Annons
Annons Annons

Nr 33–34/2018

Inledare

Snabbspår är ett initiativ som välkomnas 1239

Jonatan Halle, ST-läkare på akutmottagningen, tycker att snabbspåret fungerar bra och att det bidrar till att göra arbetet på akutmottagningen strukturerat.

(0 kommentarer)

Signerat

När festivalen är slut fortsätter arbetet 1241

»Om vi vågar tala om normer och värderingar i vården blir vi också tryggare i mötet med patienten.«

(0 kommentarer)

Debatt

Leverbytesprogram – framtid för Sverige? 1254

Trots att det årligen görs cirka 200 levertransplantationer i Sverige har väntetiderna ökat, precis som för andra organ. Vi vill väcka tanken på att införa ett bytesprogram för leverdonation, skriver Tommy Andersson och medförfattare.

(0 kommentarer)

Många med kronisk systolisk hjärtsvikt behandlas inte optimalt 1255

Två år efter godkännandet är det bara cirka 20 procent av aktuella patienter med kronisk systolisk hjärtsvikt som fått sakubitril–valsartan, den bevisat bästa behandlingen. Variationen är också stor mellan olika landsting. Ett bättre ordnat införande av denna livsförlängande behandling behövs, anser artikelförfattarna.

(6 kommentarer)

Nyheter

Många är medförfattare utan att bidra: »Risk för dubbelmoral« 1242

Trots tydliga regler runt medförfattarskap hos medicinska tidskrifter uppger över hälften av disputerade inom medicin att reglerna inte följs. Det visar en ny studie som är en uppföljning av en undersökande artikel i Läkartidningen.

(2 kommentarer)

Krisen vid Skaraborgs sjukhus: - Elektiva operationer ställs in 1243

Krisen inom ortopedin vid Skaraborgs sjukhus fortsätter. Nu begränsas elektiv vård i både Lidköping och Skövde, och sjukhusledningen försöker locka sjuksköterskor med extra lön. I samma veva slutar ortopedchefen.

(0 kommentarer)

Läkare i NU-sjukvårdens psykiatri larmar: »Bortom räddning« 1243

16 läkare inom öppen- och slutenvården i NU-sjukvårdens psykiatri har skrivit en orosanmälan till ledningen om att brist på läkare hotar patientsäkerheten.

(0 kommentarer)

Fortsatt lägre poäng krävs för läkarprogrammet 1244

På torsdagen fick sökande till läkarprogrammen sitt andra antagningsbesked. Och då står det också klart att poängen som behövts för att komma in till höstens kursstart är lägre vid samtliga universitet.

(0 kommentarer)

Snart kan österbottningar få strokevård i Umeå 1244

Strokepatienter från finländska Österbotten kan i höst få akutsjukvård i Umeå genom ett nytt samarbete över landsgränsen. Beslut är tänkt att tas i september.

(0 kommentarer)

IVO granskar vårdplatsbristen 1244

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, sätter vårdplats- och personalbristen inom sjukvården under lupp i höst. Just nu förbereder myndigheten en nationell tillsyn.

(1 kommentarer)

Nödkyla, inställda operationer och fortsatt höga temperaturer 1246

Värmen och den höga luftfuktigheten fortsätter ställa till med problem för sjukvården på flera håll i landet.

(0 kommentarer)

Två av tre landsting har vårdplatsbrist i sommar 1246

Sommarbemanningen räcker inte till. 14 av 21 landsting har för få vårdplatser gentemot hur stort behovet är.

(0 kommentarer)

SLF-seminarium på Pride - »Gäller att facket vet hur man bemöter hbtq-personer« 1246

Att vara hbtq-person i vården kan vara förenat med oro för diskriminering eller trakasserier, inte minst för transpersoner. Det är viktigt att facket vet hur man bemöter de här personerna, säger Katie Collmar, AT-läkare och föreläsare på ämnet transpersoner i vården.

(0 kommentarer)

Stockholmsvårdens värsta sommar 1246

Den här sommaren har varit värre än tidigare somrar i Stockholmsvården med färre vårdplatser och en ihållande värmebölja. Det är också den första sommaren med en intensivakut, vilket påverkat ambulanstrafiken.

(0 kommentarer)

Snabbspår för äldre avlastar akuten 1248

Många akutmottagningar i Stockholm lider av överbeläggningar och långa väntetider. Men inte Norrtälje sjukhus. En bidragande orsak är snabbspåret för äldre patienter över 80 år. 

(0 kommentarer)

Krönika

»Potentialen hos en förälder som återfått hoppet får aldrig underskattas.« 1257

Citatet i The New Yorkers intervju var korrekt återgivet. Det framgick att röstläget hos en mor som återfått hoppet om uppehållstillstånd aldrig får underskattas när det gäller påverkan av vårdförloppet i komplexa sjukdomsfall förknippade med bristande samsyn. Psykiatern Björn Axel Johansson förklarar i sin krönika.   

(0 kommentarer)

Kultur

Doktor för hundra år sedan – och om hundra år 1290

Läkare för 100 år sedan måste ägna det mesta av sin tid åt infektionssjukdomar, konstaterar senior professor Göran Nilsson. Han rapporterar också om en privat dröm i vilken det uppenbaras att den helt dominerande dödsorsaken om 100 år blir cancern.

(2 kommentarer)

Den absurda döden 1292

På tal om döden: Inför den har det moderna samhället inte ändrat människans grundläggande existentiella villkor, menar psykiatern Leif Öjesjö i ett tankepass. Döden är absurd och går egentligen inte att förstå – fastän många levande har försökt.

(5 kommentarer)

Människor & möten

»Det finns ett samband mellan nätmobbning och självskadebeteende« 1293

Elever med funktionsnedsättning har mer ohälsa och är oftare utsatta för mobbning och nättrakasserier än klasskamrater utan funktionsnedsättning, visar Maria Fridh, ST-läkare i socialmedicin i sin doktorsavhandling om våld och psykisk ohälsa bland ungdomar i Region Skåne. 

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Värna vårdpersonalens stora engagemang 1259

»Beredskap är svårt. Det handlar om att kunna ta höjd för både långsiktiga och plötsliga förändringar …«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

4 frågor till Karin Modig 1259

Karin Modig, docent vid Karolinska institutet, har tillsammans med Sven Drefahl och Anders Ahlbom skrivit en medicinsk kommentar om livslängd.

(2 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Medellivslängden ökar inte lika mycket längre - Sverige har kommit på efterkälken – och kanske närmar vi oss gränsen för hur gamla vi kan bli 1260

Medellivslängden i Sverige har ökat stadigt i över 150 år med en ökning motsvarande 2 månader per år. Bland de äldsta är ökningstakten dock lägre, och Sverige tappar mark gentemot andra länder. En förutsättning för fortsatt höjning av medellivslängden är att dödligheten över 100 år sjunker. 

(1 kommentarer)

Nya rön

Prenatala faktorer viktiga för tillväxt hos barn i Bangladesh 1262

Viktiga riskfaktorer för att vara kort för sin ålder vid 24 månaders ålder hos barn i Bangladesh var storlek vid födelsen, mammans längd och vikt samt föräldrarnas utbildning. Det visar en avhandling från Uppsala universitet.

(0 kommentarer)

Lösningsmedel kopplades till MS-risk 1262

En ny svensk studie visar ett samband mellan exponering för organiska lösningsmedel och risk för MS, som i hög grad påverkas av genetisk konstitution och rökvanor.

(0 kommentarer)

Sambandet mellan depression och subklinisk hypotyreos är svagt 1263

En nyligen publicerad, välgjord och omfångsrik studie ger ny kunskap om att sambandet mellan depression och subklinisk hypotyreos är svagt, vilket har betydelse för klinisk bedömning och handläggning.

(1 kommentarer)

De flesta med svår fetma försökte minska i vikt på egen hand 1263

Personer med svår fetma försöker ständigt och framför allt på egen hand minska eller kontrollera sin vikt, visar en ny studie. Bara en fjärdedel hade stöd av vårdpersonal. De som hade minskat 10 procent eller mer i vikt över 10 års tid hade överlag använt samma metoder som dem som ökat lika mycket i vikt.

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Smärta i nacke och rygg, del 1 - Orsaker, symtom och utredning 1264

Besvär och smärta i nack- och ryggregionen drabbar upp till 70–80 procent av befolkningen och är bland de tillstånd som orsakar högst sjukfrånvaro i Sverige. Denna ABC-artikel beskriver orsaker, symtom och utredning av icke-traumatisk nack- och ryggsmärta.

(5 kommentarer)

Rapport

Elektrodfri pacemaker kan minska risker, men långtidsstudier saknas 1270

Elektrodfria pacemakersystem erbjuder driftsäker stimulering med låg andel komplikationer. Men högre kostnad, begränsad tillgänglighet samt avsaknad av långtidsstudier begränsar användningen till särskilt utvalda fall.

(2 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Fentanylplåster med ojämna tidsintervall kan inte förordas 1274

Dosering med ojämna intervall gör det svårt att förutsäga fentanyls farmakokinetik och kan därför inte rekommenderas, särskilt inte hos patienter med faktorer som gör dem särskilt känsliga för fentanyl såsom hög ålder, leverpåverkan eller samtidig medicinering med läkemedel som påverkar CYP3A4.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!