Annons
Annons Annons

Nr 33–34/2017

Inledare

Olycka ledde till att primärvården gjorde akutinsats 1287

I olyckan avled tre barn när en dubbeldäckad buss körde av vägen. 23 personer behövde sjukhusvård och 32 togs om hand av hälsocentralens personal. Olyckan inträffade en söndagsmorgon, och vid tiotiden fanns ett 20-tal medarbetare i tjänst på hälsocentralen för att ta emot patienter.

(0 kommentarer)

Signerat

Ett steg mot modernare kunskapsstyrning 1289

»’Less is more’ är inget som utmärker styrningen av den svenska välfärden.«

(0 kommentarer)

Debatt

Långvarig smärta och ADHD – outforskat samband 1300

I en kvalitativ studie tyckte sig vårdpersonal kunna se ett samband mellan ADHD och långvariga smärttillstånd. Det är förvånande hur pass outforskat detta ämne är, skriver Magdalena Wlad och Birgitta Nilsson.

(5 kommentarer)

En annan styrning av svensk hälso- och sjukvård är nödvändig 1301

En jämförelse med andra EU-länder tyder på allvarliga missförhållanden inom svensk sjukvård. Några motsägelsefulla resultat kräver en djupare analys. Behovsbaserade ramanslag bör huvudsakligen styra sjukvården, skriver Jan Halldin och Göran Dahlgren.

(13 kommentarer)

Nyheter

Ny studie: Etiken har svag ställning i ledning och styrning av vården 1290

Det saknas förutsättningar för att ta in etiska dimensioner i de beslut som rör ledning och styrning av hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landsting. Det är en av slutsatserna i en ny studie från Stockholms universitet.

(2 kommentarer)

»Dags att sluta förmedla mantrat om att fortsätta kuren ut« - Infektionsexperter: 1290

Det är dags att sluta säga till patienter att de banar väg för resistenta bakterier om de hoppar av en förskriven antibiotikakur i förtid, enligt brittiska forskare bakom en analys i British Medical Journal.

(2 kommentarer)

Akutläkarna har lämnat Enköping 1291

Akutläkarsatsningen på Lasarettet i Enköping har havererat. ST-läkarna sa upp sig en efter en. Och nu har även sjukhusets enda färdiga akutläkare kastat in handduken.

(0 kommentarer)

Slumpmässiga alkohol- och drogtester av personal ska införas i Gävleborg 1292

Från och med början av nästa år ska slumpmässiga alkohol- och drogtester kunna tas på personal i Region Gävleborg som ett led i arbetet att bli en alkohol- och drogfri region. Gästrike Hälsinge läkareförening är delad i frågan.

(4 kommentarer)

Bussolyckan i Härjedalen: - Primärvården klarade krisen 1294

När en buss full med ungdomar körde av vägen utanför Sveg den 2 april försattes sjukvården omedelbart i krisberedskap. I ett slag fick en ensam hälsocentral ta emot 32 olycksdrabbade – en utmaning som krävde både samverkan, struktur och lite improvisation.

(0 kommentarer)

Snabb prioritering på plats avgörande för de skadade 1298

En timme efter olyckan landade narkosläkaren Oli Timmel med ambulanshelikopter som första läkare på olycksplatsen. Han valde rollen som avtransportledare och inte medicinskt ansvarig. »I efterhand känns det som ett riktigt beslut«, säger han.

(0 kommentarer)

Krönika

»Anders historia ... är inget mirakel utan resultatet av en vård som fungerar.« 1303

En operationsberättelse på endast sex rader berättar om ett livräddande ingrepp föranledd av slumpens blinda härjning, med rationaliteten satt ur spel och oförutsägbarheten etablerad som princip. Jakob Ratz Endler kommer ihåg ett fall från kliniken.

(0 kommentarer)

Kultur

Hundraårsminnet av en smittkoppsepidemi 1339

För 100 år sedan utbröt en smittkoppsepidemi i Västerbotten. Sjukdomen krävde åtta liv innan spridningen stoppades av sjukvårdspersonalen i området. Utdrag ur förste provinsialläkare H Forsmans rapport om epidemin har sammanställts för Läkartidningen av Hans K:son Blomquist, docent och tidigare barnhälsovårdsöverläkare i Västerbotten.

(3 kommentarer)

Människor & möten

»Lovely« sa påven om professorns fertilitetssymbol 1341

Lundaprofessorn Nils-Otto Sjöberg har ett speciellt förhållande till ägg. Som symbol, förtäring och vetenskapligt objekt har ägget följt honom genom hela karriären som obstetriker och gynekolog. Intresset har nu kulminerat i boken »Sagan om ägget«.

(4 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Johan Zelano 1305

Johan Zelano, docent och specialistläkare vid Neurosjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset, har i en översikt sammanfattat nya kunskaper om epilepsi efter stroke.

(0 kommentarer)

Reflexion

Barnmorska = med kvinna 1305

»Det är en imponerande yrkesgrupp som jag uppskattar enormt och som har lärt mig otroligt mycket genom åren.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Nya rutiner för smittskydds­åtgärder vid EHEC-infektion - Endast EHEC som bär på stx2-genen kan kopplas till HUS – dessa smittbärare måste avstängas från arbete eller förskola 1306

Nu har det visat sig att det med få undantag endast är EHEC (enterohemorragisk Escherichia coli) som bär på stx2-genen som kan ge den allvarliga komplikationen hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS). Härmed lättar förhållningsreglerna för patienter som är bärare av EHEC utan stx2-genen.

(0 kommentarer)

Nya rön

Pigment hade antiinflammatoriska effekter vid kranskärlssjukdom 1308

Tillförsel av färgpigmentet lutein ex vivo minskade signifikant den inflammatoriska aktiviteten i vita blodkroppar från kranskärlssjuka patienter. Det visar en svensk studie. Nästa steg blir att in vivo undersöka om mer luteinrik mat, som spenat, har motsvarande antiinflammatoriska effekter.

(0 kommentarer)

Fixationssätt inverkade marginellt på dödlighet efter höftproteskirurgi 1308

Såväl samsjuklighet som socioekonomisk bakgrund påverkade 90-dagarsmortalitet efter höftprotesoperation medan val av protesens fixationssätt hade ett marginellt inflytande, visar en avhandling.

(1 kommentarer)

Endokardit vanligare med biologisk än med mekanisk aortaklaffprotes 1309

Förekomsten av protesendokardit efter kirurgiskt aortaklaffbyte var högst under första året efter operationen. Därefter minskade den årliga risken till ca 0,5 procent per person och år. Risken för protesendokardit var högre med biologisk än med mekanisk klaffprotes. Det visar en ny svensk studie.

(0 kommentarer)

Översikt

Epilepsi och stroke – nya rön om diagnos, behandling och prognos 1310

Det finns en ökad insikt om att epilepsi efter stroke är vanligt, att nyare antiepileptika är bättre behandlingsalternativ än äldre sådana samt att sjukvårdens ambitioner vad gäller anfallsfrihet och vaskulär sekundärprevention förmodligen kan höjas. 

(0 kommentarer)

Bakom blå ögon … svagt evidensläge för kosttillskott för ögonhälsa 1314

Vissa kosttillskott får inom EU marknadsföras som »synbevarande«. Evidens för effekt på ögonhälsa finns dock endast för den s k AREDS-sammansättningen. Endast 2 av 25 tillgängliga »synbevarande« kosttillskott i Sverige uppfyller AREDS-sammansättningen med rekommenderad dosering. Den nuvarande märkningen försvårar därmed evidensbaserade ställningstaganden.

(5 kommentarer)

Rapport

Subkutan ICD är ett bra alternativ i särskilda fall - Kan övervägas för patienter med risk för endokardit, hjärt–kärlavvikelser eller lång förväntad överlevnad 1318

Subkutan implanterbar defibrillator är ett alternativ till transvenöst system vid särskild risk för endokardit, anatomiska hjärt–kärlavvikelser, hos växande barn och vid lång förväntad överlevnad. Med subkutan ICD undviks komplikationer relaterade till kärlaccess och elektroder i hjärtat. 

 

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Inget specifikt talar emot melatonin vid Crohns sjukdom 1321

Kan melatonin ges mot sömnstörning hos personer med Crohns sjukdom? I produktinformationen anges att kliniska data för användning hos personer med autoimmuna sjukdomar saknas.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!