Vården behöver chefer som har kunskap om hur patientnytta skapas. En chef i vården behöver ta det samlade ansvaret för verksamheten, vilket omfattar både det medicinska och det ekonomiska. Vårdens chefer måste kunna bedöma de medicinska konsekvenserna av strategiska beslut, prioritera resurser utifrån medicinska behov, värdera nya rön och metoder samt stödja medarbetarna i det professionella yrkesutövandet. Därför tycker Läkarförbundet att det naturliga är att medicinsk kompetens och chefskap går hand i hand.

Realiteten i svensk sjukvård är dock att majoriteten av cheferna inte är läkare. En del av cheferna
har ingen medicinsk kompetens alls. I 4 kap 5 § hälso- och sjukvårdsförordningen (HSF) anges att »Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter«. Medicinskt ledningsansvar är en sådan enskild ledningsuppgift. 

Termen medicinskt ledningsansvarig läkare och liknande befattningsbenämningar orsakar ofta osäkerhet och begreppsförvirring. Vad avses egentligen med de olika benämningarna, och vilka författningsbestämmelser finns? Vad innefattar uppdraget och vilken ersättning bör utgå? Uppdraget som medicinskt ledningsansvarig läkare handlar om ett mer övergripande ansvar för frågor kopplade till enhetens medicinska verksamhet. Personalens eget yrkesansvar förminskas inte av det. Benämningen medicinskt ansvarig läkare bör undvikas, eftersom den felaktigt kan ge intryck av att uppdragstagaren har ansvar för de vårdåtgärder som annan personal på enheten vidtar.

Innehållet i den medicinskt ledningsansvariges uppdrag kan variera beroende på den aktuella verksamhetens inriktning, omfattning och verksamhetschefens grundprofession. Om verksamhetschefen inte är läkare är det av kvalitets- och patientsäkerhetsskäl särskilt viktigt att det i verksamheten finns en medicinskt lednings- och kvalitetsansvarig som kan leda den medicinska kvalitetsutvecklingen. Det samlade ledningsansvaret ligger dock alltid kvar på verksamhetschefen, och detsamma gäller den övergripande rollen som arbetsgivarrepresentant på enheten. Eftersom det samlade ledningsansvaret vilar på verksamhetschefen kan den medicinskt ledningsansvarige sällan fatta beslut med mer påtagliga ekonomiska implikationer utan verksamhetschefens medverkan. 

I uppdraget som medicinskt ledningsansvarig brukar ingå frågor kring medicinska rutiner, medicinsk säkerhet och ibland övergripande ansvar för avvikelsehantering. Det är verksamhetschefens ansvar att tydliggöra för den som får uppdraget – och för övrig personal – vad som ingår i uppdraget och vilka befogenheter (inklusive resurser) samt begränsningar som är kopplade till uppdraget. Det bör även göras en uppskattning av hur mycket tid uppdragstagaren kommer att behöva lägga på uppdraget. Det är viktigt är att det utformas en skriftlig uppdragsbeskrivning.

Uppdraget som medicinskt ledningsansvarig läkare innebär ökat ansvar som alltid bör ge ett skäligt lönepåslag utifrån uppdragets innehåll och omfattning.

I grunden vore det ändå önskvärt om vi fick fler chefer som är läkare. Läkarförbundets uppfattning är nämligen att det medicinska ledningsansvaret och chefskapet går hand i hand. På så sätt kan den närmaste chefen vägleda alla medarbetare oavsett kompetens i svåra etiska och medicinska frågor. Men till dess att vi kan se en vändning där fler läkare är chefer är det ändå bra att känna till hur vi förhåller oss till begreppet medicinskt ansvarig läkare.