Annons
Annons Annons
bild

Vart är vården på väg?

Debatt 28 FEB 2020 Den snabbt ökande privatiseringen av vården, med urholkning av principer för solidaritet och prioritering av patienter med störst medicinska behov, är unik för Sverige. Ingen annanstans i världen finns ett sådant okontrollerat system, skriver åtta seniora professorer vid Uppsala universitet respektive Karolinska institutet.

Forskarna bakom Swepis: Resultaten bör tolkas försiktigt

Debatt 26 FEB 2020 Resultaten av Swepis (Swedish post-term induction study) bör tolkas försiktigt med tanke på att studien avbröts i förtid. Vi instämmer i att rutiner bör ändras först efter genomgång av det vetenskapliga kunskapsunderlaget. Det skriver forskarna bakom studien i denna replik på en medicinsk kommentar i LT.

Annons Annons

Välkommen att lyssna när vård avhandlas i podd

Inledare 26 FEB 2020 Läkartidningen återkommer framöver med nya avsnitt av podden. Den som använder en mobiltelefon kan hitta alla avsnitt och prenumerera på podden i vanliga poddappar som Acast eller Apples Podcaster-app

Vi vill stärka studierektorernas roll

Signerat 25 FEB 2020 Det finns många grunder på vilken en högkvalitativ hälso- och sjukvård vilar på – och läkares utbildning är en av dess viktiga byggstenar.

50-årsuppföljning har gett oss viktig kunskap om epilepsi

bild

Debatt 25 FEB 2020 Under de 50 år vi följt en grupp med epilepsi har vi lärt oss vikten av att informera barn om hur de kan göra för att minska risken för anfall, vilket gör att barnet och familjen kan övertygas om att epilepsin inte kommer att vara något större hinder i livet, skriver Lars-Olov Brorson.

Ge patienter med astma ökad rätt till behandling och uppföljning

bild

Debatt 21 FEB 2020 Genom att höja kunskapsnivån om astma och dess olika fenotyper på alla vårdnivåer kan vi också öka möjligheterna för att patienter med svår astma identifieras och behandlas av specialister, skriver Caroline Stridsman och medförfattare.

Utveckling som ger bättre vård bör välkomnas

Inledare 19 FEB 2020 Per-Anders Abrahamsson berättar att förhoppningen är att uppnå det som han inte lyckats med inom den offentliga vården, nämligen minimal väntetid för cancerpatienter.

Evidensbaserad konsultation som får plats i fickan

bild

Debatt 19 FEB 2020 För att underlätta och ge struktur åt såväl konsultationsträning som patientmöten under läkarutbildningen har vi tagit fram en lathund i fickformat baserad på en evidensbaserad konsultationsprocess, skriver Dadaf Bozaghian och medförfattare. (1 kommentar)

bild

Framtidssamtal – ett sätt att lyfta patientens preferenser

Debatt 18 FEB 2020 Johan Herlin Ejerhed efterlyser ett nationellt definierat framtidssamtal, som behövs när en sjukdom kan få stor påverkan på patientens framtid. Framtidssamtal kan användas av patienten, och innebär en potentiell revansch för patientlagen, skriver han. (4 kommentarer)

Välfärdskommissionens viktiga och svåra uppdrag

Signerat 18 FEB 2020 Välfärdssystemen är inte statiska – de måste moderniseras och utvecklas för att räcka till och hålla hög kvalitet. (1 kommentar)

Vården använder kunskapsluckor som ursäkt för passivitet vid ME/CFS

bild

Debatt 17 FEB 2020 Vårdgivare använder kunskapsluckorna om ME/CFS som ursäkt för passivitet. Patienterna behöver hjälp med diagnos, symtomlindring och stödåtgärder, och en ny SBU-rapport drar slutsatsen att detta bäst sker vid specialistmottagningar, skriver Sten Helmfrid och Sture Eriksson. (27 kommentarer)

Ny handlingsplan för ökad patientsäkerhet sväljer kameler

bild

Debatt 14 FEB 2020 Socialstyrelsens nya handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården har trovärdighetsproblem. De som de facto står för patientsäkerheten är läkarna och sjuksköterskorna, men deras viktigaste patientsäkerhetsfrågor berörs inte, skriver Åke Andrén-Sandberg.

Socialstyrelsen: Handlingsplanen vänder sig till huvudmännen

bild

Debatt 14 FEB 2020 Handlingsplanen vänder sig till huvudmännen och betonar de principer och värden som kan bidra till en säker vård. Det skriver Charlotta George och Thomas Lindén, Socialstyrelsen, i denna replik på Åke Andrén-Sandbergs kritik mot myndighetens nya nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

Bra arbetsmiljö kan kräva test av nya lösningar

Inledare 12 FEB 2020 På Ekensbergs vårdcentral i Sörmland lyfts vikten av det avgränsade uppdraget fram: »Med en läkare per 1 500 patienter som grundmått för en heltidsanställd läkare görs avdrag om en läkare har sidouppdrag«.

Det går framåt med BT –  men ännu finns mycket att göra

Signerat 12 FEB 2020 Det är en styrka att vi har arbetat med frågan under ett drygt årtionde och att den har hunnit förankrats i vår organisation på bredden och djupet.

BB Stockholm: Erbjud alla kvinnor som vill att föda barn i vatten

Debatt 11 FEB 2020 Att kunna erbjuda vattenfödsel skapar mervärde för förlossningskliniken. För kvinnor som gärna vill föda sitt barn i vatten bör möjligheten finnas, skriver företrädare för BB Stockholm. ()

Ingen indikation för screening av symtomfri mykoplasmainfektion

Debatt 06 FEB 2020 Dynamic Code marknadsför självtest och förordar behandling av genital mykoplasmainfektion även hos personer utan symtom. Vi står fast vid strikta indikationer för diagnostik och behandling av mykoplasmainfektion, skriver smittskyddsläkare Peter Nolskog och medförfattare.  ()

Dynamic Code: Vi förstår läkarnas oro för ökad antibiotikaresistens

Debatt 06 FEB 2020 Vi förstår läkarnas oro för ökad resistens, speciellt om antibiotika förskrivs på felaktiga grunder. Just därför har vi utvecklat testet för Mycoplasma genitalium, skriver Anders Selbing och Anne Kihlgren, medicinskt ansvarig respektive vd, Dynamic Code, i denna replik på ett debattinlägg i LT från smittskyddsläkaren Peter Nolskog och medförfattare. ()

Annons Annons

Dags att ta tydlig ställning i frågan om privata sjukvårdsförsäkringar

Debatt 05 FEB 2020 Vi bör vara tydligare med vad som ska prioriteras när pengarna tryter. Vad måste det offentliga klara av, och vad kan överlåtas åt olika försäkringslösningar? Vi vill att Läkarförbundet tar en tydligare och mer genomtänkt ställning i frågan, skriver Magnus Forssblad och Tycho Tullberg. (4 kommentarer)

Läkemedlens miljöpåverkan är ingen »icke-fråga«

Debatt 04 FEB 2020 Det är av stor betydelse för miljön hur läkare väljer att behandla sina patienter. Förskrivare har dock ofta liten kännedom om olika läkemedels miljöpåverkan. Läkare för miljön och Läkarförbundets råd för IT, medicinteknik och läkemedel ger ut en informationsskrift med hopp om att öka miljömedvetenheten hos läkarkåren. ()

Utvecklat pankreasregister ska kunna tillföra viktiga data

Debatt 31 JAN 2020 Åke Andrén-Sandberg belyser i en debattartikel i LT problem som är behäftade med kvalitetsregistrering i allmänhet, och mer specifikt Pankreasregistret. Pågående utveckling av Pankreasregistret kan tillföra viktiga data, göra registret mer komplett samt förbättra dess användbarhet i sjukvården, skriver Thomas Gasslander, registerhållare, och Bobby Tingstedt.  ()

Esketamins långtidseffekt bör utvärderas av oberoende forskare

Debatt 30 JAN 2020 En isomer till ketamin, esketamin, har nyligen introducerats. Läkemedelsmyndigheter har godkänt esketamin vid depression som inte svarat på två olika antidepressiva läkemedel. Innan esketamin introduceras i vården bör preparatets långtidseffekt utvärderas av oberoende forskare, skriver Sven Bremberg och Göran Högberg. (8 kommentarer)

Annons Annons

Interkulturell kompetens kan stärka medicinsk forskning

Debatt 29 JAN 2020 Samarbetet mellan forskare i Östersjöregionen har aldrig varit starkare. Ändå finns stora utmaningar, vilket blir tydligt i en aktuell debatt i Tyskland om digitaliseringar i vården där politiker lyfter fram Sverige som förebild, skriver Nils Hansson och medförfattare. ()

Råd till vaccinatörer: Sikta inte för högt

Debatt 29 JAN 2020 SIRVA (skada i axeln efter vaccination) är ovanligt, men allvarligt för den som drabbas. För fortsatt tillit till våra vaccinationsprogram är det viktigt att försöka undvika kända risker. Behovet av uppdaterad information om lämplig injektionsteknik bör utredas, skriver Leif Gothefors. (1 kommentar)

Uppmuntra äldre läkare att jobba kvar!

Inledare 29 JAN 2020 Förklaringarna till intresset för att arbeta vidare tycks handla om faktorer som att »läkarrollen är en central del av identiteten« och att man känner sig behövd och efterfrågad. ()

Kontinuitet leder till effektivitet

Signerat 28 JAN 2020 Det räcker inte med att bara ha god tillgång till läkare – hur resurser används avgör om vården blir effektiv. (3 kommentarer)

Mässling dödar fler än ebola – ett kollektivt misslyckande

Debatt 28 JAN 2020 Mässling och andra infektioner som går att förebygga med vaccin hör hemma i historieböckerna. Det skriver Anna Sjöblom, Läkare utan gränser, som nyligen kom hem från östra Kongo-Kinshasa, där nästan tre gånger fler dött i den pågående mässlingsepidemin än i ebolaepidemin i samma område. (1 kommentar)

Politiker måste ta ansvar för bristen på specialistläkare

Debatt 24 JAN 2020 Heidi Stensmyren, SLF, Madeleine Liljegren, Sylf, och Niki Shams, SLF student, vill se en arbetsmarknadspolitisk satsning för att slussa kön av väntande färdigutbildade läkare genom AT. AT är tidsbegränsad till 18 månader, därmed bör staten kunna bekosta engångsinsatsen att beta av kön, skriver de. (2 kommentarer)

Är vi olegitimerade månne inte en del av professionen?

Debatt 24 JAN 2020 Vad händer om regeringen inte skapar de generösa övergångsregler som Läkarförbundet »förutsätter« att de ska? Det undrar Eir Löfgren, som inte är nöjd med svaret från Läkarförbundets Sofia Rydgren Stale på hennes debattinlägg i LT om det osäkra läget för läkarstudenter i Sverige.   ()

Vårdrelaterade infektioner både kan och ska förebyggas

Debatt 23 JAN 2020 Ny kunskap om vårdrelaterade infektioner ökar kraven på svensk sjukvård. Antalet infektioner minskar inte i önskad takt, vilket har så stor påverkan på mortalitet, morbiditet och livskvalitet att det kan anses som ett folkhälsoproblem, skriver Birgitta Lytsy och medförfattare. (3 kommentarer)

Gynnsamt att låta patienten mäta ögontrycket själv

Debatt 23 JAN 2020 Ögontryckmätning i hemmet upptäcker trycktoppar utanför mottagningstid, engagerar patienter med glaukom och är kostnadseffektiv, skriver Enping Chen och Laurence Quérat. (3 kommentarer)

Bör man avråda studenter från svensk läkarutbildning?

Debatt 21 JAN 2020 Kan Läkarförbundet rekommendera blivande läkarstudenter att söka till läkarprogrammet i Sverige innan den nya legitimationsgrundande utbildningen införts? Hur säkerställs att dessa studenter och läkare får möjlighet att genomföra AT och bli legitimerade? Det undrar Eir Löfgren. ()

Nej, man bör inte avråda studenter från svensk läkarutbildning

Debatt 21 JAN 2020 Den svenska läkarutbildningen håller hög kvalitet. Självklart bör man inte avråda studenter från att börja studera till läkare nu. Vi förstår dock att det finns en oro kopplad till AT-flaskhalsen. Det skriver Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbunets forsknings- och utbildningsråd, i denna replik till ett debattinlägg i LT av Eir Löfgren. (2 kommentarer)

Var rädd om din tid  – särskilt din övertid

Signerat 21 JAN 2020 Övertid handlar om mer än bara ersättningen. Det handlar om hållbara arbetsförhållanden. ()

Arbetsmarknaden viker – då krävs det nya åtgärder

Inledare 20 JAN 2020 Den samlade bilden blir att situationen är oroande för läkarkollektivet. Sveriges yngre läkares förening, Sylf, varnar till exempel för att underläkarna kan råka särskilt illa ut. ()

Annons Annons

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.