Annons
Annons
Annons

Körkortsintyg – (o)lämpligt uppdrag?

bild

Debatt 14 DEC 2017 Landets körskolor bör kunna få tillstånd att bedöma lämplighet i trafiken gällande personer med neuropsykatriska diagnoser. De har de experter på trafikbeteende, kunskaper och omdöme etc som krävs. Detta bör inte vara en uppgift för barnläkare och barnpsykiatrer. Det anser Peter Gottfarb och medförfattare. (2 kommentarer)

Apropå! Fusk på läkarprogrammet

bild

Debatt 18 DEC 2017 Varför har Sveriges schackförbund strängare regler för mobiltelefoner än vad som gäller vid tentamen på läkarprogrammet? undrar Rickard Ljung.

Annons Annons

Apropå! Högerhänthet och torax asymmetri

bild

Debatt 13 DEC 2017 Varför är 9 av 10 högerhänta? Det är en av vetenskapens gåtor. Men handen på hjärtat – kanske har du svaret just där? Kan torax asymmetri ha gett högerhänta en evolutionär fördel? (1 kommentar)

Olyckligt beslut om hepatit B-vaccination

Debatt 11 DEC 2017 Kostnaden för hepatit B-vaccination bärs redan av det allmänna (landstingen), men eftersom staten inte vill ta ansvar genom att låta den ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet finns ingen lagstadgad rätt för alla barn, svenskfödda som nyanlända, att erbjudas vaccination. Det menar smittskyddsläkaren Per Hagstam och landstingsjuristen Peter Gröön. (2 kommentarer)

Apropå! En välfungerande enhet

Debatt 08 DEC 2017 EMA är en mycket välfungerande enhet som har vida högre kompetens än vad alla enskilda myndigheter i respektive medlemsland har, vilket spar resurser och är till gagn för medborgarna i EU, skriver Jonas Bergh apropå Per Aspenbergs krtitiska debattartikel i Läkartidningen. (1 kommentar)

Slutreplik: »Fördelarna med S100B förblir fragila teoretiska konstruktioner«

Debatt 07 DEC 2017 Den teoretiska nyttan med S100B bygger på observationella studier där jämförelse saknas med andra sätt att bedöma patienten, skriver Johan Olsson och Benjamin Kalischer Wellander i en slutreplik.

Övergrepp och dåligt bemötande ska åtgärdas direkt

Inledare 05 DEC 2017 »Det mönster som framkommer är en befäst tystnadskultur där kränkningar och övergrepp får ske i det öppna utan konsekvenser. Studenterna berättar om en skam över att inte ha sagt ifrån och om en rädsla för hur en markering skulle ha påverkat deras möjlighet att bli en framtida kollega.«

Arbetet mot kärnvapen är fortfarande en läkaruppgift

Debatt 05 DEC 2017 Läkarrörelsen mot kärnvapen har för andra gången fått Nobels fredspris – eller har i alla fall stor del i priset, skriver Gunnar Westberg och konstaterar samtidigt att det fortfarande är en läkaruppgift att förebygga kärnvapenkrig.

Blivande psykiatrer behöver utbildning i integrativ kunskapssyn

Debatt 04 DEC 2017 Utbildning i integrativ kunskapssyn fyller en viktig funktion. Inte minst eftersom diskussionsklimatet mellan olika psykoterapeutiska skolor och psykiatriska metoder många gånger är bistert, skriver Per Magnus Johansson och Claudia Fahlke. (13 kommentarer)

bild

Gunnar Akner om digitaliseringar inom vården: Farliga förhoppningar om massiva besparingar

Debatt 01 DEC 2017 Digitaliseringar inom hälso- och sjukvården bör underställas krav på vetenskap, empiri och etik. Utvecklingsarbetet bör förläggas till universitet och högskolor, skriver Gunnar Akner, ett drygt år efter »McKinsey-rapporten« om värdet av digital teknik i den svenska vården.

Framtida BT behöver granskas externt

Signerat 30 NOV 2017 »I arbetet med BT får vi inte göra om samma misstag som man gjorde när AT-föreskriften skrevs.«

S100B vid skalltrauma – dags att använda huvudet

bild

Debatt 29 NOV 2017 Vi avråder vårdgivare från att implementera biomarkören S100B och framhåller vikten av kritisk analys när biomarkörer och kliniska beslutsstöd ska omsättas från forskning till praxis, skriver Johan Olsson och Benjamin Kalischer Wellander.

Replik angående biomarkörer: Misstolkningar och felaktigheter i debattartikel om S100B

Debatt 29 NOV 2017 Riktlinjer baserade på anamnes och klinik har nått sin gräns. Framtiden är integration med andra diagnostiska verktyg såsom biomarkörer, skriver medlemmar i Scandinavian Neurotrauma Committee i denna replik till Johan Olsson och Benjamin Kalischer Wellander. (3 kommentarer)

Riga ny favorit bland läkarstudenterna

Inledare 29 NOV 2017 »Allt färre svenskar utbildar sig till läkare i ett annat EU-land. Rumänien, Polen, Ungern och Danmark tappar svenskar – medan Lettland har seglat upp som en ny favorit bland läkarstudenterna.«

bild

Kroniskt trötthetssyndrom – ett omöjligt läkaruppdrag?

Debatt 28 NOV 2017 Dagens hantering av försäkringsmedicinska intyg vid ME/CFS är kontraproduktiv. Det krävs en förändring om man verkligen vill satsa på denna patientgrupp, skriver Indre Bileviciute-Ljungar. (4 kommentarer)

Förminskandet av kvinnor helt oacceptabelt

Signerat 28 NOV 2017 »Varannan kvinnlig student känner sig utsatt för kränkande sär­behandling under läkarstudierna.« (1 kommentar)

Anhörigveto försvårar organdonation

Debatt 28 NOV 2017 Svenskar är synnerligen villiga att donera organ, men dåliga på att tillkännage sin donationsönskan. Enligt nuvarande lagstiftning tillfrågas då de anhöriga. Jag är inte ensam om att föreslå att anhöriga ska befrias från organdonationsbeslut, skriver Kjell Barlöv. (3 kommentarer)

Låt oss gå vidare till etiken

Debatt 27 NOV 2017 Smer:s rapport är varken invändningsfri eller fullständig som faktaunderlag. Frågan är i stället om den är tillräcklig. Eller bör vi fortsätta uppmana regeringen att tillsätta en statlig utredning? Jag tror författarna har rätt: låt oss gå vidare med de etiska frågorna nu, skriver P C Jersild apropå Statens medicinsk-etiska råds rapport om dödshjälp. (5 kommentarer)

Annons Annons

Dryga böter i Danmark – men troligtvis inte i Sverige

Debatt 27 NOV 2017 Det är viktigt att inte sprida onödig rädsla för åtal och sanktioner bland läkare, anser Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. Med insyn i IVO:s arbetssätt och utifrån tillgänglig information bedömer de att händelser inom vården liknande den som väckt uppmärksamhet i Danmark inte hade lett till åtal i Sverige.  (1 kommentar)

Politik, inte rättvisa

Debatt 24 NOV 2017 Sylf skriver i sin replik till mitt inlägg angående ST-/BT-platser att ett lotterisystem inte är rätt väg att gå. »Rekrytering ska ske öppet och transparent.« Vad kan vara mera öppet och transparent än ett korrekt skött lotteri, undrar Lars Breimer i denna slutreplik. ()

Gråzonen mellan forskning och försök bör förklaras bättre

Debatt 23 NOV 2017 Centrala etikprövningsnämndens (CEPN) roll för att ge etiska riktlinjer och därmed höja kvaliteten på klinisk forskning är utomordentligt viktig. Gråzonen mellan forskning och försök att rädda enstaka obotligt sjuka patienter med nya metoder bör förklaras bättre, anser Gösta Gahrton.  ()

Smer tillför inget nytt beträffande de medicinska aspekterna

Debatt 21 NOV 2017 Det stöd för argument i dödshjälpsdebatten som nyligen presenterats av Statens medicinsk-etiska råd tillför inget nytt vad beträffar de medicinska aspekterna, skriver Gunnar Eckerdal. När läkare uttalar sig i frågan bör vetenskap och beprövad erfarenhet prägla diskussionen, annars bör läkaren tydligt deklarera att åsikten är av privat natur, anser han. (3 kommentarer)

Annons Annons

Traditionell facklig förhandling ger resultat

Signerat 21 NOV 2017 »Arbetsgivaren kan inte längre i tysthet skriva bort övertidsersättningen.« ()

Arbetsvillkoren för läkare ämne för ministern

Inledare 21 NOV 2017 I intervjun kommenterar Annika Strandhäll även ämnen som fördelningen av AT- och ST-platser, primärvårdsutredaren Anna Nergårdhs uppdrag och läkares arbetsvillkor. ()

Kunskapsprovet för läkare från icke EU-land – gör om, gör rätt

Debatt 21 NOV 2017 Kunskapsprovet kan bli en oöverstiglig tröskel i legitimationsprocessen för erfarna läkare från länder utanför EU, skriver tre läkare från Uppsala som är utbildade i Ryssland, Irak respektive Mongoliet. (24 kommentarer)

Kvalitetssäkring av kunskapsprovet är en pågående process

Debatt 21 NOV 2017 Kraven på de kunskaper och färdigheter som krävs för legitimation är desamma oavsett om utbildningen är från Sverige eller från ett land utanför EU, skriver Zara Warglo, Socialstyrelsen, och Magnus Hultin, Umeå universitet, i denna replik på en debattartikel i Läkartidningen.  (6 kommentarer)

Apropå! En arrogant organisation

Debatt 20 NOV 2017 Den europeiska läkemedelsorganisationen EMA:s attityd mot forskare riskerar att isolera organisationen från den akademiska världen. EMA blir okunnigt och kommer att dölja sin okunnighet bakom en än mer komplicerad byråkrati, skriver Per Aspenberg. (4 kommentarer)

»Kritikerna presenterar inga fakta«

Debatt 17 NOV 2017 När det gäller antikroppsförskrivning för kolorektal cancer finns regionala skillnader. Södra regionen avviker inte på något anmärkningsvärt sätt utan ligger ungefär på riksgenomsnittet. Vilken nivå av läkemedelsanvändning som är optimal ur kostnad–nyttosynvinkel är det dock ingen som vet, skriver specialister i GI-onkologi vid Skånes universitetssjukhus i denna slutreplik till Nils Wilking och Anna Forsberg. ()

Tonvis med diklofenak i våra vatten – regeländring behövs

Debatt 17 NOV 2017 Varje år släpps flera ton diklofenak ut i sjöar och vattendrag. I Stockholms läns landsting är receptförskrivningen av diklofenak lägre än i de flesta andra landsting. Även den totala mängden försåld diklofenak är låg. Lägre förskrivning på recept verkar inte leda till en ökad receptfri konsumtion, konstaterar Läkemedelsverket. ()

Här är läkarna som tar hand om sina kollegor

Inledare 15 NOV 2017 Gruppen, som heter »Vem tar hand om doktorn?«, har blivit ett forum där medlemmarna delar med sig av sina berättelser.  ()

Antibiotikaprofylax vid tarmkirurgi – renässans för klassisk kombination?

Debatt 14 NOV 2017 Kolorektalcancer är en mycket vanlig cancerform. Frånsett recidiv av cancer är postoperativ infektion en betydande risk vid kolonresektioner. Optimal antibiotikaprofylax är därför viktigt, skriver Lars G Burman. (5 kommentarer)

Det medicinska ansvaret avgörande vid fast vårdkontakt

Signerat 14 NOV 2017 »Allas ansvar kan dessvärre resultera i ingens ansvar.« ()

Lotterisystem för AT-tjänster är inte rätt väg att gå

Debatt 13 NOV 2017 Landstingen har länge underdimensionerat antalet AT-platser. Därmed har en kö byggts upp. Detta är ett åsidosättande av patientsäkerheten. Landstingen måste ta sitt ansvar och öka antalet AT-platser, skriver Sylf i denna replik till ett debattinlägg i LT av Lars Breimer. (4 kommentarer)

Sjuksköterskemottagningen på akuten avlastar läkarna

Debatt 13 NOV 2017 En särskild mottagning med så kallade behandlingssjuksköterskor kan förbättra flödet på akutmottagningar. Det visar den försöksverksamhet som startade i Linköping våren 2014 och som nu permanentats, skriver Monica Magnusson. (1 kommentar)

Inrätta nationellt centrum för Kocks reservoar

Debatt 10 NOV 2017 Kontinent urostomi enligt Kock blev inte så vanlig som man en gång föreställde sig, men det finns fortfarande patienter – företrädesvis kvinnor – där metoden bör kunna erbjudas. För att garantera hög kvalitet bör verksamheten koncentreras till ett nationellt centrum, skriver Olof Jonsson. ()

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.