Annons
Annons Annons

Nr 35-36/2019

Inledare

Välkommen att inspireras av olika karriärer 1303

Tidningens karriärkvällar arrangeras varje år på olika platser runt om i Sverige. På dessa kvällar berättar yrkesverksamma läkare om sina karriärer och ofta sker det på ett sätt som är både informativt och underhållande.

(0 kommentarer)

Signerat

Spännande ST-satsningar ökar arbetsgivares attraktivitet 1305

Kontaktytan mellan medicin och innovativ teknik blir större och större och det finns goda skäl att öka läkares engagemang och kompetens på området.

(0 kommentarer)

Debatt

Vila – förmodligen inte rätt behandling vid psykisk ohälsa 1318

Psykisk ohälsa är ett aktuellt men oklart begrepp i den allmänna debatten. Psykiska besvär och problem som inte hör hemma inom psykiatrin är allmänläkarnas och vårdcentralernas angelägenhet, skriver Lars Englund och medförfattare.

(21 kommentarer)

Apropå! Några nödvändiga (nöd)lösningar på AT-krisen 1318

Lagstadgad minimilön för vikarierande underläkare, färre utbildningsplatser, begränsning av AT-tjänster till 18 månader, möjlighet att göra AT utomlands, rätt att tillgodoräkna sig vikariat efter examen samt snabbspår till specialiteter där bristen är störst. Så kan AT-krisen lösas, menar Julia Bielik.

(0 kommentarer)

Nyheter

Karolinska öppnar på Danderyd för att klara utbildning av ST-läkare 1306

Karolinska universitetssjukhuset får i uppdrag att öppna en ny enhet för öron-näsa-hals på Danderyds sjukhus. Anledningen är att sjukhuset inte klarar av utbildningen av ST-läkare, skriver Dagens Nyheter.

(2 kommentarer)

Tuff sjukvårdssommar på många håll i landet 1306

På Akademiska sjukhuset i Uppsala beskrivs sommaren som »den värsta någonsin«. Även i Stockholm och på Länssjukhuset i Sundsvall vittnar läkare om en ovanligt besvärlig vårdsommar. 

(0 kommentarer)

Karens för VGR-anställda som vill jobba privat väcker kritik 1307

Västra Götalandsregionens krav på ett halvårs karenstid innan en regionanställd kan börja jobba för en privat vårdgivare har retat upp privata vårdbolag. Villkoret i upphandlingen av Lundby närsjukhus har fått den nuvarande vårdgivaren Capio att backa.

(2 kommentarer)

Skidåkning och jakt fick patienter att hoppa av planerade operationer 1307

Patienter stryker sig allt för lättvindigt från planerade operationer med kort varsel – det anser forskare efter att tittat närmare på avbokningar på Kirurgkliniken i Mora. Utlandsresor och fritidsaktiviteter var vanliga orsaker.

(0 kommentarer)

Traumapatienter överlevde oftare på universitetssjukhus 1308

Traumapatienter som fick vård på universitetssjukhus hade 40 procent lägre relativ risk att dö inom 30 dagar, jämfört med dem som fick vård på andra typer av sjukhus. Det kommer svenska forskare fram till i en hittills opublicerad studie.

(4 kommentarer)

18 pilotläkare först ut med BT 1308

De första »BT-pilotläkarna« har startat i Dalarna och Värmland. I Sörmland och Östergötland börjar den första gruppen basttjänstgöringen i början av september. Totalt är det 18 läkare som blir BT-pionjärer.

(1 kommentarer)

Nätläkare: »Kollegor har en konstig föreställning om vad vi gör« 1310

Debatten om nätläkarföretagen blir ibland hätsk, och flera läkare vill inte skylta med sitt arbete. Men intresset för att arbeta för de privata digitala vårdgivarna ökar. Läkartidningen har pratat med några läkare om deras yrkesval.

(12 kommentarer)

Stort intresse för arbete hos digitala vårdgivare 1314

Intresset för att arbeta för de digitala vårdgivarna ökar. Företagen har specialister inom många områden, marknaden växer och rekryterings­behovet med den.

(0 kommentarer)

Krönika

»Många av oss är oroliga över saker som vi inte vet och tänker att det kanske kommer att skada någon.« 1321

Det känns betydligt lättare att förebrå oss själva för kunskaper som vi saknar än att ifrågasätta dem vi tror oss ha. Den insikten kommer Jakob Ratz Endler fram till i sin krönika gällande en diskussion mellan kolleger i ett fikarum med magnifik utsikt. 

(0 kommentarer)

Kultur

Historien bakom en röntgenbild 1363

En inramad reproduktion av en av Sveriges första röntgen-bilder återkallar minnen om våldsbrott, rättegång, medicinsk excellens och liv som förändrades i grunden. Ulf Johnson, röntgenläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, berättar en mörk historia.

(0 kommentarer)

Människor & möten

Astma i barndomen kopplas till låg inkomst som vuxen 1365

Christian Schyllert, ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin, disputerade på en doktorsavhandling som kopplar astma i barndomen till låg utbildningsnivå i vuxenlivet, och låg utbildning och låg inkomst som vuxen till ökade riskfaktorer för astma och luftvägsproblem.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Dags att lyssna på professionen 1323

»Politiker och tjänste­män bör i större utsträckning … lyssna på profes­sionen.«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Cecilia Escher 1323

Cecilia Escher, med dr, överläkare, perioperativ medicin och intensivvård, Karolinska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om fortbildning och patientsäkerhet.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Överbehandlar vi patienter med gallgångssten? - Oklart vad som är farligast: ERCP eller obehandlad asymtomatisk gallgångssten 1324

Såväl gallgångssten som endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP) kan orsaka ikterus, pankreatit och kolangit. Det är oklart vad som på sikt är farligast, obehandlad asymtomatisk gallgångssten eller ERCP. Tre retrospektiva studier har funnit ökad risk för ERCP-orsakade komplikationer vid behandling av asymtomatisk gallgångssten jämfört med symtomatisk.

(2 kommentarer)

Nya rön

Två centimeter var en säker kirurgisk marginal vid högriskmelanom 1326

I en studie som nyligen publicerades i Lancet undersöktes den kirurgiska operationsmarginalen vid malignt melanom. Efter en uppföljningstid på 19,6 år fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i överlevnad mellan de patientgrupper som opererats med 2 respektive 4 cm marginal.

(0 kommentarer)

LDL-nivå svagt kopplad till risk för ny hjärt–kärlhändelse 1326

Vikten som fästs vid LDL-målvärden efter en hjärtinfarkt står inte i relation till klinisk betydelse vad gäller risk och prognos. Den slutsatsen dras av en svensk registerbaserad kohortstudie på 25 643 patienter.

(4 kommentarer)

Temainledning

Sammanhållet lärande livet igenom 1327

Genom satsningar på bland annat den nya läkarutbildningen finns nu möjlighet att arbeta för ett kontinuerligt livslångt lärande för alla läkare.

(0 kommentarer)

Temaartikel

Starten på det yrkeslivslånga lärandet som läkare - Den nya svenska grundutbildningen i ett internationellt perspektiv 1328

Utbildningen fram till behörighet utgör den första fasen av det yrkeslivslånga lärandet för läkare. Den nya grundutbildningen fastställer och förkortar utbildningstiden till behörighet samtidigt som ansvaret för måluppfyllelsen tydliggörs och utbildningen blir internationellt harmoniserad.

(0 kommentarer)

Livslångt lärande i Europa och Sverige - Internationella och nationella organisationer driver frågan – Läkaresällskapet och Läkarförbundet har utarbetat policyer 1333

Arbetet för att utveckla läkares livslånga lärande på alla nivåer under hela yrkeslivet bedrivs i såväl nationella som internationella organisationer. I Sverige har både Läkaresällskapet och Läkarförbundet tagit fram policyer för hur fortbildningen kan utföras med hög kvalitet.

(0 kommentarer)

Nationella kurser och specialist­examen i obstetrik och gynekologi 1336

För att förbättra utbildningen för ST-läkare beslöt Svensk förening för obstetrik och gynekologi att göra egna kurser. Föreningen erbjuder också varje år sedan 1992 en specialistexamen på tre dagar.

(0 kommentarer)

Fortbildningen sedd ur ett allmänmedicinskt perspektiv - Svensk förening för allmänmedicin har tagit fram riktlinjer för allmänläkarna 1338

Egen reflektion i vardagen och kollegial dialog är väsentliga för läkares professionella utveckling. Fortbildningsaktiviteter bör utgå från en utbildningsplan, och pedagogiken bör vara problembaserad. Återkommande kollegiala diskussionstillfällen i små grupper (FQ-grupper) rekommenderas.

(0 kommentarer)

6 av 10 ST-läkare på BUP funderar på att hoppa av - Upplevelse av brist på effektiv psykologisk behandling och låg autonomi på arbetsplatsen främsta orsaker 1342

En enkät till ST-läkare inom BUP med 48 procents svarsfrekvens visade att runt 60 procent av ST-läkarna var tveksamma till att fortsätta eller hade bestämt sig för att sluta inom BUP. Upplevelsen av brist på effektiva psykologiska behandlingsmetoder och låg autonomi på arbetsplatsen predicerade potentiellt avhopp.

(2 kommentarer)

Stöd finns för att fortbildning kan förbättra patientrelaterade utfall - Bäst evidens när rutiner, riktlinjer och färdigheter lärs ut och sedan tränas i team 1347

Bäst evidens har samlade interventioner där rutiner/riktlinjer/färdigheter lärs ut och sedan tränas i de team där de ska användas.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!