Annons
Annons Annons

Nr 39 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Inget vidare vårdval i år 1615

»Är sjukvårdens sakfrågor alltför komplexa för en förenklad politisk retorik?«

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Värdebaserad vård kan ge bättre vårdutfall - Vården får ny färdriktning – vårdpersonalen spelar nyckelroll 1631

Värdebaserad vård är i grunden en fråga om lärande och bygger på mätningar och analyser av vårdens medicinska resultat och på patienternas upplevelse av vården. Värdebaserad vård kan på sikt förbättra vården och samtidigt göra den mer kostnadseffektiv.

(3 kommentarer)

Nya rön

Kort gångtest ger snabbt svar på utveckling av MS 1634

I JAMA Neurology konstateras att ett mycket enkelt test, »Timed 25 foot walk test«,  har ett bra prediktivt värde vid multipel skleros.

(0 kommentarer)

Jämförda dieter gav samma resultat 1634

I JAMA presenteras en av de mest omfattande studier som hittills gjorts inom fältet dieter. Artikeln sammanfattas med att dieter ger god effekt på vikten, men vilken diet man väljer spelar mindre roll.

(2 kommentarer)

Allvarliga konsekvenser av frekvent cannabismissbruk 1635

Kortare skolgång och vanligare med självmordsförsök bland personer som rökt cannabis ofta i unga år. Det visar en undersökning gjord på drygt 3 700 individer som ingått i två omfattande longitudinella studier, sammanfattade i Lancet Psychiatry.

(0 kommentarer)

Rökstopp efter utskrivning lättare med fri medicin och samtal 1635

Om en rökare vårdas på sjukhus kan det vara ett bra tillfälle att motivera till rökstopp. I JAMA har en grupp forskare från USA undersökt just detta.

(0 kommentarer)

Övervikt och fetma kopplad till en rad olika former av cancer 1635

Fyra av tio fall av livmodercancer beror på övervikt. Det är ett av de uppseendeväckande fynden i en omfattande sammanställning av kopplingen mellan övervikt och cancer som presenteras i Lancet.

(0 kommentarer)

Temainledning

Ett överlappande och föränderligt landskap 1637

Överlappande och komplexa sjukdomsbegrepp är karakteristiskt för det neuropsykiatriska landskapet, som är långtifrån färdigutforskat. Det är därför viktigt att tänka brett i patientmötet – och att träna den kliniska blicken. 

(1 kommentarer)

Översikt

Diagnostik och terapi utmanar än, trots snabb tillväxt av kunskap 1638

Forskningsfronten flyttas snabbt framåt vad gäller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som debuterar under barnaår. Men sjukdomsbegreppens komplexitet är svårgenomtränglig, och något nytt behandlingsgenombrott finns ännu inte.

(6 kommentarer)

ESSENCE samlar diagnoserna till en helhet 1643

Helhetssyn är grunden inom ESSENCE, ett samlingsbegrepp för tidigt debuterande utvecklingsneurologiska problem – problem som till stor del överlappar varandra. ESSENCE-centra som kan stå för helhetssyn även i kliniken borde etableras. 

(0 kommentarer)

Vuxna med utvecklingsstörning en eftersatt grupp i sjukvården 1648

Vi lever betydligt längre än förr, och detsamma gäller personer med utvecklingsstörning. Trots att denna grupp är särskilt utsatt för ohälsa har de sällan tillgång till samma vård på samma villkor som andra.

(0 kommentarer)

ADHD bör uppmärksammas mer – tidiga insatser spar lidande 1652

I dag finns bättre möjligheter till diagnostik och behandling av ADHD än någonsin. Ändå får många i praktiken inte den hjälp de borde ha rätt till. Bättre samordning och samverkan mellan sjukvård, skola och andra samhällsinstanser är vad som behövs.

(3 kommentarer)

Tourettes syndrom – i gränslandet mellan neurologi och psykiatri 1657

Symtomen vid Tourettes syndrom, vokala och motoriska tics, blir oftast tydliga i sena förskoleåldern. Stress och oro kan förvärra symtomen; därför är en förstående omgivning och ett bra bemötande viktigt.

(1 kommentarer)

Autismspektrumsyndrom ersätter Aspergers syndrom och autism 1660

I DSM-5 talas inte om Aspergers syndrom och autism; »autismspektrumsyndrom« har ersatt dessa diagnoser. Svårigheter att samspela med omgivningen är ett kännetecken. Tidig diagnos ger möjlighet till tidigt stöd – och bättre livskvalitet.

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Atypiska antipsykotika kan ge högre trombosrisk 1664

Vilket antipsykotiskt läkemedel medför lägst risk för trombos?

(0 kommentarer)

Signerat

Värna säkerhet och arbetsro på arbetsplatsen 1619

»Vi måste tryggt kunna diskutera patientfall med kolleger utan att andra hör känslig information.«

 

(0 kommentarer)

Debatt

Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg: - Icke vinstdrivande vård viktig för vårdens utveckling 1620

Genom en vital idéburen sektor finns möjligheter att hitta alternativ till vinstmål och New public management för att styra och utveckla vården, skriver Truls Neubeck, kvalitetsansvarig på Famna, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg.

(1 kommentarer)

Apropå! Den anonyma sjukvårdsapparaten - Dolt nummer 1621

Varför finns det människor som möter oss med en så otvetydig ilska, när det faktiskt är just möten vi arbetar med, undrar Jonas Hamfors.

(1 kommentarer)

Ny neonatalenhet minskar risken för smittspridning 1665

Den nya neonatalenheten vid Centralsjukhuset i Karlstad är bland annat utformad för att minimera risken för smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner, skriver Olle Wik och KG Ellström.

(0 kommentarer)

Neonatal omvårdnad viktigt forskningsområde 1666

Det är av stor vikt att stötta och utveckla den neonatala omvårdnadsforskningen, skriver Mats Eriksson och medförfattare.

(0 kommentarer)

Replik från Lilla barnets fond: - Vi hoppas på fler ansökningar från omvårdnadsforskare 1667

Vi är överens om behovet av att utveckla den neonatala omvårdnadsforskningen, skriver Lilla barnets fond i denna replik.

(0 kommentarer)

Nyheter

Flyktinglägret Bajid Kandal, Irak - 17 000 flyktingar – en läkare 1622

Islamiska Statens framryckningar i Irak har drivit hundratusentals människor på flykt. Flera svenska läkare finns på plats i landets kurdiska delar, där de jobbar under enkla förhållanden.

 

(0 kommentarer)

Helsingborgs lasarett riskerar ny miljonsmäll - Även Helsingborgs lasarett riskerar ny miljonsmäll 1627

Efter att Arbetsmiljöverket höjt vitena såg det länge ut som man fått bukt med de återkommande överbeläggningarna vid Helsingborgs lasarett. Men sedan i våras har problemen återkommit och nu riskerar sjukhuset ett nytt miljonvite.

(0 kommentarer)

Sundsvalls sjukhus riskerar att få betala nytt miljonvite 1627

Det miljonvite som Sundsvalls sjukhus tvingades betala förra året tycks inte ha minskat arbetsmiljöproblemen. En tillsyn från Arbetsmiljöverket visar att situationen är fortsatt svår för personalen. Nu hotas sjukhuset av nya miljonböter.

(1 kommentarer)

Patientkommentarer i nätjournaler stoppade efter facklig kritik 1628

Om några veckor var det tänkt att patienterna i Uppsala län skulle bli de första i landet att kunna lämna kommentarer i nätjournalerna. Men efter starka invändningar från läkarföreningen och de övriga SACO-facken ställs planerna in.

(0 kommentarer)

Folkhälsomyndigheten: - Vården får inte missa mässling 1628

Vid flera tillfällen i år har vården missat att patienter haft mässling. Nu påminner Folkhälsomyndigheten om vikten av att tänka på mässling vid feber och utslag.

(0 kommentarer)

Alla läkare i riksdagen återvalda 1628

Barbro Westerholm (FP), Finn Bengtsson (M) och Anders W Jonsson (C), alla med läkarbakgrund, har omvalts för ytterligare en mandatperiod i riksdagen.

(0 kommentarer)

JO-kritik mot journalföring 1628

Vårdgivare i Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen har hyrt in läkarsekreterare via ett privat företag som skriver in journalanteckningar på distans. Men Justitieombudsmannen, JO, är kritisk.

(0 kommentarer)

Nytt vetenskapligt råd på Läkemedelsverket 1629

Läkemedelsverket har inrättat ett nytt vetenskapligt råd med syfte att ge myndigheten ett utökat vetenskapligt stöd och en bredare förankring i sjukvården i läkemedelsrelaterade frågor.

(0 kommentarer)

Heidi Stensmyren lämnar sin ordförandepost i Stockholm 1629

Heidi Stensmyren lämnar posten som ordförande i Stockholms läkarförening. Skälet är att hon vill koncentrera sig på sitt uppdrag som ordförande i Läkarförbundet.

(0 kommentarer)

Detta gäller för hundar i vård och omsorg 1629

Vilka regler gäller egentligen för användning av vårdhund i vård och omsorg? Nu har en vägledning tagits fram i samarbete mellan en rad myndigheter.

(0 kommentarer)

Johan von Schreeb om arbetet i Sierra Leone 1629

Johan von Schreeb har återvänt från Sierra Leone där han bland annat har byggt upp en utbildningscentral för sjukvårdspersonal. 
– Det finns i dagsläget ingenting som kan stoppa ebolautbrottet, säger han.

(1 kommentarer)

Kultur

Akta dig för ljuset! Akta dig för ljuset! - Den möjliga sanningen om Axel Munthes ögonsjukdomar 1668

Den världsberömde svenske läkaren och författaren Axel Munthe led av ögonbesvär under så gott som hela livet. Av dokument och bilder kan man sluta sig till en möjlig förklaring till orsaken.

(0 kommentarer)

Recension

Vikten av eftertanke i digitaliseringsvågen 1670

Vikten av eftertanke och varsam framfart när vården ska digitaliseras betonas i en nyutkommen bok nyligen översatt till svenska. 

(2 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!