Annons
Annons Annons

Nr 1–2/2017

Inledare

När besparingar slår hårt mot sjukhusets vård 3

Amanda Johansson tillhör sista kullen AT-läkare i Sollefteå som kunde göra sin kirurgplacering vid sjukhuset.

(0 kommentarer)

Signerat

Nytt år ger nya möjligheter - Nytt år ger nya möjligheter 5

»… lön och anställningsvillkor ska motsvara det ansvar och de krav som ställs på läkare.«

(0 kommentarer)

Debatt

Vitsen med virtuell vård - Regler för marknadsföring av läkarverksamhet behöver uppdateras 18

Vi ifrågasätter all marknadsföring av »läkarbesök online«, som saknar flera av de viktigaste delarna i ett läkarbesök – det personliga mötet, fysisk undersökning och möjlighet till provtagning direkt, skriver Mikael Hoffman och medförfattare.

(7 kommentarer)

Apropå! Behovet av rosor bland ris 18

En eloge! Harriet Maler ger ett exempel på motsatsen till den senaste tidens rapporter om den dåliga, överbelastade och ineffektiva sjukvården i Stockholm.

(0 kommentarer)

»Ingen saknar svansbenet« Koccygektomi rekommenderas 19

Det är hög tid att infoga koccygektomi i behandlingsarsenalen mot kroniska besvär från svansbenet, anser Tycho Tullberg

(2 kommentarer)

Dags att fasa in hyrläkarna 20

Om dagens och framtidens primärvård ska fungera på det sätt som de allra flesta vill krävs att landstingen slutar att låtsas som om det är någon annan som har ansvaret för läkarbemanningen, skriver Åke Åkesson.

(8 kommentarer)

Nyheter

Så ska beroendet av inhyrd vårdpersonal elimineras 6

Med hjälp av en lista på 60 åtgärdspunkter ska landstingen och regionerna senast den 1 januari 2019 bli av med beroendet av inhyrd personal i sjukvården.

(8 kommentarer)

Regeringen vill skapa en samlad etikprövningsmyndighet 6

Regeringen vill lägga ner de regionala etikprövningsnämnderna och i stället bilda en ny myndighet med namnet Etikprövningsmyndigheten. Tanken är att den nya myndigheten ska samla all etikprövning för forskning som avser människor.

(0 kommentarer)

Kjell Asplund positiv till ny etikprövningsorganisation 6

Regeringens förslag att skapa en samlad etikprövningsmyndighet ger goda förutsättningar för att det ska bli mindre variation i bedömningarna vid etikprövning. Det anser Smers ordförande Kjell Asplund.

(0 kommentarer)

Region Gävleborg hoppas få fler läkarchefer med ledarskaps-ST 7

I december tog den första kullen ST-läkare examen efter en tvåårig ledarskapsutbildning i Region Gävleborg. Regionen hoppas att satsningen på ledarskaps-ST ska öka andelen läkarchefer.

(0 kommentarer)

»Framför allt lockade att få prova på att arbeta som biträdande chef« 7

34-årige Kristofer Rahl, som är ST-läkare i internmedicin, vårdenhetschef för medicinmottagningarna och AT-ansvarig läkare på Gävle sjukhus gjorde ledarskaps-ST i den första kullen i Region Gävleborg.

(0 kommentarer)

Ny anmälan mot Macchiarini: Lämnat falska uppgifter i Ryssland 7

Två av de fyra läkare som gjorde första fuskanmälan mot kirurgen Paolo Macchiarini har lämnat in en ny anmälan som handlar om att han på falska grunder ska ha fått etiktillstånd i Ryssland.

(2 kommentarer)

»Årets artikel« i Läkartidningen - Flitig debattör prisad 8

Nu är vinnarna av Årets artikel 2016 i sex olika kategorier utsedda. En av dem är Jan Halldin, som i en debattartikel lyfter fram behovet av chefer som värnar om medicinska och etiska värderingar snarare än ekonomiska.

(6 kommentarer)

Efterlängtat lagförslag på plats – den nationella läkemedelslistan 10

I dag, fredag, presenterades regeringens efterlängtade förslag om en nationell läkemedelslista. Genom den ska läkare kunna få en överblick över patientens aktuella läkemedelsbehandling. 

(2 kommentarer)

Emma Spak om den nationella läkemedelslistan: Ett bra första steg 10

»Ett jättebra första steg. Men vi vill se en fortsättning«. Det säger Emma Spak som är ordförande för Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik om regeringens förslag om nationell läkemedelslista.

(0 kommentarer)

Efter decenniers kamp i Sollefteå: - Hoppet ute för att få ha kvar hela sjukhuset 12

Den akuta kirurgin och ortopedin har flyttats till andra sjukhus. Snart stänger BB och den slutna kvinnosjukvården. Landstinget Västernorrlands besparingar slår hårt mot Sollefteå sjukhus – och har redan fått konsekvenser för läkarbemanningen, inte minst på AT-sidan.

(0 kommentarer)

»Förändringen är hanterbar« - Sundsvallsläkare: 16

När akutkirurgin stängde i Sollefteå ökade belastningen på Sundsvalls sjukhus. Men enligt Jonas Wallinder, kirurg och ledamot i styrelsen för Medelpads läkarförening, är det generellt ökade trycket på akuten ett större problem än att Sollefteåpatienter söker sig till Sundsvall.

(1 kommentarer)

Krönika

»Jag kan inte, för jag får inte enligt svensk lag … men jag kan hjälpa dig att få sova.« 23

I debatten om dödshjälp är det anmärkningsvärt att det alltid är läkare som förutsätts stå för eutanasin. Varför? frågar sig Nina Cavalli-Björkman i sin krönika: »Jag förstår inte varför vi som yrkeskår ska behöva göra något som helt omkullkastar vår yrkesetik«.

(8 kommentarer)

Kultur

Förslag till första hjälpen mot tv-advokatens eksem 63

Advokat John Stone i tv-serien »The night of« lider av atopiskt eksem. För att äntligen slippa se honom klia sig oavbrutet föreslår ST-läkaren Karin Palmér en rad eksemlindrande åtgärder. 

(1 kommentarer)

Min sköld, min profession 64

Det är inte likgiltigt vad som står på skölden när man stiger till en viss grad i frimurarnas led. Privatläkaren Leo Hassler (grad VIII), Luleå, har sneglat på en fransk kollega från 1500-talet när han valde sin formulering.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Oroande att högriskspelen dominerar marknadsföringen« 65

Anders Håkansson, är Sveriges första professor med inriktning på spelberoende, nyligen utnämnd. Som enhetschef och kliniskt verksam vid spelberoendemottagningen, Beroendecentrum, Malmö, möter han dagligen patienter som fastnat i spelberoende med allvarligt nedsatt livskvalitet som följd. 

(2 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Mikael Landén 25

Mikael Landén, professor och överläkare, är en av författarna till en artikel om hur läkemedelsrekommendationer för bipolär sjukdom följs i den kliniska vardagen.

(0 kommentarer)

Reflexion

Ett nyårslöfte om handhygien – någon? 25

»Jag lovar att desinficera mina händer varje gång innan jag träffar en patient …«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Metabol kirurgi är en effektiv behandling vid typ 2-diabetes - – men flera frågor återstår att besvara 26

Med metabol kirurgi menas obesitaskir­urgi som behandling av metabol sjukdom, bl a typ 2-diabetes. Metabol kirurgi har multipla verkningsmekanismer utöver viktnedgång. Evidens pekar på att typ 2-diabetes är en indikation för kirurgi, även vid BMI <35. Det finns behov av nya nationella riktlinjer för denna indikation.

(0 kommentarer)

Nya rön

IBS-lika symtom och trötthet vanligt vid inaktiv ulcerös kolit 28

IBS-lika symtom och kraftig trötthet är vanligt förekommande hos patienter med ulcerös kolit, och dessa symtom bör utredas noggrant för att identifiera underliggande behandlingsbara faktorer. Det är slutsatsen i en ny avhandling.

(0 kommentarer)

Teriparatid påverkade tillfrisknandet efter höftfraktur 28

Teriparatid, den aktiva delen av parathormon, kan påskynda tillfrisknande efter en pertrokantär höftfraktur, visar en nyligen publicerad studie. Sannolikt beror effekten på att teriparatid påskyndar frakturläkningsprocessen.

(0 kommentarer)

ASA hade ingen strokeförebyggande effekt vid förmaksflimmer 29

Patienter med förmaksflimmer och riskfaktorer för stroke bör behandlas med oral antikoagulation även inför elkonvertering och efter lungvensablation. Det är slutsatserna i en ny avhandling. Acetylsalicylsyra (ASA) bör inte användas som strokeprevention för patienter med förmaksflimmer.

(0 kommentarer)

Mekanisk trombektomi vid akut ischemisk stroke förväntas öka 29

Mekanisk trombektomi är en säker behandlingsmetod som ökar chansen till funktionellt oberoende för patienter med medelsvår till svår stroke. Det visar en aktuell avhandling, där en av slutsatserna är att det blir en utmaning att kunna erbjuda tekniken till patienter i hela landet.

(0 kommentarer)

Inget samband hittades mellan eksem och ADHD 30

Eksem i förskoleåldern var inte associerat med ADHD-medicinering i skolåldern. Det visar en svensk studie. Inte heller eksem i andra åldrar var associerat med ADHD-medicinering.

(0 kommentarer)

Hälsosam livsstil kompenserar för genetisk risk för hjärtsjukdom 30

Även den som har hög genetisk risk för hjärt–kärlsjukdom kan med livsstilsförändringar minska risken till i princip motsvarande nivå som för personer med låg genetisk risk.

(0 kommentarer)

Metastasers omfattning viktig för prognos vid prostatacancer 31

Dödligheten i lokaliserad prostatacancer med låg risk är liten, men ökar gradvis under de första decennierna efter diagnos. Vid metastaserad prostatacancer har omfattningen av skelettmetastaser stor betydelse för prognosen. Det visar en ny avhandling om långsiktig prognos vid prostatacancer.

(0 kommentarer)

Arvsanlag kopplades till Addisons sjukdom i svensk studie 31

I en nyligen publicerad svensk studie sågs en association mellan Addisons sjukdom och den icke-translaterade delen av genen BACH2. Varianter i den regionen reglerar uttrycket av genen, som i sin tur påverkar antikroppsproduktion och balansen mellan cytotoxiska och regulatoriska T-celler.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Överdosering av paracetamol med modifierad frisättning ökar - Etablerad behandlingsregim med N-acetylcystein otillräcklig – Giftinformationscentralen ger ut nya behandlingsråd 32

Antalet överdoseringar av paracetamol med modifierad frisättning ökar. Höga koncentrationer i sent skede av förgiftningen förekommer, varför den etablerade behandlingsregimen med N-acetylcystein är otillräcklig. I en ny studie utvecklade var femte patient leverpåverkan trots tidigt insatt antidotbehandling. Giftinformationscentralen har gett ut nya behandlingsråd.

(1 kommentarer)

Remiss med bild – jämlik och kostnadseffektiv vård - Kortare tid till diagnos och färre långa patientresor 35

En remiss med bild innebär en långt ifrån obetydlig kostnadsbesparing och en mer jämlik vård där patienterna kan få tillgång till dermatologisk specialistbedömning utan resa till specialistklinik. Det visar en studie som gjorts vid Norrlands universitetssjukhus. 

(0 kommentarer)

Läkemedelsriktlinjer för bipolär sjukdom följs i hög utsträckning 38

Rekommendationer för läkemedelsbehandling vid bipolär sjukdom följs i hög utsträckning i klinisk vardag, visar en analys av data från det nationella kvalitetsregistret BipoläR. Behandlingen skiljer sig väsentligt mellan bipolär sjukdom typ I och typ II.

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Korsreaktivitet mellan topikal och systemisk kortikosteroid 42

Vilken systemisk kortikosteroid kan man ge vid topikal allergi mot tixokortolpivalat?

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!