Annons
Annons Annons

Nr 13/2017

Inledare

Utmaning hitta en lösning på vårdplatsfrågan 575

På Gotland vill hälso- och sjukvårdsledningen stänga sju av de trettio vårdplatserna på kirurgi- och urologiavdelningen på Visby lasarett inom kort.

(0 kommentarer)

Signerat

Samordna – och håll ihop folkhälsan 577

»… läkare både kan och måste bidra till en jämlik hälsa …«

(0 kommentarer)

Debatt

Skapa register för chefsutveckling 590

Bo Israelsson förslår att det skapas ett nationellt kvalitetsregister för jämförelser av chefsrekrytering och chefsutveckling, dit sjukvårdens huvudmän åläggs att rapportera årligen.

(0 kommentarer)

Dödförklarad patient levde – 40 år senare 591

Bengt Fagrell minns ett fall med ett viktigt budskap: Man måste vara ytterst noggrann när det gäller att bedöma om en person är vid liv eller inte.

(3 kommentarer)

Nyheter

Läkarprotester mot neddragning av vårdplatser i Visby 578

Sjukvårdsledningen i Region Gotland vill minska antalet vårdplatser på Visby lasarett. Förslaget har fått läkarkåren att ryta ifrån. Läkarna är starkt kritiska och menar att det kan hota patientsäkerheten och leda till ytterligare personalflykt.

(2 kommentarer)

Läkare i Gävleborg slår larm om platsbrist 578

Fler än 300 läkare i Gävleborg har undertecknat protestlistor som lämnats över till regionledningen. Läkarna menar att platsbristen inom sjukvården i Gävleborg gör att patientsäkerheten är hotad.

(0 kommentarer)

Varför lär primärvården sig inte av sina misstag? 579

Varför händer det igen? Gång på gång upprepas samma misstag inom primärvården. Genom att granska det systematiska förbättringsarbetet på 30 vårdcentraler, har IVO tagit reda på varför och vad som kan göras för att få en mer patientsäker vård.

(2 kommentarer)

Linköping startar utbildning inför kunskapsprovet 579

Linköpings universitet startar i april en tioveckors introduktionsutbildning inför det medicinska kunskapsprovet, som är en del av vägen till en svensk läkarlegitimation för läkare utbildade utanför EU/EES. Utbildningen får 20 platser och tar emot deltagare från hela landet.

(0 kommentarer)

»Det känns skönt att få det svart på vitt« - Visselblåsare friad av KI: 580

Efter nästan tre år har Karolinska institutet ändrat sig och beslutat att fria forskaren och visselblåsaren Karl-Henrik Grinnemo från misstankar om plagiat och oaktsamhet.

(3 kommentarer)

Macchiarini-artikel får hård kritik 580

Det var forskning snarare än ren sjukvård, och mycket talar för oredlighet. Det menar den sakkunnige som granskat ett av kirurgen Paolo Macchiarinis patientfall gällande en okonventionell behandling av acute respiratory distress syndrome, ARDS.

(0 kommentarer)

NKS satsning på intensivakut hotar läkarutbildning 582

Läkarutbildningen på Karolinska institutet står inför stora förändringar – och risk för försämringar – när Nya Karolinska i Solna får en så kallad intensivakut nästa år. Universitetet känner sig akterseglat i beslutsprocessen och måste nu arbeta febrilt för att på kort tid anpassa utbildningen.

(1 kommentarer)

Flera sjukhus hotas av viten 582

Flera sjukhus riskerar att få betala vite efter beslut från Arbetsmiljöverket. Problemen handlar om hög arbetsbelastning, brist på prioritering av arbetsuppgifter, en alltför pressad situation för första linjens chefer och anställda som blivit sjuka efter att deras arbetsplats har renoverats.

(1 kommentarer)

Vill evidensgranska värdebaserad vård 582

Värdebaserad vård är en oprövad modell där det saknas tillräckligt vetenskapligt stöd. Det menar Svenska läkaresällskapet, som vill att Socialstyrelsen granskar evidensen.

(4 kommentarer)

Sierra Leone efter ebolaepidemin 584

Ebolaepidemin i Västafrika påverkade Sierra Leone djupt. Stora utmaningar kvarstår för landets hälso- och sjukvård – men lärdomarna från ebolan gör att ett nytt utbrott kommer att kunna stoppas tidigt, spår svenska läkaren Anders Nordström, WHO:s landansvarige på plats.

(0 kommentarer)

Snabbspår för vaccin mot ebola kan ge skjuts för andra vacciner 588

Under 2017 kan ett vaccin mot ebola godkännas. Ali Harandi och hans forskningsteam vid Sahlgrenska akademin i Göteborg söker svar på varför vaccinet är så effektivt.

(0 kommentarer)

Krönika

»… detta obeskrivliga, märkvärdiga värv som det innebär att vara läkare.« 593

Det är med avokador som med människor – det krävs utförliga förberedelser innan man lägger ett snitt, konstaterar Ulrika Nettelblad i sin krönika. Positivt utfall uteblir ibland, om man inte har varit tillräckligt noggrann. Men fascinationen vinner i längden över både ångest och skamkänslor.

(4 kommentarer)

Kultur

Föräldrar älskade sina barn även på medeltiden 626

Hur har samhällets syn på barnen förändrats genom århundradena? Är föräldrarnas kärlek till sina barn ett senkommet påfund? Barnläkaren Carl Lindgren har hittat några av svaren i en nyligen utkommen bok. 

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Jag minns värmen som mötte oss när vi flydde till Sverige« 629

Han tvingades fly från dåvarande Tjeckoslovakien till Sverige och har haft Saddam Husseins hustru som patient. Nu har Karl Landys, pensionerad specialist i invärtesmedicin och onkologi, skrivit sina memoarer.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Glöm inte utbildningen! 595

»Det blir ingen effektiv, ekonomisk eller bra sjukvård om vi inte sköter utbildningsuppdraget bra.«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Per Nilsen 595

Per Nilsen presenterar tillsammans med kollegor en intervjustudie som visar läkares och sjuksköterskors perspektiv på patientmedverkan för säkrare vård.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

KOL drabbar inte bara rökare – en fjärdedel har aldrig rökt - Uppdaterat strategidokument diskuterar händelser i unga år – accelererad förlust av lungfunktion är inte obligat 596

Den vanligaste riskfaktorn för KOL är cigarettrökning, men cirka en fjärdedel av patienter med KOL har aldrig rökt. Ett uppdaterat internationellt strategidokument uppmärksammar nu till exempel prematuritet och låg födelsevikt som riskfaktorer och tonar ned betydelsen av progressiv lungfunktionsnedsättning.

(0 kommentarer)

Nya rön

Bra kost minskade depressionsbesvär 598

Personer med depression som deltog i ett kostförbättringsprogram hade dels förbättrat sina kostvanor, dels uppvisat signifikant förbättring av depressionsbesvären efter 12 veckor. Det visar en studie från Australien.

(1 kommentarer)

Daglig skolidrott minskade risk för fraktur och förbättrade skolresultat 598

Införande av skolidrott varje dag innebar först en övergående ökad risk för att drabbas av fraktur. För varje år avklingade dock risken, så att man efter 8 år med daglig skolidrott hade halverad frakturrisk. Daglig skolidrott förbättrade dessutom pojkars skolprestationer. Det visar en ny avhandling.

(0 kommentarer)

D-vitamin skyddade mot luftvägsinfektioner 599

Tillskott av D-vitamin hade en skyddande effekt mot luftvägsinfektioner. Det visar en sammanställning av studier omfattande 11 000 personer gjord av forskare i 14 länder. En daglig eller veckodos av D-vitamin hade bättre effekt än D-vitamintillskott mer sällan i stora så kallade bolusdoser. 

(0 kommentarer)

Gott resultat för både operation och gipsning vid båtbensfrakturer 599

Opererade patienter med odislokerade midjefrakturer i båtbenet hade bättre självskattad handfunktion efter 6 och 10 veckor än dem som behandlats konservativt med gips, men var stelare i handleden efter 26 veckor. Ingen skillnad fanns mellan de båda behandlingarna efter 1 år och senare. Det visar en ny avhandling.

(0 kommentarer)

Enzym som begränsar effekten av cytostatika vid AML identifierat 600

Enzymet SAMHD1 minskar mängden ara-C, ett viktigt läkemedel mot AML, i leukemiceller. Det visar en nyligen publicerad studie. Med retrospektiva analyser inkluderande 300 vuxna och barn med AML visades också att lågt uttryck av SAMHD1 vid diagnos var korrelerat med bättre överlevnad.

(0 kommentarer)

H3Cit förhöjt hos patienter med stroke, förhöjt troponin och cancer 600

Extracellulära nät av DNA frisatta från neutrofiler, så kallade NET, är en bidragande orsak till arteriell trombos vid cancer. Nivåerna av det NET-specifika proteinet H3Cit var kraftigt förhöjda hos patienter med stroke, förhöjda troponinnivåer och cancer. Det visar en ny avhandling.

(1 kommentarer)

Originalstudie

Många faktorer påverkar om patienter kan medverka till säkrare vård - Intervjustudie visar läkares och sjuksköterskors perspektiv 602

Förhoppningar knyts till att patienter ska kunna bidra till ökad patientsäkerhet. I en studie genomfördes intervjuer med läkare och sjuksköterskor som representerade ett brett spekt­rum av erfarenheter och uppfattningar beträffande patientmedverkan för säkrare vård. Studien identifierade nio faktorer som underlättar och/eller försvårar patientmedverkan för säkrare vård.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Hymen imperforatus är en diagnos som ofta missas - Risk för långdragna symtom om adekvat undersökning inte genomförs 606

Hymen imperforatus ger obstruktionssymtom och är den vanligaste avvikelsen i det kvinnliga reproduktionssystemet. Den aktuella fallbeskrivningen liksom befintlig litteratur visar att flickor med sent upptäckt hymen imperforatus ofta har långdragna symtom och sällan blir ordentligt undersökta trots upprepade kontakter med sjukvården; ofta får de felaktig diagnos initialt.

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Sepsis hos vuxna – tidig upptäckt och initial behandling 608

Sepsis är ett tillstånd med hög morbiditet och mortalitet som kan förekomma överallt i vården. Tidig upptäckt och behandling är avgörande för prognosen, men försvåras många gånger av att sjukdomsbilden initialt kan vara diffus.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!