Läkartidningen
Annons Annons
Annons

Leverbytesprogram – framtid för Sverige?

Debatt 09 AUG 2018 Trots att det årligen görs cirka 200 levertransplantationer i Sverige har väntetiderna ökat, precis som för andra organ. Vi vill väcka tanken på att införa ett bytesprogram för leverdonation, skriver Tommy Andersson och medförfattare.

Elevhälsa
på egen risk

bild

Debatt 06 AUG 2018 SKL:s Uppdrag psykisk hälsa har nyligen lanserat en »betaversion« av metodstöd för elevhälsa och uppmanar slutanvändarna vara med och utveckla materialet. I stället för att chansa på att ogranskade råd ska hjälpa unga att må psykiskt bättre kunde SKL överväga att samarbeta med experter och forskare inom området, anser debattörerna.

Annons Annons
bild

Ett QALY är värt mer än två miljoner kronor

Debatt 20 AUG 2018 Trafikverket har nyligen höjt värdet av ett statistiskt liv från 24 till 40,5 miljoner kronor. Det motsvarar ett värde per QALY på 2,4 miljoner kronor. Detta bör utgöra ny referenspunkt i sjukvårdens prioriteringsbeslut.

Slutreplik gällande trombektomi: Strokepatienter ska få vård i tid – även vid dåligt väder

Debatt 17 AUG 2018 Man kan fråga sig om vi, Nationella arbetsgruppen för stroke eller andra läkare är de som är bäst lämpade att diskutera helikopterteknik, skriver Vilhelm Sjögren och medförfattare i denna slutreplik om tillgängligheten till trombektomi i norra delarna av landet.

Snabbspår är ett initiativ som välkomnas

Inledare 15 AUG 2018 Jonatan Halle, ST-läkare på akutmottagningen, tycker att snabbspåret fungerar bra och att det bidrar till att göra arbetet på akutmottagningen strukturerat.

När festivalen är slut fortsätter arbetet

Signerat 14 AUG 2018 »Om vi vågar tala om normer och värderingar i vården blir vi också tryggare i mötet med patienten.«

Replik om metodstöd för elevhälsa: I väntan på mer evidens får alla vara med och bidra med sin bästa praxis

bild

Debatt 06 AUG 2018 Vi har under flera år haft kontakt med representanter för alla elevhälsans professioner och materialet bygger på denna kunskap samt den evidens som trots allt finns – och finns redovisad i materialet. Det skriver Ing-Marie Wieselgren i en replik om metodstöd för elevhälsa.

Apropå! Lång väntan på akut behandling

bild

Debatt 06 AUG 2018 Cirka 18 timmars väntan på behandling av sepsis och sannolikt nekrotiserande fasciit är onekligen lång tid, konstaterar Ingegerd Odar-Cederlöf. Hennes slutsats: Den begränsade akutmottagningen på NKS kan behållas, men då måste det skapas en eller två vanliga akutmottagningar med stor kapacitet. (3 kommentarer)

Många med kronisk systolisk hjärtsvikt behandlas inte optimalt

bild

Debatt 03 AUG 2018 Två år efter godkännandet är det bara cirka 20 procent av aktuella patienter med kronisk systolisk hjärtsvikt som fått sakubitril–valsartan, den bevisat bästa behandlingen. Variationen är också stor mellan olika landsting. Ett bättre ordnat införande av denna livsförlängande behandling behövs, anser artikelförfattarna. (5 kommentarer)

ADHD – modediagnosen som inte försvann

bild

Debatt 31 JUL 2018 Särregler och specialarrangemang runt ADHD och dess medicinering ger bilden av att det handlar om ett undantag från normal psykiatrisk verksamhet. Om inte regelverket reformeras riskerar diagnosen att fortsätta att befinna sig i periferin, och en stor andel av psykiatrins patienter får vänta oförsvarligt länge på diagnos och behandling. Det menar Olle Hollertz. (7 kommentarer)

Listning på läkare är det nya svarta

bild

Signerat 25 JUL 2018 »Det är förlegat med ett system som har inbyggda omstarter …«, skriver Heidi Stensmyren. (3 kommentarer)

»Vi befarar att läkekonsten är allvarligt hotad«

bild

Debatt 24 JUL 2018 Våra landstingspolitiker bär ett tungt ansvar för mycket som gått snett inom vården, anser Kenneth Pehrsson och Mårten Rosenqvist. En rad okloka landstingsbeslut i syfte att detaljstyra vården har fattats, stundtals på mycket tvivelaktiga grunder. (15 kommentarer)

Utbildning i smärta viktig för alla läkare

Inledare 23 JUL 2018 Av artikeln framgår bland annat att utbildning i smärtmedicin inom landets läkarprogram tycks vara bristfällig, att det finns brister även på vissa specialistutbildningar och att det finns kunskapsluckor hos kliniskt aktiva läkare.

Vill se jämlik vård: Ansikte, mun och käkarna tillhör kroppen

bild

Debatt 20 JUL 2018 Den som lider av långvarig smärta i ansikte, mun eller käkar kan i dag tvingas betala ur egen ficka för sin vård, eller avstå. Det är dags att göra vården mer jämlik och rättvis, skriver Per Alstergren, specialist i bettfysiologi.   (9 kommentarer)

Låt utländska specialistläkare göra specialistkunskapsprov!

Debatt 18 JUL 2018 Utländska specialistläkare borde få göra ett kunskapsprov för specialistkompetens. Det är bättre att se till att läkaren är bra på och behärskar sitt kompetensområde än att testa en omfattande kunskap om ämnen man inte kommer att använda i sitt jobb. Det skriver Sara Helena Progiante, som flyttat till Sverige från Brasilien, där hon arbetade som gynekolog och obstetriker. (17 kommentarer)

Åldersbestämning med röntgen eller MR – grundläggande tankefel

Debatt 17 JUL 2018 Slutningen av de långa rörbenens tillväxtzoner följer samma mönster som de yttre könskaraktärer som tas upp i tillväxtkurvorna som dagligen används på svenska barnmottagningar, menar Sten Dreborg. Hans slutsats är att skelettåldersbestämning kan användas för att bedöma den biologiska åldern, men inte den kronologiska åldern. (5 kommentarer)

Tänk på tidsfaktorn vid trombektomi

Debatt 16 JUL 2018 Huvudbudskapet i en rapport från Nationella programrådet för stroke är att trombektomi ska utföras, men på universitetssjukhus. I Västernorrland och Jämtland finns risk för att patienter får trombektomi för sällan och för sent. Vi efterlyser en jämlik vård. Det skriver Vilhelm Sjögren och medförfattare. ()

Värna utförarens kompetens vid intrakraniell trombektomi

Debatt 16 JUL 2018 Den snabbkurs för kardiologer om 3–6 månader som föreslås av Sjögren och medförfattare utgör endast en bråkdel av den utbildningsinsats som det finns konsensus om, skriver 12 medlemmar i Nationella arbetsgruppen för stroke i en replik om trombektomi. De föreslår att ett modernt nationellt ambulanshelikoptersystem etableras. ()

Annons Annons

Apropå! Är du som förskrivare illojal mot din patients plånbok?

Debatt 12 JUL 2018 Vid förskrivning av receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånen är Tom Davidssons råd att ange på receptet att preparatet får bytas ut mot det billigaste synonympreparatet och att informera patienten om att det finns en webbplats med prisjämförelser för receptbelagda läkemedel. (12 kommentarer)

KUL fyller i kunskapsluckor

Debatt 11 JUL 2018 Genom att basera urvalet till KUL på kunskapsprovet får vi ett enhetligt system för läkare med utbildning utanför EU/EES. Systemet innebär en gemensam start, men med olika vägar till legitimation baserat på individernas förutsättningar, skriver Gunnar Nilsson och medförfattare. (1 kommentar)

Konsten att öppna en dörr som är öppen

Debatt 10 JUL 2018 Nu har det andra delbetänkandet i Anna Nergårdhs primärvårdsutredning presenterats, och ett antal aktörer, bland andra Läkarförbundet, applåderar. Förhoppningarna är stora, men är de realistiska, frågar sig Bengt Järhult och Bertil Hagström. (10 kommentarer)

Viktigt välja väg för hantering av patientdata

Debatt 09 JUL 2018 Ett långsiktigt arbete behövs för att skapa en nationell infrastruktur och lagring av patientdata oberoende av vilka system som nyttjas i landsting och regioner, hos privata vårdgivare, digitala tjänster och applikationer, skriver Viktor Madsen. (3 kommentarer)

Åldersbestämning med MR-knä är en omöjlighet

Debatt 05 JUL 2018 Om Migrationsverket mätt alla nyanlända utan skor och följt tillväxten under asylprövningstiden hade man kunnat göra hyggliga skattningar av sannolik ålder, skriver Bo Werner som anser att alla åldersbestämningar som avgjorts med MR-knä bör omprövas. (4 kommentarer)

Platsbristen är fortfarande en stor utmaning

Inledare 04 JUL 2018 – Finns kapacitet på andra håll – hos privata aktörer till exempel – får landstingen lägga partipolitik och åsikter åt sidan och göra det som är bäst för medborgarna, säger Karin Båtelson också. ()

Bered studenterna plats i primärvården

Signerat 03 JUL 2018 »Fortsatta satsningar på en stärkt utbildningskultur i primärvården kommer att ha positiva effekter på studenters lärande.« ()

Förebygga trycksår – en vinst för alla

Debatt 02 JUL 2018 Medierna rapporterar dagligen om bristen på vårdplatser. Något det sällan rapporteras om är trycksår, som är den mest kostsamma vårdskadan. Det finns mycket att vinna på att satsa på förebyggande insatser, skriver Eva Nilsson Bågenholm. Förutom minskat lidande och minskade kostnader kan vårdplatser frigöras. ()

Åldersbestämningar – ännu ett läkaretiskt misslyckande

Debatt 29 JUN 2018 Genom att inte ta bestämt avstånd från åldersbestämningar av asylsökande kommer vi att skriva ett nytt kapitel i den skamliga historia där läkarkåren mobiliserats av stat och myndigheter för att fälla avgörandet i komplicerade sociala och politiska frågor som rör de mest utsatta i samhället, skriver Pouya Ghelichkan. (19 kommentarer)

En cystatin C-svala gör ingen sommar

Debatt 29 JUN 2018 Cirka 4 000 artiklar har skrivits om cystatin C och dess roll inom njurdiagnostik. Eftersom ett stort antal av dessa visar att analys av cystatin C ger viktig klinisk tilläggsinformation är det enligt min mening förhastat att dra långtgående slutsatser baserade på en avvikande artikel, skriver Anders Grubb i denna replik på ett debattinlägg i LT av Lars Breimer. (1 kommentar)

Vårt ansvar är att effektivisera och optimera resurserna

Debatt 29 JUN 2018 Det är vårt ansvar att effektivisera och optimera användandet av resurserna. Inom laboratoriemedicin innebär det att utrangera gammal metodik eller sådan där den kliniska fördelen endast är marginell jämfört med mer kostnadseffektiva metoder, skriver Lars Breimer i denna slutreplik i debatten om cystatin C-eGFR vs kreatinin-eGFR. (1 kommentar)

Viktigt att vi säkrar hållbara arbetsliv för läkare

Debatt 28 JUN 2018 Frekvensen av stressrelaterad ohälsa måste minska bland läkare. Nyligen publicerades en amerikansk studie av hur olika arbetstidsupplägg påverkar hur väl man som utbildningsläkare når utbildningsmålen. Resultaten är intressanta, skriver Sofia Rydgren Stale. ()

Uppgång och fall (?) för patientnära demensforskning

Debatt 27 JUN 2018 Vari består klokskapen av att nedrusta framgångsrik patientnära demensforskning? Det frågar sig Anders Wallin, som lett en longitudinell studie som nu »löper risken att gå en alltför tidig död till mötes«. ()

Prioritering är ett fint ord för ransonering

Debatt 26 JUN 2018 När Sverige står på prispallen jublar alla. För sjukvården finns inga lagrar att vila på i fyra år. I höstens val kommer svenska folket i viss mån att avgöra hur mycket av deras egna pengar och den skatt som utgår som kan komma att läggas på sjukvården, konstaterar Lars Breimer. ()

Dags att omvärdera stillasittandet

Debatt 25 JUN 2018 I en färsk genomgång av stillasittandets betydelse för hälsan förs övertygande argument fram om avsaknaden av evidens för att stillasittande i sig skulle medföra negativa hälsoeffekter. Mot den bakgrunden finns det anledning att snarast revidera de rekommendationer som ges, skriver Patrick Bergman. ()

»Jag är inbiten ateist som du«

Debatt 21 JUN 2018 Precis som Jakob Ratz Endler har jag starkt ogillat klyschor som är svåra att leva upp till, som ibland nästan blir ett hån mot oss som arbetar på golvet. Men den idéburna icke vinstsyftande vården har ändrat min ståndpunkt, skriver Joakim Crafoord i denna slutreplik i debatten om värdegrunder i Läkartidningen. ()

Arbete i ett annat land berikar vården

Inledare 20 JUN 2018 Samtidigt ser han att vården i Nya Zeeland har mycket att lära av hur det fungerar i Sverige. Digitaliseringen ligger efter och stora delar av journalen skrivs för hand. När något går fel är fokus inte på brister i verksamheten utan på den enskilde läkaren eller sjuksköterskan. ()

Annons Annons