Annons
Annons Annons

22–23/2018

Inledare

Om vikten av att »facebooka« enligt reglerna 955

Ulrika Sandén är jurist och forskare i medicinsk juridik vid Umeå universitet. Hennes råd är att inte diskutera patienter över huvud taget i sociala medier, inte ens avidentifierade och inte heller i slutna grupper.

(0 kommentarer)

Signerat

Mer behövs för en nationell läkemedelslista 957

»Läkemedels­listan behöver bli mycket mer än en samman­slagning av register.«

(1 kommentarer)

Debatt

Staten och professionen bör styra offentlig sjukvård i framtiden 966

Endast med kompetent ledarskap och statligt huvudmannaskap kommer förtroendet och arbetsglädjen åter i svensk offentlig vård, skriver Bertil Sjölund.

(9 kommentarer)

Tvångsmässig träning måste tas på allvar 966

För 15 år sedan var de vanligaste symtomen vid ätstörning kräkning och hetsätning, i dag är det träning. Träning ska vara tryggt och positivt för alla. Genom att ta tvångsmässig träning på allvar kommer vi närmare det målet, skriver Emma Forsén Mantilla och medförfattare.

(0 kommentarer)

Nyheter

Uppsagd chef skapar konflikt mellan Västernorrlands läkarföreningar 958

Krisen för kirurgin i Västernorrland djupnar. I Örnsköldsvik har den sista fast anställda kirurgen sagt upp sig, länsverksamhetschefen har fått sparken och i Sundsvall är kirurgerna oroliga för framtiden. Och en motsättning mellan de två läkarföreningarna i länet har tornat upp sig.

(1 kommentarer)

Läkarföreningens ordförande hoppas på ökat engagemang i Medelpad 958

»Det finns faktiskt två läkarföreningar i Västernorrland och det finns en anledning till det – och det syns här«, säger Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening.

(0 kommentarer)

Deckare källa till protester vid läkarlinjen i Örebro 959

När en lärare på läkarutbildningen i Örebro refererade till titeln på en Agatha Christie-roman slutade det i stora protester, en ihållande konflikt och missad studietid.

(7 kommentarer)

Regeringen föreslår att BT införs från år 2020 959

Långbänken med den nya läkarutbildningen börjar nå sitt slut. Nu har regeringen lagt sitt förslag om att allmäntjänstgöringen, AT, tas bort och bastjänstgöring, BT, införs. BT föreslås – liksom många remissinsatser önskat – bli en fristående första del i specialiseringen.

(5 kommentarer)

Förundersökning om misstänkt miljonfiffel på KI inledd 959

Åklagare har inlett en förundersökning avseende trolöshet mot huvudman i ärendet där två tidigare anställda på Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset polisanmälts misstänkta för miljonsvindlerier.

(0 kommentarer)

Allmänläkare hårt drabbade av stressrelaterad psykisk ohälsa 960

Bland de läkare med utmattningssyndrom som vårdats vid Ersta sjukhus de senaste åren arbetar den största gruppen inom allmänmedicin. Andra specialiteter som är hårt drabbade av arbetsrelaterad psykisk sjukdom är vuxen- och barnpsykiatri, barnsomatik och onkologi.

(1 kommentarer)

Läkare på akuten varnar för strömavhopp från Karolinska 961

Det behövs ett raskt omtag av Karolinska universitetssjukhusets nya modell, där intensivakuten är det mest konkreta som bör ändras snarast. Men problemen är större än så och kan leda till utökad läkarflykt, menar Mikael Nilsson, biträdande överläkare på akuten: »Jag är väldigt orolig«.

(0 kommentarer)

Rätt vett på nätet – så gör du 962

Är det okej att diskutera patientfall i slutna grupper på Facebook? Kan du svara på kritik från en patient på Twitter? Klaga offentligt på arbetsgivaren? Sociala medier öppnar nya vägar för kommunikation, men gör det svårare att anonymisera uppgifter.

(1 kommentarer)

Krönika

»Det är paradoxen: att drabbas av samhällets oförmåga, och därför söka samhällets hjälp.« 969

När någon, som en gång flytt sitt hemland för att inte förlora sitt liv, efter fyra år i trygga Sverige i stället vill fly livet självt, känner AT-läkaren Peder af Geijerstam – inringd mitt i natten för att göra sin vårdinsats – en absolut skam.

(14 kommentarer)

Kultur

Vad utgör egentligen vår mänsklighet? 1000

Är det förmågan att uppleva och förvånas över det vackra som utgör vår egentliga mänsklighet – det där något som skiljer oss från maskiner och robotar? Evelina Rosenqvist, ST-läkare internmedicin, har funderat på frågan efter att ha sett en vit duva flyga högt under de gotiska valven i St Vitus-katedralen i Prag.

(1 kommentarer)

Människor & möten

Värkstadsprojektet – nu som utbildning på nätet 1001

Värkstaden var i många år en möjlighet för personer med smärtproblematik, stressrelaterade symtom och långtidssjukskrivning att hitta vägen till god livskvalitet. Projektet, grundat 1994 av Gunilla Brattberg, anestesiolog och seniorprofessor, fanns som mest på 50 ställen runtom i Sverige. I dag finns en Värkstad kvar – och kurser att köpa på internet.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Cecilia Larsson Wexell 971

Cecilia Larsson Wexell, övertandläkare, Södra Älvsborgs sjukhus, är en av författarna bakom en artikel om läkemedelsrelaterad käkbensnekros.

(0 kommentarer)

Reflexion

Som man frågar får man svar 971

»Föga förvånande visar de undersökningar utredningen vilar på … att övning ger färdighet.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Systematiska översikter och metaanalyser blir än viktigare - Men detta verktyg för evidensbaserad medicin kan skärpas och måste granskas kritiskt 972

Systematiska översikter och metaanalyser ansågs tidigare inte vara »riktig« forskning och kunde därför inte ingå i en avhandling. Numera har antalet systematiska översikter och metaanalyser ökat explosionsartat, och de har ofta hög impaktfaktor i bibliometriska analyser.

(2 kommentarer)

Nya rön

Bristande hälsolitteracitet var vanlig hos dagkirurgipatienter 974

Många patienter som blir utskrivna till hemmet efter en dagoperation har svårt eller till och med mycket svårt att ta till sig och förstå sjukvårdens information. Det visar en studie som undersökt relationen mellan hälsolitteracitet och postoperativ återhämtning respektive livskvalitet.

(0 kommentarer)

Ekokardiografiska tecken på hjärtsvikt vid typ 1-diabetes 974

Den ökade risken för hjärtsvikt hos personer med typ 1-diabetes manifesterar sig i påverkad hjärtfunktion redan före kliniska symtom. Det visas i en avhandling som undersökt hjärtsvikt hos personer med typ 1-diabetes.

(1 kommentarer)

Översikt

Kunskap om läkemedelsrelaterad käkbensnekros behöver spridas 976

Störst risk för käkbensnekros föreligger vid behandling med antiresorptiva läkemedel som del i cancerterapi. Risken kan minskas med förebyggande åtgärder gällande munhygien och tandstatus.

(5 kommentarer)

Screening för kolorektal cancer – evidensläge, metoder och utmaningar - Implementeringen varierar stort mellan olika länder 979

Screening för kolorektal cancer minskar insjuknande och dödlighet, men ställer stora krav på tillgänglighet och kvalitetssäkring. Här beskrivs olika metoder och evidensläget för screening för kolorektal cancer, samt hur en allmän screening skulle kunna se ut i Sverige.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Ledaren – viktig länk mellan styrmodell och medarbetare - Olika strategier för att förena ekonomiska krav med vårdpersonalens drivkraft att ge god vård 983

För att den ekonomiska styrningen av hälso- och sjukvården ska fungera i praktiken krävs det att den påverkar vad personalen gör i sin vardag. Den ekonomiska styrningen behöver vara samstämmig med professionella värderingar och främja god kvalitet för att uppfattas som motiverande.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!