Annons
Annons Annons

Nr 26-27/2016

Signerat

Utbyggd primärvård en nationell angelägenhet 1193

»För att åstad­komma förändring krävs strukturella reformer.«

(1 kommentarer)

Debatt

Evidensen för interventionell smärtbehandling stärks 1202

Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus.

(3 kommentarer)

Det är dags att se värdet av patientnära forskning 1202

Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden).

(5 kommentarer)

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste bli bättre 1203

Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare.

(22 kommentarer)

IVO:s kritik i borreliafall för dåligt underbyggd 1204

IVO:s beslut bygger på ett bristande vetenskapligt underlag. Utlåtandet riskerar att spä på missuppfattningar kring diagnostik vid och behandling av borrelia, skriver specialister inom bland annat klinisk mikrobiologi.

(3 kommentarer)

Nyheter

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner« 1194

Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg.

(1 kommentarer)

Vårdköerna växer igen 1194

Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad.

(0 kommentarer)

Paolo Macchiarini misstänkt för brott 1196

Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter.

(2 kommentarer)

Gemensamma mål kan ge bättre arbetsmiljö 1196

Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö.

(1 kommentarer)

Förslag: Obeprövade metoder bör granskas av nationell kommitté 1196

Innan obeprövade behandlingsmetoder används på allvarligt sjuka patienter ska de bedömas av en nationell kommitté. Det föreslår Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, och Läkaresällskapet i en gemensam utredning.

(1 kommentarer)

Virtuellt patientmöte ny möjlighet 1198

På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med.

(3 kommentarer)

Krönika

»Jag älskar landstingskaffe i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar, liv och död, födelse och förgänglighet, det utsökta alldagliga insprängt däremellan.« 1207

Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar.

(0 kommentarer)

Kultur

Primärvård vid Forsmarks bruk på 1870-talet - Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa 1240

Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm.

(0 kommentarer)

Människor & möten

Viktigast inom global hälsa är att göra något nu – även om det är litet 1245

Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Maria Lengquist 1209

Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning.

(1 kommentarer)

Reflexion

Inte lätt att tolka rätt 1209

Kommunikation är svårt. Det som sägs och skrivs kan många gånger uppfattas annorlunda än vad som avsetts. När dessutom en bild, kroppsspråk och klinisk undersökning ska fångas i ord, som vid ett patientmöte, blir det ännu svårare. 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Kliniskt bruk av oprövade metoder är juridiskt reglerat - Synnerligen begränsat rättsligt utrymme för innovativ användning av oprövad behandling utan forskningstillstånd 1210

Utrymmet för användning av oprövad behandling är rättsligt reglerat. Föreställningen att forskningsbegreppets påstådda vaghet skapar ett oreglerat utrymme för innovativ användning av oprövad behandling tycks bygga på en missuppfattning av det juridiska regelverkets struktur. 

(1 kommentarer)

Nya rön

Allvarlig depression ökade risk för död efter kranskärlskirurgi 1212

Depression hos patienter som ska genomgå kranskärlskirurgi bör få samma uppmärksamhet som andra välkända riskfaktorer, exempelvis förhöjda blodfetter och diabetes, är slutsatsen i en ny avhandling.

(1 kommentarer)

Preeklampsi och förtidsbörd riskfaktorer för placentaretention 1212

Placentaretention är epidemiologiskt associerad med andra placentära sjukdomar med ursprunglig defekt placentation, som kännetecknas av försämrad blodförsörjning i vävnaden. Det visar en svensk avhandling.

(0 kommentarer)

För tidigt födda hade nedsatt lungfunktion under hela uppväxten 1213

Barn födda för tidigt har nedsatt lungfunktion under hela sin uppväxt, visar en ny avhandling. Där framgår också att kombinationen av impulsoscillometri och spirometri kan ge tilläggsinformation om lungfunktionen hos barn med astma.

(0 kommentarer)

ADHD behöver inte ha funnits i barndomen 1213

För en ADHD-diagnos krävs att patienten ska ha haft sina problem redan som barn, men nu visar en studie publicerad i JAMA Psychiatry att många vuxna som uppfyller diagnoskriterierna inte har haft problemen i barndomen.

(16 kommentarer)

Laktat användbar sjukdomsmarkör för mobila intensivvårdsgruppen 1214

Mätning av blodlaktat i samband med MIG-larm visade att högt laktat associeras med högre 30-dagarsmortalitet. Vidare kan laktat vara en bättre prediktor än traditionella vitalparametrar som blodtryck, puls och andningsfrekvens.

(2 kommentarer)

Ofta vaskulära riskfaktorer vid idiopatisk normaltryckshydrocefalus 1214

Vaskulära riskfaktorer och depression är vanligt vid idiopatisk normaltryckshydrocefalus (INPH), enligt en ny avhandling.

(0 kommentarer)

Översikt

Kardiotoxicitet relativt vanligt vid cancerbehandling - Samarbete mellan kardiologi och onkologi kan ge bättre vård 1216

Cancerbehandling i kombination med obehandlade kardiovaskulära riskfaktorer kan leda till hjärtsjukdom hos en patient som har botats från sin cancer. Å andra sidan kan överdriven försiktighet för hjärtats skull leda till att patienten undanhålls potentiellt livräddande onkologisk behandling.

(1 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Smärtlindring vid vaginal förlossning 1220

Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!