Annons
Annons Annons

Nr 40/2019

Inledare

Viktigt tänka nytt för att möta utmaningar 1491

– Vi måste bli bättre på att lägga örat mot golvet och hjälpa vården med det som vården faktiskt vill ha hjälp med. Det kan vara chefs- och ledarskapsfrågor, fortsatt stöd vid introduktion av kontaktsjuksköterskor eller stöd vid förbättringsarbeten, säger Hans Hägglund, som är nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och landsting.

(0 kommentarer)

Signerat

Upp till bevis om e-hälsan! 1493

E-hälsa måste kopplas till behoven, och resurser behöver investeras nationellt för att täcka puckelkostnader vid införandet av nya system och hjälpmedel.

(0 kommentarer)

Debatt

Ny och enkel rutin föreslås vid assisterad befruktning 1504

En liten förändring av rutinerna vid assisterad befruktning kan leda till ökade graviditetschanser och minskade kostnader, skriver Johan Saltzman.

(2 kommentarer)

Dags att politikerna städar upp i den estetiska industrin 1504

Det verkligen hög tid att ny lagstiftning kommer på plats för att bli av med avarterna inom estetiska behandlingar. Fram till dess vädjar jag om hjälp från kollegor på sjukhusen. Vi måste hjälpas åt med att hjälpa de drabbade, skriver Jonas Johard, specialist i allmänmedicin.

(3 kommentarer)

Nyheter

Regioner i norr får böta för direktupphandling av hyrläkare 1494

De fyra nordligaste regionerna köpte in hyrläkare utan utannonserad upphandling. Nu får de betala 17,2 miljoner kronor i straffavgift.

(0 kommentarer)

Läkarnas dolda arbetstid kan bli en fråga i avtalsrörelsen 1494

I april nästa år ska ett nytt kollektivavtal för landets läkare vara på plats. Många regioner står inför sparbeting och en lågkonjunktur väntas. Men Martha Gurmu, chefsförhandlare på Läkarförbundet, tror inte avtalsrörelsen blir tuffare än vanligt.

(0 kommentarer)

Läkemedel mot sur mage återkallas på grund av cancerrisk 1495

Läkemedelsverket har beslutat att återkalla alla läkemedel med ranitidin, efter att ett cancerframkallande ämne hittats.

(0 kommentarer)

Nytt råd ska stärka bemanningen i sjukvården 1495

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att inrätta ett nationellt vårdkompetensråd. Syftet med rådet är att effektivisera kompetensförsörjning av personal i hälso- och sjukvården.

(3 kommentarer)

Fler granskningar ska ge bättre ST-utbildningar i Stockholm 1496

Region Stockholm satsar 20 miljoner kronor på externa kvalitetsgranskningar av ST-utbildningen. Målet är att en majoritet av verksamheterna som utbildar ST-läkare ska granskas inom fyra år.

(0 kommentarer)

Utredning: Reformerat vårdval och begränsning för nätläkare 1496

Vårdvalet i primärvården har brister och måste reformeras. Det är en slutsats i utredningen »Styrning för en mer jämlik vård«. Om förslagen genomförs begränsas möjligheterna för nätläkarbolagen. 

(1 kommentarer)

Västra Götaland satsar på fasta läkare i primärvården 1497

Västra Götalandsregionen gör en satsning för att vårdcentralerna ska införa fasta namngivna läkare för sina patienter. I systemet sätts ett tak på 2 400 patienter per läkare.

(7 kommentarer)

Cancersamordnare Hans Hägglund: - »Vi måste bli bättre på att lägga örat mot vårdgolvet« 1498

Regionerna tänker för kortsiktigt – det anser Hans Hägglund, nationell cancersamordnare. Nu efterlyser han ett större nationellt grepp kring cancervården.

(0 kommentarer)

Krönika

»Min patient … talar om godhet och omtanke, osjälviskhet och saftsoppa som man får ta så mycket man vill av.« 1507

En »jävlig« dag i jobbet på canceravdelningen, med överbokning och underbemanning i semestertider. Men när en patient med uppenbart svår smärta ler och säger det hon säger, via tolken, tappar man målföret. Nina Cavalli-Björkman berättar i sin krönika. 

(3 kommentarer)

Kultur

Efterlyses: - En svensk lärostol i humanism och hälsa 1543

Den franska filosofen och psykoanalytikern Cynthia Fleury har en unik professur i »humanité et santé« i Paris och beskriver bland annat hur man kan sätta in sjukdomsyttringar, akuta som kroniska, i sitt samhälleliga sammanhang. En lärostol som hennes borde inrättas även i Sverige, anser Clarence Crafoord, pensionerad psykiater och psykoanalytiker.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Yrkesvalet får inte vara en eftergift för påverkan från familj eller vänner« 1545

Stefan Krakowski, specialistläkare i allmänmedicin, psykiatri och företagshälsovård, berättar i sina memoarer om tiden som kliniskt verksam psykiater och om sin ambition att sadla om till författare. 

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Akademisk frihet i en osäker värld 1509


»… universitetens ledningar och lärare bör … verka för en ökad autonomi.«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Cornelia Kjellgard 1509

Cornelia Kjellgard, specialistläkare, anestesi- och intensivvårdskliniken, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, är en av författarna till en artikel om hur överdos av prilokain-/lidokainkräm ledde till svår methemoglobinemi.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Arbetet med mödradödlighet kan tjäna som föredöme - Genom att utfallet av sällsynta oönskade händelser följs på nationell nivå kan förändringar snabbare identifieras 1510

Genom att på nationell nivå följa utfallet av sällsynta oönskade händelser kan både positiva och negativa förändringar snabbare identifieras. Arbetet inom SFOG kan sägas vara en direkt uppmaning till andra specialitetsföreningar att starta liknande verksamheter.

(0 kommentarer)

Nya rön

Ökad risk för tromboembolism vid warfarin och flukloxacillin 1512

För att undvika tromboemboliska komplikationer bör insättning av flukloxacillin hos warfarinbehandlade följas av noggrann monitorering av PK(INR). Det är en slutsats från en stor nationell, registerbaserad kohort syftande till att studera warfarinassocierade läkemedelsinteraktioner.

(1 kommentarer)

Låg hälsorelaterad livskvalitet bland primärvårdens mångbesökare 1512

En svensk studie visar att den hälsorelaterade livskvaliteten var signifikant lägre för mångbesökare inom primärvård (≥ 5 läkarbesök under ett år) än för en ålders- och könsmatchad svensk normalpopulation och kontrollgrupp. Särskilt muskuloskeletal smärta och psykosocial stress var associerade med försämrad hälsorelaterad livskvalitet.

(0 kommentarer)

Överlevnaden vid urinblåsecancer har förbättrats 1513

Under perioden 2012–2016 har det blivit en signifikant förbättring av både absolut och relativ överlevnad vid urinblåsecancer i Sverige, dock i olika utsträckning inom landet. Det visar en studie omfattande cirka 40 000 patienter.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Mödradöd i Sverige: Vården hade många gånger kunnat vara bättre - Lärdomar från 11 års extern kollegial granskning 1514

En genomgång av totalt 67 mödradödsfall i Sverige åren 2007‒2017 visar att direkta dödsorsaker domineras av hypertensiv sjukdom/preeklampsi, följt av tromboembolisk sjukdom, sepsis och obstetrisk blödning.

(3 kommentarer)

Fallbeskrivning

Överdos av prilokain/lidokain kan ge svår methemoglobinemi - Tre fall där krämen gett toxiska effekter hos spädbarn 1520

Vi rapporterar här tre fall där felaktig användning av prilokain/lidokain-kräm gav upphov till allvarliga komplikationer hos spädbarn.

(2 kommentarer)

Översikt

Systemisk skleros – en ovanlig men viktig diagnos i primärvården 1524

Systemisk skleros är en heterogen systemsjukdom med betydande morbiditet och mortalitet. Sjukdomen är gåtfull och svårbehandlad där tidig diagnos är viktig för att motverka irreversibla skador. 

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!