Annons
Annons Annons

Nr 33–34/2019

Inledare

AT fyller 50 år – så här gick det till när den kom 1243

Om bakgrunden till att AT infördes sägs bland annat att: »precis som i dag är det särskilt ont om läkare inom primärvården och psykiatrin. Allmäntjänstgöringens syfte är dels att skapa en utbildningstjänst med bra handledd introduktion till att arbeta som läkare, dels att fördela läkare över landet och till bristspecialiteter.«

(0 kommentarer)

Signerat

Innovation kräver frihet, resurser och en mångfald av kompetenser 1245

Ekosystemet av sjukvård, forskning, näringsliv, politik och myndigheter måste utvecklas.

(0 kommentarer)

Debatt

Evidensen allt starkare för upprepad selektiv lasertrabekuloplastik 1256

Med en allt starkare evidens för effekten av och säkerheten vid upprepad selektiv lasertrabekuloplastik blir denna metod allt vanligare vid tidig behandling av öppenvinkelglaukom och okulär hypertension, skriver Yutong Guo och Philip Jute.

(0 kommentarer)

»Medicinera rätt« – rimligt att patienter får delta i beslut om medicinering 1256

Brukare och anhöriga är kritiska till att psykiatrin inte i tillräcklig grad lyssnar på sina patienter och deras anhöriga. Vikten av att ta del av synpunkter och stärka patienternas och de anhörigas röster diskuteras av Schizofreniförbundets erfarenhetsgrupp samt verksamhetschefen för psykosvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

(6 kommentarer)

Nyheter

Så kan olämpliga blivande kirurger upptäckas 1246

Kirurgi är en högriskbransch. Ett sätt att öka patientsäkerheten är att göra ett strukturerat urval när ST-läkare anställs, enligt barnkirurgen Kristine Hagelsteen. I en prisad avhandling ger hon exempel på hur olämpliga individer kan upptäckas.

(7 kommentarer)

Föreskrift har lett fram till ökade krav på arbetstagarinflytande 1246

Arbetsmiljöverkets »osa-föreskrift« har bland annat lett till ökade krav på arbetstagarinflytande. Det är bra att någon tittat över antalet anmälningar, men det ska helst inte gå så långt, arbetsmiljöarbete ska ske långsiktigt, kommenterar Karin Båtelson, Läkarförbundets förste vice ordförande.

(0 kommentarer)

Många allmänläkare i riskzonen för långvarig sjukskrivning - Undersökning i Kronoberg: 1247

Hur mår allmänläkarna i Region Kronoberg? Inte särskilt bra, visar en kartläggning. Nästan var femte läkare i primärvården i Kronoberg visar symtom på utmattning.

(1 kommentarer)

Osäkert faxande kritiseras 1247

Den gamla och något osäkra faxen bidrar till problemen i den psykiatriska slutenvården i Stockholm.

(3 kommentarer)

Mycket svårt läge på IVA i Göteborg – men fler platser ska vara på väg 1247

Situationen på Sahlgrenska universitetssjukhusets intensivvårdsavdelning i Göteborg har med ökad centralisering förvärrats över åren och i sommar har det varit extra tufft. Nu lovas fler vårdplatser till hösten.

(0 kommentarer)

Sju överläkare har lämnat medicinkliniken i Oskarshamn 1248

På kort tid har sju fast anställda överläkare vid medicinkliniken på Oskarshamns sjukhus sagt upp sig. Edwin van Asseldonk, fackligt aktiv inom Läkarförbundet och en av de överläkare som jobbar kvar ser inga problem att klara den akuta verksamheten, men på sikt kan patientsäkerheten hotas.

(3 kommentarer)

Snabbare datautlämning med hjälp av ett nytt centrum i Stockholm 1248

En ny enhet i Region Stockholm ska bli ett nav för de som behöver stora mängder hälsodata. Den ska både bidra till bättre vård och underlätta för forskare som inte behöver vända sig till flera olika vårdgivare. Det berättar Daniel Forslund (L), ordförande i regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott.

(0 kommentarer)

AT-eran går mot sitt slut 1250

För femtio år sedan infördes allmäntjänstgöringen (AT) i Sverige. Ett syfte med den nya utbildningstjänsten var att försöka lösa bristen på allmänläkare och psykiatrer. Nu är AT-tjänstgöringens dagar räknade.

(4 kommentarer)

Krönika

»Att ha ett så stort ansvar innebär att man måste känna sina begränsningar« 1259

Jobb på lasarett i glesbygd innebär att man får en brant inlärningskurva. Eftersom man är primärjour i »allt« gäller det att känna sina begränsningar och fråga dem som vet bättre. Den farligaste typen av läkare är den som tror sig kunna allt, skriver Sofia Palmarsson i sin krönika.  

(0 kommentarer)

Kultur

En tröst i saknaden efter någon man inte minns 1292

Ett syskon som dör innan man själv är född kan följa med genom livet som en saknad efter någon man inte minns. Tröst finns att hämta i litteratur och konst som visar att man inte är ensam, menar Ihsan Sarman, pensionerad barnläkare. 

(1 kommentarer)

Behovet att sörja barn som aldrig kom till världen - Om barnminnesplatser i Sverige – och tillämpad praxis 1294

Finns det behov av att få sörja barn som aldrig kom till världen? Hur får man i så fall reda på var man kan få göra det? Om barnminnesplatser i Sverige och den praxis som tillämpas skriver Astrid Andersson Wretmark, tidigare sjukhuspräst, och Barbro Wijma, senior professor, obstetrik och gynekologi.

(0 kommentarer)

Människor & möten

Sabreringsrelaterad skada starten för snabbväxande »EKGkurvan« 1297

Peter Hammarlund, ST-läkare i internmedicin/kardiologi vid Helsingborgs lasarett, är »pappa« till Instagramkontot @ekgkurvan – ett interaktivt »EKG-quiz« som på bara ett år fått över 5 500 entusiastiska följare.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Johan Ljungberg 1261

Johan Ljungberg, specialistläkare, infektionskliniken, Hallands sjukhus, är en av författarna till en artikel om handläggning av malaria i Sverige.

(0 kommentarer)

Reflexion

Relationer viktiga för förtroendet i vården 1261

»Att … bejaka sjukvårdspersonalens verklighetsbeskrivning kan också verka förtroendeskapande.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Civil–militär samverkan behövs för att klara masskadelägen 1262

Den försämrade säkerhetspolitiska situationen i Europa har medfört förändrade krav på den svenska försvarsförmågan och ett behov av att Sverige upprättar ett modernt totalförsvar.

(0 kommentarer)

Nya rön

Sexuell oro efter prostatacancerterapi hos homosexuella män 1264

En studie baserad på semistrukturerade intervjuer uppmärksammar sexuella förändringar vid behandling av prostatacancer hos homosexuella män. Studiens resultat kan användas vid sexuell rehabilitering för att synliggöra hur sexuella förändringar kliniskt kan framstå som identiska men ha olika betydelser för män.

(0 kommentarer)

Kortare förväntad livslängd efter kirurgiskt aortaklaffbyte 1264

Patienter som genomgått kirurgiskt aortaklaffbyte hade en kortare förväntad livslängd jämfört med normalbefolkningen, visar en nationell kohortstudie. Yngre patienter hade en signifikant högre förlust av förväntad livslängd jämfört med äldre patienter.

(2 kommentarer)

Tidig epilepsikirurgi ökar sannolikheten för anfallsfrihet 1265

Epilepsins varaktighet är den enda kända prediktorn för anfallsfrihet efter epilepsikirurgi som är möjlig att påverka. Den slutsatsen drar författarna till en litteraturgenomgång publicerad i Neurology. Samtidigt talar resultaten för att nyttan med epilepsikirurgi kvarstår även om epilepsin har varat under många år.

(0 kommentarer)

Få men fler spädbarn omhändertas enligt kriterier för skakvåld 1265

Spädbarn med subdurala blödningar, ögonbottenblödningar, frakturer i revben eller de långa rörbenen var en liten del av de spädbarn som omhändertogs av socialtjänsten 1997–2014, men har ökat i antal och andel. Dessa barn har omhändertagits enligt kriterier för skakvåld.

(4 kommentarer)

Översikt

Handläggning av malaria – ur ett svenskt perspektiv 1266

Malaria är en relativt ovanlig sjukdom i Sverige. Men det potentiellt allvarliga förloppet föranleder hög medvetenhet inom sjukvården om att tänka på malaria vid feber efter tropisk vistelse.

(0 kommentarer)

Apparatdetekterad förmaks­­takykardi ökar risken för stroke - Riktlinjer saknas för behandling med antikoagulantia – europeiska rekommendationer ger vägledning 1274

Hos många patienter med pacemaker eller intern kardiell defibrillator ses förmakstakykardi utan kliniskt förmaksflimmer. Förmakstakykardi med duration ≥5 minuter ökar risken för ischemisk stroke. Ännu finns inga riktlinjer för antikoagulantiabehandling, men europeiska rekommendationer ger vägledning.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Neuromyelitis optica-spektrumtillstånd – diagnostisk utmaning - Diagnosen bör övervägas hos patienter med refraktär hicka och kräkningar 1270

Termen NMO (neuromyelitis optica) har ersatts med termen NMOSD (neuromyelitis optica-spektrumtillstånd) enligt nya diagnostiska kriterier. NMOSD bör övervägas som differentialdiagnos vid fall av refraktär hicka/kräkningar utan gastroenterologisk förklaring och bör utredas skyndsamt med MR av hjärnan.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!