Annons
Annons Annons

Nr 29-31 2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

Lyssna på patienter 1323

»Ibland ignorerades alarmerande fynd eller så agerade man alltför passivt.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Läkares engagemang avgörande för kritiskt sjuka patienter - Rutiner för övervakning av vitala funktioner på vårdavdelning måste skärpas 1335

Rutiner för övervakning av vitala funktioner på vårdavdelning måste skärpas. Tydliga rutiner för hur patienters vitala funktioner ska kontrolleras och åtgärdas behövs. Läkares engagemang är avgörande för att kritiskt sjuka patienter ska få ett bra omhändertagande.

(0 kommentarer)

Nya rön

Adenotonsillektomi påverkade inte kognitiv förmåga 1336

Även om den kognitiva förmågan inte påverkades av adenotonsillektomi kan ingreppet vara värdefullt. Hos de opererade barnen noterades bättre livs- och sömnkvalitet. 

(0 kommentarer)

Svensk studie visar minskad risk för demens 1336

Studien är baserad på två tvärsnittsundersökningar från 1987–1989 respektive 2001–2004 av drygt 3 000 personer över 75 års ålder boende på Kungsholmen i Stockholm.

(0 kommentarer)

Omega-3 skyddade inte mot kardiovaskulära händelser 1336

Omega-3-tillskottens sjukdomsförebyggande effekter, enligt marknadsföringen, kunde inte beläggas i denna studie med drygt 12 500 deltagare.

(0 kommentarer)

Översikt

Latexallergi är ett problem för både vårdpersonal och patienter - Kanske har kulmen nåtts tack vare preventiva insatser 1337

Övergång till syntetiska handskar och puderfria latexhandskar minskar risken för IgE-medierad latexallergi. Den medicinska professionen, myndigheter och tillverkare har samverkat kring preventiva insatser. Fortsatt prevention, säker diagnostik och latexfri vård av latexallergiska individer är angeläget för att säkra uppnådda resultat.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Utdelning av naloxon för att förebygga död i heroinöverdos - Studie av opiatberoende patienters attityder till att ingå i antidotprogram 1340

Utdelning av antidoten naloxon till opiatberoende har prövats internationellt för att förebygga dödsfall vid bevittnade överdoser av heroin. Denna studie på opiatberoende patienter i behandling bekräftar att de flesta har bevittnat överdoser men att många vidtar felaktiga eller farliga åtgärder.

(0 kommentarer)

Rapport

Hälsokommunikatörer kan bidra till bättre hälsa hos utlandsfödda 1343

Utlandsfödda har i allmänhet sämre hälsa än svenskfödda, en ojämlikhet man bör förebygga. Nyanlända flyktingar och invandare behöver kunskap om förebyggande insatser och en introduktion i hur hälso- och sjukvården fungerar. Hälsokommunikatörer är en ny yrkesgrupp som kan bidra till detta.

(0 kommentarer)

Kritiskt sjuk inneliggande patient måste få hjälp i tid - Mäta, värdera, agera är grunden – med stöd av ALERT, MEWS och MIG 1350

Skattningsskalan MEWS finns på de flesta svenska sjukhus för värdering av vitala parametrar. Tjugoen anmälningar (19 enligt lex Maria) rörande patienter som blivit kritiskt sjuka under inneliggande vård har granskats. Bristfällig registrering av vitala parametrar förelåg i 18 ärenden, varav helt uteblivna i 2.

(0 kommentarer)

Nya behandlingsmöjligheter vid vaskulärt Ehlers–Danlos syndrom 1354

Vaskulärt Ehlers–Danlos syndrom (VED) är en mycket ovanlig, autosomalt dominant nedärvd, sjukdom. Behandling behöver ofta inledas omgående, men kontakt bör tas med ett center med erfarenhet av att behandla detta farliga och ovanliga tillstånd.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Man ska lyssna på patienten - Ovanlig grund till hjärtsvikt upptäcktes efter 40 år 1346

Vid hjärtsvikt kan vikten av att identifiera bakomliggande orsak aldrig nog betonas. Detta illustreras i en beskrivning av ett fall där en ovanlig grund till hjärtsvikt upptäcktes först efter 40 år. 

(0 kommentarer)

Toxisk hepatit sannolikt utlöst av dalteparin 1348

En man med alfa-1-antitrypsinbrist behandlades med dalteparin på grund av tromboflebit. Efter en månad noterades ikterus och derangerade levervärden, och leverbiopsi visade kolestas och toxisk hepatit.

(0 kommentarer)

Signerat

Mätt på rätt sätt i Almedalen 1327

»Efter sommaren ska våra tre fackföreningar träffas för att planera vårt fortsatta påverkansarbete.«

(0 kommentarer)

Debatt

Gör forskningsfusk straffbart! 1328

Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att rättsligt reglera utredning, gradering och sanktioner vid misstänkt forskningsfusk. Den nuvarande ordningen, där forskarsamhället självt reglerar dessa frågor, är både otillfredsställande och rättsosäker, anser Niels Lynøe och Göran Lambertz.

(1 kommentarer)

Apropå! Ny policy för polishandräckning i Västra Götalands län - Psykiskt sjuka kan bli utan vård 1329

Polismyndighetens i Västra Götalands läns policy för handräckning när läkare gör bedömningar om psykiatrisk tvångsvård av mycket svårt psykiskt ­sjuka personer har ändrats radikalt. 

(0 kommentarer)

Doktorn, var är din HBTQ-patient? 1356

Öppenheten om HBTQ-frågor inom sjukvården har inte följt med den öppenhet som råder i samhället i övrigt, skriver Sven Grützmeier och Jonas Tovi.

(0 kommentarer)

Höjd metodkunskap viktigare än experiment 1357

Regeringen bör överväga att skapa en myndighet med uppgift att stärka metodutveckling och datainsamling, skriver Per Johansson och Pathric Hägglund.

(0 kommentarer)

Replik: - Politiska beslut måste grundas på säkra underlag 1358

Johansson och Hägglund påstår i sitt inlägg att SBU tycker att randomisering i sig är en tillräcklig förutsättning för att studien är av god kvalitet. Inget är mer felaktigt, skriver företrädare för SBU.

(0 kommentarer)

Tack till Marie Wedin: - Nu har läkarförbundet nått högre höjder 1358

Tack Marie Wedin för att du ger läkarförbundet ny kraft och nytt mod, skriver Magnus Lichtenstein.

(0 kommentarer)

Läkare bör inte skriva ut läkemedel till sig själva 1359

När en läkare själv drabbas av ett sjukdomstillstånd bör han/hon undvika egenförskrivning av receptbelagda läkemedel. Vid behov av sådana läkemedel bör läkaren undersökas, bedömas och behandlas av en kollega, i första hand en husläkare. Läkare som drabbas av sjukdom kan få samtalsstöd av kollegor i Läkarförbundets kollegiala nätverk.

(9 kommentarer)

Nyheter

Bernhard Tyson, vd för Kaiser Permanente: Läkarna måste involveras i IT-utvecklingen 1330

Sjukvårdskoncernen Kaiser Permanente anses ligga i världstopp på många sätt: patientsäkerhetsmässigt, arbetsmiljömässigt och inte minst IT-mässigt. Läkartidningen träffade koncernens nye vd Bernhard Tyson under ett blixtbesök 
i Almedalen.

(0 kommentarer)

Almedalsveckan: - Försvar för vårdens styrsystem 1333

Ekonomen Klas Eklund var en av de som drev på för införandet av dagens hårt kritiserade styrsystem i den svenska sjukvården. Det ångrar han inte. Hade vi haft kvar det gamla systemet hade läget varit mycket värre, hävdade han vid ett seminarium i Almedalen på tisdagen. Foto: Karl Melander

(0 kommentarer)

JK-kritik mot divisionschef vid SUS 1334

JK kritiserar divisionschefen för cancervården vid Skånes universitetssjukhus för uttalanden som kan leda till att medarbetare inte vågar använda sig av sinn yttrandefrihet.

(0 kommentarer)

Kultur

Vita rocken – spelar den roll? 1360

Läkarens vita rock - och roll. Uniform, tvångströja eller brölloppsklänning? Specialisläkaren i allmän psykiatri Veronika Sveidqvist, tillika konstnär, har ett konstprojekt om läkarkårens vita rock. Vad symboliserar den för bärarna. Vilka känslor väcker den. På kultursidan beskrivs konstprojektet "White Coat", och återges några röster från rockbärarna.

(0 kommentarer)