Annons
Annons Annons

Nr 41/2019

Inledare

Förtidsbörd ett område som kräver forskning 1551

»Vi saknar fortfarande en grundläggande biologisk förståelse av många av graviditetens och förlossningens mekanismer och i synnerhet för de komplikationer som leder till en förtidig förlossning.«

(0 kommentarer)

Signerat

Ny kömiljard införs  – vi hoppas på dialog 1553

Det kan vara en poäng i att göra som många andra länder gjort och låta en myndighet, i vårt fall Socialstyrelsen, hantera och redovisa väntetider och kvalitet, i stället för en intresseorganisation som SKL. 

(1 kommentarer)

Debatt

Lagförslag kan bana väg för en efterfrågestyrd vård 1562

Lagförslaget om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen innebär en förskjutning i synen på vårdbehov och en utmaning för behovsbaserad resursprioritering, skriver Lars Sandman och medförfattare.

(1 kommentarer)

Lyckad modell för utalarmering av ambulanshelikopter 1563

Medicinskt kvalificerad utalarmering av ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen förbättrade kraftigt förmågan att identifiera patienter i behov av enhetens resurser. Dessutom har både miljöbelastningen och kostnaderna minskat, skriver Per Arnell och medförfattare.

(0 kommentarer)

Det kan väl ändå inte vara fråga om åldersdiskriminering? 1564

Förmodligen är det något fel på hjärnan, som vägrar bli trött och utbränd. Men den fungerar tillräckligt bra för att genomskåda hyckleriet med prat om att alla ska jobba längre och att erfarenhet är så värdefull. Det skriver Johnny Ludvigsson som envist fortsatt att forska långt efter fyllda 67.

(5 kommentarer)

Nyheter

Sverige kan bli först i EU med virtuella kliniska prövningar 1554

Läkemedelsverket ska utveckla en modell för virtuella kliniska prövningar. På så sätt ska det bland annat bli lättare för patienter att delta i kliniska studier.

(0 kommentarer)

Västerbotten tar bort var femte AT-tjänst nästa år 1554

Region Västerbotten tänker ta bort en femtedel av sina AT-platser nästa år av ekonomiska skäl. »Vi tycker att det är väldigt kortsiktigt tänkt«, säger Fanny Zetterlund, ordförande Sylf Västerbotten.

(0 kommentarer)

Läkaren som lobbar för chartrade tåg till konferenserna 1555

ST-läkaren Joakim Crona tog tåget till onkologikongressen i Spanien för klimatets skull. Efter ett möte med konferensens ledning hoppas han nu på ett chartrat tåg nästa år.

(22 kommentarer)

Nätläkarbolag kritiska till Stiernstedts utredning 1556

Göran Stiernstedts fokus på den digitala vården är bra, men att tvinga fram en digifysisk utveckling är orealistiskt. Det menar digitala vårdgivare som Läkartidningen pratat med.

(6 kommentarer)

Nej till akut kirurgi i Sollefteå 1556

Det blev som väntat ett nej till att återinföra akut kirurgi vid Sollefteå sjukhus. Sjukvårdspartiet Västernorrland är kritiskt till regionpolitikernas beslut.

(0 kommentarer)

Heidi Stensmyren: - »Stiernstedt borde föreslagit listning på läkare« 1556

Bra resonemang om bristerna i primärvården, men viktigaste förslaget om listning på namngiven läkare saknas. Så sammanfattar Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren Göran Stiernstedts utredning.

(1 kommentarer)

Regeringen vill skärpa reglerna för skönhetsingrepp 1556

Regeringen vill skärpa kraven för att få utföra skönhetsbehandlingar. Lagförslaget innebär bland annat att bara specialistläkare ska få ägna sig åt estetisk kirurgi som fettsugning och bröstimplantat.

(0 kommentarer)

Nobelpriset för upptäckt av anpassning till syretillgång 1558

William Kaelin, Peter Ratcliffe och Gregg Semenza är 2019 års mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. De tre får priset för sina upptäckter av »hur celler känner av och anpassar sig efter syretillgång«.

(0 kommentarer)

»Upptäckter som har haft en enorm betydelse« 1560

Helt rätt att årets Nobelpris går till upptäckter av hur celler känner av och anpassar sig efter syretillgång. Det tycker Sven Påhlman, professor vid Lunds universitet, som själv forskar om syrebrist i tumörceller.

(0 kommentarer)

Krönika

»Jag låtsas aldrig om det inför patienterna, men ibland framkallar arbetet en nästan smärtsam medkänsla.« 1567

Vädret är inte likgiltigt på en geriatikavdelning: hög sommarvärme ger högre dödlighet bland de sköra äldre. Den starka medkänsla man har för patienterna förtar inte vetskapen om att Sverige har ett av världens största koldioxidutsläpp per capita, berättar Fredrika Fabri i sin krönika.

(6 kommentarer)

Kultur

Svenska motorcykelambulanser räddar liv i Afrika 1616

Just nu pågår ett livräddningsprojekt med svenska motorcykelambulanser i ett flertal länder i Afrika. Syftet är framför allt att hjälpa kvinnor att ta sig till sjukhus eller hälsocentral i händelse av komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Den specialkonstruerade ambulansen kan ta sig fram i ofarbar terräng och rädda liv. 

 

(2 kommentarer)

Människor & möten

»Det tycks mig som om unga läkare tror att landstingen måste finnas« 1621

Kvällspressen utsåg »kungens läkare« till hjälte när en man fick sin arm avsliten av en krokodil under en fest i Skansenakvariet. Hjälte vill dock Peter Möller, livmedikus och tidigare chefläkare på Sophiahemmet, inte bli kallad i Läkartidningen. Här fokuserar vi i stället in på styrningen av vården och hans engagemag för unga forskare.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Anna Bonnevier 1569

Anna Bonnevier är huvudförfattare till en artikel om lätt och måttligt underburna barn i veckans tema om förtidsbörd.

(0 kommentarer)

Reflexion

Ledsamt att kalla vårt jobb för »produktion« 1569

»Vad säger det om oss själva och vår syn på vår profession? Har vi dåligt självförtroende? Är vi bara slarviga med orden?«

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Stora variationer i omfattning av psykiatrisk tvångsvård - Trenden är densamma internationellt och regionalt i Sverige 1570

Det finns stora skillnader internationellt i den psykiatriska tvångsvårdens omfattning. Skillnaderna tycks vara oberoende av indikationerna för tvångsvård, vårdbehov eller farlighet och vem som beslutar: domare eller psykiatrer. Det finns även stora skillnader i omfatt­ningen av tvångsvård i Sverige, trots samma lagstiftning.

(0 kommentarer)

Nya rön

Kraftig minskning av död i rupturerat aortaaneurysm 1572

Risken att dö på grund av rupturerat abdominellt aortaaneurysm (RAAA) går stadigt ner i Sverige. RAAA har minskat över tid hos män, men förekomsten är dock konstant hos kvinnor.

(0 kommentarer)

Nya immunologiska mekanismer vid ateroskleros 1572

Det har länge varit känt att ateroskleros är en inflammatorisk process i artärväggen, men frågan är vad som orsakar inflammation och immunologisk aktivering. För att studera denna immunologiska aktivering undersöktes på olika sätt humana aterosklerotiska plack från endarterektomi.

(0 kommentarer)

Lovande resultat av mikrobiota vid IBS 1573

En studie där patienter med IBS gavs anaerobt odlad human fekal mikrobiota, ACHIM, visar att patienterna tolererade mikrobiotan väl. I de preliminära effektmåtten kan placeboeffekten vara betydande, men den positiva långtidseffekten hos vissa patienter talar mot detta.

(0 kommentarer)

Temainledning

Barn räddas – svåra utmaningar kvarstår 1575

Vården av för tidigt födda barn har utvecklats snabbt – överlevnaden har ökat och sjukligheten minskat. I det här temat diskuteras orsaker till och konsekvenser av förtidsbörd.

(0 kommentarer)

Temaartikel

Förtidsbörd största perinatala problemet - 5,7 procent av graviditeter i Sverige slutar för tidigt, inte klarlagt varför – kostar miljardbelopp varje år 1576

Cirka 15 miljoner barn föds för tidigt i världen varje år. I Sverige utgör förtidsbörd 5,7 procent av alla förlossningar. Internationellt rapporteras från vissa länder upp till 18 procent. Den biologiska förståelsen av de mekanismer som resulterar i förtidsbörd är fortfarande mycket begränsad. 

(0 kommentarer)

Prediktion, prevention och behandlingsmetoder 1582

Tillgång till bra prediktionsmodeller, förbättrad prevention för kvinnor med hög risk och ökad kunskap om akuta åtgärder vid hotande förtidsbörd är viktiga förutsättningar för framsteg när det gäller förtidsbörd och dess konsekvenser. 

(0 kommentarer)

Extremt förtidig födelse – svåra utmaningar trots stora framsteg - Överlevnaden till 1 års ålder är hög, men allvarlig neonatal sjuklighet är en utmaning 1586

Överlevnaden till 1 års ålder är hög hos extremt för tidigt födda barn i Sverige, vilket är kopplat till en höggradigt genomförd centralisering av prenatal och neonatal vård. Förekomsten av neonatal sjuklighet efter extremt förtidig födelse är i hög grad kopplad till framtida funktionsnedsättning hos det växande barnet och är en stor kvarstående utmaning.

(0 kommentarer)

Att födas några veckor för tidigt – spelar det någon roll? 1591

Riskerna med att födas några veckor för tidigt underskattas ofta. Lätt underburna barn drabbas emellertid i hög utsträckning av andningsstörningar, behandlingskrävande hyperbilirubinemi, hypoglykemi, hypotermi och uppfödningssvårigheter, och de behöver ofta läggas in på neonatalavdelning.

(0 kommentarer)

De flesta för tidigt födda barn får normal utveckling och god hälsa - Men viktigt med tidig behandling och rätt stöd för dem som riskerar funktionspåverkan och sämre hälsa på sikt 1596

För tidigt födda barn överlever efter allt kortare graviditetslängd tack vare modern obstetrik och neonatal intensivvård. Barn födda mer än 3 månader för tidigt (extremt tidigt födda) löper stora risker för försenad psykomotorisk utveckling, inlärningssvårigheter, ADHD, autismspekt­rumtillstånd och bestående påverkan på lungfunktion.

(0 kommentarer)

Föräldrarollen i neonatalvården behöver anpassas och utvecklas 1600

En komplicerad graviditet och förlossning av ett för tidigt fött barn innebär att mamman, pappan och hela familjen försätts i en svår situation. Neonatalvården bör organiseras utifrån begreppet barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård, med föräldrarna som primärt omvårdnadsansvariga.

(3 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!