Annons Annons

Nr 42 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Tänk så högt att andra hör 1811

»Vem skulle lyssna på en odisputerad allmänläkare som trotsar en professor och organspecialist?«

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Restless legs-syndromet har bytt namn - Willis–Ekboms sjukdom står inför möjligt paradigmskifte – framtidshopp finns 1828

Willis–Ekboms sjukdom är det nya namnet på restless legs-syndromet. Nya rön har nu visat att patienter med syndromet drabbas av lokal hypoxi i underbenen, sannolikt beroende på nedsatt mikrocirkulation kvälls- och nattetid, den tid på dygnet då besvären uppträder.

(1 kommentarer)

Nya rön

HIV ger klart sämre livskvalitet 1830

HIV-patienter har lägre livskvalitet jämfört med befolkningen i stort, enligt en brittisk undersökning som presenteras i nystartade Lancet HIV. Störst skillnad mellan smittade och övriga noterades för parametern »ångest och depression«.

(0 kommentarer)

Statinbehandlade vid stroke har bättre prognos 1830

Den hittills största studie som gjorts vad gäller kopplingen mellan hemorragisk stroke och statinbehandling visar att statinbehandlade överlever en hjärnblödning oftare än de som inte använder statiner. Studien publiceras i JAMA Neurology.

(1 kommentarer)

Ingen fördel att rutinmässigt trombaspirera vid akut hjärtinfarkt 1831

Rutinmässig trombaspiration vid perkutan koronarintervention av ST-höjningsinfarkt ger ingen fördel. Det framgick av ettårsresultatet av TASTE-studien som nyligen publicerades i New England Journal of Medicine.

(0 kommentarer)

Morfologiska likheter i neuron vid schizofreni och bipolär sjukdom 1831

I JAMA Psychiatry presenteras en studie där en grupp forskare från Harvarduniversitetet visar på morfologiska likheter i frontalloben mellan bipolär sjukdom och schizofreni.

(1 kommentarer)

Ultraljud förstahandsval vid misstänkt njursten 1831

Patienter som sökt akutmottagning för misstänkt njursten randomiserades till antingen ultraljud eller datortomografi över buken. Resultatet av jämförelsen av metoder tycks vara att ultraljud är lika bra som DT vid njurstensfrågeställning.

(0 kommentarer)

Transfusionsmängden vid septisk chock kan minskas 1832

I en undersökning studerades hur mängden blod som ges vid septisk chock påverkar överlevnaden och vid vilket tröskelvärde blod bör ges. Volymen blod som ges kan minskas, kanske till och med halveras, utan att det innebär ökade risker, visar resultatet. 

(0 kommentarer)

Radiofrekvensablation bör övervägas även vid låggradig dysplasi 1832

Förekomsten av adenokarcinom i esofagus har ökat drastiskt de senaste decennierna. I en studie visades vikten av att radiofrekvensablation bör övervägas på patienter med Barretts esofagus och låggradig dysplasi, något som hittills varit omdiskuterat.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Allvarliga brister i rådgivning till koronarsjuka patienter efter ballongvidgning - Patienter undervärderar levnadsvanors betydelse, visar enkätstudie 1835

En enkätlstudie visar att det finns en stor brist på kunskap om betydelsen av levnadsvanor för förbättrad hjärt–kärlhälsa. Patienterna angav oftast ärftlighet som orsak till sjukdomen, medan faktorer som rökning, mat och motion förekom mindre ofta som förklaring.

(1 kommentarer)

Astma hos hälften av förskolebarnen efter tidig svår bronkobstruktion - Samma frekvens nu som på 1980- och 1990-talen 1839

49 procent av barn med en första sjukhusvistelse för bronkobstruktiva symtom före 18 månaders ålder hade fortfarande behandlingskrävande besvär vid uppföljning vid en medianålder på 4,5 år. Förebyggande behandling bör individualiseras och regelbundet utvärderas.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Bouverets syndrom – när gallsten orsakar stopp i duodenum - Ovanlig och mycket svår diagnos att ställa 1843

Bouveret syndrom innebär att en stor gallsten täpper till i duodenum och förhindrar utflöde från ventrikeln. Det är en mycket svår diagnos att ställa. Behandlingsalternativen är flera och inget konsensus råder kring förstahandsalternativ.          

(0 kommentarer)

Etik och läkarroll

Läkarhjälp vid nödsituationer – viktigt att veta vad som gäller - Ansvarsförsäkring och friskrivningsblankett kan ge stöd vid juridiskt efterspel 1846

Regelverket kring medicinskt ingripande vid nödsituationer är oklart, och läkare som i all välmening ingriper riskerar juridiska följder vid eventuell felbehandling.

(2 kommentarer)

Signerat

ST-utbildningen måste ha högsta kvalitet 1815

»Att få till stånd en ST-utbildning av högsta kvalitet är en framtidsfråga för svensk sjukvård.«

(0 kommentarer)

Debatt

Dags att ta ansvar för ­parkinsonvården i Sverige 1816

I Sverige finns fortfarande en betydande okunskap om parkinson i sjukvården, stort behov av förbättrad tillgänglighet till specialistvård och av rätt behandling i rätt tid. Vården är dessutom oacceptabelt ojämlik, skriver Johan Lökk och Susanna Lindvall.

(2 kommentarer)

Modernt krisstöd kräver att ny kunskap släpps fram 1849

För att modernt krisstöd ska kunna vila på bästa vetenskapliga grund måste kunskap där bäst-före-datumet inte sedan länge löpt ut släppas fram, skriver Per-Olof Michel och medförfattare.

(0 kommentarer)

»Björnplugg« – asbestkälla i var mans hem? 1850

En sorts asbestcement som användes ett 15-tal år efter andra världskriget kan fortfarande ligga bakom nyinsjuknande i maligna mesotelium, skriver Anders Seldén och medförfattare.

(0 kommentarer)

Nyheter

Han bär diagnosbibeln på sina axlar 1818

DSM-5, den nya diagnosmanualen för psykiatrin, hade debatterats och kritiserats på förhand under flera år. Men när den väl kom ut tystnade det mesta av kritiken. Det konstaterar psykiatriprofessorn David Kupfer, som var ordförande i ledningsgruppen för DSM-5.

(0 kommentarer)

Överenskommelsen S + MP + V - Inte lätt att begränsa vinstuttagen 1822

Att begränsa privata utförares möjligheter att ta ut vinst kan bli en svår politisk och juridisk nöt att knäcka för regeringen. »Det kommer att finnas privatdrivna sjukhus som S.t Göran även i framtiden«, tror Hans Winberg från tankesmedjan Leading Healthcare.

(0 kommentarer)

Facklig kritik mot landstingets budgetförslag 1823

Stockholms läkarförening riktar skarp kritik mot Stockholms läns landstings budgetunderlag som innebär krav på fortsatta effektiviseringar.
»Det är helt fel läge att spara«, säger Yvonne Dellmark, vice ordförande i Stockholms läkarförening.

(0 kommentarer)

Självstudiekurs för ST-läkare blev oväntad framgång 1824

Hur ska man kunna bedriva högklassig teoretisk ST-utbildning på en klinik som bara har en eller två ST-läkare anställda? På ÖNH-kliniken i Uppsala skapade man en självstudiekurs, som nu har fått över tvåhundra deltagare i hela landet.

(0 kommentarer)

»Psykiatrin har ansvar för att upptäcka somatisk ohälsa« 1824

Patienter med allvarlig psykisk sjukdom ska undersökas minst en gång om året för metabola riskfaktorer. Ansvaret för detta ligger på psykiatrin. Men det är långtifrån alla som lever upp till vad som står i de kliniska riktlinjerna.

(1 kommentarer)

Stopp för vinst får hård kritik 1826

»Uppgörelsen är ett hårt slag mot mångfalden«. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren om överenskommelsen mellan S, MP och V om att begränsa vinster i välfärden.

(4 kommentarer)

SKL ger besked om personalens villkor vid uppdrag i Västafrika 1826

Nu ger SKL, Sveriges Kommuner och landsting, besked om vilka villkor som gäller för vårdpersonal som väljer att resa till Västafrika och arbeta med ebolautbrottet.

(0 kommentarer)

Domstolar låter bli att anmäla brottsdömda läkare till myndighet 1826

Domstolar brister när det gäller att anmäla att läkare och annan legitimerad personal döms för allvarliga brott, visar en dokumentär som P1 gjort tillsammans med Ekot.

(0 kommentarer)

Kultur

Diagnos-kuppen som förändrade psykiatrin - Berättelsen om Robert Spitzer och tillkomsten av DSM-III 1851

Diagnosverktyget DSM-III inom psykiatrin var föregångare till den version som används i dag. Hjärnan bakom DSM-III var »en mycket anmärkningsvärd man«, vars skapelse betraktas än i dag som en »kupp« inom den psykiatriska diagnostiken.

(0 kommentarer)

Krönika

Rötmånadens metamorfos 1853

På sommaren händer det: Första års ST-läkare blir biträdande överläkare på akuten, och efter kl 16.00 minskar patienternas vårdbehov på sjukhusets samtliga avdelningar, så att antalet tjänstgörande läkare kan minskas ner tills klockan blir 08.00. Jakob Endler berättar hur.

(3 kommentarer)

Recension

Psykiater lär ut psykiatri till primärvården 1853

Identifiering och behandling av psykiska sjukdomstillstånd sker i dag ofta i primärvården. Boken bidrar med fakta och råd till primärvårdsläkare som vill öka sin bevandring i psykiatriskt tänkande. 

(0 kommentarer)

Psykiatri för profession och myndigheter 1854

Läkartidningens recensent anmäler två böcker i behändigt format som innehåller i stort sett allt som psykiatrer verksamma i Sverige behöver veta om sin yrkesutövning.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!