Annons
Annons Annons

Nr 4/2018

Inledare

Timanställning kan ge läkare det goda livet 115

– Det är en väldigt stor förmån att kunna hitta ett sätt att jobba som passar och känna en längtan efter att jobba, säger Marion Kehlmeier Johnson.

(0 kommentarer)

Signerat

Bristen på AT-platser värre än någonsin! 117

»Det dryga året som varje läkare i snitt försenas är ett år som hen hade kunnat arbeta som specialist.«

(0 kommentarer)

Debatt

Rabies i Sverige – insmugglade hundar fortsatt stort hot 126

Sveriges möjligheter att förbli ett rabiesfritt land är goda, men ett enda verifierat fall kan få allvarliga konsekvenser. Ökad illegal handel med hundar är en av tre risker för återintroduktion av rabies i landet, konstaterar Anna-Lena Hammarin och Anders Wallensten på Folkhälsomyndigheten.

(0 kommentarer)

Apropå! Globala hälsosystem och vikten av innovationer 126

I en debattartikel i Läkartidningen lyfts vikten av välfungerande hälsosystem inom global hälsa fram. När det gäller barnhälsa är artikelns kvalitets- och helhetstänkande skrämmande relevant, anser Danel Helldén och medförfattare.

(0 kommentarer)

Högrisk-HPV hos kvinnor måste kunna upptäckas i tid 128

Antalet fall av cervixcancer har ökat i Sverige. Primärscreening kan inte ensamt fånga kvinnor i riskzonen. I Sverige screenas årligen cirka 700 000 cellprov. Att hitta den lilla andelen högrisk-HPV-typer är en utmaning, skriver Josef Azem och Dan Hellberg.

(1 kommentarer)

Nyheter

Fetmakirurgi vid diabetes hjälpte även på sikt 118

Många – men långt ifrån alla – som hade fått sin typ 2-diabetes under kontroll ett år efter gastrisk bypass hade det fortfarande efter fem år, i en amerikansk studie i JAMA. Det var dock få som var fria från sjukdomen.

(1 kommentarer)

Så mycket kostar digital vård 118

Landstingen betalar mindre per besök till den privata digitala vården. Men allmänhetens intresse ökar och utgifterna har mångdubblats. Se statistik över utgifter och besök för hela Sverige.

(3 kommentarer)

Manifestation för dödsdömda KI-forskaren: - »Ahmadreza Djalali måste friges omedelbart« 119

Under torsdagen hölls en manifestation på Karolinska institutet, KI, till stöd för den dödsdömda forskaren och läkaren Ahmadreza Djalali och hans familj. KI:s rektor krävde ett omedelbart frigivande.

(0 kommentarer)

RMV står fast vid metod för medicinska åldersbedömningar 119

UPPDATERAD Rättsmedicinalverkets kvalitetsuppföljning av de medicinska åldersbedömningarna av unga asylsökande visar att det inte finns något systemfel i metoden med MR-knä, hävdar myndigheten. Den kommer därmed inte att ändras eller bytas ut i nuläget.

(14 kommentarer)

»Stanna-kvar-premie« föreslås för distriktsläkare i Norrbotten 120

Nu vill den rödgröna ledningen i Region Norrbotten skapa en morot för distriktsläkare som är regionen trogna. Förslaget innebär att en heltidsarbetande distriktsläkare får en extra pensionspremie på 8 000 kronor varje månad – om hen stannar minst fyra år.

(4 kommentarer)

Ny kooperativ vårdcentral i Sollefteå lockar distriktsläkare 120

I slutet av december öppnade föreningen Voon, Vård och omsorg i Norrland, en ny vårdcentral i centrala Sollefteå. Vårdcentralen drivs som en ekonomisk förening och har lyckats rekrytera ett tiotal läkare.

(0 kommentarer)

Kontroversiell metod ger nytt hopp vid äggstockscancer med dyster prognos 120

Uppvärmd cytostatika i buken i samband med operation gav längre liv vid äggstockscancer – utan att ge mer biverkningar – enligt den första randomiserade studien på området. Men metoden är kontroversiell.

(0 kommentarer)

SKL hoppas på trendbrott för hyrkostnader 121

Första halvåret 2018 är perioden när Sveriges vårdgivare ska bryta trenden med ökade kostnader för hyrpersonal.

(0 kommentarer)

Västerbotten lockar hyrläkare till timanställning 125

Den 1 januari 2019 ska landstingen vara oberoende av hyrpersonal. Runt om i landet tas nu flera grepp för att rekrytera hyrläkare till offentliga anställningar – som i Västerbotten, där man bland annat satsar på timanställning. Narkosläkarna Marion Kehlmeier Johnson och Anders Johnson har nappat på upplägget.

(0 kommentarer)

Krönika

»Det finns osignerade provsvar – är du säker på att du vill skicka hem patienten?« 129

Det är mänskligt att begå misstag – och mänskligt att vilja berätta om det i vänners och kollegers sällskap. Och ännu mänskligare kan det bli om man låter maskiner ingripa mot den mänskliga faktorn hos dem som har ansvar för andras liv och hälsa. Jakob Ratz Endler berättar i sin krönika.

(3 kommentarer)

Kultur

En kommentar ... - Barnet på armen – snarare än striden 160

Högerhänta har påståtts ha en evolutionär fördel genom att i strid ha intagit en position där hjärtat skyddats. Läkaren Anna Bexell har en annan teori: genom historien har vi helst burit våra barn på vänster arm, och således gjort höger arm fri att syssla med annat.

(4 kommentarer)

Noterat: - Slumpen sållar bort inkompetens – kanske 160

Peters princip kan vara värd att tillämpa för landsting som önskar minimera andelen inkompetenta chefsgestalter i beslutsgittren, föreslår Hans Olsson, överläkare inom vuxenrehabiliteringen i Jönköping. Prisbelönad forskning visar att organisationer som slumpar individer till chefstjänster i nästkommande högre nivå ökar sannolikheten för att antalet inkompetenta och ineffektiva chefer minimeras.

(4 kommentarer)

Människor & möten

»Det är viktigt att vi fortsätter att spränga glastak« 161

Bita Eshraghi, specialist i gynekologi och obstetrik vid Kvinnokliniken på Södersjukhuset i Stockholm, tar på måndagen emot Ottarpriset – en utmärkelse till minne av kvinnorättskämpen Elise Ottesen-Jensen. Hon får priset för sitt arbete bland annat med könsstympade kvinnor och papperslösa i behov av sjukvård.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

»Realistisk sjukvård« lanseras i Skottland 131

»… att inte fråga patienten 'what is the matter with you?’ utan ’what matters to you?’«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Ivar Tjernberg 131

Ivar Tjernberg är en av författarna till en fallbeskrivning där analytisk interferens gav upphov till ett falskt förhöjt kreatininvärde orsakat av en M-komponent.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Brett samhällsfokus krävs för att förstå hälsoojämlikheter - Hälso- och sjukvården bara ett av många områden som inverkar för att uppnå målet om jämlik hälsa 132

Förståelsen av hälsoojämlikheter kräver att man värnar om och utvecklar epidemiologisk kompetens och tar ett brett perspektiv på hälsans sociala bestämningsfaktorer.

(0 kommentarer)

Nya rön

Minskning av neonatala infektioner med grupp B-streptokocker 134

Förekomsten av neonatala infektioner orsakade av grupp B-streptokocker minskade efter införandet av en nationell rekommendation om riskbaserad intrapartal antibiotikaprofylax. Förbättrad följsamhet till rekommendationen tros kunna minska infektionerna ytterligare.

(2 kommentarer)

Genvariant bidrog till förkortad livslängd hos alkoholberoende 134

Faktorerna högre ålder, manligt kön och att vara bärare av A1-allelen bidrog alla signifikant och oberoende av varandra till förkortad livslängd hos svårt alkoholberoende patienter, enligt en svensk studie.

(0 kommentarer)

Fortsatt viktigt att noga välja ut vilka som har nytta av antibiotika 134

Mellan 2008 och 2013 minskade både läkarkonsultationer och antibiotikaförskrivning för luftvägsinfektioner inom primärvården. Följsamheten till riktlinjer för akut mediaotit och akut tonsillit förbättrades, men samtidigt ökade skillnaden i förskrivning mellan olika vårdcentraler. Det visar en avhandling.

(0 kommentarer)

Öppna resultat av psykoterapi värdefullt enligt brittisk studie 135

System för implementering av nya metoder för behandling vid psykisk sjukdom är avgörande för framgång. Det är slutsatsen av en rapport från en brittisk satsning på att dels öka tillgängligheten till evidensbaserad psykologisk behandling, dels öppet redovisa resultat.

(0 kommentarer)

Rapport

Hälsoutvecklingen i Stockholm bättre än i övriga landet - Jämförelse av hälsoläget utifrån globala sjukdomsbördeprojektet 136

En jämförande analys av hälsoläget i Stockholm och övriga Sverige har gjorts utifrån det globala sjukdomsbördeprojektet. Sjukdomsbördan domineras av smärta i ländrygg och nacke samt ischemisk hjärtsjukdom. Hälsoutvecklingen har varit bättre i Stockholms län sedan 1990, men även i övriga landet har det skett en förbättring. 

(3 kommentarer)

Fallbeskrivning

Falskt förhöjd kreatininnivå orsakades av M-komponent 142

Välkända orsaker till analytisk interferens inkluderar hemolys, hyperbilirubinemi och lipemi i provet. Mer svårupptäckt interferens kan orsakas av så kallade heterofila antikroppar.

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Förmaksflimmer på akuten 144

Tidig antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer är viktigt då det minskar morbiditet och mortalitet. En snabb, effektiv och bra behandling på akuten bidrar till bättre livskvalitet för patienten.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!