Annons
Annons Annons

Nr 30–32/2019

Inledare

Förhoppningsvis hamnar bättre arbetsmiljö högt 1183

»Vårdval med mer generösa regler, nya lösningar för personalinflytande och ekonomisk kompensation till privata hälsocentraler. Det är några av förändringarna som är på gång i de regioner där Alliansen tagit över makten.«

(0 kommentarer)

Signerat

Teknikutvecklingen vidgar arbetsmarknaden för läkare 1185

Enstaka pionjärer har som vanligt gått före och visat att medicinare besitter användbar kompetens för flera branscher.

(1 kommentarer)

Debatt

Forskare och universitet måste stå för ett ansvarsfullt resande 1196

Universitet och högskolor står för den största klimatbelastningen av svenska statliga myndigheter, konstaterar Anna Holst och medförfattare. Vetenskapssamhället bör kalibrera sin etiska kompass noga. Skapar forskarnas flygresor verkligen värden som överstiger kostnaderna i klimatbelastning?

(4 kommentarer)

Nationellt vaccinationsregister – en angelägenhet för alla 1196

I dag finns ingen samlad information om vaccinationer som ges i Sverige. Ett nationellt sammanhållet vaccinationsregister är av största vikt för såväl individen som vaccinatörer och berörda myndigheter, skriver Helena Palmgren och medförfattare.

(5 kommentarer)

Ytersättningsprotesen har slutat användas för patienternas bästa 1198

När Sveriges ortopeder avstår från att erbjuda patienter med höftartros ytersättningsproteser handlar de i enlighet med vetenskapliga fynd och beprövad erfarenhet – och de följer nationella och internationella rekommendationer. Det framhåller representanter för Svensk ortopedisk förening.

(2 kommentarer)

Nyheter

Tio sjukdomar får standardiserade vårdförlopp nästa år 1186

Hjärtsvikt, reumatoid artrit och stroke hör till sammanlagt tio sjukdomsområden som får standardiserade vårdförlopp nästa år. Och fler är på gång.                                   

(0 kommentarer)

Karolinska inför ny metod för att screena patienter på intensiven 1186

Läkare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna har utvecklat ett screeninginstrument som ska göra det lättare att fånga upp patienter som mår psykiskt dåligt efter att ha vårdats på intensivvårdsavdelning. Efter sommaren införs det i kliniken.

(2 kommentarer)

Drönarprojekt i Västerbotten får miljonstöd 1187

Energimyndigheten har beviljat Region Västerbotten och Glesbygdsmedicinskt centrum 6,2 miljoner för att genomföra skarpa tester med drönare som ska frakta läkemedel, blodprov och utrustning i glesbygd.

(2 kommentarer)

Blodtransporter med drönare testas i Göteborg 1187

Västra Götalandsregionen och ett företag genomför testflygningar med en drönare som ska transportera blod mellan Sahlgrenska och Mölndals sjukhus. Det rapporterar Göteborgs-Posten.

(0 kommentarer)

Stor oro för neddragning av vårdplatser i Skaraborg 1187

Oron är stor inför det omfattande sparpaket som Skaraborgs sjukhus står inför. Det kan innebära att var femte vårdplats försvinner. Flera läkare varnar för att välfungerande kliniker riskerar att slås sönder och att läkare kommer att säga upp sig.

(0 kommentarer)

Ny myndighet och skyldighet att beredskapslagra läkemedel föreslås 1188

En ny myndighet med ansvar för läkemedelsförsörjning och ett beredskapslager av läkemedel för tre månader. Det är förslag från en projektgrupp som arbetat på Socialstyrelsens uppdrag.

(6 kommentarer)

Yrkesföreningar startar chefskurs i tre steg 1188

För att fler läkare ska kliva fram och bli chefer i sjukvården startar yrkesföreningar inom Läkarförbundet en ny chefs- och ledarskapsutbildning i tre steg. Tanken är att de som går verksamhetschefskursen ska utses som mentorer till dem som går steg ett och två, säger Tina Crafoord, ordförande i Chefsföreningen.

(5 kommentarer)

Nytt kompetenscentrum för experiment med större djur på gång 1188

Ett nytt centrum för kliniska och experimentella studier i så kallade stordjursmodeller planeras nu i Sverige. Enligt en ansökan till Vetenskapsrådet om medel räknar man med användare från alla medicinska centrum i landet – men också från läkemedelsföretag.

(1 kommentarer)

Nya fynd talar för att SOD1-förlust kan bidra till ALS-symtom 1189

Forskare vid Umeå universitet har analyserat blod- och hudprov från ett tyskt spädbarn med ALS-liknande symtom. De anser att fynden – som nu publiceras i New England Journal of Medicine – manar till försiktighet vid utvecklingen av genterapier mot ALS.

(0 kommentarer)

Almedalen 2019: - Många unga läkare funderar på att lämna sjukvården 1190

Nästan var tredje yngre läkare uppger att det är ganska eller mycket troligt att de inom fem år kommer att lämna hälso- och sjukvården för att arbeta i en annan sektor. Detta enligt en ny rapport som presenterades av Sylf i dag, måndag.

(8 kommentarer)

Almedalen 2019: - Läkare lägger en dag i veckan på administration 1190

Läkare arbetar i ökande grad med fel saker och det har bidragit till att produktiviteten i hälso- och sjukvården har försämrats. Det är en av slutsatserna i en konsultrapport som undersökt hur läkare disponerar sin arbetstid.

(7 kommentarer)

Ny vårdkarta bäddar för fler privata vårdgivare 1192

Vårdval med mer generösa regler, nya lösningar för personalinflytande och ekonomisk kompensation till privata hälsocentraler. Det är några av förändringarna som är på gång i de regioner där Alliansen tagit över makten. Men i många fall hämmas de politiska ambitionerna av svag ekonomi och en ovana vid att regera.

(0 kommentarer)

Krönika

»För att berättelsen ska ha något verkligt att säga … kan vi behöva låna tekniker från litteraturen.« 1201

Människor behöver berättelser för att förstå världen bättre. Samtidigt ska människor som vänder sig till sjukvården kunna lita på att känsliga uppgifter inte läcker ut. Evelina Rosenqvists krönika diskuterar patientsekretess i anknytning till läkares litterära ambitioner.

(0 kommentarer)

Kultur

Gustave Flauberts epilepsi – en familjehemlighet 1234

Epilepsi var en gåtfull sjukdom i slutet på 1800-talet. Få kände till att den franske författaren Gustave Flaubert led av den – hans epilepsi var något av en familjehemlighet som ömsom sporrade, ömsom hämmade hans kreativitet. Shala Ghaderi Berntsson, docent, och Anne Marie Landtblom professor i neurologi, berättar om Flauberts liv med diagnosen.

(0 kommentarer)

Människor & möten

Kirurgen minns Uppsalas första njurtransplantation 1237

Lars Frödin, specialist i kirurgi och urologi, pensionerad, är en av kirurgerna som var med för 50 år sedan när den första njurtransplantationen genomfördes på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Psykiatriforskning är mer jämställd 1203

»Men intressant nog, för mig som psykiater, stack Lancet Psychiatry ut. I den var drygt 45 procent av författarna kvinnor …«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Jan Calissendorff 1203

Jan Calissendorff, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, presenterar i en översiktsartikel ny forskning om folksjukdomen hypotyreos.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Ny behandlingsregim kan bli möjlig vid infektiös endokardit - Kortare intravenös antibiotikabehandling följs av peroral antibiotikakur – mindre slutenvård krävs 1204

Intravenös antibiotikabehandling följd av peroral är säker för utvalda patienter med infek­tiös endokardit. Peroral behandling ska i nuläget ske med två antibiotikapreparat under strukturerad uppföljning. Formerna för antibiotikabehandling vid endokardit kommer i framtiden sannolikt att variera.

(0 kommentarer)

Nya rön

Ungdomar med ihållande fetma hade ökad artärstelhet 1206

En studie omfattande 3 423 barn visar att en ihållande hög fettmassa över puberteten är kopplad till en ökad artärstelhet, även hos dem som är metabolt friska, men en sämre metabol hälsa ger en pålagring av denna effekt. 

(1 kommentarer)

Lägre risk för demens hos invandrare 1206

I en studie undersöktes förekomsten av demens i olika invandrargrupper i Sverige. Generellt sett visades en lägre relativ risk för demens hos första generationens invandrare, men personer med ursprung i norra Europa och män från områden med hög alkoholkonsumtion uppvisade samma demensrisk som svenskfödda.

(0 kommentarer)

Digitalt egenvårdsstöd indikerar nytta vid kroniska sjukdomar 1207

En vårdmodell med digitalt egenvårdsstöd som bygger på mobil teknik, automatiserade analyser och ett centralt egenvårdscentrum kan implementeras och indikerar kostnadsbesparingar, visar en studie.

(0 kommentarer)

Översikt

Hypotyreos – folksjukdom som ofta överbehandlas - Levotyroxin vid lindrig sjukdom påverkar sällan kognition, vikt, BMI och livskvalitet, visar nya studier 1208

Den kliniska bilden vid hypotyreos, som är en endokrin folksjukdom, varierar från ospecifika symtom till livshotande myxödem med uttalad känslighet för läkemedel, konfu­sion, areflexi och megakolon. Under senare år har förskrivning av syntetiskt sköld­körtelhormon (levo­tyroxin) ökat markant, mest vid lindriga former.

(7 kommentarer)

Ny operationsmetod hjälper infertila män bli biologiska fäder - Mikro-TESE kan vara ett sista hopp för män med icke-obstruktiv azoospermi 1212

Azoospermi förekommer hos ca 1 procent av den manliga befolkningen. Icke-obstruktiv azoospermi  är den mest allvarliga formen. Sannolikheten att finna spermier hos män i denna grupp är 35–60 procent. Mikro-TESE är en nyintroducerad »icke-blind« operationsmetod, där man med hjälp av operationsmikroskop utför riktade testikelbiopsier från områden med störst sannolikhet för påvisande av spermieförekomst.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

PET med O-15-vatten påvisade myokard­ischemi där övrig utredning gick bet 1216

Myokardskintigrafi kan vara otillräckligt för att påvisa ischemi och innebär inte obetydlig mängd strålning. Positronemissionstomografi, företrädesvis med isotopen 15O-vatten, medger kvantitativ bestämning av myokardperfusion.

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Oklar effekt av uppehåll mellan bolus och infusion av alteplas 1220

Det är oklart hur stor effekt fördröjning mellan bolus och infusion har på effekten av alteplas. Enligt rekommendation bör en sådan fördröjning minimeras liksom fördröjning mellan strokedebut och behandling.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!