Annons
Annons Annons

Nr 24/2019

Inledare

Bättre vård för utsatta kvinnor kan vara på väg 1019

»Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm var fram till nyligen den enda specialiserade mottagningen i landet för kvinnor som fått sina underliv stympade. Men nu ska vården bli mer jämlik för den här gruppen.«

(0 kommentarer)

Signerat

Listning är en förutsättning för utbyggd primärvård 1021

Men exemplen visar hur antalet allmänläkare kan öka kraftigt när en reform väl har beslutats och införts.

(0 kommentarer)

Debatt

Förändringarnas framtid väntar för labbläkare i Sverige 1030

Läkare i EU står inför omfattande förändringar av både specialistutbildningar och fortbildning. Detta utgör ett hot inte minst mot svenska laboratorieläkare, skriver Lars Breimer.

(0 kommentarer)

Hjärnpåverkan efter hjärtstopp – forskningen bör blicka framåt 1030

Prognosen för överlevnad efter plötsligt hjärtstopp har långsamt förbättrats. Det är därför av stor vikt att kartlägga vilka problemområden som kvarstår samt vilka insatser vi bör utveckla och erbjuda patienterna, skriver Magdalena Wlad och medförfattare.

(2 kommentarer)

Nyheter

Ingen region redo att kompensera de privata för vårdmoms 1022

Vårdföretagarna vill att regionerna skriver om avtalen med de privata vårdgivarna för att kompensera för vårdmomsen som införs den 1 juli. Men det är ingen region redo att göra, visar Läkartidningens enkät.

(9 kommentarer)

Kraftiga besparingar i Norrbotten 1022

Under tisdagen klubbade regionstyrelsen i Norrbotten igenom ett stort sparpaket i sin nya strategiplan. Totalt ska 700 miljoner kronor sparas på tre år, vilket väntas innebära stora förändringar för sjukvården.

(0 kommentarer)

Karolinska skrotar dyrt IT-projekt 1023

Karolinska universitetssjukhuset lägger ner ett IT-projekt som kostat minst 190 miljoner kronor. Projektet inleddes för att skapa värdebaserad vård.

(0 kommentarer)

Förlossningen i Karlskoga läggs ner 1023

Förlossningen på Karlskoga lasarett ska stängas efter den 15 juni. Enligt Region Örebro län grundar sig beslutet i att det finns brister i patientsäkerheten för akut sjuka nyfödda barn.

(0 kommentarer)

Nergårdh: Vi måste lyfta kommunerna i den nära vården 1023

Utredaren Anna Nergårdh vill synliggöra kommunens roll i sjukvården och förbättra samverkan med regionerna. På onsdagen lämnade hon det tredje delbetänkandet i sin utredning. 

(0 kommentarer)

Utredare vill se skärpt lagstiftning för alternativmedicinsk behandling 1024

Bara sjukvårdspersonal ska få behandla allvarliga sjukdomar – oavsett om de är somatiska eller psykiska. Höj också den undre åldersgränsen för alternativmedicinsk behandling till 15 år, föreslår den så kallade KAV-utredningen. 

(1 kommentarer)

Blekinges sjukvårdsdirektör tvingas lämna sitt uppdrag 1024

Nu är det klart att Lars Almroth tvingas lämna sin tjänst som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.

(0 kommentarer)

Nu ska vården för könsstympade kvinnor bli mer jämlik 1025

Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm var fram till nyligen den enda specialiserade mottagningen i landet för kvinnor som fått sina underliv stympade. Men nu ska vården bli mer jämlik för den här gruppen.

(0 kommentarer)

Vulvamottagningen i Angered: - »Psykiska besvären oftast störst« 1029

Rädsla för hur omgivningen ska reagera gör att kvinnor söker vård i smyg på den specialiserade mottagningen på Angereds närsjukhus.

(0 kommentarer)

Krönika

»Det är vår bedömning att din artikel inte tillför något av vetenskapligt intresse.« 1033

Mannen med det krävande arbetet ombord på en fiskebåt hade magrat dramatiskt, vägde nu bara 48 kilo. Hans prover visade ingenting, humöret och skämtlynnet var på topp. Biopsi från tarmen ledde slutligen till rätt diagnos men när läkaren försökte berätta om sitt fynd i en vetenskaplig publikation blev det kalla handen. Kristian Svenberg minns en gammal historia. 

(1 kommentarer)

Kultur

Forskare och framsteg i kärlkirurgins historia 1068

Många forskare gjorde ett stort antal betydande framsteg innan kärlkirurgin kunde bli en egen specialitet. David Bergqvist, professor emeritus kirurgi, räknar upp milstolparna på vägen mot dagens moderna hantering.

(1 kommentarer)

Människor & möten

Ett samtal med Per i limbo – tema i existentiell skröna 1073

Staffan Gullsby, medicinsk radiolog i Gävle, har skrivit en kortroman som är ett samtal kring frågor och möjliga svar om vad som händer när vi dör. 

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Lars Wennberg 1035

Lars Wennberg, docent och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, är en av författarna till en artikel om det första trepartsbytet inom ramen för det svenska njurbytesprogrammet.

(0 kommentarer)

Reflexion

Både bredd och spets behövs 1035

»I takt med en ökad specialisering blir det allt svårare att behålla en bred kompetens.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Det första steget för ett svenskt njurbytesprogram 1036

Förhoppningsvis kommer den första svenska erfarenheten av ett njurbytesprogram att leda till en fortsatt verksamhet och fler transplantationer med levande donatorer, som har flera fördelar.

(0 kommentarer)

Allmän TBE-vaccination ger hälsovinst till rimlig kostnad - Viktigt att se till livstidsperspektivet – alla långsiktiga konsekvenser måste beaktas 1038

Beräknat på ett livstidsperspektiv är kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för samhällsfinansierad TBE-vaccination i ett område med TBE-incidens och sjukvårdskostnader motsvarande Stockholms län 28 000–161 000 kronor, beroende på ålder vid vaccinationsstart. Kostnaden är lägre än vad som vanligtvis brukar anses rimlig när hälso- och sjukvårdens insatser ska prioriteras.

(0 kommentarer)

Nya rön

Vanliga genvarianter kan påverka utfall efter stroke 1040

Det finns en stor individuell variation i återhämtning efter stroke, som inte fullt förklaras av kliniska faktorer. I en ny studie har genetiska faktorers roll undersökts.

(0 kommentarer)

Lägre smittorisk av mässling vid genombrottsinfektion 1040

För att studera skillnaden mellan genombrottsinfektioner och naiva infektioner genomfördes en studie av mässlingutbrottet i Göteborg 2017/2018 där skillnaden i virusmängd i nasofarynxprov undersöktes. Resultatet visade låg virusmängd och frånvaro av hosta hos patienter med genombrottsinfektioner. 

(0 kommentarer)

Fler markörer kopplade till Pandemrixorsakad narkolepsi 1041

Pandemrixorsakad narkolepsi är associerad med gener för immunitet och nervcellsöverlevnad. Det visar en studie med syfte att identifiera predisponerande markörer för Pandemrixorsakad narkolepsi i svensk befolkning.

(0 kommentarer)

Stöd för förenklade riktlinjer vid hjärt–lungräddning 1041

Förenklad hjärt–lungräddning med enbart bröstkompressioner är associerad med ökad HLR-frekvens och överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus. Det visar en studie baserad på data från svenska Hjärt–lungräddningsregistret.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Första svenska trepartsbytet av njurar kunde göras enligt plan 1042

Allt gick som det var tänkt när sex operationer i ett trepartsbyte utfördes parallellt på svenska sjukhus och njurarna snabbt transporterades mellan enheterna. För att det svenska njurbytesprogrammet ska få full potential krävs nu bland annat skandinavisk utvidgning.

(0 kommentarer)

Mortalitet bland sjukhusvårdade tycktes inte öka under sommaren - Analys från Universitetssjukhuset i Linköping 1046

Mortaliteten på Universitetssjukhuset i Linköping ökade inte under sommaren (1,5 procent) jämfört med under våren (1,6 procent), visar en strukturerad journalgranskning.

(4 kommentarer)

Översikt

E78.0A – en unik, ny ICD-10-kod för familjär hyperkolesterolemi - Rätt använd kan koden bli ett effektivt verktyg 1050

Socialstyrelsen gav i riktlinjer från 2015 hög prioritet till vården att identifiera och diagnostisera personer och släkter med den ärftliga blodfettrubbningen familjär hyperkolesterolemi. Den nya ICD-koden E78.0A kan, vid rätt användning, bli ett effektivt verktyg för det arbetet.

(1 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Encefalopati har kopplats till behandling med cefotaxim 1054

Det finns ett dokumenterat samband mellan encefalopati och behandling med cefalosporiner inklusive cefotaxim. Denna biverkan har beskrivits som sannolikt koncentrationsberoende och reversibel.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!