Annons Annons

Nr 25–26 2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

Sommartider i vården 1195

»Man kan verkligen undra hur verksamheter som tar hand om patienter med icke årstidsbunden akut eller livshotande sjuklighet kan reducera sina vårdplatser med 50 procent eller ibland mer …«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

DSM-IV har blivit DSM-5 - Psykiatrisk diagnostik har tagit ett steg framåt 1208

Den psykiatriska diagnoshandboken DSM har nu lanserats i sin femte version. DSM-5 skiljer sig mindre än väntat från sin föregångare DSM-IV. Antalet listade sjukdomstillstånd är ungefär oförändrat, dimensionella bedömningar och spektrumtillstånd har tillförts, och det gamla multiaxiala systemet har skrotats.

(1 kommentarer)

Andelen laparoskopisk kolorektal ­cancerkirurgi bör öka - Sverige är på efterkälken – stora regionala skillnader inom landet 1210

Arbetsgruppen för laparoskopisk kolorektal kirurgi i Sverige verkar för fortlöpande kvalitetsutveckling och geografisk spridning av denna metod. Målsättningen är att 30 procent av alla resektioner för koloncancer utförs laparoskopiskt 2014.

(0 kommentarer)

Nya rön

Oklart om bröstprotes försvårar bröstcancerdiagnos 1212

I en översikt och metaanalys publicerad i BMJ konkluderar man att bröstförstoring med protes skulle kunna leda till att bröstcancer diagnostiseras först i ett mer avancerat cancerstadium. Eventuellt skulle därmed även överlevnaden kunna påverkas.

(0 kommentarer)

Antiviral behandling kan sättas in redan vid primär HIV-infektion 1212

Sjukdomsprogressionen kan fördröjas om antiviral behandling sätts in redan vid primär HIV-infektion och sedan pågår upp mot ett år, enligt en studie i New England Journal of Medicine.

(0 kommentarer)

Ny metod visar genomskinlig hjärna 1213

Genom att baka in hjärnan in i en gel som bland annat innehåller akrylamid kan man »tvätta bort« fett medan övriga ämnen stannar kvar. Hjärnan blir i princip genomskinlig och kan studeras i tre dimensioner med hjälp av mikroskop.

(0 kommentarer)

Valproat under graviditet kopplat till risk för autism 1213

Barn till gravida som behandlas med epilepsipreparatet Valproat löper ökad risk att drabbas av autism, enligt en dansk studie publicerad i JAMA.

(0 kommentarer)

Ingen effekt av karotenoider eller omega-3 mot makuladegeneration 1213

Åldersrelaterad makuladegeneration är en av de vanligaste anledningarna till blindhet i Europa och USA. Det finns ett stort behov av validerade metoder att både behandla och bromsa sjukdomen.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Förskrivning av warfarin efter strokevård visade på brister - Rutiner för dokumentation och indikationer bör skärpas, enligt Malmö-studie 1214

Val av sekundärprofylax vid hjärninfarkt och förmaksflimmer kräver tydliga rutiner och riktlinjer på vårdavdelning. En Malmö-studie visade dock på begränsad dokumentation av warfarinbehandling vid utskrivning; behandlingen var dessutom minst utbredd bland personer över 80 år, trots högst strokerisk i denna patientgrupp.

(0 kommentarer)

Översikt

Modern bilddiagnostik viktig vid inflammatorisk ryggsjukdom 1219

De grundläggande rekommendationerna för utredning av inflammatorisk ryggsjukdom är att man vid behov av bilddiagnostik i första hand gör MRT- i stället för röntgenundersökning av sakroiliakalederna. Ett alternativ vid längre tids symtom kan vara DT-undersökning.

(0 kommentarer)

Svensk rättspsykiatri i förändring - Omfattande förslag till lagändringar i Psykiatrilagsutredningens betänkande 1223

Psykiatrilagsutredningen har föreslagit omfattande lagändringar. Den reformerade tvångsvårdslagen ska träda i kraft 1 januari 2016, och hur det slutgiltiga förslaget kommer att se ut återstår att se.

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Motsägande om huruvida paracetamol är kontraindicerat efter barnvaccination 1227

Är paracetamol kontraindicerat efter vaccination med Infanrix, Prevenar eller Priorix?

(0 kommentarer)

Signerat

För svårt få läkarbesök i hemmet 1199

»Doktorn måste komma hem till dem som har svårt att komma till mottagningen. För att det ska fungera i praktiken krävs ett tydligare ansvar och att hälso- och sjukvården prioriterar detta uppdrag. För att äldre ska kunna få känna sig trygga är det viktigt att alla vet vem som är doktorn i hemmet.«

(0 kommentarer)

Debatt

Kräv vetenskaplig evidens för surrogatmoderskap 1200

Empatin med barnlösa par kan inte få stå över den rätt till hälsa och optimal utveckling som barnen har och som är fastställd i FN:s barnrättskonvention. En förutsättning för ändrad lagstiftning bör vara en eller flera vetenskapliga studier där barnen, familjen och den eventuella surrogatmodern följs upp under åtminstone tio år. 

(0 kommentarer)

Apropå! Risker för barnen vid surrogatmoderskap - Finns risker för barnen vid surrogatmödraskap? 1201

Statens medicinsk-etiska råds förslag att tillåta surrogatmoderskap under vissa förutsättningar är ett rimligt steg i den liberalisering som skett i synen på assisterad befruktning. Vi vet ännu inte om det finns ökade risker för barn födda efter in vitro-fertilisering vid surrogatmoderskap, men teoretiskt borde de vara lägre än efter vanlig IVF. Även i fortsättningen är det viktigt att följa utfallet av alla former av IVF i Sverige.

(2 kommentarer)

Kommentar: - Screening för bukaortaaneurysm effektiv och evidensbaserad medicinsk åtgärd 1228

Det är rimligt att de som ansvarar för aortascreeningen också utformar informationen, kommenterar Marin Björck.

(0 kommentarer)

Respekt för medmänniskors eget val 1228

Noggrann information till patienterna är till gagn för både patienter och läkarkåren, skriver Niklas Högerås, apropå screening för bukaortaaneurysm.

(0 kommentarer)

Vildmarksmedicin kräver improvisation och evidensbaserad kunskap 1230

Katastrofmedicinskt och prehospitalt kunnande kan bli aktuellt med mycket kort varsel, men i dag är den prehospitala erfarenheten hos de flesta läkare i Sverige begränsad, skriver Henrik Hedelin och Øyvind Thomassen. 

(1 kommentarer)

Replik: - Vi måste få andra att förstå vad som krävs 1231

Läkarförbundets auktoritet och tillgång till allmänhetens öra vinner på att vi kan beskriva den medicinska verksamheten, dess förutsättningar, innehåll och behov, skriver Marie Wedin. 

(0 kommentarer)

Kvinnliga läkares löner får inte fortsätta släpa efter 1231

Socialistiska läkares förening kräver att Läkarförbundet tar jämställda löner på allvar i framtida förhandlingar.

(0 kommentarer)

Läkarförbundet – det räcker inte! 1232

Min och mångas förhoppning är att förbundet dessutom ska medverka till en allmänhetens debatt om sjukvårdens styrning, bristen på professionellt inflytande och de konsekvenser det får för svensk sjukvård, skriver Magnus Lichtenstein. 

(0 kommentarer)

Replik: - Arbetsgivaren ansvarar för osakligheten 1232

Osakliga löneskillnader måste främst hanteras lokalt för det är där de uppstår och upprätthålls, skriver Marie Wedin i denna replik till Socialistiska läkare.

(0 kommentarer)

Nyheter

Upprorsstämning bland Danmarks familjeläkare 1202

Kritiken är massiv bland Danmarks allmänläkare mot den nya familjeläkarlag som regeringen lagt fram. Nu hotar man att lämna in sina licenser och börja arbeta på helt privat basis.

(1 kommentarer)

Friheten lockade till allmänmedicinen 1204

Frederik Liljefred, som utbildar sig till specialist i allmänmedicin, överväger nu att byta specialitet. »Om jag betalar 2–3 miljoner kronor för en mottagning förväntar jag att få ta ansvar för ramarna, och vill regionerna bestämma allt är det inte intressant för mig.«

(0 kommentarer)

Den sexbrottsmisstänkte läkaren fortsatt häktad 1205

Onsdagen den 5 juni omhäktades den läkare som på sannolika skäl misstänks för flera olika sexualbrott mot barn.

(0 kommentarer)

Läkarbristen i primärvården: Läkarförbundet kräver räddningsplan 1205

En nationell handlingsplan mot läkarbristen i primärvården. Det kräver Läkarförbundet av regeringen.

(2 kommentarer)

Läkarkåren lokalt avgör introduktionen av nya läkemedel 1206

Uppfattningen av evidensläget lokalt bland läkarna avgör introduktionen av nya läkemdel, enligt en ny rapport från SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

(0 kommentarer)

Arbetsmiljöverket kritiserar Region Skåne: Ingen riskbedömning av nya journalsystemet 1206

Arbetsmiljöverket riktar hård kritik mot Region Skåne när det gäller införandet av ett nytt journalsystem för primärvården.

(2 kommentarer)

Professionerna föreslår åtgärder för bättre IT-system i vården 1206

Ålderdomliga IT-system som är mer störande än stödjande, det är vardagen för många barnmors­kor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, enligt rapport till regeringen.

(0 kommentarer)

Myndigheterna ändrar sig: - Bröstimplantaten bör opereras ut 1207

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ändrar sin rekommendation till de kvinnor som har bröstimplantat från det franska skandalföretaget PIP. Det nya rådet är att implantaten bör opereras ut i förebyggande syfte.

(0 kommentarer)

Domstolen underkänner miljonvitet på SUS 1207

Arbetsmiljöverkets krav på Skånes universitetssjukhus, SUS, för att komma tillrätta med den dåliga arbetsmiljön är för otydligt formulerade anser förvaltningsrätten och upphäver vitesföreläggandet på 4,3 miljoner kronor.

(0 kommentarer)

Kultur

Hälsobibliotek på nätet – en outsinlig kunskapskälla 1233

Nu är frågan om ett nationellt hälsobibliotek på nätet utredd. SBU har utarbetat ett förslag, på regeringens uppdrag. Om det får finansiering ska hälsobiblioteket främst rikta sig till användare från hälso- och sjukvården. Beslut väntas snart.

(0 kommentarer)

Recension

Om ultraljud - mer än en lärobok 1234

Ultrasound in clinical diagnosis - en ny bok om ultraljud i klinisk användning, skriven på engelska av svenska specialister. 

(0 kommentarer)

Krönika

Det brukar gå bra 1235

»All elektronisk utrustning ska vara avstängd vid start och landning. Vid take-off kommer skylten ’Fasten seatbelt’ att tändas, men de som inte vill behöver inte ta på sig säkerhetsbältet. Det brukar gå bra i alla fall.«

(0 kommentarer)