Annons
Annons Annons

Nr 22 2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

Behövs specialisten på natten? 1075

»I inget av utfallsmåtten innebar närvaro av specialist någon skillnad.«

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Hypertoni är största hotet mot global hälsa . Ger ökad risk för framför allt hjärt–kärlsjukdom, demens och njursjukdom 1088

Högt blodtryck är den avgjort viktigaste faktorn för den totala sjukdomsbördan i världen. För att minska sjukdomsbördan förorsakad av hypertoni krävs såväl samhällsåtgärder som individuell prevention.

(1 kommentarer)

ST-läkares FoU-utbildning måste definieras bättre
1090

Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete är viktiga delmål i Socialstyrelsens föreskrifter för den nya ST-utbildningen. I den pågående revisionen av föreskrifterna för ST behövs dock ett förtydligande av kraven för kompetens i medicinsk vetenskap, och kraven bör vara desamma för alla specialiteter.

(0 kommentarer)

Nya rön

Reserelaterade sjukdomar kan undvikas 1092

Många utlandsresenärer kommer hem med sjukdomar som kunde ha undvikits. En särskild riskgrupp är de som besökt anhöriga i sitt ursprungliga hemland.

(0 kommentarer)

Låg risk för hjärtstopp under Vasalopp och maraton 1092

Fysisk aktivitet betraktas som hälsofrämjande, men kraftigare ansträngning kan ge ischemisk hjärtsjukdom och arytmier.

(1 kommentarer)

Svenskinspirerad mödra- och barnhälsovård räddar liv i Indien 1093

Ett svenskt-indiskt projekt visar att det är möjligt att i ett fattigt och avlägset jordbruksområde påverka människors förståelse för värdet av förebyggande vård och talar för att det går att sänka mödra- och spädbarnsdödligheten.

(0 kommentarer)

Råd och träning gav viktnedgång bland psykiatriska patienter 1093

I behandlingsgruppen gick patienterna ned i vikt efter sex månader och viktnedgången fortsatte under resterande tolv månader, vilket således innebär att effekten höll i sig under längre tid än vad som brukar vara fallet i den här typen av studier.

(0 kommentarer)

Översikt

Ökande antal svårt sjuka av grupp A-streptokocker . Hög dödlighet vid invasiv infektion – tidig diagnos kan rädda liv 1094

Antalet anmälda fall av invasiva infektioner av grupp A-streptokocker, till exempel nekrotiserande fasciit och streptokocktoxiskt chocksyndrom, var under 2012 det högsta sedan 2004, och ökningen har fortsatt 2013. Ökad vaksamhet krävs därför; klinisk anmälan och laboratorieanmälan enligt smittskyddslagen är viktig.

(2 kommentarer)

Originalstudie

ST-läkare vill se praktisk nytta av FoU-kurser . Intervjustudie visar på viljan att lära vetenskapligt kritiskt tänkande 1098

Två fokusgruppsintervjuer med ST-läkare från olika specialiteter visar att ST-läkare anser att det är viktigt att tillägna sig ett vetenskapligt kritiskt tänkande för att kunna granska sina egna behandlingsmetoder och bemöta patienternas frågor.

(0 kommentarer)

Många hjärtinfarktpatienter har också diabetes . Strukturerat samarbete kardiologer–diabetologer gav sänkta HbA1c-värden 1100

För att förbättra omhändertagandet av hjärtinfarktpatienter med glukosmetabola rubbningar startades i Malmö behandlingskonferenser med kardiolog, diabetolog och preventionssjuksköterska. Detta har resulterat i fler aktiva förändringar av diabetesbehandlingen och ett mer enhetligt omhändertagande.

(0 kommentarer)

Diabetes möjlig differential­diagnos vid ­blöjdermatit 1103

Blöjdermatit är i dag ett ovanligt tillstånd. Vid oklar irritation i underlivet hos barn finns anledning att misstänka diabetesdebut.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Systematisk klinisk bedömning av vikt vid läkemedelsgenomgångar 1105

I artikeln beskrivs ett fall där patienten drabbades av stupor, skakningar och frånvaro-attacker. Vid läkemedelsgenomgång framgick att han behandlades regelbundet med 15 olika läkemedel. Symtomen bedömdes som läkemedelsbiverkningar.

(0 kommentarer)

Signerat

Journal på nätet kräver etiska hänsyn 1079

»Besked om hälsotillstånd ska ges i rätt sammanhang. I skrift finns inte möjlighet för läkaren att lyssna och förklara som i ett bra samtal. Kroppsspråket bidrar också i hög grad till förståelsen.«

(1 kommentarer)

Debatt

Etiska aspekter på tvångsvård 1080

I förslaget till ny psykiatrisk tvångsvårdslagstiftning och i debatten om det saknas en analys med utgångspunkt i vedertagna etiska principer, menar Jan-Otto Ottosson i denna genomgång av lagförslaget. Han anser bland annat att ett begränsat tvång bör tillåtas i kommunal äldreomsorg och att bältesläggning inte bör förekomma i vården.

(1 kommentarer)

Behöver vi ett läkarlöfte som etiskt stöd? 1108

Jan Halldin ställer frågan: Behöver vi framdeles införa ett läkarlöfte som moraliskt stöd när läkaretiken hotas?

(2 kommentarer)

»Ge kniven vidare« – kampanj för bättre kirurgisk träning för ST-läkare 1109

Efter danskt föredöme har ett antal föreningar för ST-läkare startat kampanjen »Ge kniven vidare« med målet att förbättra den kirurgiska träningen för blivande specialister. 

(1 kommentarer)

Upprop: 883 avhandlingar i psykiatri i Sverige 1858–2012 1110

Har andelen disputerade läkare minskat också inom andra ämnesområden? undrar Hans Ågren och Lennart Wetterberg.

(3 kommentarer)

Nyheter

Nu ska undanträngningen kartläggas 1082

Efter att kömiljarden infördes 2009 har det kommit flera rapporter om undanträngning av återbesök. Hittills har ansvariga avfärdat evidensen som »anekdotisk«. Men nu ska alla landsting från och med november systematiskt rapportera hur man klarar återbesöken.

(1 kommentarer)

»Modellen kommer inte att fånga all undanträngning« 1084

Läkarförbundets ordförande Marie Wedin tycker att ansatsen att mäta återbesöken verkar god, även hon ser en risk att det blir ytterligare en administrativ börda och menar att det hade varit en fördel om modellen testats i mindre skala innan den införs nationellt.

(0 kommentarer)

Arbetsmiljöverket kräver besked om hyrläkarstoppet 1085

Med anledning av Jämtlands läns landstings beslut att fram till årsskiftet inte anlita några hyrläkare i Östersund (se LT nr 19–20/2013) har Arbetsmiljöverket begärt att få se landstingets bedömning av de arbetsmiljörisker som stoppet kan medföra.

(0 kommentarer)

Åtgärdspaket i Västernorrland för att få bukt med hyrläkarbehovet 1085

Höjda lönetillägg, pendlingsersättning inom EU och studielön för anställda som vill vidareutbilda sig. Landstinget i Västernorrland samordnar nu sina insatser för att klara rekryteringen till glesbygd och inom bristyrken.

(2 kommentarer)

Allt bättre resultat på AT-provet 1085

AT-läkare presenterar bättre på AT-provet nu än för några år sedan, och det gäller oavsett var i Sverige man utbildats. Det visar en undersökning från Linköpings universitet.

(1 kommentarer)

Råd på Karriärmässan: . »Pröva på om du är nyfiken« 1086

»Om du är nyfiken på en verksamhet – pröva på den! Oftast kan man gå tillbaka om det inte skulle fungera.« Det rådet gav Johanna Adami, akutläkare och direktör vid Vinnova, på Karriärmässan i Stockholm på lördagen.

(0 kommentarer)

»Ny lag diskriminerar papperslösa« 1087

Den nya lagen om vård för papperslösa är diskriminerande, anser Läkarförbundet och andra vårdyrkesorganisationer.

(8 kommentarer)

Patientsäkerhet

Vårdskador kräver åtgärder för att förhindra upprepning 1087

Det räcker inte med att förbättra dokumentation och avvikelserapportering inför framtida händelser, en vårdgivare måste också vidta åtgärder för minska risken att en vårdskada ska uppstå igen. (Soc 9.3.1-59236/2012)

(0 kommentarer)

Kultur

När kvinnors vantrivsel klassades som sjukdom 1111

Platsen är Ulleråkers sjukhus i Uppsala, året 1949. Sjukjournalerna med läkarnas bedömningar av patienternas psykiska hälsa talar tidens dialekt. En aktuell undersökning visar hur beskrivningar av psykiska symtom influeras av rådande kulturella föreställningar om »normalt” och ”onormalt«.

(2 kommentarer)