Annons
Annons Annons

Nr 17 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Vetenskapen – grunden för läkaryrket 815

»… oroande att se hur den grundvetenskapliga delen av läkarprogrammet försvagats …«

 

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Skräddarsytt eller konfektion vid kronisk underventilering - Patientanpassade trakealkanyler kontra prefabricerade – både plus och minus 830

Patienter med behov av lång tids respiratorbehandling i hemmet sköts i regel vid de lokala lungmedicinska enheterna. Prefabricerade masker eller trakealkanyler »från hyllan« erbjuder stora logistikfördelar. Nationellt respirationscentrum i Danderyd har en unik kompetens för att tillverka patientanpassade trakealkanyler.

(0 kommentarer)

Nya rön

Goda resultat för icke-invasiv fosterdiagnostik 832

Genom ett blodprov från den gravida kvinnan kan nu kromosomavvikelser hos fostret detekteras med säkra resultat, enligt en stor prospektiv studie som publiceras i New England Journal of Medicine.

(0 kommentarer)

God långtidsprognos hos unga patienter efter kranskärlskirurgi 832

Långtidsprognosen hos patienter 50 år eller yngre som genomgår kranskärlskirurgi är mycket god, enligt en svensk studie publicerad i Circulation.

(2 kommentarer)

Ebolavaccin gav immunsvar 833

Ett ebolavaccin, riktat mot en virusstam från Zaire, har testats i en fas 1-studie. Antikroppssvar noterades hos samtliga deltagare. Biverkningar var vanligt.

(0 kommentarer)

Handdisk associerad med lägre allergiförekomst 833

I de familjer man diskar för hand är allergiförekomsten hos barnen lägre än om man använder diskmaskin. Där barnen serveras fermenterade livsmedel och/eller maten köps direkt från bondgårdar minskar allergiförekomsten ytterligare, enligt en studie i Pediatrics.

(0 kommentarer)

Översikt

Oförklarad infertilitet – finns en förklaring i endometriet? 834

Avvikande utveckling av endometriet kan vara en betydande orsak bakom oförklarad infertilitet. Det finns det forskningsresultat som tyder på. Mer forskning på området behövs dock.

(0 kommentarer)

Nationellt respirationscentrum stöttar patienter med trakealkanyl - Öppenvårdsmottagning för andningsstöd i hemmet 836

Att leva med kronisk behandling med trakealkanyl med eller utan hemventilator kräver goda rutiner och kontinuitet i uppföljning. Nationellt respirationscentrum vid Danderyds sjukhus arbetar med dessa patientgrupper och har kompetens och är certifierat för att göra patientanpassade, skräddarsydda trakealkanyllösningar.

(0 kommentarer)

Etik och läkarroll

Etiska och praktiska utmaningar med ökat patientinflytande 840

Det finns ett ökat intresse för patientinflytande i vården. Men att kombinera patientens egna önskmål med vårdpersonelens professionella kunskap kan innebära en hel del etiska problem.

(1 kommentarer)

Vårdutveckling

Den föränderliga sjukvården en utmaning för patientsäkerheten 845

Sjukvården förändras snabbt i och med medicinska framsteg och demografiska förändringar. Människor åldras med sina kroniska sjukdomar. Sjukvårdsstrukturen behöver ändras och nya patientsäkerhetsrisker tillkommer.

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Metadonkoncentrationen bör utvärderas vid dialys 848

Hur påverkas metadon av dialys?

(0 kommentarer)

Signerat

Vinst leder till utveckling och patientsäkrare vård 819

»Om förbud mot vinstutdelning blir verklighet kommer förlorarna i slutänden att vara patienterna …«

(5 kommentarer)

Debatt

Satsa på MRT för diagnostik av prostatacancer 820

Svenska röntgen- och urologienheter bör utveckla mpMRT med riktade vävnadsprov för prostatacancerdiagnostik, skriver denna författargrupp. 

(1 kommentarer)

En väg till bättre kvalitetsregister: - »Professionen bör kräva öppna jämförelser mellan labb« 850

Alla medicindiagnostiska labb bör ansluta sig till öppna jämförelser . Det skulle vara kvalitetsdrivande och öka jämförbarheten, skriver Michel Silvestri och Susanne Nordling.

(0 kommentarer)

Apropå! »Den dyra« vården - Smygransonering eller motbok?! 851

Etik är även att väga kostnader för sjukvården mot andra kostnader inom samhället som påverkar hälsa och livslängd, skriver Lars Breimer, apropå en ledare i en internationell tidskrift om cancervård.

(5 kommentarer)

Nya riktlinjer kring rotblockad och epiduralinjektion 852

Nya internationella riktlinjer kring rotblockader och epiduralinjektioner ställer nya krav, och valet av steroid ställer genast till bekymmer, skriver Johan Hambraeus.

(0 kommentarer)

Studentutskott främjar forskning 852

Studenter i forskning har som mål att motivera och intressera samtliga studenter på Sahlgrenska akademin till att forska, skriver ordförande Puja Shahrouki.

(0 kommentarer)

»Bör inte användas till tvätt i hjärnan« 853

Ragnar Asplund undrar över instruktionerna på bipacksedeln till Descutan, där det anges att Descutan inte bör användas till tvätt i hjärnan eller ryggmärgshinnan.

(3 kommentarer)

Nyheter

Akutläkarpionjären 822

Kerstin Skog Tigerström var med och startade den första svenska akutläkarutbildningen. Som 57-åring tog hon av sig överläkarskylten för att bli ST-läkare på utbildningen som hon själv byggt upp. I år blir akutsjukvård en egen bas.

(0 kommentarer)

I åtta år har barnläkaren Irada Lundgren från Azerbajdzjan kämpat för att komma in i sjukvården - »Jag tappar mitt liv och Sverige tappar en utbildad läkare« 826

För åtta år sedan kom barnläkaren Irada Lundgren till Sverige från Azerbajdzjan. Hon trodde att hennes specialistkunskap skulle bli efterfrågad – men hamnade i ett storkök. 
Nu har hon äntligen fått praktik på en vårdcentral tack vare Läkarförbundets nya praktiknätverk.

(3 kommentarer)

Nationellt projekt undersöker läkares arbetsmiljö 826

I och med att akutsjukvård blir en basspecialitet, kommer läkare arbeta heltid på de hårt belastade akutmottagningarna. I ett treårigt nationellt projekt har akutläkarnas arbetsmiljö undersökts.

(0 kommentarer)

Gästprofessor inte funnen skyldig till oredlighet i forskning 827

Den gästprofessor vid Karolinska institutet som utfört transplantationer av konstgjorda luftstrupar har av institutets rektor friats från de anklagelser om oredlighet i forskning som framförts av en belgisk professor.

(0 kommentarer)

Arbete i kontorslandskap får kritik 827

Akademiska sjukhuset i Uppsala får kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för sekretessbrister vid arbete med patientuppgifter i öppna kontorslandskap.

(0 kommentarer)

Läkarförbundet efterlyser fler handledare 828

12 läkare har hittills anmält intresse av att vara handledare. Men fler behövs. Det säger projektledaren Joel Hellstrand på Läkarförbundet.

(0 kommentarer)

DLF:s fullmäktigemöte - Nej till byte till Primärläkarna 829

Det blir inget nytt namn för Svenska Distriktsläkarföreningen, DLF. Styrelsens förslag att byta till Primärläkarna röstades ned efter en livlig debatt. 

(2 kommentarer)

Kultur

Hoppla, vi är absurda! - Om dagens paradoxala mix av klarsyn och blindhet med den förlamande känslan av annalkande katastrof 854

Den hetaste klimatfrågan i dag är psykologisk. Det gäller samtidens paradoxala mix av klarsyn och blindhet med den förlamande känslan av annalkande katastrof. Leif Öjesjö, docent, Stockholm, utvecklar detta på kultursidorna.

(0 kommentarer)

Visdomsord från Varbergs gamla lasarett 856

Boken »Doktorn på Varbergs gamla lasarett – medicin och klinik med Birger Herner« ger särskilt utrymme åt Birger Herners minnesvärda aforismer.

(0 kommentarer)

Krönika

Vikten av förväntningar 857

Förväntningar och farhågor borde både läkare och patienter prata mer om. Det är betydligt större sannolikhet att de besannas om förväntningarna uttalas, skriver Jakob Ratz Endler.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!