Annons
Annons Annons

Nr 16/2016

Signerat

Våra etiska regler måste hållas levande 773

»Inom sjukvården behöver vi bryta tystnaden och våga ta upp detta tabubelagda ämne för att kunna erbjuda rätt vård.«

(5 kommentarer)

Debatt

Krypskytte mot vetenskapen äventyrar folkhälsosatsningar 784

Kostfaktorer står för det största hotet mot den globala folkhälsan, men systematiskt förtal av vetenskapliga företrädare skapar osäkerhet hos allmänhet och beslutsfattare, skriver Elisabet Rothenberg och Tommy Cederholm.

(3 kommentarer)

Vet inte departementet hur EPN arbetar? 785

Utbildningsdepartementet bör redovisa motivet till att en ledamot som varit engagerad i etikprövningsnämnderna (EPN) sedan 2004, då etikprövningslagen började gälla, inte kan »förvänta sig att bli omförordnad«, skriver Sven Wallerstedt.

(0 kommentarer)

Nyheter

På Åby VC är utredningsförslaget redan verklighet 774

För att stärka samarbetet mellan primär- och sjukhusvård ska enligt ett utredningsförslag ST-läkare i sjukhusspecialiteter randa i primärvården. På Åby vårdcentral har man på frivillig basis tagit emot ST-läkare från andra specialiteter, och erfarenheterna är goda.

(2 kommentarer)

De fyra KI-läkarna får visselblåsarpris 774

De fyra läkarna vid Karolinska institutet som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk får priset Årets visselpipa 2016 av antikorruptionsorganisationen Transparency International Sverige.

(5 kommentarer)

Ambulanshelikoptern flyger i Dalarna 775

Landstinget Dalarnas omdebatterade ambulanshelikopter togs i drift i går måndag. Sju av åtta läkartjänster är tillsatta. Läkarna kommer att jobba hälften av sin arbetstid på helikopterbasen och hälften på sjukhus.

(0 kommentarer)

Bedömning av forskningsfusk i Uppsala ifrågasatt av utredare 775

En docent i Uppsala har gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet genom att inte ha inhämtat etiskt tillstånd inför ett forskningsprojekt. Detta enligt ett beslut av rektor för Uppsala universitet.

(0 kommentarer)

Föreningar vill att Läkarförbundet divesterar ur fossila bränslen 776

Läkarförbundets placeringspolicy bör ändras så att placeringarna stöder en omställning från fossila bränslen till förnyelsebar energi. Det föreslår Distriktsläkarföreningen och Sjukhusläkarna i en motion till fullmäktigemötet i maj.

(0 kommentarer)

Privatläkarföreningens fullmäktigemöte - Privatläkarnas servicebolag ska åter bli en del av Läkarförbundet 776

Privatläkarnas servicebolag ska köpas tillbaka av föreningen. Det är i alla fall föreningens ambition, efter beslut vid föreningens fullmäktigemöte den 9 april.

(0 kommentarer)

KLF vill se åtgärdsplan mot psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare 776

Kartlägg och skapa en åtgärdsplan för den psykiska ohälsan bland framför allt unga kvinnliga läkare, det yrkar Kvinnliga läkares förening i en motion till förbundets fullmäktigemöte. 

(1 kommentarer)

Återkommande fråga om övertidsersättning 776

Rätt till ekonomisk ersättning vid arbetad övertid, enklare rapporteringssystem för att kunna kontrollera att lagar och avtal följs och rätten att slippa nattjour. Det är frågor som lyfts i motioner till Läkarförbundets fullmäktigemöte.

(2 kommentarer)

Förening efterlyser hantering av hot och våld 776

Stockholms läkarförening vill ha mer fokus på den fysiska säkerheten på arbetsplatsen, det skriver föreningen i en motion till årets fullmäktigemöte.

(0 kommentarer)

Göran Stiernstedt Årets allmänläkarvän 776

Distriktsläkarföreningens pris Årets allmänläkarvän går i år till Göran Stiernstedt, regeringens samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.

(4 kommentarer)

Distriktsläkarföreningen går före: - Distriktsläkarföreningen stoppar placeringar i fossila bränslen 776

På sitt fullmäktigemöte i fredags beslöt Distriktsläkarföreningen, DLF, att avveckla investeringar i företag som ägnar sig åt produktion och försäljning av fossila bränslen.

(0 kommentarer)

Lönestatistik önskas före årlig löneförhandling 776

Skaraborgs läkarförening motionerar för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år kommer i tid så att den kan användas i den årliga löneförhandlingen.

(0 kommentarer)

Kvinnliga läkares förening 100 år - En lång resa för kvinnliga läkare 779

I år firar Kvinnliga läkares förening hundra år. Vad har egentligen hänt på den tiden? Det senaste seklet, och decennierna dessförinnan, innehåller många milstolpar för både kvinnor och kvinnliga läkare.

(1 kommentarer)

Krönika

»En patient bad mig att låta bli att göra något, och jag fortsatte. Det var ju den sortens läkare jag aldrig tänkte att jag skulle bli.« 787

Att få sin kompetens som doktor ifrågasatt av en patient, särskilt i ett skede då man ännu inte har en sådan fullt ut, är bekymmersamt i början av en läkarkarriär. Ulrika Nettelblad berättar om ett autentiskt fall i sin krönika. 

(8 kommentarer)

Kultur

Första svenskan med en riktig läkarlicens - Julia Brinck var sjukgymnast, cellbiolog och brevvän med Florence Nightingale 821

Julia Brinck hette en kvinnlig läkare och forskare som dog 1926 i Kalifornien, 72 år gammal. Hon var svenska, och hade inte bott i Sverige på över ett halvsekel, men hon räknas ändå som den första svenskan med en riktig läkarlicens. Läkaren och medicinhistorikern Tomas Bro berättar om henne.

(0 kommentarer)

Dikter från kliniken - Hembesök 2 - Ur en distriktsläkares dagbok 823

En glimt från tiden som distriktsläkare i Värmland och Gotland på 1970-talet – i form av en dikt. Den som bjuder är Staffan Lundberg, pensionerad anestesiolog och ditriktsläkare, numera boende i Bromma, västra Stockholm.

(0 kommentarer)

Recension

823

Strömlinjeformat skrivande är till men för en bra presentation av forskningsrön. Här en bok med aktuella råd om hur man ska skriva och skriva om. Recensent: Åke Thörn leg läk, med dr, tidigare FoU-chef, Norrbottens läns landsting, Luleå.

(0 kommentarer)

Människor & möten

Akutläkaren brinner för sepsis – och släpper sin tredje thriller 825

Jobbet på akutmottagningen, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, är bara en del av jobbet för överläkaren Christian Unge. Den andra delen sköter han via tangentbordet som författare, och ger just ut sin tredje spänningsroman med skådeplats Afrika.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Henric Wichmann 789

Henric Wichmann, leg dietist, Sahl­grenska universitetssjukhuset, Göteborg, är en av författarna till artikeln om nutritionsbehandling på sjukhus, som bygger på en enkätstudie bland svenska läkare, sjuksköterskor och dietister.

(0 kommentarer)

Reflexion

AT med djup – på bekostnad av bredd? 789

»Bland AT-kollegor hör jag frustration över långa placeringar med snävt perspektiv.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Blod i urin – allt är en fråga om mängd - Test av mikrohematuri har spelat ut sin roll – makroskopisk hematuri är ett alarmsymtom 790

Mikrohematuritestning har spelat ut sin roll som hjälpmedel i diagnostiken. Nästan var 10:e patient med makrohemat­uri har blåscancer vid utredning. Makrohematuri är därmed ett av de allvarligaste alarmsymtomen korrelerade till cancer.

(0 kommentarer)

Nya rön

Längre tid med antibiotika förbättrade inte borreliasymtom 792

Förlängd behandling med antibiotika vid långdragna symtom hänförda till borreliainfektion var inte effektivare än placebo vad gäller hälsorelaterad livskvalitet. Det visar en dubbelblindad randomiserad studie, nyligen publicerad i New England Journal of Medicine.

(0 kommentarer)

Skillnad i behandling mellan kvinnor och män vid urinblåsecancer 792

En ny svensk studie visar att svenska kvinnor med urinblåsecancer oftare hade mer avancerade tumörer men mer sällan fick intravesikal behandling eller radikal cystektomi än svenska män. Kvinnorna i studien hade även högre dödlighet i sjukdomen.

(0 kommentarer)

Nedreglerat svar på hypoglykemi efter gastrisk bypass 793

Resultaten i en ny avhandling pekar mot att patienter efter gastrisk bypass troligen har en nedreglering i centrala nervsystemet i svaret på hypoglykemi.

(0 kommentarer)

Förbättrad 10-årsöverlevnad vid hjärtsvikt efter kranskärlskirurgi 793

Kranskärlskirurgi är till nytta för patienter med kronisk systolisk hjärtsvikt, visar en studie nyligen publicerad i New England Journal of Medicine.

(0 kommentarer)

Översikt

Mikroskopisk hematuri – ingen varningsklocka för cancer i urinvägar - Dags att skrota detta undermåliga prov 795

Mikroskopisk hematuri finns hos 1–10 procent av alla symtomfria vuxna, och urologisk tumörsjukdom är inte vanligare än i en kontrollgrupp. Mikroskopisk hematuri saknas hos 25 procent av dem som har symtomgivande urinblåsecancer.

(5 kommentarer)

Bästa praxis – en nyckel till bättre vårdkvalitet och mer effektiv vård 802

Följsamhet till bästa praxis leder till förbättrad vårdkvalitet och ofta också lägre kostnader. Sjukvården behöver i större utsträckning avsätta resurser för att ta fram, sprida, införa, mäta och analysera bästa praxis.

(3 kommentarer)

Originalstudie

Fortfarande klara brister i nutritionsbehandling på sjukhus - Enkätstudie med jämförelse mellan åren 2004 och 2014 798

Svensk slutenvård lever fortfarande inte upp till Europarådets riktlinjer för utredning, behandling och uppföljning av sjukdomsrelaterad undernäring. En uppföljande enkätundersökning 2014 visar dock på små förbättringar jämfört med 2004.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!