bild

Debatt 05 AUG 2019 Vad har vi för samhälle som tillåter ekonomer att styra över saker de inte begriper? Det frågar sig Töres Theorell efter att som sommarläsning valt två böcker om tillblivelsen av NKS och dess nuvarande organisation. (6 kommentarer)

Upplevda IT-problem bekräftas av enkät i Region Uppsala

bild

Debatt 29 JUL 2019 Många läkare i Region Uppsala upplever problem med den digitala miljön. Det brister i logik, interaktion, överskådlighet, utformning och anpassning. Det visar resultaten av en enkät från det lokala Saco-rådet. De svarande angav dessutom i fria kommentarer en mängd upplevda IT-problem, skriver rådets ordförande Knut Bodin.

Förhoppningsvis hamnar bättre arbetsmiljö högt

Inledare 24 JUL 2019 »Vårdval med mer generösa regler, nya lösningar för personalinflytande och ekonomisk kompensation till privata hälsocentraler. Det är några av förändringarna som är på gång i de regioner där Alliansen tagit över makten.«

Forskare och universitet måste stå för ett ansvarsfullt resande

bild

Debatt 24 JUL 2019 Universitet och högskolor står för den största klimatbelastningen av svenska statliga myndigheter, konstaterar Anna Holst och medförfattare. Vetenskapssamhället bör kalibrera sin etiska kompass noga. Skapar forskarnas flygresor verkligen värden som överstiger kostnaderna i klimatbelastning? (4 kommentarer)

bild

Nationellt vaccinationsregister – en angelägenhet för alla

Debatt 23 JUL 2019 I dag finns ingen samlad information om vaccinationer som ges i Sverige. Ett nationellt sammanhållet vaccinationsregister är av största vikt för såväl individen som vaccinatörer och berörda myndigheter, skriver Helena Palmgren och medförfattare. (5 kommentarer)

Teknikutvecklingen vidgar arbetsmarknaden för läkare

Signerat 23 JUL 2019 Enstaka pionjärer har som vanligt gått före och visat att medicinare besitter användbar kompetens för flera branscher. (1 kommentar)

Ytersättningsprotesen har slutat användas för patienternas bästa

bild

Debatt 22 JUL 2019 När Sveriges ortopeder avstår från att erbjuda patienter med höftartros ytersättningsproteser handlar de i enlighet med vetenskapliga fynd och beprövad erfarenhet – och de följer nationella och internationella rekommendationer. Det framhåller representanter för Svensk ortopedisk förening. (2 kommentarer)

bild

Genetiska vägledare efterlyser masterutbildning i Sverige

Debatt 17 JUL 2019 Ökad tillgång till och användning av genetiska test leder till ökade behov av genetisk vägledning. Det skriver Svensk förening för genetiska vägledare, som vill att det skapas en masterutbildning i genetisk och genomisk vägledning i Sverige samt att professionen blir erkänd som vårdyrke.

Apropå! Att skriva ansökan om tid för att skriva ansökan

bild

Debatt 16 JUL 2019 Enligt en annons kan forskande kliniker nu ansöka om anslag för att under en vecka skriva forskningsansökningar. Samtidigt finns studier som visar att forskare i medicinsk vetenskap i snitt ägnar 10 år av sina liv åt att skriva ansökningar. Det konstaterar läkarna och forskarna Dorota Religa och Björn Johansson. (1 kommentar)

bild

Stoppad finansiering av hemförlossning ökar riskerna

Debatt 15 JUL 2019 Att slopa det finansiella stödet till kvinnor som vill föda hemma begränsar möjligheten till dem som har råd att betala en barnmorska. Det minskar dessutom sjukvårdens insyn och hotar patientsäkerheten. Det menar Ulla Waldenström och Helena Lindgren. (1 kommentar)

»När inget annat hjälper lämnar vi vården«

Debatt 10 JUL 2019 Arbetssituationen för läkarna har försämrats drastiskt de senaste 10–20 åren, vilket gett en ohållbar arbetsmiljö. Det skriver Susanne Ringskog Vagnhammar med anledning av att en undersökning från Sylf visar att många unga läkare funderar på att lämna yrket. (4 kommentarer)

Införandet av BT en utmaning för regionerna

Inledare 03 JUL 2019 Det är uppenbart att införandet av BT innebär en utmaning för regionerna. Förhoppningen blir därför att de kan hantera denna utmaning på ett klokt vis. ()

Apropå! Patientråd om akuten ger värdefulla insikter

Debatt 02 JUL 2019 Som akutpatient är man ofta i en ovan och stressad situation, och därmed extra känslig för hur man blir bemött, skriver Ann Malmquist, pensionerad psykiater som blev patient. Hon tog chansen att delta i ett patientråd och har fått ny insikt i vårdpersonalens arbetssituation på akuten. ()

Annons Annons

Högtryck är att vänta i sommarsjukvården

Signerat 02 JUL 2019 För att vi ska kunna upprätthålla hög kompetens måste vi börja utbilda nästa generation specialistläkare. ()

Viktigt att följa riktlinjer för remittering till kvinnokliniker

Debatt 01 JUL 2019 Väntetiderna till kvinnokliniker kan kortas om regionala medicinska riktlinjer följs av remittent och mottagande klinik. Enbart patienter som har behov av specialistkompetens bör remitteras och tas emot, skriver Sundus Munir och Gun Rembeck. ()

Komplexa interventioner kräver komplexa evalueringar

Debatt 26 JUN 2019 Den skräddarsydda behandlingsmodell vid utmattningssyndrom som presenterats i Läkartidningen bör stå modell för liknande anpassande behandlingsprogram riktade till exempelvis sjukvården och dess olika högriskgrupper, skriver Wolfgang Rutz. ()

Äntligen visas effekt av en strategi vid utmattningssyndrom

Debatt 25 JUN 2019 Utmattningssyndrom är ett stort och växande problem inom vår profession. Tänk vilken hjälp en fungerande och tidigt insatt behandling skulle vara, skriver Alexander Wilczek, Christer Sandahl och Marie Åsberg apropå en artikel i LT som beskriver en rehabiliteringsstrategi som visar signifikant effekt på återgång i arbete. (3 kommentarer)

Annons Annons

Bättre diabetesdiagnos behövs självklart även vid vuxendiabetes

Debatt 19 JUN 2019 Vuxna med diabetes bör få så korrekt diagnos som möjligt med bestämning av autoantikroppar. Latent autoimmun diabetes hos vuxna är en vanlig, allvarlig sjukdom. Att skilja den från typ 2-diabetes är av stor klinisk betydelse, skriver Johnny Ludvigsson. (2 kommentarer)

Förskrivning av medicinsk cannabis ökar

Inledare 19 JUN 2019 Förskrivningen av det enda godkända cannabisläkemedlet i Sverige, Sativex, har gått från 168 patienter 2016 till 395 förra året.  ()

Utvidga sjuksköterskornas förskrivningsrätt av penicillin V

Debatt 18 JUN 2019 Sjuksköterskor bör kunna ordinera och förskriva penicillin V på indikationen bakteriell tonsillit respektive faryngotonsillit under förutsättning att de har den av Socialstyrelsen föreskrivna behörigheten, skriver Fredrik Rücker och Gudmund Stintzing. (1 kommentar)

Internationella samarbeten stärker möjligheten till reglerad fortbildning

Signerat 18 JUN 2019 Vi har inte tid att vänta, och vårt arbete med frågan om en reglerad fortbildning kommer att öka i intensitet. ()

Organisatorisk bypass, eller strejk? Så kan vi ta tillbaka kontrollen

Debatt 17 JUN 2019 Theo Bodin ser fyra strategier för hur läkare kan återta kontrollen över yrkeslivet. Bara en kan rädda nästa generation läkare. Vägen till framgång anser han går via organisatorisk bypass, alternativt strejk – för snabbare förändring. (13 kommentarer)

Bättre vård för utsatta kvinnor kan vara på väg

Inledare 12 JUN 2019 »Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm var fram till nyligen den enda specialiserade mottagningen i landet för kvinnor som fått sina underliv stympade. Men nu ska vården bli mer jämlik för den här gruppen.« ()

Hjärnpåverkan efter hjärtstopp – forskningen bör blicka framåt

Debatt 12 JUN 2019 Prognosen för överlevnad efter plötsligt hjärtstopp har långsamt förbättrats. Det är därför av stor vikt att kartlägga vilka problemområden som kvarstår samt vilka insatser vi bör utveckla och erbjuda patienterna, skriver Magdalena Wlad och medförfattare. (2 kommentarer)

Förändringarnas framtid väntar för labbläkare i Sverige

Debatt 11 JUN 2019 Läkare i EU står inför omfattande förändringar av både specialistutbildningar och fortbildning. Detta utgör ett hot inte minst mot svenska laboratorieläkare, skriver Lars Breimer. ()

Listning är en förutsättning för utbyggd primärvård

Signerat 11 JUN 2019 Men exemplen visar hur antalet allmänläkare kan öka kraftigt när en reform väl har beslutats och införts. ()

Nej, kassan kan varken minska eller stabilisera sjukfrånvaron

Debatt 04 JUN 2019 För att få ett slut på sjukintygskontroverserna kan det vara en idé att ta hål på myten att Försäkringskassan kan minska och stabilisera sjukfrånvaron. Det vore en välgärning om det kunde uppmärksammas och debatteras av enskilda läkare, läkarnätverk och läkarorganisationer, skriver Jan Lidhard. (5 kommentarer)

Förbättrad lunghälsa kan ge bättre arbetsmiljö i vården

Debatt 29 MAJ 2019 WHO:s tobaksfria dag har i år fokus på lunghälsa. En förbättrad lunghälsa hos befolkningen kräver politisk kraftsamling. Det behövs bland annat effektivare skattepolitik, begränsningar i marknadsföring av tobaksvaror, utökade rökfria miljöer och subventionerat avvänjningsstöd, skriver Stefan Barath, ordförande i Svensk lungmedicinsk förening. ()

Sjukhus väljer en ny modell för nära vård

Inledare 29 MAJ 2019 »Det blir spännande att följa erfarenheter­na från arbetet på SÄS framöver i tiden. Förhoppningsvis kommer de att visa att sjukhuset gjort ett klokt val som kan utveckla en del av den nära vården.« ()

Små och minskande skillnader i lungcancervården

Debatt 28 MAJ 2019 Att torgföra skillnader i ojusterade data på ett överdramatiserat sätt är kontraproduktivt och riskerar att försämra tilliten till vården och professionen hos politiker och allmänhet, skriver Linda Willén och medförfattare apropå debatten som följt på Cancerfondens rapport 2018. (1 kommentar)

Annons Annons