Annons
Annons Annons

Nr 23-24 2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

Att vara läkare 1135

»Många frågade om jag inte vill bli läkare. En märklig fråga kan tyckas, jag var ju redan läkare.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Vården av papperslösa innebär laglig diskriminering i Sverige - Svensk sjukvård bedrivs i parallella system med vitt skilda förutsättningar 1149

Vården av gömda och papperslösa bedrivs i dag i ett parallellt sjukvårdssystem. Trots ett långvarigt opinionsarbete för att skapa vård på lika villkor, kommer detta sjukvårdssystem sannolikt att finnas kvar de kommande åren, skriver Thomas Flodin, ordförande, Etik- och ansvarsrådet, Sveriges läkarförbund.

(1 kommentarer)

Nya rön

Långt QT-syndrom bakom missfall och dödfödsel 1150

Kan LQT-syndrom ligga bakom en del oförklarliga fall av dödfödsel och missfall? Den frågan ställs i en studie som presenteras i JAMA efter att en grupp forskare gjort en genetisk analys av avlidna barn och foster.

(1 kommentarer)

Antioxidanter gav ingen effekt vid multipel organsvikt 1150

Att ge antioxidanter och/eller glutamin till svårt sjuka patienter gav nedslående resultat. Mortaliteten påverkades inte. För de patienter som fått glutamin noterades i stället ökad mortalitet jämfört med kontrollgruppen.

(0 kommentarer)

Nya genregioner bakom fetma identifierade 1150

Studien indikerar att individer med svår fetma har fler ofördelaktiga genvarianter än individer med lindrigare fetma – och inte helt andra gener.

(0 kommentarer)

Magnetkamera visar olika former av smärta 1151

Genom att mäta blodflödet i hjärnan visas att exemplevis värmeutlöst smärta ger upphov till ett specifik aktivitetsmönster i hjärnan, som skiljer sig från det vid icke-smärtsam värme.

(0 kommentarer)

Icke-invasiv hjärnstimulering gav effekt mot depression 1151

Kombinationen hjärnstimulering, s k transcranial direct current stimulation, och SSRI gav bäst effekt mätt med depressionsskattningsskalan MADRS i den aktuella studien. 

(0 kommentarer)

Översikt

Peripartum­kardiomyopati: fruktad diagnos som ofta missas - Klarlagd etiologi öppnar för specifik behandling 1152

Orsaken till denna ovanliga form av hjärtsvikt tros vara omvandling av prolaktin till en kardiotoxisk variant. Behandling med bromokriptin har i en studie har visat goda resultat.

(1 kommentarer)

Originalstudie

Bättre stöd till föräldrar vid ­familjecentraler - Nationell webbenkät visar på fördelar med samlokalisering 1155

Data visar på fördelar med att organisera barnavårdscentralen som en del i en familjecentral, till exempel bättre förutsättningar för föräldrastöd, preventivt arbete och samverkan.

(0 kommentarer)

Substitutionsbehandling med drogfri kontraktsvård – så gick det 1158

I ett behandlingsprogram för narkomaner kombinerades farmakologisk behandling med kontraktsvård inbegripande krav på drogfrihet och arbete/studier. Substitutionsprogrammet med buprenorfin visade efter 7 år högt kvarstannande, drogfrihet, låg överdödlighet samt god följsamhet.

(2 kommentarer)

Rapport

Låg förekomst av bukaortaaneurysm i Stockholm - De första 18 månaderna med ett centraliserat screeningprogram 1161

Screening av abdominellt aortaaneurysm (AAA) hos äldre män reducerar risken för letal aneurysmruptur och rekommenderas av SBU. Prevalensen av AAA är ca 1,4 procent hos 65-åriga män, varav ca 70 procent har små aneurysm vid diagnos.

(0 kommentarer)

Beslutsstöd gav bättre diagnostik och vård av barn med fetma 1165

Betydligt fler barn med fetma i Västra Götaland blir diagnostiserad efter att ett webbaserat beslutsstöd introducerats.

(1 kommentarer)

Signerat

Tema Läkarrollen - Personligt yrkesansvar är helt centralt i sjukvården 1139

Efter år av ständigt nya styrsystem, nya krav på inrapportering av olika mätetal och svällande regelböcker får vi inte förringa eller glömma bort att det i slutändan är läkaren med sin yrkeslegitimation som står med ansvaret för patienten. Det är ett tungt ansvar som följer läkarrollen, och det är inget fritt tillval.

(0 kommentarer)

Debatt

Eftersök bör pågå längre vid drunkning i kallt vatten 1140

Vid drunkningstillbud i kallt vatten bör livräddande eftersök pågå i upp till 90 minuter, skriver Andreas Claesson.

(1 kommentarer)

Apropå! Förslaget om ökad konkurrensutsättning av ALF-medel - Risk för geografisk dränering 1141

Ökade konkurrensutsatta medel i ALF-avtalet skulle kvikt dränera den geografiska bredden i den kliniska forskningen, skriver Umeås medicinska studentkår.

(0 kommentarer)

Varken Gud eller Socialstyrelsens rättsliga råd kan överprövas 1168

Domstolarna kan inte ifrågasätta intyg från Socialstyrelsens rättslig råd. Det talar för att något är fel i systemet, skriver Sten Levander.

(0 kommentarer)

Utvärderingsbart genomförande av HPV-test 1169

Införande av HPV-testning planeras nu på bred front både internationellt och i ett flertal landsting i Sverige, skriver Joakim Dillner och medförfattare.

(0 kommentarer)

Löser screening med HPV mer problem än det skapar? 1170

De eventuella vinsterna med primär HPV-screening är inte så dramatiska att vi inte kan vänta in data för att kunna göra en värdering av för och nackdelar, skriver Björn Strander och Bengt Andrae.

(0 kommentarer)

Nyheter

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2013 - Heidi Stensmyren omvald 1142

Läkarförbundets förste vice ordförande omvaldes för en ny tvåårsperiod. Och till nya ledamöter i centralstyrelsen valdes Elin Ericsson och David Svaninger.

(1 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte öppnat 1142

»Man kan se fullmäktigemötet lite som en examen på försommaren. Vi kommer hit och ska få våra betyg«, sa Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i sitt inledningstal till årets fullmäktigemöte.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2013: - Demografin utmanar samhällsekonomin 1143

»Demografin är något som Saco och inte minst Läkarförbundet skulle behöva göra mycket mer av de närmsta åren, för därur kommer några av de allra största frågorna som ni kommer att ha att brottas med. De kommer att gripa djupt in i den vardag som ni har omkring er.«

(2 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2013 - Kortare väntetider för utskrivning 1144

Varje dag ligger många utskrivningsklara patienter kvar på sjukhusen i väntan på placering i kommunala boenden. Nu ska Läkarförbundet verka för att väntetiderna kortas.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2013 - Beslut i korthet 1144

Administrationen ska minska,  chefsläkarna ska få större oberoende och ST-kontrakten ska bli mer hållbara. Detta enligt några av de motioner som bifölls på fullmäktigemötet.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2013 - Oförändrade medlemsavgifter, även för studenterna 1145

En höjning av medlemsavgiften från 60 till 100 kronor per år för studerandemedlemmar kan låta liten. Men frågan visade sig har stor betydelse och CS fick se sig nedröstat.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2013 - Striktare regler för patientenkäter 1145

För att värna patientsekretessen bör patientenkäter bara skickas hem om patienten tillfrågats i förväg.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2013 - Primärvårdens kostnader ska kartläggas 1146

Läkarförbundet har kartlagt bemanningen i primärvården. Nu är det dags att kartlägga kostnaderna.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2013 - Behöver Läkarförbundet en tankesmedja? 1146

Läkarförbundet hörs för lite i sjukvårdsdebatten. Därför ville Sylf i en motion att förbundet startar en tankesmedja.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2013 - Hur tala om läkarbrist? 1146

Läkarförbundet ska tydliggöra sina åsikter om Sveriges framtida läkarbrist. Men hur mycket kraft ska man lägga på att dementera konspirationsteorier?

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2013 - Bakjour A och B ska definieras 1147

Läkarförbundet ska ta fram en skriftlig tolkning av skillnaden mellan beredskap A och B som stöd åt lokalföreningarna.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2013: - Mer ändamålsenlig tolkning av patientdatalagen 1147

Yngreläkarna fick stort stöd för sitt krav att Läkarförbundet ska verka för en mer ändamålsenlig tillämpning av regelverket kring patientjournaler.

(0 kommentarer)

SÄL är ett särintresse. Eller inte. - Läkarförbundets fullmäktigemöte 2013 1147

Stockholms läkarförening hade motionerat om att Sveriges äldre läkare (SÄL) borde ges möjlighet till representation i centralstyrelsen. CS yrkade avslag.

(0 kommentarer)

Annonser för antidepressiva bröt mot god marknadsföring 1148

Var tredje annons för antidepressiva läkemedel i Läkartidningen mellan 1994 och 2003 bröt mot läkemedelsindustrins normer för god marknadsföring, enligt en ny studie.

(0 kommentarer)

Den sexbrottsanklagade läkarens vårdcentral stängs 1148

En primärvårdsläkare häktades i förra veckan misstänkt bland annat för sexuella övergrepp mot barn. Landstinget har nu meddelat nuvarande vårdcentralsledning att man inte kan tillåta verksamheten innan kvalitet och patientsäkerhet kan garanteras.

(0 kommentarer)

Osignerade journalanteckningar måste lämnas ut 1148

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen öppnar upp för landstingen att lämna ut osignerade journalanteckningar till patienter över nätet.

(0 kommentarer)

Kultur

Läkaren hos doktorn – en obekväm patient 1171

Läkaren som går till doktorn plågas kanske inte bara av sjukdomen, utan även av kontrollförlusten. Rollen som patient är obekväm och tålamodsprövande.

(1 kommentarer)