Annons
Annons Annons

Nr 16–17 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Tack för tre år som medicinsk redaktör 711

»Men trots larm om minskande resurser i primärvården uppfattar jag ändå att vi ser ett ökat vetenskapligt samarbete …«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Nationell forskarskola har global räckvidd - Både vetenskapligt och geografiskt når doktoranderna långt 726

Vetenskapsrådet har satsat på en nationell forskarskola i allmänmedicin med hittills 50 doktorander. Forskarskolan får goda omdömen, och intresset för programmet är stort. Utbildningen är av värde även för patienter, sjukvård, handledare och universitet.

(0 kommentarer)

Nya rön

Särskilda läkemedelsgenomgångar minskade inte mortaliteten 728

En systematisk översikt och metaanalys visar att särskilt organiserade läkemedelsgenomgångar för patienter i särskilt boende inte minskade mortalitet eller sjukhusinläggningar.

(0 kommentarer)

Små förbättringar av patientsäkerheten i USA 728

I USA har ett stort antal projekt för ökad patientsäkerhet initierats, bl a ett program för att från journaler extrahera data som indikerar negativa händelser. Trots stora insatser har säkerheten dock förbättrats i en mycket liten omfattning.

(0 kommentarer)

Bättre följsamhet med högre läkarkontinuitet 729

Patientens följsamhet till läkarens ordination ökar om hen träffar samma läkare snarare än flera olika, enligt en studie som publiceras i Annals of Internal Medicine.

(4 kommentarer)

Lägre dödlighet i prostatacancer i landsting med hög frekvens PSA-testning 729

Landsting med hög incidens av prostatacancer hade 20 procents lägre dödlighet i sjukdomen än landsting som hade låg incidens av prostatacancer, visar aktuell studie.

(0 kommentarer)

Tuberkulosprevalensen i Kina halverad på två decennier 730

I Kina har tuberkulosprevalensen mer än halverats sedan 1990, enligt en artikel i Lancet. Fortfarande hade Kina dock i storleksordningen en miljon nya fall av tuberkulos år 2010.

(0 kommentarer)

Nya rön om albuminbehandling vid sepsis 730

En studie i NEJM visar tämligen övertygande att albumin inte är farligt att ge vid sepsis, vilket påstods under det sena 1990-talet. Men albumin tycks inte heller erbjuda några avgörande fördelar, utom kanske i samband med septisk chock.

(0 kommentarer)

Rapport

Fler patienter med hjärtsvikt bör remitteras till specialist - Ny förenklad strategi ger stöd för bedömning 731

Hos patienter med måttlig till svår hjärtsvikt i åldern <80 år med en eller flera riskfaktorer bör remiss till hjärtsviktscentrum för specialistbedömning och eventuellt ställningstagande till avancerad behandling övervägas.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Giftinformationscentralens kartläggning 2010 - Förgiftnings­tillbud bland barn är vanliga – men allt färre sjukhusvårdas 732

Giftinformationscentralen får varje år drygt 30 000 förfrågningar som gäller förgiftningstillbud hos barn. De flesta frågorna rör enkla tillbud, allvarliga förgiftningar är ovanliga – endast en minoritet av fallen behöver sjukhusvård. Sedan 1990 har antalet sjukhusvårdade fall minskat med två tredjedelar.

(0 kommentarer)

Minimalinvasiv implantation av aortaklaff­protes utvärderas - Prospektiv studie inger hopp om att kirurgiskt trauma kan minskas 739

Minimalinvasiv aortaklaffkirurgi och perkutan aortaklaffimplantation är ett alternativ till konventionell aortaklaffkirurgi. Förhoppningen är att i framtiden kunna undvika full median sternotomi vid samtliga isolerade aortaklaffingrepp, med färre postoperativa komplikationer och kortare återhämtningsfas. Erfarenheter av 25 patienter rapporteras.

(0 kommentarer)

Översikt

Psykogena icke-epileptiska anfall – inte att förväxla med epilepsi - Patientinformation och psykoterapi är grunden i behandlingen 735

Patienter med psykogena icke-epileptiska anfall felbehandlas ofta med antiepileptika. Långvariga anfall kan misstas för status epilepticus, med risk för onödig intubationsnarkos och komplikationer till följd av intensivvård. Video-EEG rekommenderas för diagnostik.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

CNS-symtom av ropivakain i blodtomt fält försvann med Intralipid 742

I samband med en operation som genomfördes i blodtomt fält uppstod toxiska symtom efter en ropivakaininjektion. Efter ca 20 minuter blev patienten medvetslös och fick kramper. God kunskap om intoxikation med lokalbedövningmedel och dess behandling krävs av alla som injicerar lokalanestetika.

(0 kommentarer)

Signerat

Läkarförbundet lobbar för jämlikare vård 715

»Hamnar behovet av en jämlikare vård högt på den politiska dagordningen har vi varit framgångsrika lobbyister.«

(1 kommentarer)

Debatt

Risk för överdiagnostik av autismspektrumstörning 716

Diagnosen autismspektrumstörning bör inte ställas alltför lättvindigt, skriver Lena Nylander och Gunilla Thernlund.

(3 kommentarer)

Apropå! Konsten att konsultera - Recept mot flykten in i det mätbara 717

I dagens tekniska, fragmenterade, diagnosfixerade och prestationsinriktade sjukvård kan god undervisning i konsultationskunskap bli en garant för läkekonsten, skriver Kristian Svenberg.

(2 kommentarer)

Skarp kritik mot nya riktlinjer för diagnostisering av subaraknoidalblödning 744

Svensk neurokirurgisk förening riktar kritik mot Socialstyrelsens nya version av riktlinjer vid diagnostisering av subaraknoidalblödning.

(0 kommentarer)

Replik från Socialstyrelsen: - Starkt stöd för nya riktlinjer för diagnostik av subaraknoidalblödning 744

Att ändra diagnostiken av subaraknoidalblödning är rätt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Det är också rätt ur ett resursperspektiv, skriver Socialstyrelsens experter i denna replik.

(0 kommentarer)

Apropå! Risken med patientjournalen på webben - Stoppa nätjournalerna! 745

Stoppa nätjournalerna och förbättra patienternas möjligheter att läsa journalen med sin läkare, skriver Björn Andersson.

(3 kommentarer)

Översvämning i nya ST-portföljen? 746

Vi måste se upp så att målbeskrivningarna i den nya, reviderade ST-utbildningen inte svämmas över av ett innehåll som blir ohanterligt stort. Många intressegrupper trycker på, vilket kräver en rimlig helhetsbedömning.

(1 kommentarer)

Allmänläkaren – strykpojke och allt i allo som börjar krokna 748

»Vi föreslår, halvt på allvar, halvt på skämt, ett tillägg till Läkarförbundets etiska regler: ’Därför ska läkaren inte klanka på allmänläkare’.« Det skriver Andreas Thörneby och Catarina Canivet, som reagerar på kombinationen växande förväntningar, små resurser och sviktande kollegial förståelse.

(11 kommentarer)

Nyheter

Hälsocentraler i Sandviken satsar på gemensam ST-utbildning 718

I Sandviken är bristen på allmänläkare akut. Nu har två hälsocentraler gått samman i en gemensam satsning för att utbilda fler ST-läkare – och på sikt slippa beroendet av hyrläkare.

(0 kommentarer)

Målet var halvering, men … - Fortsatt kostnadsökning för hyrläkare 718

Landstingens mål var att halvera kostnaderna för inhyrd personal på två år. I stället har en ökning skett. Förra året betalade de sammanlagt 2,86 miljarder kronor till bemanningsföretagen.

(1 kommentarer)

Utredningsförslag: - Ersätt Patientdatalagen med ny lag 722

Direktåtkomst mellan vårdgivare inom samma landsting och slopat signeringstvång. Det är några av alla de förändringar i regelverket för dokumentation och åtkomst av journaluppgifter som föreslås i en ny utredning. Ändringarna är så omfattande att man föreslår att en ny lag ersätter nuvarande Patientdatalagen.

(0 kommentarer)

NEPI kräver att staten agerar mot läkemedel utanför förmånen 723

Patienter hämtar ut receptbelagda läkemedel utanför förmånen för 1,5 miljarder varje år. Det visar en sammanställning från läkemedelsnätverket NEPI, som nu kräver att staten griper in.

(1 kommentarer)

Carl Johan Östgren ny medicinsk redaktör 723

Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin, kommer att efterträda Mikael Hasselgren som medicinsk redaktör.

(0 kommentarer)

Inför läkarförbundets fullmäktigemöte 2014 - CS-förslag: Associerat medlemskap i yrkesföreningarna 724

Läkarförbundets centralstyrelse föreslår en stadgeändring som rör medlemmar som vill vara med i flera yrkesföreningar.

(0 kommentarer)

Inför läkarförbundets fullmäktigemöte 2014 - PAL, fortbildning och öppna landskap bland årets motioner 724

Femtio motioner har inkommit till årets fullmäktigemöte som hålls i Stockholm den 15–16 maj. Här är några av ämnena.

(1 kommentarer)

Kultur

Bör man motarbeta eponymer? 749

Ska man använda eponymer? I så fall när och var? Svenska Läkaresällskapets språkkommitté har svar på problemet.

(2 kommentarer)

Recension

Om hotet mot akademikers framtid 750

Titel: Vita rockar och bruna skjortor – nazimedicin och läkare på flykt

Författare: Ulf Högberg

(0 kommentarer)

Bra översikt till referenshyllan 750

Titel: Diabetes och metabola syndromet

Författare: Fredrik H Nyström, Peter M Nilsson (redaktörer)

(0 kommentarer)

Organiserad värdeförskjutning 751

Titel: Organ till salu


Författare: Susanne Lundin

(0 kommentarer)

Prospektiv sjukvård börjar med människan 752

Titel: Hälsofrämjande möten – från barnhälsovård till palliativ vård

Författare: Anna Hertting, Margareta Kristenson (red)

 

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!