Annons Annons

Nr 3-4 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Allt var inte bättre förr! 63

»Där samlades personalen vid framkallningsapparaterna och inväntade resultaten medan tobaksröken låg tät över granskningsfönstren.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Uppdaterade riktlinjer för akut faryngotonsillit ger bra stöd - Men mer forskning behövs om Fusobacterium necrophorum 78

Den stora majoriteten av allvarliga infektioner med betahemolytiska streptokocker grupp A föregås inte av läkarbesök för halsinfektion. Vid tecken på allvarlig infektion bör patienten remitteras akut till sjukhus. Läkemedelsverkets riktlinjer för behandling av faryngotonsillit i öppenvård ger god vägledning och säkerhet.

(1 kommentarer)

Nya rön

Medelhavskost utan frukost ger lägre glukosvärden 80

För personer med diabetes är det mer gynnsamt med en enda stor måltid än flera mindre utspridda över dagen. Så kan resultaten tolkas av en aktuell koststudie vid Linköpings universitet.

(0 kommentarer)

Risk för prematur födsel efter obesitaskirurgi 80

Barn till kvinnor som genomgått obesitaskirurgi löper större risk att födas prematurt och att vara små för gestationstiden (SGA; small for gestational age), enligt en studie från Karolinska institutet som publiceras i BMJ.

(0 kommentarer)

Lägre risk för prostatacancer vid behandling med 5-α-reduktashämmare 81

5-α-reduktashämmare framstår som ett gott behandlingsalternativ för män med urinvägssymtom på grund av prostataförstoring. Tidigare är det visat att de ger god symtomlindring och minskad risk för prostatacancer.

(0 kommentarer)

Fysisk aktivitet minskar risken för Crohns sjukdom 81

Fysisk aktivitet kan minska risken för att utveckla Crohns sjukdom men inte för ulcerös kolit, enligt en studie från Harvard som publiceras i BMJ.

(0 kommentarer)

Etik och läkarroll

Nya etiska riktlinjer för hjärt–lung­räddning väl förankrade i svensk vård 82

Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt–lungräddning har gemensamt arbetat fram etiska riktlinjer för hjärt–lungräddning (HLR) och förankrat dessa i sina respektive organisationer. Ambitionen är att riktlinjerna ska få status som nationella.

(1 kommentarer)

Rapport

Nya rekommendationer för akut faryngotonsillit kan leda fel - Risk att patienter inte får nödvändig antibiotikabehandling 86

Akut faryngotonsillit orsakas i en tredjedel av fallen av bakterier, vanligen betahemolytiska streptokocker grupp A. På senare år har även Fusobacterium necrophorum uppmärksammats som en vanlig orsak. Nuvarande svenska rekommendationer riskerar medföra att vissa patienter inte får erforderlig antibiotikabehandling.

(5 kommentarer)

Rutinmässig rektalpalpation vid akut buk har inget visat värde - En genomgång av litteraturen 89

Det saknas evidens för diagnostisk nytta av rektalpalpation vid akut buk, inklusive misstänkt appendicit. Det visar systematisk litteratursökning. 

(2 kommentarer)

Utbildning och forskning

Läkarutbildning i glesbygd – ett radikalt koncept från Kanada 91

I Ontario har man infört en ny läkarutbildning och en ny läroplan med primärvården som akademisk bas. Antagningsprocessen är riktad mot studenter från glesbygden, antalet sökande är stort och utbildningen är bland de högst värderade i Kanada.

(0 kommentarer)

Översikt

30 år med isotretinoin - »Mirakelmedicin« mot akne med många biverkningar 93

Frekvensen av tolerabla mukokutana biverkningar är hög. Hyperlipidemi och levertoxicitet ses ibland. Allvarligast är risken för fosterskador.

(0 kommentarer)

Signerat

Rätt diagnos om kvalitetsregistren – men avvakta med amputationen - Kvalitetsregistren 67

»Det finns en uppenbar risk att kvalitetsregistren är på väg övergå från att vara ett professionellt stödsystem för kvalitet till att bli ett system för styrning och kontroll.« 

(0 kommentarer)

Debatt

Läkaresällskapet: - NPM – en av de viktigaste frågorna 68

Svenska Läkaresällskapet ser gärna att New public management inom vården blir en valfråga.

(2 kommentarer)

Vart är vi på väg? 69

Det räcker! Vart är vi på väg? Vad håller på att hända med den svenska sjukvården, skriver Krystyna Dybkowska.

(6 kommentarer)

Fortbildningsmedel ska inte slukas av meningslös byråkrati 97

Med en mer proaktiv i tolkning av EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv skulle Sverige kunna spela en betydande roll för att minska meningslös byråkrati, skriver Evita Zoucas och Thomas Zilling.

(0 kommentarer)

Motion och viktnedgång minskar inte kardiovaskulär risk vid diabetes typ 2 98

Ska vi överge våra strävanden att påverka överviktiga patienter med diabetes att gå ner i vikt, undrar Kaj Blennow och Henrik Zetterberg.

(3 kommentarer)

NatiOn – forskarskola för kliniska cancerforskare 99

Forskarutbildning är en viktig investering för framtiden och en naturlig del av den moderna cancervården, skriver Ingegerd Ivanov Öfverholm och Ann Langerth.

(0 kommentarer)

Mala(rån) – dyrt för resenärer 99

I den mån Glaxo inte vill saluföra en paketering om 15 tabletter finns ett billigare och ändå säkert alternativ för malariaprofylax med Malarone, skriver Sven Britton.

(1 kommentarer)

Nyheter

Personcentrerad vård förkortade tiden på sjukhus 70

I dag riktas hård kritik mot det dominerande styrsystemet i sjukvården, New Public Management eller NPM. Ett alternativ som ibland förs fram är personcentrerad vård. Men vad innebär det? Europas enda forskningscentrum för personcentrerad vård ligger i Göteborg.

(5 kommentarer)

Inger Ekman, föreståndare för GPCC: - »Partnerskap med patienten gör vården effektivare« 72

Inger Ekman började arbeta med personcentrerad vård för att hon ville att patienterna skulle må bättre. Det visade sig att vården dessutom blev effektivare.

(1 kommentarer)

»Framtidens avdelning« ska jaga tidstjuvar i Göteborg 74

I maj öppnar »Framtidens avdelning« på Östra sjukhuset i Göteborg. En experimentverkstad som ska spåra de onödiga tidstjuvarna i vården. 

(2 kommentarer)

Lagändring krävs för att läkare ska få arbeta ideellt 75

Kan en läkare hjälpa en skidåkare som brutit benet under ett lopp eller en plåstra om scout på sin fritid utan att riskera sanktioner? Enligt Socialdepartementet finns bara en lösning för att möjliggöra frivilligarbete – att ändra lagen.

(11 kommentarer)

EU-regler om kliniska prövningar - Etikkommittéerna bli kvar 76

Den oberoende etikprövningen blir kvar i den nya förordning om kliniska prövningar som förhandlats fram på EU-nivå. I EU-kommissionens förslag hade etikkommittéerna lyfts bort, något som starkt kritiserats av många läkarorganisationer.

(2 kommentarer)

Bortförd svensk saknas fortfarande 77

Fem medarbetare från Läkare utan gränser fördes bort i Syrien den 2 januari.

(0 kommentarer)

Etikprövningar försenas i Uppsala och Stockholm 77

Etikprövningsnämnderna i Uppsala och Stockholm har tvingats ställa in årets första sammanträden. Nära hundra medicinska studier som väntar på prövning drabbas.

(1 kommentarer)

BB Sophia väntas få grönt ljus på måndag 77

 BB Sophia ska öppna i mars. Måndagen den 13 januari godkändes förlossningskliniken  för vårdval förlossning.

(0 kommentarer)

Företagshälso­vården lanserar egna riktlinjer 77

För första gången presenteras riktlinjer särskilt framtagna för företagshälsovården.

(0 kommentarer)

Kultur

Rädda synen på Bach 100

Den engelske »hovoftamologen« John Taylor skröt om att ha räddat synen på Bach. Doktorn ljög, men eftervärldens syn på 1600-talets stora musikgeni behövde aldrig åtgärdas.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!