Annons Annons

Nr 3–4 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Vad stort sker, det sker tyst 63

»… det är nästan alltid det trägna vardagsslitet som ger de långsiktigt goda resultaten, snarare än de enstaka blixtnedslagen.«

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Ytterligare sänkning av LDL-kolesterol gör nytta - Vinster vid akut koronart syndrom – främst vid diabetes, visar IMPROVE-IT 78

IMPROVE-IT visar att LDL-kolesterol är en viktig och påverkbar riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom. Studien – som presenterades på den amerikanska hjärtkongressen i Chicago nu i veckan – ger klart stöd för att minskade nivåer av LDL-kolesterol ger kliniska vinster.

(32 kommentarer)

Nu finns nationella strategier mot zoonotiska tarminfektioner - Samlade insatser av fem statliga myndigheter ska ge färre sjukdomsfall 80

Tarminfektioner är ett betydande hälsoproblem med stora kostnader för individ och samhälle. Fem statliga myndigheter har nu gemensamt tagit fram nationella strategier för arbetet med zoonotiska tarminfektioner för att bekämpa smitta i alla led av livsmedelskedjan och att ge information till berörda målgrupper.

(0 kommentarer)

Nya rön

Ingen ökad risk för astma av antibiotika under fosterlivet 82

Tidigare studier har visat att om ett barn exponeras för antibiotika under fosterlivet eller efter födelsen ökar risken för att barnet ska utveckla astma. Nu avvisar en svensk registerstudie detta.

(0 kommentarer)

Nätsökningar kan användas för att beräkna patienttryck 82

Genom att mäta antalet besök på en vårdrelaterad webbplats är det möjligt att uppskatta hur många patienter som kommer att besöka akutmottagningarna nästkommande dag. Det visas i en nyligen publicerad studie.

(0 kommentarer)

Randomiserat test av checklista för postoperativ vård 83

En studie presenterad i British Journal of Surgery visar på ett övertygande sätt att checklistor utgör ett starkt stöd för en korrekt handläggning av komplikationer efter stor gastrointestinal kirurgi.

(0 kommentarer)

Effektiv och säker metod vid akut ischemisk stroke 83

Intraarteriell trombektomi vid akut ischemisk stroke orsakad av ocklusion av kärlen i hjärnans främre cirkulation, påbörjad inom sex timmar från symtomdebut, är en effektiv och säker behandlingsmetod. Den slutsatsen drar författarna till en artikel i New England Journal of Medicine.

(0 kommentarer)

Översikt

Alkohol, narkotika och tobaksrökning ger stor del av sjukdomsbördan - Utvecklingen i Sverige 1990–2010 kartlagd utifrån DALY-metoden 84

Alkohol, narkotika och tobak bidrar till omfattande ohälsa, men det har inte funnits något enkelt mått för att sammanfatta detta. DALY (funktionsjusterade levnadsår) ger ett sammanfattande mått på sjukdomsbörda som olika riskfaktorer bidrar till. DALY-måttet kan ge värdefull information för riktade insatser.

(0 kommentarer)

Utbildning och forskning

Handledaren har avgörande roll för läkar­studentens examensarbete - KI:s erfarenheter från sju terminer 91

Jämfört med många andra kurser inom läkarutbildningen kräver examensarbetet att studenterna tar ett större ansvar för sina studier. Handledarens engagemang och intresse för att handleda har stor betydelse för studenternas resultat.

(1 kommentarer)

Fallbeskrivning

Hjärnblödning efter lokal trombolysbehandling med ASA och tikagrelor 94

Dubbel trombocythämning har blivit en allt vanligare behandlingsform i samband med akut kranskärlssjukdom. En fallbeskrivning uppmärksammar en sannolikt förhöjd blödningsrisk vid trombolys med behandlingskombinationen tikagrelor och ASA.

(1 kommentarer)

Signerat

Verksamhetsuppföljning och revision i samförstånd 67

»För att skapa förtroende för processen är det bäst om revisionerna och verksamhetsuppföljningen kan ske i samförstånd med professionen och att man är överens om spelreglerna från början.«

(0 kommentarer)

Debatt

Kvinnliga läkares förening: - Aborträtten måste försvaras 68

Läkarförbundet måste försvara aborträtten på hemmaplan, men även arbeta för en utökad aborträtt internationellt. Samvetsklausulen är en ulv i fårakläder, ett sätt att bakvägen underminera rätten till laglig abort, skriver Kvinnliga läkares förening.

(5 kommentarer)

Glöm inte blodtrycket hos barn med Bells pares 69

Mät alltid blodtrycket på barn med facialispares oberoende av om de ses av barnläkare, öronläkare eller någon annan, skriver Kjell Tullus apropå en nyligen publicerad översikt i Läkartidningen.

(0 kommentarer)

Apropå! Åtgärder för effektivare primärvård - »Hälsosamt« att undersöka hälsa 69

Vad innebär hälsoundersökningar av friska? Kan man veta att en patient är frisk utan att man undersökt vederbörande?, skriver Thomas Wahlberg.

(1 kommentarer)

»Inför ny läkaretisk regel för digitala journaler« 97

Det bör vara etiskt självklart att informera patienter om risker i fråga om sekretessen för digitaliserade journaler, skriver Jonas Hartelius och Lita Tibbling Grahn (bilden).

(2 kommentarer)

Även brister i psykisk arbetsmiljö kan ge ryggproblem 98

Det behövs mer forskning kring vilka åtgärder som är verksamma för att förhindra ryggsbesvär, skriver Ulf Flodin och Charlotte Wåhlin.

(0 kommentarer)

Klobetasol onödigt vid trång förhud 99

Om behandlingen av unga pojkar med trång förhud och upprepade balanopositer får styras av basala kunskaper i fysik, bakteriologi och kemi behöver man inte använda stark steroidkräm, skriver Dan Holmlund.

(3 kommentarer)

Tolka ett tolkförmedlat samtal 100

Att vara väl förberedd är nyckeln till ett gott tolkförmedlat samtal, skriver Charlotta Plejert och Eleonor Antelius.

(2 kommentarer)

Orimliga journaler? 100

Mitt arbete försvåras av att journalerna snart är omöjliga att hantera, skriver Göran Sigholm, medicinsk rådgivare åt flera försäkringsbolag.

(1 kommentarer)

Nyheter

Läkarföreningarna i Dalarna: - »Sjuksköterskebristen vårt största arbetsmiljöproblem« 70

Allt fler sjuksköterskor lämnar sjukhusens tunga treskift. Deras flykt slår även hårt mot läkarna. I Dalarna har läkarföreningen ställt sig bakom sjuksköterskornas kamp för bättre villkor.

(7 kommentarer)

Nu sjösätts den nya patientlagen 74

Den första januari trädde den nya patientlagen i kraft, som bland annat ger patienter rätt att välja utförare av landstingsfinansierad öppenvård i hela landet. Nu pågår arbetet för fullt med att implementera lagen och informera vårdgivare, personal och patienter.

(2 kommentarer)

Barnläkare protesterar mot rasism 76

Upprörd över de allt hårdare tomgångarna mot invandrare har barnläkaren Jonas F Ludvigsson tagit initiativ till en protest för att visa hur viktiga läkare med utländsk bakgrund är. Protesten har setts av 180 000 personer.

(1 kommentarer)

AT-läkare fick rätt mot myndighet 76

Förvaltningsrätten anser att en kvinna med utländsk läkarutbildning som började sin AT utan tillstånd från Socialstyrelsen trots det ska beviljas legitimation. Socialstyrelsen har överklagat domen som man anser hotar patientsäkerheten.

(2 kommentarer)

Kultur

När Sveriges sak var vård - Svenska sjukvårdsinsatser i finska vinterkriget 1939-1940 101

Vintern 1939–1940 åkte ungefär 400 svenska frivilliga, varav 150 läkare, till Finland för att göra en insats i kriget mot Sovjetunionen. Tomas Bro, doktorand i medicinsk historia, berättar om deras aktivitet, lagom till 75-årsjubileet.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!