Nr 37 2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

En tidning som läses och påverkar 1579

»Rankningsverktyget för tidskrifter, impact factor, är dock inte helt oproblematiskt och har diskuterats mycket.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Barn måste få chans till hälsosamma vanor - Ledande politiker bör ta sitt ansvar för att motverka fetma hos barn 1592

Främjande av hälsosam vikt kräver samverkan mellan olika aktörer – från familj till omgivande samhälle. Ledande politiker bör ta sitt ansvar för att motverka fetma hos barn.

(1 kommentarer)

Nya rön

Socioekonomi påverkar medverkan i screening för abdominellt aortaaneurysm och prevalens av sjukdomen 1594

Lägre socioekonomisk status har samband med både sämre följsamhet till screening för abdominellt aortaaneurysm och högre prevalens av sjukdomen. Det visar en studie från sydvästra Skåne.

(0 kommentarer)

Omhändertagandet vid blödning efter trauma kan bli bättre 1594

I en engelsk studie identifierades punkter som kunde minska risken för död i blödning efter trauma. Störst möjligheter till förbättring fanns på akutmottagningen.

(0 kommentarer)

ASA minskar inte risken för en särskild form av koloncancer 1595

ASA har kopplats till minskad risk för koloncancer, vilket visats i en större studie. Nu visar en studie JAMA att det finns skäl att tro att ASA inte skyddar lika bra mot tumörer med BRAF-mutation.

(0 kommentarer)

Större risk för typ 2-diabetes vid ökat intag av rött kött 1595

Ökad konsumtion av rött kött över tid har samband med typ 2-diabetes, enligt data från tre kohortstudier om totalt ca 150 000 personer under i genomsnitt 20 år.

(4 kommentarer)

HIV-profylax skyddar mot HIV vid intravenöst missbruk 1596

Det finns evidens för att antiretroviral profylax kan minska risken för sexuell överföring av HIV. Huruvida det även gäller överföring vid intravenöst missbruk har undersökts i en studie i Lancet.

(0 kommentarer)

Faktorer som förutsäger utvecklingen av Huntingtons sjukdom 1596

Sjukdomsutvecklingen i tidiga stadier av Huntingtons sjukdom har undersökts i en studie i Lancet Neurology. Det man fokuserat på är vilka parametrar som förändras och om dessa har något prognostiskt värde.

(0 kommentarer)

Översikt

Kikhosta en risk för spädbarn - Sjukdomen cirkulerar bland ungdomar och vuxna, som därmed smittar vidare 1599

Medvetenheten om förekomsten av kikhosta måste öka. Uppfattningen att kikhosta har försvunnit i Sverige sedan kikhostevaccin introducerades stämmer inte. Den finns hos vuxna och drabbar även de allra minsta barnen som inte hunnit få något vaccin.

(0 kommentarer)

Rapport

Testistorsion – fortfarande ett problem trots välkända risker - Granskning av händelser anmälda till Socialstyrelsen 1605

Vid en genomgång av anmälningar till Socialstyrelsen avseende missad diagnostik av testikeltorsion kan man notera flera återkommande brister och att flertalet av dessa allvarliga vårdskador varit undvikbara.

(3 kommentarer)

Hyperbar syrgasbehandling är effektiv vid fotsår hos diabetiker - Nya randomiserade kontrollerade studier har gett bättre kunskapsläge 1609

Nya studier har förändrat evidensläget vad gäller behandling av kroniska fotsår hos diabetiker. En HTA-analys visar att hyperbar syrgasbehandling ger nästan fördubblad andel utläkta fotsår jämfört med konventionell sårbehandling, men det finns fortfarande oklarhet vad gäller effekten på amputationsfrekvens och livskvalitet.

(1 kommentarer)

Signerat

Läkares utbildning tar inte slut med specialistbeviset 1583

»På åtta år har det genomsnittliga antalet dagar per år med extern fortbildning sjunkit med över 20 procentenheter.«

(0 kommentarer)

Debatt

Redovisat forskningsfusk bara toppen av isberget? 1584

Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning utredde tre fall av forskningsfusk under 2011. Men detta är nog bara toppen av ett isberg, vilket dessa två fall belyser. En annan fråga är var man ska dra gränsen för forskningsfusk, skriver Sten Dreborg.

(1 kommentarer)

Behandling av tidiga stadier av Alzheimers sjukdom: - Nya riktlinjer är på gång 1613

Riktlinjerna för kliniska prövningar vid Alzheimers sjukdom är på väg att moderniseras, skriver Bengt Winblad och medförfattare.

(0 kommentarer)

Forskningsfusk är bedrägeri 1614

Frågor om forskningsfusk bör avgöras inom domstolarna, vilket också tydliggör att fusk måste avse ett avsiktligt vilseledande. Den medicinska expertis som hjälper rättssystemet med utredningar bör finnas inom en EU-styrd organisation. Det underlättar om en internationell samsyn uppnås, och objektiviteten ökar sannolikt med avståndet från interkollegiala beroenden.  

(3 kommentarer)

Nyheter

Läkare dömer ut direktåtkomst till patientjournaler 1586

Läkarna i Uppsala, det första landsting som låter patienter komma åt sina journaler över nätet, anser inte att direktåtkomst till patientjournaler leder till bättre vård.

(4 kommentarer)

Läkarfackets ande svävade över konferensen 1586

Trots att ingen från vare sig Läkarförbundet eller den lokala läkarföreningen var inbjuden, kan man nog påstå att läkarfacket, som varit starkt kritiskt till journalprojektet, var en huvudperson på konferensen »Journal på nätet«, som arran­gerades av Landstinget i Uppsala län den 3 september.

(0 kommentarer)

»Det fanns inget intresse att involvera facket« 1588

Torbjörn Karlsson, ordförande för UAL, tycker att det är märkligt att inte läkarföreningen inbjöds till konferensen, med tanke på att så mycket handlade om den kritik man framfört.

(0 kommentarer)

De rika som har de största problemen - En tredjedel av Kinas vuxna överviktiga 1588

För bara några årtionden sedan var många kinesers största bekymmer att ordna mat för dagen. I dag är i stället fetma ett växande hälsoproblem. Andelen av Kinas vuxna befolkning som nu är överviktig ligger på samma nivå som det globala snittet.

(0 kommentarer)

4 frågor … 1589

… till Ola Eiken, läkare och forskare inom omgivningsfysiologi vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) som nu blivit chef för nyinrättade Centrum för flyg- och rymdfysiologi (SAPC) vid KTH.

(0 kommentarer)

Folkomröstningen om Dorotea: - Stor ja-majoritet räcker inte 1590

Nära nittio procent av de röstande i söndagens folkomröstning i Västerbotten sade Ja till Doroteaupprorets krav. Men valdeltagandet blev för lågt för att landstingsmajoriteten ska ta hänsyn till resultatet.

(3 kommentarer)

Läkarförbundet och Läkartidningen huvudpartner för riksstämman 1590

Riksstämman en gemensam arena för läkarkåren, där vi kan inspireras, driva utvecklingen framåt och tillsammans göra sjukvården bättre, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.

(1 kommentarer)

Patientsäkerhet

Överdosering konsekvens av förval i journalsystemet 1590

När primärvårdens läkemedelslista överfördes till sjukhusets journalsystem ändrades automatiskt alla ordinationer till »stående«. Följden blev att en patient fick metotrexat varje dag i fem dagar istället för en gång i veckan.

(1 kommentarer)

Kultur

»Jag begär ej bättre än att inte alltid bli trodd« - Myter och sanningar kring Axel Munthe och Jean-Martin Charcot 1615

Vad är sant i påståendet av det svenska läkarfenomenet Axel Munthe att han under sin tid i Paris haft kontakt med den världsberömda neurologiprofessorn Jean-Martin Charcot? Inte mycket, visar en djupdykning i dokumenten. 

(2 kommentarer)

Recension

När läkare blev läkare 1617

Läkare och läkande: Läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans, 478 sidor

Författare: Johanna Bergqvist

Förlag: Lund Studies in Historical Archeology, 2013

ISBN 978-91-89578-52-4

(0 kommentarer)