Annons Annons

Nr 27–28 2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

Samlad kunskap bättre än spridd 1263

»Det finns internationella erfarenheter som visar att en samlad plats för medicinsk kunskap underlättar det dagliga arbetet och ger en mer jämlik vård över landet.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

HIV/aids, tuberkulos och malaria kan nu bekämpas mer effektivt 1275

Framsteg och nya epidemiologiska data skapar förutsättningar för att minska förekomsten av tre av världens största epidemier. Mer resurser behövs dock; en uppskattning är ytterligare 87 miljarder amerikanska dollar. Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria är en av huvudaktörerna.

(0 kommentarer)

TEG och ROTEM – patientnära och snabba koagulationsanalyser - Minskar transfusionbehovet vid lever- och hjärtkirurgi, men frågetecken finns 1276

Tromboelastometri och tromboelastografi (ROTEM/TEG) är patientnära koagulations­analyser, som på bred front introduceras i syfte att styra behandling vid massiv blödning och koagulopati.

Tromboelastografi (TEG) och tromboelastometri (ROTEM) för att mäta koagulationsförmåga är på snabb frammarsch. Metoderna kan göras bedside och ge svar inom 15 minuter. Men de ger inte alltid utslag för warfarinbehandling, och tolkningen kräver specialistkunskaper på området.

(0 kommentarer)

Nya rön

Utvecklingen hos mycket tidigt födda barn undersökt 1278

Riskerar för tidigt födda barn utvecklingsstörningar och kognitiv påverkan på sikt? Det är den huvudsakliga frågan i en svensk studie som presenteras i JAMA.

(0 kommentarer)

Fler barn med astma – men lindrigare symtom 1278

En avhandling från Umeå universitet har undersökt hur den kliniska bilden vid astma hos barn i norra Sverige har förändrats under en tioårsperiod och miljöfaktorernas inverkan.

(0 kommentarer)

Långtidseffekter av bakteriell meningit under luppen 1279

Meningit i barndomen kan ha samband med utildningsnivå. Det visar en dansk populationsundersökning.

(1 kommentarer)

Påtaglig minskning av kondylom bland unga i Australien efter HPV-vaccination 1279

Andelen unga kvinnor och män som diagnostiseras med kondylom minskar i Australien efter att HPV-vaccination introducerats.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Lungtularemi: ovanlig sjukdom som kan tolkas som lungcancer - Serologi ger rätt diagnos, visar fallbeskrivningar 1280

En variant av tularemi hos människa är pneumoni som kan uppkomma genom inhalation av infekterat material. Typiskt är då ett lokaliserat lunginfiltrat och förstorade mediastinala lymfkörtlar. Bilden kan radiologiskt likna den vid lungcancer med lymfkörtelmetastaser. 

(0 kommentarer)

Förmaksmyxom kan debutera som TIA eller stroke - Ekokardiografi ger tumördiagnosen 1285

Myxom är den vanligaste primära hjärttumören, som i över 75 procent av fallen är lokaliserad till vänster förmak. Hos en tredjedel av patienterna är debutsymtomen neurologiska och cerebral embolisering kan orsaka multipla aneurysm. Myxomdiagnosen ställs med ekokardiografi.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Mycket varierande förskrivning av antibiotika i primärvården - Låg följsamhet till riktlinjer vid halsinfektioner, visar diagnosbaserade data 1282

För att värdera hur antibiotika används startade därför 2007 Primärvårdens infektionsdatabas i Sverige där man kan studera frekvensen av olika diagnoser, diagnostiska snabbtest och antibiotikaförskrivning. Man fann att antibiotika förskrevs vid 44 procent av alla infektionsrelaterade besök och tio diagnoser stod för 90 procent av förskrivningen.

(1 kommentarer)

ICF-verktyg ­bra för att beskriva aktivitets­begränsning vid sjukskrivning - Allmänläkare och Försäkringskassan är positiva, visar kvalitativ studie 1289

Dagens sjukintyg är utformat enligt WHO:s »Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa« (ICF) vad gäller beskrivning av aktivitetsbegränsning. En studie av attityder hos läkare och Försäkringskassans handläggare till ett webbaserat ICF-verktyg visar att verktyget uppfattas som ett stöd.

(0 kommentarer)

Reflekterande skrivande och personligt samtal i läkarutbildningen - Nya moment i psykologikurs bidrog till ökad självkännedom 1292

Självkännedom är ett nationellt mål för läkarexamen. Två nya moment inom kursen Medicinsk psykologi ska stimulera detta och studenternas kursutvärderingar och lärarnas erfarenheter stödjer uppfattningen att de nya momenten bidrar till ökad självkännedom.

(0 kommentarer)

Signerat

Kirurger behöver avancerad träning och handledning 1267

»Att ha teknisk skicklighet och operationserfarenhet är viktigt för en kirurg, men att ha god handledning tycks ännu viktigare.«

(0 kommentarer)

Debatt

Nödvändigt att stärka vård och forskning om psykisk ohälsa 1268

Den nedrustning av specialiteterna allmänmedicin och psykiatri som prognostiseras kan leda till att allmänhetens förutsättningar att få psykiatrisk vård ytterligare försämras, skriver företrädare för de båda specialiteterna.

(1 kommentarer)

Evidens och läkekonst 1269

Var kommer all denna rationalitet från, undrar Tore Södermark, apropå läkekonst baserad på evidens och ekonomi.

(0 kommentarer)

Pascal fyller ett år – dags för nästa steg 1295

Vi vill ha smartare, säkrare vård med hjälp av våra IT-system, vilket innebär mer tid för patienten, skriver Dick Stockelberg.

(0 kommentarer)

Replik: - En fråga om etik och flexibilitet 1296

Ingen människa ska behöva ta del av allvarliga besked om sin hälsa över internet, skriver Karin Båtelsson i denna replik.

(0 kommentarer)

Bejaka patienternas rätt till journal på nätet 1296

Det är en självklarhet att patienten måste ha tillgång till journalen, och att den nya tekniken är till för att underlätta detta, skriver företrädare för Handikappförbunden.

(1 kommentarer)

»HEART score« – lösningen på säker handläggning av patienter med misstänkt akut kranskärlsjukdom på akutmottagningen? 1297

»HEART score« ger stöd i handläggningen av misstänk akut kranskärlssjukdom på akutmottagningen, men större studier får visa om det är lösningen på ett på en säker handläggning, skriver Martin Alsén och medförfattare.

(0 kommentarer)

Nyheter

Det är alltid svårt att vara annorlunda, fast vi är också ganska vanliga 1270

»Även vården måste utvecklas om vi gör det på ett fiffigt sätt. Inget är perfekt från början, men om du aldrig prövar vissa projekt och öppnar ögonen så kan du aldrig utveckla någonting.« Det säger Ron Liebkind, läkare, grundare och vd för Minutkliniken. 

(0 kommentarer)

»Apotekens farmaceuter är en resurs som hälso­vården inte ska förglömma« 1271

De sju svenska Minutklinikerna ligger alla utom en inhysta i apotek som drivs av Kronans Droghandel.

(0 kommentarer)

Läkare kombinerar operasången med arbete på Minutkliniken 1272

Med journalen i notstället svarar operasångaren och läkaren Linus Börjesson på frågor från sjuksköterskorna på Minutkliniken. Han ställer diagnos och förskriver läkemedel om det behövs. Åkommorna är enkla och diagnoserna är begränsade.

(0 kommentarer)

Starka känslor och hård kritik inför starten 1273

När Minutkliniken startade sin verksamhet i Sverige var många skeptiska. Framför allt gällde kritiken huruvida kliniken skulle klara att hantera antibiotikaförskrivning på ett rationellt sätt. Men efter hand har kritiken tysnat.

(1 kommentarer)

Danska allmänläkare behåller sina licenser 1273

Med minsta möjliga marginal röstade de danska familjeläkarna nej till att lämna det allmänna sjukförsäkringssystemet.

(0 kommentarer)

Ökad transparens ska minska ojämlikheten 1274

Mer tillsyn, fler vägar in i vården och bättre information till patienterna. Det är några av förslagen från Patientmaktsutredningen för att göra vården i Sverige mer jämlik.

(0 kommentarer)

Stort medlemstapp i Läkaresällskapet 1274

Sedan 2011 har Svenska Läkaresällskapet tappat uppemot var fjärde medlem. Orsaken tros vara att medlemmarna inte längre går in gratis på Medicinska riksstämman.

Svenska Läkaresällskapets vd Filippa Nyberg anser att sifforna är »anledning till noggrann analys och eftertanke«.

(2 kommentarer)

Kultur

Biroller i svensk äldrevård 1298

Två böcker – aktuellare än någonsin – berättar från olika perspektiv om vår sista »fas« i livet, ålderdomen. Den ena utgår från den anhöriges perspektiv medan den andra betraktar åldrande och äldrevård med vårdarbetarens ögon.

(0 kommentarer)

Recension

Naivitetens pris 1299

 

Patientens pris

Författare: Maciej Zaremba

 

(3 kommentarer)