Annons
Annons Annons

Nr 12/2017

Inledare

Viktigt hitta väg fram till goda språkkunskaper 523

Med de nya, hårdare språkkraven riskerar EU-läkarna att bli betydligt färre. 

(0 kommentarer)

Signerat

Slut på otidsenlig anställning av läkare 525

»Det är obsoleta regler som går i graven.«

(0 kommentarer)

Debatt

Apropå! Dags att bry sig om »prostatagubbar« 534

Män med en godartad prostataförstoring måste ges tillgång till relevant vård. Nya vägar bör sökas för att tillmötesgå patienternas rättmätiga krav på botande behandling, skriver Gunnar Hagberg.

(12 kommentarer)

Dags att fylla kunskapsluckor om antibiotikaanvändning i praxis 534

Det behövs mer kunskap om hur antibiotika kan användas på bästa sätt för att optimera behandlingen och minska framtida resistensutveckling. På regeringens uppdrag har Folkhälsomyndigheten startat två stora kliniska studier – en i primärvården och en i slutenvård.

(1 kommentarer)

Tidig forskningssatsning ger långsiktigt engagemang 535

Det är fortsatt högt söktryck till platserna på Sahlgrenska akademins amanuensprogram som ger läkarstudenter möjlighet att inleda en forskarkarriär tidigt under utbildningen, skriver Puja Shahrouki och medförfattare.

(0 kommentarer)

Nyheter

Västra Götalandsregionen vill ställa om sjukvården 526

Västra Götalandsregionen står i startgroparna för att förändra hälso- och sjukvården efter Göran Stiernstedts och Måns Roséns idéer. »Vi är kanske lite otåliga. Men varför ska vi vänta«, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Ann Söderström.

(2 kommentarer)

Avtal om utskrivningsklara patienter tecknat i Sörmland 526

Landstinget Sörmland har som första landsting kommit överens med länets 9 kommuner om ett avtal om de utskrivningsklara patienterna. 
»Ingen ska behöva köa för att komma hem«, säger närvårdsöverläkaren Maj Rom.

(0 kommentarer)

Bakslag för patientlagen 527

Patientlagen har inte lett till några förbättringar sedan den infördes för två år sedan – snarare tvärtom. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

(0 kommentarer)

Så vill Distriktsläkarföreningen minska behovet av inhyrd personal 528

Svenska distriktläkarföreningen har gjort en »översättning« till primärvården av den 60-punktslista som Sveriges Kommuner och landsting tagit fram för att minska behovet av inhyrd personal i landet.

(3 kommentarer)

Ännu en av Paolo Macchiarinis struppatienter har dött 528

Den sista av de tre patienter som fått nya syntetiska luftstrupar inopererade av kirurgen Paolo Macchiarini vid Karolinska universitetssjukhuset har avlidit. Den pågående brottsutredningen mot kirurgen kan därmed komma att påverkas, uppger åklagaren.

(2 kommentarer)

Lågt förtroende för ledningen bland läkarna på Karolinska 528

En stor majoritet av läkarna på Karolinska universitetssjukhuset känner till patienter som lidit skada på grund av vårdplatsbristen, och två tredjedelar överväger att byta jobb. Dessutom är förtroendet för sjukhusdirektören i botten. Det framgår av en arbetsmiljöenkät som läkarföreningen på sjukhuset tagit fram.

(1 kommentarer)

Han är Sylfs nya ordförande 529

Sveriges yngre läkares förening, Sylf, har valt en ny ordförande. Jonas Ålebring ser utbildningen som en av föreningens viktigaste frågor.

(0 kommentarer)

Strängare språkkrav hotar rekrytering 530

Efter drygt 20 år av svenskt EU-medlemskap har läkare som utbildats i andra EU-länder blivit en allt viktigare rekryterings-bas för svenska vårdgivare. Men med nya, hårdare språkkrav riskerar EU-läkarna att bli betydligt färre.

(8 kommentarer)

Hälften så många EU-legitimationer senaste halvåret 533

Andra halvåret 2016 utfärdades 414 svenska legitimationer för EU-läkare. Det var nästan en halvering jämfört med de två föregående halvåren – och anses vara en effekt av de nya språkkraven.

(2 kommentarer)

Krönika

»Vården skulle bli betydligt bättre om vi ägnade mer tid, energi och framför allt uppmärksamhet åt förebyggande arbete.« 537

Hotellgästens våldsamma snarkningar på andra sidan ett flertal papperstunna skiljeväggar höll Jakob Ratz Endler klarvaken en hel natt. Han ägnade sömnlösheten åt tankar om behovet av förebyggande vårdinsatser – inte bara mot sömnapné.

(3 kommentarer)

Kultur

Jobba i England – hur coolt var det? 566

Partnern fick postdok-tjänst i England. Klart man hänger på och tar jobb där i ett år. Som läkare. På ett engelskt sjukhus. Hur svårt var det? Och hur coolt? Elena Tornell, ST-läkare
i akutsjukvård, Linköping, berättar om sin erfarenhet.

(10 kommentarer)

Människor & möten

ST-läkares kurs fick kvinnorna att börja cykla 569

Dorothea Lagrange, ST-läkare i allmänmedicin, vigde sitt kvalitetsarbete i utbildningen åt ett hälsoprojekt: att lära kvinnor med invandrarbakgrund att cykla – och förbättra deras möjligheter till motion.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Tilliten till forskare är inte given över tid 539

»… ärenden om vetenskaplig oredlighet måste hanteras mer professionellt«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

4 frågor till Markus Fahlström 539

Markus Fahlström, sjukhusfysiker, är en av författarna till en översiktsartikel om MR-undersökning av patienter med konventionella och villkorliga pacemakerliknande system.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Kontrastmedelsnefropati är fortfarande en realitet - Riskbedömning måste göras hos alla patienter som DT-undersöks med intravenöst kontrastmedel 540

Färska retrospektiva studier som visat ringa/ingen risk för kontrastmedelsinducerad nefropati vid datortomografi har ett flertal metodologiska brister. Kontrastmedelsnefropati måste fortfarande betraktas som en reell risk vid estimerad GFR <45 ml/min eller multipla riskfaktorer.

(9 kommentarer)

Nya rön

Samband mellan impotensmedel och prognos efter hjärtinfarkt 542

I en svensk studie sågs minskad risk för död och hjärtsvikt hos män som behandlades med fosfodiesteras-5-hämmare efter en första hjärtinfarkt.

(1 kommentarer)

Endast få ESBL-fall hittades vid aktiv mikrobiologisk övervakning 542

Antibiotikaresistenta bakterier hos personer på äldreboenden var ovanliga och resultatet gynnsamt jämfört med i många andra länder. Det fanns inga fall av multiresistenta MRSA och bara enstaka fall av ESBL-bildande bakterier. Stor genetisk mångfald hos S aureus tyder på att det inte fanns någon »institutionsflora«. Det visar en ny avhandling.

(0 kommentarer)

Hjärtsvikt konsekvens av behandlingsresistent hypertoni 543

Upp till 17 procent av de patienter som hade förhöjt blodtryck nådde inte uppsatta blodtrycksmål trots behandling med flera blodtrycksläkemedel. De som inte nådde uppsatta blodtrycksmål hade större risk att redan efter drygt 4 år drabbas av nedsatt hjärtfunktion. Det visar en ny avhandling.

(0 kommentarer)

MGUS ökade risk för död i hjärtsjukdom 543

Monoklonal gammopati av oklar signifikans (MGUS) och »light-chain MGUS« är relativt vanliga tillstånd i den äldre befolkningen. Under en uppföljningstid på nästan tio år sågs att tillstånden var kopplade till sämre överlevnad. Detta kunde inte enbart förklaras av ökad risk för hematologisk sjukdom, utan även av ökad risk för död i hjärtsjukdom.

(0 kommentarer)

Översikt

Pacemaker ingen absolut kontraindikation för MR-undersökning 544

Flera studier har visat att MR-undersökning av patienter med konventionella pacemakerliknande system kan utföras utan komplikationer. Patienter med MR-villkorliga system kan genomgå MR-undersökning under vissa förutsättningar.

(2 kommentarer)

Iatrogen cerebral arteriell gasemboli efter lungbiopsi - En ovanlig men farlig komplikation med urakut insjuknande – hyperbar syrgasbehandling krävs 552

Akut insjuknande med neurologiska symtom i nära anslutning till en invasiv medicinsk åtgärd kan vara uttryck för arteriell luftemboli. Diagnosen bör ställas baserat på den kliniska bilden och anamnesen. Skyndsam behandling med hyperbar syrgas kan vara livräddande vid detta tillstånd.

(1 kommentarer)

Fallbeskrivning

Metronidazol gav svår biverkning med neurologiska symtom - Möjligen finns ett mörkertal av odiagnostiserade patienter 550

En fallrapport belyser vikten av att utreda patienter som utvecklar neurologiska symtom under behandling med metronidazol, ett vanligt förekommande antibiotikum där neurologiska symtom har beskrivits som biverkning till behandlingen.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!